Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Kolmapäev, 13. september 2017 - StrasbourgLõplik väljaanne
 1.Istungi algus
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 3.Esitatud dokumendid
 4.Assigneeringute ümberpaigutamine
 5.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 6.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 7.Euroopa Liidu olukord (arutelu)
 8.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (heakskiitmine) (artikkel 69c)
 9.Hääletused
  9.1.Mitmepoolne leping Euroopa ühise lennunduspiirkonna (ECAA) loomise kohta *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  9.2.Kontrollimeetmete kehtestamine akrüloüülfentanüüli suhtes * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  9.3.ELi poliitilised suhted Indiaga (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  9.4.Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine toetuse maksmiseks Itaaliale (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  9.5.Paranduseelarve projekt nr 4/2017, mis on lisatud ettepanekule võtta kasutusele Euroopa Liidu Solidaarsusfond toetuse maksmiseks Itaaliale (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  9.6.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine – EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  9.7.ELi heitkogustega kauplemise süsteem: kehtivate piirangute kohaldamise jätkamine lennutegevuse ulatuse suhtes ja ettevalmistumine üleilmse turupõhise meetme rakendamiseks alates 2021. aastast ***I (hääletus)
  9.8.Maakasutusest, maakasutuse muutusest ja metsandusest pärinevate kasvuhoonegaaside heidete ja nende gaaside sidumise lisamine 2030. aasta kliima- ja energiapoliitika raamistikku ***I (hääletus)
  9.9.Ühtne elamisloavorm kolmandate riikide kodanike jaoks ***I (hääletus)
  9.10.Vastuväide delegeeritud õigusaktile: kehakaalu alandamiseks kasutatavate päevatoidu asendajate koostise ja teabe erinõuded (hääletus)
  9.11.Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud sojauba DAS-68416-4 (hääletus)
  9.12.Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: Jaapanist pärit või sealt lähetatud sööda ja toidu import pärast Fukushima tuumaelektrijaamas toimunud avariid (hääletus)
  9.13.Paranduseelarve projekt nr 3/2017: Noorte tööhõive algatuse eelarvevahendid; ACERi ja SESAR2 ametikohtade loetelud (hääletus)
  9.14.Relvaeksporti käsitleva ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamine (hääletus)
  9.15.ELi poliitilised suhted Ladina-Ameerika riikidega (hääletus)
  9.16.Korruptsioon ja inimõigused kolmandates riikides (hääletus)
 10.Selgitused hääletuse kohta
 11.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 12.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 13.Päevakorra muutmine
 14.Dieselgate: ELi keskkonna-, tervishoiu- ja tarbijaõiguste standardite tugevdamine seoses liikmesriikide hiljutiste meetmetega, sealhulgas Saksamaal ja Austrias (temaatiline arutelu) (kodukorra artikkel 153a)
 15.Ehitiste tuleohutus (arutelu)
 16.Toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuded ***I (arutelu)
 17.Euroopa statistikaprogrammi pikendamine aastani 2020 ***I (arutelu)
 18.Euroopa riskikapitalifondid ja Euroopa sotsiaalettevõtlusfondid ***I (arutelu)
 19.Orkaan Irma (arutelu)
 20.Põhjamere põhjalähedaste kalavarude ja nende varude püügi mitmeaastane kava ***I (arutelu)
 21.Programmi „Eramus+“ tulevik (arutelu)
 22.ELi–Tšiili assotsieerimislepingu kaubandussamba ajakohastamine - ELi ja Tšiili vaheline mahetoodetega kauplemise leping *** - ELi ja Tšiili vahelise assotsiatsioonilepingu protokoll (Horvaatia ühinemine) *** (arutelu)
 23.Järgmise istungi päevakord
 24.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll
Lõplik väljaanne (328 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (64 kb)
 
Protokoll
Lõplik väljaanne (92 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (11 kb)
  Hääletustulemused
Lõplik väljaanne (31 kb)
  Nimelise hääletuse tulemused
Lõplik väljaanne (89 kb)
 
Protokoll
Lõplik väljaanne (324 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (64 kb)
  Hääletustulemused
Lõplik väljaanne (485 kb)
  Nimelise hääletuse tulemused
Lõplik väljaanne (1374 kb)
Õigusalane teave