Seznam 
Zápis
PDF 242kWORD 76k
Úterý, 3. října 2017 - ŠtrasburkKonečné znění
1.Zahájení denního zasedání
 2.Členství v politických skupinách
 3.Stav jednání se Spojeným královstvím (rozprava)
 4.Hlasování
  4.1.Stav jednání se Spojeným královstvím (hlasování)
  4.2.Omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních ***I (hlasování)
  4.3.Opatření pro řízení, zachování a kontrolu platná v oblasti úmluvy Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT) ***I (hlasování)
  4.4.Posílení hospodářského postavení žen v soukromém a veřejném sektoru v EU (hlasování)
  4.5.Řešení zmenšujícího se prostoru pro občanskou společnost v rozvojových zemích (hlasování)
  4.6.Boj proti kyberkriminalitě (hlasování)
  4.7.Politické vztahy EU se sdružením ASEAN (hlasování)
 5.Vysvětlení hlasování
 6.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 7.Pokračování denního zasedání
 8.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 9.Situace v Moldavsku (rozprava)
 10.Ukončení dětských sňatků (rozprava)
 11.Priority partnerství EU–Egypt na období 2017–2020 (rozprava)
 12.Oprava (článek 231 jednacího řádu)
 13.Konference OSN o změně klimatu 2017 (COP23) v Bonnu, Německo (rozprava)
 14.Tisíce zrušených letů společnosti Ryanair a prosazování nařízení o právech cestujících v letecké dopravě (ES) č. 261/2004 (rozprava)
 15.Námitka k prováděcímu aktu: vědecká kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému (rozprava)
 16.Členství v politických skupinách
 17.Bezpečnostní pravidla a normy pro osobní lodě ***I – Registrace osob na palubách osobních lodí provozujících dopravu do přístavů členských států nebo z nich ***I – Systém inspekcí pro zajištění bezpečného provozu lodí typu ro-ro a vysokorychlostních osobních plavidel v liniové dopravě ***I (rozprava)
 18.Pořad jednání příštího denního zasedání
 19.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:00.


2. Členství v politických skupinách

Sophie Montel, Mireille D'Ornano a Florian Philippot již nejsou členy skupiny ENF s platností od 3. října 2017.

Zasedají mezi nezařazenými poslanci.


3. Stav jednání se Spojeným královstvím (rozprava)

Prohlášení Komise: Stav jednání se Spojeným královstvím (2017/2847(RSP))

Vystoupili: Jean-Claude Juncker (předseda Komise), Michel Barnier (hlavní vyjednavač) a Matti Maasikas (úřadující předseda Rady).

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Gianni Pittella za skupinu S&D, Raffaele Fitto za skupinu ECR, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Martina Anderson za skupinu GUE/NGL, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Nigel Farage za skupinu EFDD, Janice Atkinson za skupinu ENF, Diane Dodds – nezařazená poslankyně, Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, James Nicholson, Cecilia Wikström, Barbara Spinelli, Alyn Smith, David Coburn s procesní námitkou, Gerard Batten, Harald Vilimsky, Steven Woolfe, Elmar Brok, Richard Corbett, Hans-Olaf Henkel, Catherine Bearder, Helmut Scholz, Molly Scott Cato, Patrick O'Flynn, Laurenţiu Rebega, Diane James, Danuta Maria Hübner, Mercedes Bresso, Zdzisław Krasnodębski, Morten Løkkegaard, Miguel Viegas, Jean Lambert, Gerolf Annemans, Zoltán Balczó, Mairead McGuinness, Josef Weidenholzer, Anneleen Van Bossuyt a Marian Harkin.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Vystoupili: Kateřina Konečná, Terry Reintke, Auke Zijlstra, David McAllister, Birgit Sippel, Peter van Dalen, Luke Ming Flanagan, Steeve Briois, György Schöpflin, Pervenche Berès, Angel Dzhambazki, Paloma López Bermejo, Janusz Lewandowski, Nicola Danti, Julie Girling, Jérôme Lavrilleux, Bernd Lange, Seán Kelly, Ramón Jáuregui Atondo, Luděk Niedermayer, Patrizia Toia, Gunnar Hökmark, Jens Geier, Jeroen Lenaers, Carlos Zorrinho, Georgios Kyrtsos, Enrique Guerrero Salom, Christofer Fjellner, Marc Tarabella, Carlos Coelho, Marita Ulvskog, Maria Spyraki, Jeppe Kofod, Othmar Karas, Bogusław Liberadzki a Derek Vaughan.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Andrzej Grzyb, Juan Fernando López Aguilar, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica a Indrek Tarand.

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Maria Grapini a Notis Marias.

Vystoupil Michel Barnier.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Guy Verhofstadt (koordinátor a předseda skupiny ALDE), Manfred Weber (předseda skupiny PPE), Gianni Pittella (předseda skupiny S&D), Gabriele Zimmer (předsedkyně skupiny GUE/NGL), Philippe Lamberts a Ska Keller (spolupředsedové skupiny Verts/ALE), Danuta Maria Hübner (předsedkyně výboru AFCO) o stavu jednání se Spojeným královstvím (2017/2847(RSP)) (B8-0538/2017);

—   Jonathan Arnott za skupinu EFDD o současném stavu jednání se Spojeným královstvím (2017/2847(RSP)) (B8-0539/2017).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 4.1 zápisu ze dne 3.10.2017.

°
° ° °

Vystoupil Angelo Ciocca k údělu dvou italských občanů, kteří jsou již 18 dní zadržováni tuniskými úřady v přístavu Sfax (předseda odpověděl, že vyzve Evropskou službu pro vnější činnost, aby podnikla potřebné kroky).


4. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


4.1. Stav jednání se Spojeným královstvím (hlasování)

Prohlášení Komise: Stav jednání se Spojeným královstvím (2017/2847(RSP))

Návrhy usnesení B8-0538/2017 a B8-0539/2017

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH USNESENÍ B8-0538/2017

přijat (P8_TA-PROV(2017)0361)

(Návrh usnesení B8-0539/2017 se nebere v potaz.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Ulrike LUNACEK
místopředsedkyně


4.2. Omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních [COM(2017)0038 - C8-0021/2017 - 2017/0013(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Adina-Ioana Vălean (A8-0205/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA-PROV(2017)0362)


4.3. Opatření pro řízení, zachování a kontrolu platná v oblasti úmluvy Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT) ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví opatření pro řízení, zachování a kontrolu platná v oblasti úmluvy Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT) a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1936/2001, (ES) č. 1984/2003 a (ES) č. 520/2007 [COM(2016)0401 - C8-0224/2016 - 2016/0187(COD)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA-PROV(2017)0363)


4.4. Posílení hospodářského postavení žen v soukromém a veřejném sektoru v EU (hlasování)

Zpráva o posílení hospodářského postavení žen v soukromém a veřejném sektoru v EU [2017/2008(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajka: Anna Hedh (A8-0271/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2017)0364)

Vystoupení

James Carver, aby upozornil na problém se svým hlasovacím zařízením.


4.5. Řešení zmenšujícího se prostoru pro občanskou společnost v rozvojových zemích (hlasování)

Zpráva o řešení zmenšujícího se prostoru pro občanskou společnost v rozvojových zemích [2016/2324(INI)] - Výbor pro rozvoj. Zpravodajka: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2017)0365)


4.6. Boj proti kyberkriminalitě (hlasování)

Zpráva o boji proti kyberkriminalitě [2017/2068(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2017)0366)


4.7. Politické vztahy EU se sdružením ASEAN (hlasování)

Zpráva o politických vztazích EU se sdružením ASEAN [2017/2026(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2017)0367)


5. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránkách poslanců na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

návrh usnesení o stavu jednání se Spojeným královstvím (2017/2847(RSP)) (B8-0538/2017)
Jasenko Selimovic, Alex Mayer, Krisztina Morvai, Mairead McGuinness, Ruža Tomašić, Nikos Androulakis, Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Michaela Šojdrová, Marlene Mizzi, Jonathan Arnott, Janusz Korwin-Mikke, Morten Messerschmidt, Seán Kelly, Tomáš Zdechovský, Matt Carthy, Neena Gill, Daniel Hannan, Nicola Caputo a Danuta Jazłowiecka

zpráva Gabriel Mato - A8-0173/2017
Rosa D'Amato za skupinu EFDD, a Estefanía Torres Martínez

zpráva Anna Hedh - A8-0271/2017
Urszula Krupa, Adam Szejnfeld, Estefanía Torres Martínez, Michaela Šojdrová, Krisztina Morvai, Marek Jurek, Mairead McGuinness, Tania González Peñas, Morten Messerschmidt, Seán Kelly, Branislav Škripek a Danuta Jazłowiecka

zpráva Teresa Jiménez-Becerril Barrio - A8-0283/2017
Monica Macovei, Estefanía Torres Martínez, José Inácio Faria a Mairead McGuinness

zpráva Elissavet Vozemberg-Vrionidi - A8-0272/2017
Philippe Juvin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Stefano Maullu, Petras Auštrevičius, Jiří Pospíšil, Morten Messerschmidt, Seán Kelly, Stanislav Polčák a Monica Macovei

zpráva Reinhard Bütikofer - A8-0243/2017
Ilhan Kyuchyuk, Adam Szejnfeld, Monica Macovei, Tomáš Zdechovský a Stanislav Polčák.


6. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 13:55.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAŞCU
místopředseda

7. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo ve 15:02.


8. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


9. Situace v Moldavsku (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Moldavsku (2017/2848(RSP))

Christos Stylianides (člen Komise) učinil prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, Victor Boştinaru za skupinu S&D, Anna Elżbieta Fotyga za skupinu ECR, Petras Auštrevičius za skupinu ALDE, Jiří Maštálka za skupinu GUE/NGL, Igor Šoltes za skupinu Verts/ALE, James Carver za skupinu EFDD, Jean-Luc Schaffhauser za skupinu ENF, David McAllister, Knut Fleckenstein, Bas Belder, Norica Nicolai, Rebecca Harms, Franz Obermayr, Marian-Jean Marinescu, Andi Cristea, Monica Macovei, Bronis Ropė, Edouard Ferrand, Elmar Brok, Ryszard Czarnecki, Tunne Kelam, Kazimierz Michał Ujazdowski, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Fulvio Martusciello, Andrzej Grzyb, Mirosław Piotrowski, Eduard Kukan a Siegfried Mureşan.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Ilhan Kyuchyuk, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Cristian-Silviu Buşoi, Jean-Paul Denanot, Eleftherios Synadinos a Maria Grapini.

Vystoupil Christos Stylianides.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: jedno z nadcházejících dílčích zasedání.


10. Ukončení dětských sňatků (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000064/2017), kterou pokládá Vilija Blinkevičiūtė za výbor FEMM Komisi: VP/HR - Ukončení dětských sňatků (2017/2663(RSP)) (B8-0328/2017)

Vilija Blinkevičiūtė rozvinula otázku.

Věra Jourová (členka Komise) jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku odpověděla na otázku.

Vystoupili: Anna Maria Corazza Bildt za skupinu PPE, Iratxe García Pérez za skupinu S&D, Arne Gericke za skupinu ECR, Beatriz Becerra Basterrechea za skupinu ALDE, Kostadinka Kuneva za skupinu GUE/NGL, Linnéa Engström za skupinu Verts/ALE, a Daniela Aiuto za skupinu EFDD.

PŘEDSEDNICTVÍ: Pavel TELIČKA
místopředseda

Vystoupili: Mylène Troszczynski za skupinu ENF, Lampros Fountoulis – nezařazený poslanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Marek Jurek, Liliana Rodrigues, Jadwiga Wiśniewska, Charles Goerens, Ángela Vallina, Margot Parker, André Elissen, Jaromír Štětina, Pina Picierno, Branislav Škripek, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Anna Maria Corazza Bildt, Eleonora Forenza, Kristina Winberg, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Marek Jurek, Georg Mayer, Carlos Coelho, Edouard Martin, Bernd Kölmel, Marco Zullo, Dominique Bilde, Jiří Pospíšil, Marc Tarabella a Pirkko Ruohonen-Lerner.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Csaba Sógor, Caterina Chinnici, Nicola Caputo, Julie Ward, Wajid Khan, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Kateřina Konečná a Takis Hadjigeorgiou.

Vystoupila Věra Jourová.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Vilija Blinkevičiūtė za výbor FEMM o ukončení dětských sňatků (2017/2663(RSP)) (B8-0535/2017).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.12 zápisu ze dne 4.10.2017.


11. Priority partnerství EU–Egypt na období 2017–2020 (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Priority partnerství EU–Egypt na období 2017–2020 (2017/2874(RSP))

Miguel Arias Cañete (člen Komise) učinil prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, Victor Boştinaru za skupinu S&D, Bas Belder za skupinu ECR, Marietje Schaake za skupinu ALDE, Marisa Matias za skupinu GUE/NGL, Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Mario Borghezio za skupinu ENF, Georgios Epitideios – nezařazený poslanec, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Anders Primdahl Vistisen, Jean-Luc Schaffhauser, Pier Antonio Panzeri a Neena Gill.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Elly Schlein, Costas Mavrides, Takis Hadjigeorgiou, Eleonora Forenza a Malin Björk.

Vystoupil Miguel Arias Cañete.

Rozprava skončila.


12. Oprava (článek 231 jednacího řádu)

Oprava P7_TA(2012)0010(COR01) byla oznámena na včerejším plenárním zasedání (bod 8 zápisu ze dne 2.10.2017).

Oprava je prohlášena za schválenou, neboť žádná politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty nepožádali (čl. 231 odst. 4 jednacího řádu), aby se o ní hlasovalo.


13. Konference OSN o změně klimatu 2017 (COP23) v Bonnu, Německo (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000068/2017), kterou pokládají Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Marco Affronte, Mireille D'Ornano a Piernicola Pedicini za výbor ENVI Radě: Konference OSN o změně klimatu 2017 (COP23) v Bonnu, Německo (2017/2620(RSP)) (B8-0329/2017)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000069/2017), kterou pokládají Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Marco Affronte a Piernicola Pedicini za výbor ENVI Komisi: Konference OSN o změně klimatu 2017 (COP23) v Bonnu, Německo (2017/2620(RSP)) (B8-0330/2017)

Adina-Ioana Vălean rozvinula otázky.

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

Matti Maasikas (úřadující předseda Rady) a Miguel Arias Cañete (člen Komise) odpověděli na otázky.

Vystoupili: Peter Liese za skupinu PPE, Gilles Pargneaux za skupinu S&D, Jadwiga Wiśniewska za skupinu ECR, Gerben-Jan Gerbrandy za skupinu ALDE, Estefanía Torres Martínez za skupinu GUE/NGL, Marco Affronte za skupinu Verts/ALE, Julia Reid za skupinu EFDD, Marcus Pretzell za skupinu ENF, Zoltán Balczó – nezařazený poslanec, Andrzej Grzyb, Miriam Dalli, Neoklis Sylikiotis, Bas Eickhout, John Stuart Agnew, Olaf Stuger, Eleftherios Synadinos, Francesc Gambús, Jo Leinen, Stefan Eck, Yannick Jadot, Piernicola Pedicini, Annie Schreijer-Pierik, Edouard Martin, Rebecca Harms, Dubravka Šuica, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Damiano Zoffoli, Max Andersson, Seán Kelly, Nikos Androulakis, Sofia Ribeiro, Christel Schaldemose, Maria Spyraki, Carlos Zorrinho, José Inácio Faria, Simona Bonafè a Nicola Caputo.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Franc Bogovič, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Linnéa Engström a Julie Ward.

Vystoupili: Miguel Arias Cañete a Matti Maasikas.

PŘEDSEDNICTVÍ: Dimitrios PAPADIMOULIS
místopředseda

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Adina-Ioana Vălean za výbor ENVI, Peter Liese za skupinu PPE, Gilles Pargneaux za skupinu S&D, Julie Girling za skupinu ECR, Gerben-Jan Gerbrandy za skupinu ALDE, Estefanía Torres Martínez za skupinu GUE/NGL, Marco Affronte za skupinu Verts/ALE, a Piernicola Pedicini za skupinu EFDD o Konferenci OSN o změně klimatu konané v roce 2017 v německém Bonnu (COP23) (2017/2620(RSP)) (B8-0534/2017).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.13 zápisu ze dne 4.10.2017.


14. Tisíce zrušených letů společnosti Ryanair a prosazování nařízení o právech cestujících v letecké dopravě (ES) č. 261/2004 (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Tisíce zrušených letů společnosti Ryanair a prosazování nařízení o právech cestujících v letecké dopravě (ES) č. 261/2004 (2017/2876(RSP))

Matti Maasikas (úřadující předseda Rady) a Violeta Bulc (členka Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Deirdre Clune za skupinu PPE, Ismail Ertug za skupinu S&D, Kosma Złotowski za skupinu ECR, Pavel Telička za skupinu ALDE, Matt Carthy za skupinu GUE/NGL, Karima Delli za skupinu Verts/ALE, Rosa D'Amato za skupinu EFDD, Janusz Korwin-Mikke – nezařazený poslanec, Dieter-Lebrecht Koch, Inés Ayala Sender, Anneleen Van Bossuyt, Matthijs van Miltenburg, Merja Kyllönen, Jakop Dalunde, Daniela Aiuto, Massimiliano Salini, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Notis Marias, Gesine Meissner, João Pimenta Lopes, Michael Cramer, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Isabella De Monte, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Wim van de Camp, Bogusław Liberadzki, Stelios Kouloglou, Ivo Belet, Olga Sehnalová, Carlos Coelho, Karoline Graswander-Hainz, Pascal Arimont, Nicola Caputo, Maria Grapini a Hugues Bayet.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Andrey Novakov, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Michael Cramer, Tibor Szanyi, Paloma López Bermejo, Igor Šoltes, Jonathan Arnott, José Inácio Faria, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Arne Gericke, Takis Hadjigeorgiou a Mairead McGuinness.

Vystoupili: Violeta Bulc a Matti Maasikas.

Rozprava skončila.


15. Námitka k prováděcímu aktu: vědecká kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému (rozprava)

Návrh usnesení, který v souladu s čl. 106 odst. 2 a 3 a odst. 4 písm. c) jednacího řádu předložil výbor ENVI, o návrhu nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení (ES) č. 1107/2009 a stanoví se vědecká kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému (D048947/06 - 2017/2801(RPS)) (B8-0542/2017)

Jytte Guteland a Bas Eickhout (autoři) uvedli návrh usnesení.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
místopředseda

Vystoupil Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komise).

Vystoupili: Angélique Delahaye za skupinu PPE, Miriam Dalli za skupinu S&D, Arne Gericke za skupinu ECR, Gerben-Jan Gerbrandy za skupinu ALDE, Anja Hazekamp za skupinu GUE/NGL, Martin Häusling za skupinu Verts/ALE, Mairead McGuinness, Christel Schaldemose, Frédérique Ries, Yannick Jadot, Sirpa Pietikäinen, Guillaume Balas, Miroslav Mikolášik, Karin Kadenbach a Cristian-Silviu Buşoi.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nicola Caputo, Notis Marias a Michèle Rivasi.

Vystoupil Vytenis Povilas Andriukaitis.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.9 zápisu ze dne 4.10.2017.


16. Členství v politických skupinách

Sophie Montel, Mireille D'Ornano a Florian Philippot se s platností od 4. října 2017 stanou členy skupiny EFDD.


17. Bezpečnostní pravidla a normy pro osobní lodě ***I – Registrace osob na palubách osobních lodí provozujících dopravu do přístavů členských států nebo z nich ***I – Systém inspekcí pro zajištění bezpečného provozu lodí typu ro-ro a vysokorychlostních osobních plavidel v liniové dopravě ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/45/ES o bezpečnostních pravidlech a normách pro osobní lodě [COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 98/41/ES o registraci osob na palubách osobních lodí provozujících dopravu do přístavů členských států Společenství nebo z nich a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/65/EU o ohlašovacích formalitách lodí připlouvajících do přístavů členských států nebo odplouvajících z nich [COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o systému inspekcí pro zajištění bezpečného provozu lodí typu ro-ro a vysokorychlostních osobních plavidel v liniové dopravě a o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/16/ES o státní přístavní inspekci a zrušení směrnice Rady 1999/35/ES [COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Dominique Riquet (A8-0165/2017)

Daniela Aiuto, Izaskun Bilbao Barandica a Dominique Riquet uvedli zprávy.

Vystoupil Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komise).

Vystoupili: Joëlle Bergeron (zpravodajka výboru JURI), Helga Stevens (zpravodajka výboru LIBE), Wim van de Camp za skupinu PPE, Kosma Złotowski za skupinu ECR, Gesine Meissner za skupinu ALDE, James Carver za skupinu EFDD, Konstantinos Papadakis – nezařazený poslanec, Werner Kuhn, Isabella De Monte, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Seán Kelly, Janusz Zemke, Notis Marias, Nicola Caputo a Maria Grapini.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: José Inácio Faria a Georgios Epitideios.

Vystoupili: Vytenis Povilas Andriukaitis, Daniela Aiuto, Izaskun Bilbao Barandica a Dominique Riquet.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.6, bod 9.7 a bod 9.8 zápisu ze dne 4.10.2017.


18. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 611.537/OJME).


19. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 22:40.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Comi, Crowley, Händel, Le Pen, Maydell, Seymour

Právní upozornění