Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2831(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0513/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/09/2017 - 8.4

Antagna texter :

P8_TA(2017)0350

Protokoll
Torsdagen den 14 september 2017 - Strasbourg

8.4. Laos, särskilt fallen Somphone Phimmasone, Lod Thammavong och Soukane Chaithad (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0513/2017, B8-0517/2017, B8-0518/2017, B8-0519/2017, B8-0521/2017 och B8-0523/2017 (2017/2831(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0513/2017

(ersätter B8-0513/2017, B8-0517/2017, B8-0519/2017, B8-0521/2017 och B8-0523/2017):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, David McAllister, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Julia Pitera, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra och Inese Vaidere, för PPE-gruppen;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru och Soraya Post, för S&D-gruppen;

—   Charles Tannock, Monica Macovei, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Notis Marias och Angel Dzhambazki, för ECR-gruppen;

—   Frédérique Ries, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Filiz Hyusmenova och Valentinas Mazuronis, för ALDE-gruppen;

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Michel Reimon, Davor Škrlec och Reinhard Bütikofer, för Verts/ALE-gruppen;

—   Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao och Rolandas Paksas, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2017)0350)

(Resolutionsförslag B8-0518/2017 bortföll.)

Rättsligt meddelande