Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 3 oktober 2017 - Straatsburg

4. Stemmingen
CRE

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


4.1. Stand van de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk (stemming)

Verklaring van de Commissie: Stand van de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk (2017/2847(RSP))

Ontwerpresoluties B8-0538/2017 en B8-0539/2017

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPRESOLUTIE B8-0538/2017

Aangenomen (P8_TA-PROV(2017)0361)

(Ontwerpresolutie B8-0539/2017 komt te vervallen.)

VOORZITTER: Ulrike LUNACEK
Ondervoorzitter


4.2. Beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur [COM(2017)0038 - C8-0021/2017 - 2017/0013(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Adina-Ioana Vălean (A8-0205/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA-PROV(2017)0362)


4.3. In het verdragsgebied van de ICCAT geldende beheers-, instandhoudings- en controlemaatregelen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van in het verdragsgebied van de Internationale Commissie voor de instandhouding van Atlantische tonijnen (ICCAT) geldende beheers-, instandhoudings- en controlemaatregelen en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1936/2001, (EG) nr. 1984/2003 en (EG) nr. 520/2007 van de Raad [COM(2016)0401 - C8-0224/2016 - 2016/0187(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA-PROV(2017)0363)


4.4. De economische empowerment van vrouwen in de particuliere en openbare sector in de EU (stemming)

Verslag over de economische empowerment van vrouwen in de particuliere en openbare sector in de EU [2017/2008(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Anna Hedh (A8-0271/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2017)0364)

Spreker:

James Carver, die wijst op een probleem met zijn stemapparaat.


4.5. Het aanpakken van de steeds beperktere ruimte voor het maatschappelijk middenveld in ontwikkelingslanden (stemming)

Verslag over het aanpakken van de steeds beperktere ruimte voor het maatschappelijk middenveld in ontwikkelingslanden [2016/2324(INI)] - Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteur: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2017)0365)


4.6. De strijd tegen cybercriminaliteit (stemming)

Verslag over de strijd tegen cybercriminaliteit [2017/2068(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2017)0366)


4.7. De politieke betrekkingen tussen de EU en ASEAN (stemming)

Verslag over de politieke betrekkingen tussen de EU en ASEAN [2017/2026(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2017)0367)

Juridische mededeling