Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 3 października 2017 r. - Strasburg

14. Tysiące anulowanych przez Ryanair lotów a wdrażanie rozporządzenia (WE) nr 261/2004 w sprawie praw pasażerów linii lotniczych (debata)
CRE

Oświadczenia Rady i Komisji: Tysiące anulowanych przez Ryanair lotów a wdrażanie rozporządzenia (WE) nr 261/2004 w sprawie praw pasażerów linii lotniczych (2017/2876(RSP))

Matti Maasikas (urzędujący przewodniczący Rady) i Violeta Bulc (członkini Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Deirdre Clune w imieniu grupy PPE, Ismail Ertug w imieniu grupy S&D, Kosma Złotowski w imieniu grupy ECR, Pavel Telička w imieniu grupy ALDE, Matt Carthy w imieniu grupy GUE/NGL, Karima Delli w imieniu grupy Verts/ALE, Rosa D'Amato w imieniu grupy EFDD, Janusz Korwin-Mikke niezrzeszony, Dieter-Lebrecht Koch, Inés Ayala Sender, Anneleen Van Bossuyt, Matthijs van Miltenburg, Merja Kyllönen, Jakop Dalunde, Daniela Aiuto, Massimiliano Salini, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Notis Marias, Gesine Meissner, João Pimenta Lopes, Michael Cramer, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Isabella De Monte, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Wim van de Camp, Bogusław Liberadzki, Stelios Kouloglou, Ivo Belet, Olga Sehnalová, Carlos Coelho, Karoline Graswander-Hainz, Pascal Arimont, Nicola Caputo, Maria Grapini i Hugues Bayet.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Andrey Novakov, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Michaela Cramera, Tibor Szanyi, Paloma López Bermejo, Igor Šoltes, Jonathan Arnott, José Inácio Faria, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Arnego Gerickego, Takis Hadjigeorgiou i Mairead McGuinness.

Głos zabrali: Violeta Bulc i Matti Maasikas.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna