Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Woensdag 13 september 2017 - StraatsburgDefinitieve uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 3.Ingekomen stukken
 4.Kredietoverschrijvingen
 5.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 6.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 7.Toestand van de Unie (debat)
 8.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (aanneming) (artikel 69 quater van het Reglement)
 9.Stemmingen
  9.1.Multilaterale overeenkomst tot instelling van een gemeenschappelijk Europees luchtruim (CEAS) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  9.2.Het onderwerpen van acryloylfentanyl aan controlemaatregelen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  9.3.De politieke betrekkingen van de EU met India (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  9.4.Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor bijstand aan Italië (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  9.5.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4 in samenhang met het voorstel voor de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor bijstand aan Italië (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  9.6.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  9.7.Emissiehandelssysteem van de EU (EU-ETS): voorzetting van de huidige beperkingen van het toepassingsgebied voor luchtvaartactiviteiten en voorbereiding van de tenuitvoerlegging van een wereldwijde marktgebaseerde maatregel vanaf 2021 ***I (stemming)
  9.8.Opname van broeikasgasemissies en ‑verwijderingen door landgebruik, veranderingen in landgebruik en bosbouw in het klimaat- en energiekader ***I (stemming)
  9.9.Uniform model voor verblijfstitels voor onderdanen van derde landen ***I (stemming)
  9.10.Bezwaar tegen een gedelegeerde handeling: bijzondere samenstellings- en informatievoorschriften voor de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing (stemming)
  9.11.Bezwaar op grond van artikel 106: genetisch gemodificeerde soja DAS- 68416-4 (stemming)
  9.12.Bezwaar op grond van artikel 106: invoer van diervoeders en levensmiddelen welke afkomstig of verzonden zijn uit Japan na het ongeval met de kerncentrale in Fukushima (stemming)
  9.13.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3: begrotingsmiddelen voor het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief; personeelsformaties van ACER en SESAR2 (stemming)
  9.14.Wapenuitvoer: tenuitvoerlegging van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB (stemming)
  9.15.De politieke betrekkingen van de EU met Latijns-Amerika (stemming)
  9.16.Corruptie en mensenrechten in derde landen (stemming)
 10.Stemverklaringen
 11.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 12.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 13.Wijziging van de agenda
 14.Dieselgate: verbetering van EU-normen op het gebied van milieu, gezondheid en consumentenrechten in verband met recente acties van lidstaten, waaronder Duitsland en Oostenrijk (actualiteitendebat) (Artikel 153 bis van het Reglement)
 15.Brandveiligheid in gebouwen (debat)
 16.Toegankelijkheidseisen voor producten en diensten ***I (debat)
 17.Verlenging van het Europees statistisch programma tot 2020 ***I (debat)
 18.Europese durfkapitaalfondsen en Europese sociaalondernemerschapsfondsen ***I (debat)
 19.Orkaan Irma (debat)
 20.Meerjarenplan voor demersale bestanden in de Noordzee en de visserijen die deze bestanden exploiteren ***I (debat)
 21.De toekomst van het Erasmus+-programma (debat)
 22.Modernisering van de handelspijler van de Associatieovereenkomst EU-Chili - Overeenkomst tussen de EU en Chili inzake de handel in biologische producten *** - Protocol bij de associatie-overeenkomst tussen de EU en Chili (toetreding van Kroatië) *** (debat)
 23.Agenda van de volgende vergadering
 24.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
Notulen
Definitieve uitgave (335 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (64 kb)
 
Notulen
Definitieve uitgave (93 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (11 kb)
  Uitslag van de stemming
Definitieve uitgave (31 kb)
  Hoofdelijke stemming
Definitieve uitgave (83 kb)
 
Notulen
Definitieve uitgave (340 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (63 kb)
  Uitslag van de stemming
Definitieve uitgave (492 kb)
  Hoofdelijke stemming
Definitieve uitgave (1369 kb)
Juridische mededeling