Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 3 oktober 2017 - StraatsburgDefinitieve uitgave

9. De situatie in Moldavië (debat)
CRE

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De situatie in Moldavië (2017/2848(RSP))

Christos Stylianides (lid van de Commissie) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, Victor Boştinaru, namens de S&D-Fractie, Anna Elżbieta Fotyga, namens de ECR-Fractie, Petras Auštrevičius, namens de ALDE-Fractie, Jiří Maštálka, namens de GUE/NGL-Fractie, Igor Šoltes, namens de Verts/ALE-Fractie, James Carver, namens de EFDD-Fractie, Jean-Luc Schaffhauser, namens de ENF-Fractie, David McAllister, Knut Fleckenstein, Bas Belder, Norica Nicolai, Rebecca Harms, Franz Obermayr, Marian-Jean Marinescu, Andi Cristea, Monica Macovei, Bronis Ropė, Edouard Ferrand, Elmar Brok, Ryszard Czarnecki, Tunne Kelam, Kazimierz Michał Ujazdowski, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Fulvio Martusciello, Andrzej Grzyb, Mirosław Piotrowski, Eduard Kukan en Siegfried Mureşan.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Ilhan Kyuchyuk, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Cristian-Silviu Buşoi, Jean-Paul Denanot, Eleftherios Synadinos en Maria Grapini.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides.

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: latere vergaderperiode.

Juridische mededeling