Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 240kWORD 79k
Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
1.Reprise de la session
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Δήλωση της Προεδρίας
 4.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 5.Σύνθεση του Σώματος
 6.Αίτηση για άρση της ασυλίας
 7.Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού)
 8.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 9.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)
 10.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 11.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 12.Κατάθεση εγγράφων
 13.Διάταξη των εργασιών
 14.Μέτρα διαχείρισης, διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στη ζώνη της σύμβασης της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού ***I (συζήτηση)
 15.Οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα της ΕΕ (σύντομη παρουσίαση)
 16.Αντιμετώπιση της συρρίκνωσης του χώρου της κοινωνίας των πολιτών στις αναπτυσσόμενες χώρες (σύντομη παρουσίαση)
 17.Καταπολέμηση της κυβερνοεγκληματικότητας (σύντομη παρουσίαση)
 18.Πολιτικές σχέσεις της ΕΕ με τον ASEAN (σύντομη παρουσίαση)
 19.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 20.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 21.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος

1. Reprise de la session

Η σύνοδος, που είχε διακοπεί την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017, επαναλαμβάνεται.


2. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 17.05.


3. Δήλωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος αποτίει φόρο τιμής στα δύο θύματα της επίθεσης που πραγματοποιήθηκε χθες στον σιδηροδρομικό σταθμό Saint-Charles της Μασσαλίας και εκφράζει τα συλλυπητήρια του Κοινοβουλίου στις οικογένειες των θυμάτων.

Στη συνεχεία αναφέρεται στις επιθέσεις που διενεργήθηκαν χθες στο Λας Βέγκας και προχθές στο Edmonton και εκφράζει τα συλλυπητήρια του Κοινοβουλίου στις οικογένειες των ανθρώπων που επλήγησαν από τις επιθέσεις αυτές.

Το Σώμα τηρεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων.


4. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


5. Σύνθεση του Σώματος

Οι αρμόδιες αρχές της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας και της Ουγγαρίας ανακοίνωσαν την εκλογή των Jiří Payne, Răzvan Popa, Asim Ahmedov Ademov και Lívia Járóka ως μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με ισχύ από τις 5, 13, 14 και 15 Σεπτεμβρίου 2017, στη θέση των Petr Mach, Victor Negrescu, Mariya Gabriel και Ildikó Gáll-Pelcz, αντίστοιχα.

Το Σώμα λαμβάνει υπόψη την εκλογή τους.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του Κανονισμού, έως ότου ελεγχθεί η εντολή των βουλευτών ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, Jiří Payne, Răzvan Popa, Asim Ahmedov Ademov και Lívia Járóka καταλαμβάνουν την έδρα τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συμμετέχουν στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχουν προηγουμένως υπογράψει γραπτή δήλωση ότι δεν κατέχουν οποιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητά του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


6. Αίτηση για άρση της ασυλίας

Οι αρμόδιες γερμανικές αρχές διαβίβασαν αίτηση για άρση της ασυλίας της Ingeborg Gräßle στο πλαίσιο διαδικασίας έρευνας εις βάρος της.

Οι αρμόδιες γαλλικές αρχές διαβίβασαν αίτηση για άρση της ασυλίας του Steeve Briois στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας που κινήθηκε εις βάρος του ενώπιον του Πρωτοδικείου του Douai.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του Κανονισμού, οι εν λόγω αιτήσεις παραπέμφθηκαν στην αρμόδια επιτροπή JURI.


7. Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού)

Η επιτροπή ENVI διαβίβασε το ακόλουθο διορθωτικό σε κείμενο που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

- Διορθωτικό P7_TA(2012)0010(COR01) στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων (ΕΕ L 167 της 27.6.2012, σ. 1) (θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίστηκε σε δεύτερη ανάγνωση στις 19 Ιανουαρίου 2012 ενόψει της έγκρισης του ως άνω κανονισμού (P7_TA(2012)0010) (05032/2/2011 – C7-0251/2011 – 2009/0076(COD)) - επιτροπή ENVI

Σύμφωνα με το άρθρο 231 παράγραφος 4 του Κανονισμού, το διορθωτικό αυτό θεωρείται εγκριθέν εκτός εάν, εντός προθεσμίας είκοσι τεσσάρων ωρών, μία πολιτική ομάδα ή βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο ζητήσουν να τεθεί σε ψηφοφορία.

Το διορθωτικό διατίθεται στο Europarl για τη διάρκεια της παρούσας περιόδου συνόδου.


8. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από τις ομάδες S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD και ENF τα ακόλουθα αιτήματα διορισμού:

επιτροπή BUDG: Răzvan Popa

Αντιπροσωπεία στη Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ: Răzvan Popa

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ιαπωνία: Nosheena Mobarik αντί του Syed Kamall

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες του Μασρέκ: Patricia Lalonde αντί του Jean-Marie Cavada

Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο: Patricia Lalonde αντί του Jean-Marie Cavada

Αντιπροσωπεία στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Μολδαβίας: Bronis Ropė

Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest : Benedek Jávor

Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας: James Carver αντί του Bill Etheridge

επιτροπή ENVI: Joëlle Mélin αντί του Mireille D'Ornano

επιτροπή AFCO: Gerolf Annemans αντί του Florian Philippot

Oι ως άνω διορισμοί θα θεωρηθούν επικυρωθέντες εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.


9. Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι, από κοινού με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, προέβη στην υπογραφή της ακόλουθης πράξης που εγκρίθηκε σύμφωνα μ τη συνήθη νομοθετική διαδικασία:

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ), της εγγύησης του ΕΤΒΑ και του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ (00043/2017/LEX - C8-0321/2017 - 2016/0281(COD))


10. Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου

Οι ανακοινώσεις της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια των περιόδων συνόδου Απριλίου I και II διατίθενται στο Eurοparl.


11. Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)

Οι ακόλουθες ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης κατατέθηκαν από τους βουλευτές (άρθρο 128 του Κανονισμού):

- (O-000064/2017) που κατέθεσε η Vilija Blinkevičiūtė, εξ ονόματος της επιτροπής FEMM, προς την Επιτροπή: VP/HR - Εξάλειψη των γάμων ανηλίκων (2017/2663(RSP)) (B8-0328/2017)·

- (O-000068/2017) που κατέθεσαν οι Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Marco Affronte, Mireille D'Ornano και Piernicola Pedicini, εξ ονόματος της επιτροπής ENVI, προς το Συμβούλιο: Διάσκεψη του 2017 των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, στη Βόννη της Γερμανίας (COP23) (2017/2620(RSP)) (B8-0329/2017)·

- (O-000069/2017) που κατέθεσαν οι Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Marco Affronte και Piernicola Pedicini, εξ ονόματος της επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: Διάσκεψη του 2017 των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, στη Βόννη της Γερμανίας (COP23) (2017/2620(RSP)) (B8-0330/2017)·

- (O-000060/2017) που κατέθεσαν οι Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola και Michał Boni, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, προς την Επιτροπή: Ασφάλεια στους δρόμους της Ευρώπης (2017/2875(RSP)) (B8-0601/2017)·

- (O-000070/2017) που κατέθεσαν οι Jens Nilsson, Ramón Luis Valcárcel Siso, Beatriz Becerra Basterrechea, Marie-Christine Vergiat, Sven Giegold, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Clara Eugenia Aguilera García, Ernest Urtasun, Evelyn Regner, Pina Picierno, Izaskun Bilbao Barandica, Jan Keller, Jean Lambert, Jean-Paul Denanot, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nessa Childers, Nicola Danti, Patrizia Toia, Ramón Jáuregui Atondo, Renata Briano, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto, Guillaume Balas, Nicola Caputo, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli, Enrico Gasbarra, Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Valenciano, Sofia Ribeiro, Heinz K. Becker, Georgi Pirinski, Enrique Guerrero Salom και Maria Arena, προς την Επιτροπή: Ένα ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την κοινωνική οικονομία (2017/2877(RSP)) (B8-0602/2017).


12. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων (COM(2017)0481 - C8-0307/2017 – 2017/0219(COD))

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 304 και 307 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ' αυτής της προτάσεως.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 287 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με το Ελεγκτικό Συνέδριο επ' αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFCO

γνωμοδότηση :

BUDG, JURI, CONT

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (COM(2017)0482 - C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFCO

γνωμοδότηση :

PETI, CULT, LIBE

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας που αφορούν τα μέσα πληρωμής πλην των μετρητών, και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2001/413/ΔΕΥ του Συμβουλίου (COM(2017)0489 - C8-0311/2017 – 2017/0226(COD))

Σύμφωνα με το άρθρο 304 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ' αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

ITRE, JURI, ECON

- Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018: Θέση του Συμβουλίου της 4ης Σεπτεμβρίου 2017 (11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την ανανέωση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας (11040/2017 - C8-0320/2017 - 2017/0139(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

- Έκθεση σχετικά με τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ το 2015 (2017/2011(INI)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Κώστας Χρυσόγονος (A8-0265/2017)

- Έκθεση σχετικά με την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα της ΕΕ (2017/2008(INI)) - επιτροπή FEMM - Εισηγήτρια: Anna Hedh (A8-0271/2017)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 337/75 (COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD)) - επιτροπή EMPL - Εισηγήτρια: Anne Sander (A8-0273/2017)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης της συμφωνίας για τη σύσταση του Διεθνούς Ιδρύματος ΕΕ-ΛΑΚ (11342/2016 - C8-0458/2016 - 2016/0217(NLE)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Javier Couso Permuy (A8-0279/2017)

- Έκθεση για την αντιμετώπιση της συρρίκνωσης του χώρου της κοινωνίας των πολιτών στις αναπτυσσόμενες χώρες (2016/2324(INI)) - επιτροπή DEVE - Εισηγήτρια: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική (COM(2017)0424 - C8-0239/2017 - 2017/0190(COD)) - επιτροπή PECH - Εισηγητής: Alain Cadec (A8-0285/2017)

- * Έκθεση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν όσον αφορά το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας και στη Ρουμανία (10161/2017 - C8-0224/2017 - 2017/0808(CNS)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0286/2017)

- * Έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δακτυλοσκοπικών δεδομένων στην Ελλάδα (10476/2017 - C8-0230/2017 - 2017/0809(CNS)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Claude Moraes (A8-0287/2017)

- * Έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων σχετικά με τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων στην Τσεχική Δημοκρατία (09893/2017 - C8-0197/2017 - 2017/0806(CNS)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Maria Grapini (A8-0288/2017)

- * Έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δακτυλοσκοπικών δεδομένων στην Πορτογαλία (09898/2017 - C8-0213/2017 - 2017/0807(CNS)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Jaromír Štětina (A8-0289/2017)

- *** Σύσταση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Barbara Matera (A8-0290/2017)


13. Διάταξη των εργασιών

Έχει διανεμηθεί το τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της ολομέλειας του Οκτωβρίου I (PE 611.537/PDOJ) στο οποίο έχουν προταθεί οι ακόλουθες τροποποιήσεις (άρθρο 149α του Κανονισμού):

Δευτέρα

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

Τρίτη

- Αίτημα της Ομάδας ENF να μην περατωθεί η συζήτηση σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο (σημείο 59 του PDOJ) με την κατάθεση προτάσεων ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Janice Atkinson, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, η οποία αιτιολογεί το αίτημα, και Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, κατά του αιτήματος.

Το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

- Αίτημα της Ομάδας Verts/ALE να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη συζήτηση με θέμα "Αντίρρηση σχετικά με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: επιστημονικά κριτήρια για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων ενδοκρινικής διαταραχής"

Παρεμβαίνει ο Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα.

Με ΗΨ (213 υπέρ, 140 κατά, 3 αποχές), το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Η συζήτηση εγγράφεται στην ημερήσια διάταξη της Τρίτης, το απόγευμα.

Τετάρτη

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι έχει λάβει διάφορα αιτήματα από πολιτικές ομάδες σχετικά με την κατάσταση στην Καταλονία.

Διευκρινίζει ότι το Σώμα θα κληθεί να αποφασίσει, πρώτον, σχετικά με την εγγραφή ή μη της συζήτησης στην ημερήσια διάταξη της παρούσας περιόδου συνόδου, δεύτερον, σχετικά με την ημερομηνία της συζήτησης και, τρίτον, σχετικά με τον τίτλο της.

Παρεμβαίνει η Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

Το Σώμα εγκρίνει την εγγραφή συζήτησης στην ημερήσια διάταξη.

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι οι Ομάδες Verts/ALE και GUE/NGL ζητούν να πραγματοποιηθεί η συζήτηση την Τρίτη, ενώ η Ομάδα S&D την Τετάρτη.

Παρεμβαίνει ο Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος επιβεβαιώνει το αίτημα της Ομάδας του υπέρ της Τετάρτης.

Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι η Ομάδα Verts/ALE συμφωνεί με το αίτημα της Ομάδας S&D.

Παρεμβαίνει ο Victor Boştinaru, κατά της διεξαγωγής της συζήτησης το πρωί.

Ο Πρόεδρος επισημαίνει ότι οι Ομάδες PPE και ALDE ζητούν να διεξαχθεί η συζήτηση το απόγευμα της Τετάρτης.

Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα αυτό.

Παρεμβαίνει ο James Carver, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος ζητεί να διεξαχθεί η συζήτηση το ταχύτερο δυνατό, δηλαδή την Τρίτη (Ο Πρόεδρος απορρίπτει το αίτημα με το επιχείρημα ότι το Σώμα έχει ήδη εκφρασθεί υπέρ της διεξαγωγής της συζήτησης την Τετάρτη το απόγευμα).

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι οι πολιτικές ομάδες έχουν ζητήσει, αντίστοιχα, να έχει η συζήτηση τον ακόλουθο τίτλο:

"Μαζική βία της αστυνομίας κατά ειρηνικών πολιτών στην Καταλονία" (Ομάδες Verts/ALE και GUE/NGL)·

"Σύνταγμα, κράτος δικαίου και θεμελιώδη δικαιώματα στην Ισπανία υπό το φως των γεγονότων στην Καταλονία" (Ομάδες PPE, S&D και ALDE)·

"Κράτος δικαίου και βίαιες και εχθρικές πράξεις της ισπανικής κυβέρνησης κατά του καταλανικού λαού" (Ομάδα EFDD).

Η Ομάδα EFDD ζητεί επίσης να περατωθεί η συζήτηση με κατάθεση προτάσεων ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν :

- Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Maria João Rodrigues, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, για να αιτιολογήσουν τα αντίστοιχα αιτήματα των ομάδων τους,

- Françoise Grossetête, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, και Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, για να στηρίξει το αίτημα της Ομάδας S&D,

- Bruno Gollnisch, υπέρ ενός πιο γενικού τίτλου,

- Jonathan Arnott, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα της Ομάδας του υπέρ της κατάθεσης προτάσεων ψηφίσματος,

- Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος προτείνει να τεθεί πρώτο σε ψηφοφορία το αίτημα της Ομάδας S&D,

- Matt Carthy και Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, η οποία συμφωνεί με την προσθήκη των λέξεων "θεμελιώδη δικαιώματα" στον τίτλο της συζήτησης, όπως πρότεινε η Ομάδα S&D, αλλά τάσσεται κατά της κατάθεσης προτάσεων ψηφίσματος, και

- Esteban González Pons, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος ζητεί να ψηφίσει το Σώμα επί του αιτήματος της Ομάδας S&D και να διεξαχθεί η συζήτηση υπό τη μορφή γύρου των προέδρων των πολιτικών ομάδων.

Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι υπάρχει ομοφωνία, πλην της Ομάδας EFDD, σχετικά με τον τίτλο που ζήτησαν οι Ομάδες S&D και PPE.

Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα των Ομάδων S&D και PPE.

Η συζήτηση θα διεξαχθεί την Τετάρτη στις 15.00.

Πέμπτη

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

°
° ° °

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.


14. Μέτρα διαχείρισης, διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στη ζώνη της σύμβασης της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό μέτρων διαχείρισης, διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στη ζώνη της σύμβασης της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT) και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1936/2001, (ΕΚ) αριθ. 1984/2003 και (ΕΚ) αριθ. 520/2007 του Συμβουλίου [COM(2016)0401 - C8-0224/2016 - 2016/0187(COD)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

Ο Gabriel Mato παρουσιάζει την έκθεσή του.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Bogusław LIBERADZKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Karmenu Vella (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Renata Briano (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Werner Kuhn, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ricardo Serrão Santos, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Anja Hazekamp, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Mike Hookem, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Sofia Ribeiro, Isabelle Thomas, Czesław Hoc, João Pimenta Lopes, Clara Eugenia Aguilera García, Νότης Μαριάς, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Michela Giuffrida και David Coburn.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Francisco José Millán Mon, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του David Coburn, και Carlos Iturgaiz.

Παρεμβαίνουν οι Karmenu Vella και Gabriel Mato.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.10.2017.


15. Οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα της ΕΕ (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα της ΕΕ [2017/2008(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Anna Hedh (A8-0271/2017)

Η Anna Hedh προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Tania González Peñas, Jonathan Arnott, Anna Záborská, Maria Grapini, Ruža Tomašić, David Coburn, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julie Ward, Csaba Sógor, Wajid Khan, Doru-Claudian Frunzulică και Viorica Dăncilă.

Παρεμβαίνει ο Karmenu Vella (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.10.2017.


16. Αντιμετώπιση της συρρίκνωσης του χώρου της κοινωνίας των πολιτών στις αναπτυσσόμενες χώρες (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση για την αντιμετώπιση της συρρίκνωσης του χώρου της κοινωνίας των πολιτών στις αναπτυσσόμενες χώρες [2016/2324(INI)] - Επιτροπή Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017)

Η Teresa Jiménez-Becerril Barrio προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Bogdan Brunon Wenta, Maria Grapini, Νότης Μαριάς, Jonathan Arnott, Ελευθέριος Συναδινός, Stanislav Polčák, Julie Ward, Maria Heubuch και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνει ο Karmenu Vella (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.10.2017.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Evelyne GEBHARDT
Αντιπρόεδρος


17. Καταπολέμηση της κυβερνοεγκληματικότητας (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με την καταπολέμηση της κυβερνοεγκληματικότητας [2017/2068(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη (A8-0272/2017)

Η Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Nathalie Griesbeck, Jan Philipp Albrecht, Jonathan Arnott, Bernard Monot, Ελευθέριος Συναδινός, Csaba Sógor, Julie Ward, Stanislav Polčák, Caterina Chinnici, Γεώργιος Επιτήδειος και Arndt Kohn.

Παρεμβαίνει ο Julian King (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.10.2017.


18. Πολιτικές σχέσεις της ΕΕ με τον ASEAN (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με τις πολιτικές σχέσεις της ΕΕ με τον ASEAN [2017/2026(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017)

Ο Reinhard Bütikofer προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Csaba Sógor, Neena Gill, Eduard Kukan, Νότης Μαριάς, Kateřina Konečná, Barbara Lochbihler, Tomáš Zdechovský και Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνει ο Julian King (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.10.2017.


19. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Παρεμβαίνουν με ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 163 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

Pál Csáky, Γιώργος Γραμματικάκης, Angel Dzhambazki, Izaskun Bilbao Barandica, Marina Albiol Guzmán, Marco Zanni, Zoltán Balczó, Michaela Šojdrová, Soledad Cabezón Ruiz, Arne Gericke, Τάκης Χατζηγεωργίου, Mario Borghezio, Stanislav Polčák, John Howarth, Urszula Krupa, Liadh Ní Riada, Tomáš Zdechovský, Andrejs Mamikins, Νότης Μαριάς, Marie-Pierre Vieu, Mairead McGuinness, Viorica Dăncilă, Maria Grapini και Emilian Pavel.


20. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 611.537/OJMA).


21. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 20.55.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χριστοφόρου, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Επιτήδειος, Erdős, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Fotyga, Φουντούλης, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Κούλογλου, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Macovei, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Μαριάς, Marinescu, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maurel, Μαυρίδης, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδημούλης, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radtke, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Σακοράφα, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stihler, Stolojan, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Θεοχάρους, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Comi, Crowley, Händel, Le Pen, Maydell, Quisthoudt-Rowohl, Seymour

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου