Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2838(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0525/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/09/2017 - 8.5

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0351

Zápisnica
Štvrtok, 14. septembra 2017 - Štrasburg

8.5. Mjanmarsko/Barma, najmä situácia Rohingov (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0525/2017, B8-0527/2017, B8-0528/2017, B8-0529/2017, B8-0530/2017 a B8-0531/2017 (2017/2838(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0525/2017

(nahrádzajúci B8-0525/2017, B8-0527/2017, B8-0528/2017, B8-0529/2017, B8-0530/2017 a B8-0531/2017):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Sandra Kalniete, David McAllister, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Dubravka Šuica, Sven Schulze, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Ivo Belet, Deirdre Clune, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Julia Pitera, Patricija Šulin a Mairead McGuinness, v mene skupiny PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Neena Gill, v mene skupiny S&D;

—   Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Sajjad Karim, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Urszula Krupa a Monica Macovei, v mene skupiny ECR;

—   Urmas Paet, Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Marietje Schaake, Filiz Hyusmenova a Valentinas Mazuronis, v mene skupiny ALDE;

—   Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Eleonora Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez a Xabier Benito Ziluaga; v mene skupiny GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Bart Staes, Davor Škrlec, Michel Reimon, Judith Sargentini, Indrek Tarand, Reinhard Bütikofer a Michèle Rivasi, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Rolandas Paksas, v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2017)0351)

Právne oznámenie