Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2831(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0513/2017

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 14/09/2017 - 8.4

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0350

Pöytäkirja
Torstai 14. syyskuuta 2017 - Strasbourg

8.4. Laos ja erityisesti Somphone Phimmasonen, Lod Thammavongin ja Soukane Chaithadin tapaukset (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0513/2017, B8-0517/2017, B8-0518/2017, B8-0519/2017, B8-0521/2017 ja B8-0523/2017 (2017/2831(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0513/2017

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0513/2017, B8-0517/2017, B8-0519/2017, B8-0521/2017 ja B8-0523/2017)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, David McAllister, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Julia Pitera, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ja Inese Vaidere PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru ja Soraya Post S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Monica Macovei, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Notis Marias ja Angel Dzhambazki ECR-ryhmän puolesta

—   Frédérique Ries, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Filiz Hyusmenova ja Valentinas Mazuronis ALDE-ryhmän puolesta

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Michel Reimon, Davor Škrlec ja Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0350)

(Päätöslauselmaesitys B8-0518/2017 raukesi.)

Oikeudellinen huomautus