Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2847(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0538/2017

Συζήτηση :

PV 03/10/2017 - 3
CRE 03/10/2017 - 3

Ψηφοφορία :

PV 03/10/2017 - 4.1
CRE 03/10/2017 - 4.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0361

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2017 - Στρασβούργο

3. Πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Επιτροπής: Πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο (2017/2847(RSP))

Παρεμβαίνουν οι Jean-Claude Juncker (Πρόεδρος της Επιτροπής), Michel Barnier (επικεφαλής των διαπραγματεύσεων ) και Matti Maasikas (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου).

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Raffaele Fitto, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Martina Anderson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Janice Atkinson, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Diane Dodds, μη εγγεγραμμένη, Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, James Nicholson, Cecilia Wikström, Barbara Spinelli, Alyn Smith, David Coburn, επί της τήρησης της διαδικασίας, Gerard Batten, Harald Vilimsky, Steven Woolfe, Elmar Brok, Richard Corbett, Hans-Olaf Henkel, Catherine Bearder, Helmut Scholz, Molly Scott Cato, Patrick O'Flynn, Laurenţiu Rebega, Diane James, Danuta Maria Hübner, Mercedes Bresso, Zdzisław Krasnodębski, Morten Løkkegaard, Miguel Viegas, Jean Lambert, Gerolf Annemans, Zoltán Balczó, Mairead McGuinness, Josef Weidenholzer, Anneleen Van Bossuyt και Marian Harkin.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Kateřina Konečná, Terry Reintke, Auke Zijlstra, David McAllister, Birgit Sippel, Peter van Dalen, Luke Ming Flanagan, Steeve Briois, György Schöpflin, Pervenche Berès, Angel Dzhambazki, Paloma López Bermejo, Janusz Lewandowski, Nicola Danti, Julie Girling, Jérôme Lavrilleux, Bernd Lange, Seán Kelly, Ramón Jáuregui Atondo, Luděk Niedermayer, Patrizia Toia, Gunnar Hökmark, Jens Geier, Jeroen Lenaers, Carlos Zorrinho, Γεώργιος Κύρτσος, Enrique Guerrero Salom, Christofer Fjellner, Marc Tarabella, Carlos Coelho, Marita Ulvskog, Μαρία Σπυράκη, Jeppe Kofod, Othmar Karas, Bogusław Liberadzki και Derek Vaughan.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Andrzej Grzyb, Juan Fernando López Aguilar, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica και Indrek Tarand.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Γεώργιος Επιτήδειος, Michaela Šojdrová, Maria Grapini και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνει ο Michel Barnier.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Guy Verhofstadt (συντονιστής και πρόεδρος της Ομάδας ALDE), Manfred Weber (πρόεδρος της Ομάδας PPE), Gianni Pittella (πρόεδρος της Ομάδας S&D), Gabriele Zimmer (πρόεδρος της Ομάδας GUE/NGL), Philippe Lamberts και Ska Keller (συμπρόεδροι της Ομάδας Verts/ALE), Danuta Maria Hübner (πρόεδρος της Ομάδας AFCO), σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο (2017/2847(RSP)) (B8-0538/2017

—   Jonathan Arnott, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο (2017/2847(RSP)) (B8-0539/2017).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.10.2017.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Angelo Ciocca σχετικά με την τύχη δύο Ιταλών που κρατούνται εδώ και 18 ημέρες από τις αρχές της Τυνησίας στο λιμάνι του Sfax (ο Πρόεδρος απαντά ότι θα παρέμβει στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, ώστε να αναληφθούν οι δέουσες πρωτοβουλίες).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου