Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2002(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0276/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0276/2017

Συζήτηση :

PV 14/09/2017 - 3
CRE 14/09/2017 - 3

Ψηφοφορία :

Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0360

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017 - Στρασβούργο

3. Νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με ένα νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη [2017/2002(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Συνεισηγητές: Martina Dlabajová και Momchil Nekov (A8-0276/2017)

Οι Martina Dlabajová και Momchil Nekov παρουσιάζουν την έκθεση.

Παρεμβαίνει ο Miguel Arias Cañete (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Maria Grapini (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Michaela Šojdrová, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jana Žitňanská, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Νικόλαος Χουντής, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jill Evans, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mara Bizzotto, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Silvia Costa, Emilian Pavel, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, και Ελευθέριος Συναδινός, μη εγγεγραμμένος.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Bogdan Brunon Wenta, Silvia Costa, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Γεώργιος Επιτήδειος και Julie Ward.

Παρεμβαίνουν οι Miguel Arias Cañete, Martina Dlabajová και Momchil Nekov.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.9.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου