Rodyklė 
Protokolas
PDF 245kWORD 76k
Antradienis, 2017 m. spalio 3 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija
1.Posėdžio pradžia
 2.Frakcijų sudėtis
 3.Derybų su Jungtine Karalyste dabartinė padėtis (diskusijos)
 4.Balsuoti skirtas laikas
  4.1.Derybų su Jungtine Karalyste dabartinė padėtis (balsavimas)
  4.2.Tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimas ***I (balsavimas)
  4.3.Valdymo, išsaugojimo ir kontrolės priemonės, taikytinos Tarptautinės Atlanto tunų apsaugos komisijos (ICCAT) valdomame konvencijos rajone ***I (balsavimas)
  4.4.Moterų ekonominis įgalėjimas ES privačiajame ir viešajame sektoriuose (balsavimas)
  4.5.Mažėjančios pilietinės visuomenės erdvės problemos sprendimas besivystančiose šalyse (balsavimas)
  4.6.Kova su kibernetiniais nusikaltimais (balsavimas)
  4.7.ES politiniai santykiai su ASEAN (balsavimas)
 5.Paaiškinimai dėl balsavimo
 6.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 7.Posėdžio atnaujinimas
 8.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 9.Padėtis Moldovoje (diskusijos)
 10.Vaikų santuokos reiškinio panaikinimas (diskusijos)
 11.2017–2020 m. ES ir Egipto partnerystės prioritetai (diskusijos)
 12.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis)
 13.2017 m. 23-oji JT klimato kaitos konferenciją Bonoje (Vokietija) (COP 23) (diskusijos)
 14.Tūkstančiai bendrovės „Ryanair“ anuliuotų skrydžių ir Oro transporto keleivių teisių reglamento (EB) Nr. 261/2004 vykdymo užtikrinimas (diskusijos)
 15.Prieštaravimas įgyvendinimo aktui: moksliniai endokrininės sistemos ardomųjų savybių nustatymo kriterijai (diskusijos)
 16.Frakcijų sudėtis
 17.Keleivinių laivų saugos taisyklės ir standartai ***I - Įplaukiančiuose į ir išplaukiančiuose iš Bendrijos valstybių narių uostų keleiviniuose laivuose esančių asmenų registracija ***I - Inspektavimo, kuriuo užtikrinamas saugus reguliariąsias paslaugas teikiančių ro-ro keltų ir greitaeigių keleivinių laivų eksploatavimas, sistema ***I (diskusijos)
 18.Kito posėdžio darbotvarkė
 19.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.


2. Frakcijų sudėtis

Sophie Montel, Mireille D'Ornano ir Florian Philippot nuo 2017 m. spalio 3 d. nebėra ENF frakcijos nariai.

Jie užims vietas, skirtas nepriklausomiems Parlamento nariams.


3. Derybų su Jungtine Karalyste dabartinė padėtis (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Derybų su Jungtine Karalyste dabartinė padėtis (2017/2847(RSP))

Kalbėjo: Jean-Claude Juncker (Komisijos pirmininkas), Michel Barnier (vyriausiasis derybininkas) ir Matti Maasikas (einantis Tarybos pirmininko pareigas).

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Gianni Pittella S&D frakcijos vardu, Raffaele Fitto ECR frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Martina Anderson GUE/NGL frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, Nigel Farage EFDD frakcijos vardu, Janice Atkinson ENF frakcijos vardu, Diane Dodds, nepriklausoma Parlamento narė, Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, James Nicholson, Cecilia Wikström, Barbara Spinelli, Alyn Smith, David Coburn dėl darbo tvarkos, Gerard Batten, Harald Vilimsky, Steven Woolfe, Elmar Brok, Richard Corbett, Hans-Olaf Henkel, Catherine Bearder, Helmut Scholz, Molly Scott Cato, Patrick O'Flynn, Laurenţiu Rebega, Diane James, Danuta Maria Hübner, Mercedes Bresso, Zdzisław Krasnodębski, Morten Løkkegaard, Miguel Viegas, Jean Lambert, Gerolf Annemans, Zoltán Balczó, Mairead McGuinness, Josef Weidenholzer, Anneleen Van Bossuyt ir Marian Harkin.

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Kateřina Konečná, Terry Reintke, Auke Zijlstra, David McAllister, Birgit Sippel, Peter van Dalen, Luke Ming Flanagan, Steeve Briois, György Schöpflin, Pervenche Berès, Angel Dzhambazki, Paloma López Bermejo, Janusz Lewandowski, Nicola Danti, Julie Girling, Jérôme Lavrilleux, Bernd Lange, Seán Kelly, Ramón Jáuregui Atondo, Luděk Niedermayer, Patrizia Toia, Gunnar Hökmark, Jens Geier, Jeroen Lenaers, Carlos Zorrinho, Georgios Kyrtsos, Enrique Guerrero Salom, Christofer Fjellner, Marc Tarabella, Carlos Coelho, Marita Ulvskog, Maria Spyraki, Jeppe Kofod, Othmar Karas, Bogusław Liberadzki ir Derek Vaughan.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Andrzej Grzyb, Juan Fernando López Aguilar, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica ir Indrek Tarand.

PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Maria Grapini ir Notis Marias.

Kalbėjo Michel Barnier.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Guy Verhofstadt (ALDE frakcijos pirmininkas ir koordinatorius), Manfred Weber (PPE frakcijos pirmininikas), Gianni Pittella (S&D frakcijos pirmininkas), Gabriele Zimmer (GUE/NGL frakcijos pirmininkė), Philippe Lamberts ir Ska Keller (Verts/ALE frakcijos bendrapirmininkiai), Danuta Maria Hübner (AFCO pirmininkė) dėl derybų su Jungtine Karalyste padėties (2017/2847(RSP)) (B8-0538/2017);

—   Jonathan Arnott EFDD frakcijos vardu dėl derybų su Jungtine Karalyste padėties (2017/2847(RSP)) (B8-0539/2017).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 10 03 protokolo 4.1 punktas

°
° ° °

Kalbėjo Angelo Ciocca dėl dviejų sulaikytų Italijos piliečių, kuriuos jau 18 parų Sfax uoste laiko Tuniso valdžios institucijos (pirmininkas atsakė, kad kreipsis į Europos išorės veiksmų tarnybą, kad būtų imtasi atitinkamų veiksmų).


4. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


4.1. Derybų su Jungtine Karalyste dabartinė padėtis (balsavimas)

Komisijos pareiškimas: Derybų su Jungtine Karalyste dabartinė padėtis (2017/2847(RSP))

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0538/2017 ir B8-0539/2017

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-0538/2017

Priimta (P8_TA-PROV(2017)0361)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0539/2017 anuliuotas.)

PIRMININKAVO: Ulrike LUNACEK
Pirmininko pavaduotoja


4.2. Tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo [COM(2017)0038 - C8-0021/2017 - 2017/0013(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Adina-Ioana Vălean (A8-0205/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA-PROV(2017)0362)


4.3. Valdymo, išsaugojimo ir kontrolės priemonės, taikytinos Tarptautinės Atlanto tunų apsaugos komisijos (ICCAT) valdomame konvencijos rajone ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos valdymo, išsaugojimo ir kontrolės priemonės, taikytinos Tarptautinės Atlanto tunų apsaugos komisijos (ICCAT) valdomame konvencijos rajone, ir kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1936/2001, (EB) Nr. 1984/2003 ir (EB) Nr. 520/2007 [COM(2016)0401 - C8-0224/2016 - 2016/0187(COD)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA-PROV(2017)0363)


4.4. Moterų ekonominis įgalėjimas ES privačiajame ir viešajame sektoriuose (balsavimas)

Pranešimas dėl moterų ekonominio įgalėjimo ES privačiajame ir viešajame sektoriuose [2017/2008(INI)] - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėja: Anna Hedh (A8-0271/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA-PROV(2017)0364)

Kalbėjo:

James Carver pranešė apie problemą su jo balsavimo įranga.


4.5. Mažėjančios pilietinės visuomenės erdvės problemos sprendimas besivystančiose šalyse (balsavimas)

Pranešimas dėl mažėjančios pilietinės visuomenės erdvės problemos sprendimo besivystančiose šalyse [2016/2324(INI)] - Vystymosi komitetas. Pranešėja: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA-PROV(2017)0365)


4.6. Kova su kibernetiniais nusikaltimais (balsavimas)

Pranešimas dėl kovos su kibernetiniais nusikaltimais [2017/2068(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA-PROV(2017)0366)


4.7. ES politiniai santykiai su ASEAN (balsavimas)

Pranešimas dėl ES politinių santykių su ASEAN [2017/2026(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA-PROV(2017)0367)


5. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateiktus paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl derybų su Jungtine Karalyste padėties (2017/2847(RSP)) (B8-0538/2017)
Jasenko Selimovic, Alex Mayer, Krisztina Morvai, Mairead McGuinness, Ruža Tomašić, Nikos Androulakis, Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Michaela Šojdrová, Marlene Mizzi, Jonathan Arnott, Janusz Korwin-Mikke, Morten Messerschmidt, Seán Kelly, Tomáš Zdechovský, Matt Carthy, Neena Gill, Daniel Hannan, Nicola Caputo ir Danuta Jazłowiecka

Pranešimas: Gabriel Mato - A8-0173/2017
Rosa D'Amato EFDD frakcijos vardu, ir Estefanía Torres Martínez

Pranešimas: Anna Hedh - A8-0271/2017
Urszula Krupa, Adam Szejnfeld, Estefanía Torres Martínez, Michaela Šojdrová, Krisztina Morvai, Marek Jurek, Mairead McGuinness, Tania González Peñas, Morten Messerschmidt, Seán Kelly, Branislav Škripek ir Danuta Jazłowiecka

Pranešimas: Teresa Jiménez-Becerril Barrio - A8-0283/2017
Monica Macovei, Estefanía Torres Martínez, José Inácio Faria ir Mairead McGuinness

Pranešimas: Elissavet Vozemberg-Vrionidi - A8-0272/2017
Philippe Juvin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Stefano Maullu, Petras Auštrevičius, Jiří Pospíšil, Morten Messerschmidt, Seán Kelly, Stanislav Polčák ir Monica Macovei

Pranešimas: Reinhard Bütikofer - A8-0243/2017
Ilhan Kyuchyuk, Adam Szejnfeld, Monica Macovei, Tomáš Zdechovský ir Stanislav Polčák.


6. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

(Posėdis sustabdytas 13.55 val.)


PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

7. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 15.02 val.


8. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


9. Padėtis Moldovoje (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Moldovoje (2017/2848(RSP))

Christos Stylianides (Komisijos narys) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, Victor Boştinaru S&D frakcijos vardu, Anna Elżbieta Fotyga ECR frakcijos vardu, Petras Auštrevičius ALDE frakcijos vardu, Jiří Maštálka GUE/NGL frakcijos vardu, Igor Šoltes Verts/ALE frakcijos vardu, James Carver EFDD frakcijos vardu, Jean-Luc Schaffhauser ENF frakcijos vardu, David McAllister, Knut Fleckenstein, Bas Belder, Norica Nicolai, Rebecca Harms, Franz Obermayr, Marian-Jean Marinescu, Andi Cristea, Monica Macovei, Bronis Ropė, Edouard Ferrand, Elmar Brok, Ryszard Czarnecki, Tunne Kelam, Kazimierz Michał Ujazdowski (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Fulvio Martusciello), Andrzej Grzyb, Mirosław Piotrowski, Eduard Kukan ir Siegfried Mureşan.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Ilhan Kyuchyuk, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Cristian-Silviu Buşoi, Jean-Paul Denanot, Eleftherios Synadinos ir Maria Grapini.

Kalbėjo Christos Stylianides.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: vėlesnis sesijos laikotarpis.


10. Vaikų santuokos reiškinio panaikinimas (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000064/2017) kurį pateikė Vilija Blinkevičiūtė, FEMM komiteto vardu, Komisijai: VP/HR - Vaikų santuokos reiškinio panaikinimas (2017/2663(RSP)) (B8-0328/2017)

Vilija Blinkevičiūtė pristatė klausimą.

Věra Jourová (Komisijos narė) Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Anna Maria Corazza Bildt PPE frakcijos vardu, Iratxe García Pérez S&D frakcijos vardu, Arne Gericke ECR frakcijos vardu, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE frakcijos vardu, Kostadinka Kuneva GUE/NGL frakcijos vardu, Linnéa Engström Verts/ALE frakcijos vardu, ir Daniela Aiuto EFDD frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Pavel TELIČKA
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Mylène Troszczynski ENF frakcijos vardu, Lampros Fountoulis, nepriklausomas Parlamento narys, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Marek Jurek), Liliana Rodrigues, Jadwiga Wiśniewska, Charles Goerens, Ángela Vallina, Margot Parker, André Elissen, Jaromír Štětina, Pina Picierno, Branislav Škripek (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Anna Maria Corazza Bildt), Eleonora Forenza, Kristina Winberg (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Marek Jurek), Georg Mayer, Carlos Coelho, Edouard Martin, Bernd Kölmel, Marco Zullo, Dominique Bilde, Jiří Pospíšil, Marc Tarabella ir Pirkko Ruohonen-Lerner.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Csaba Sógor, Caterina Chinnici, Nicola Caputo, Julie Ward, Wajid Khan, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Kateřina Konečná ir Takis Hadjigeorgiou.

Kalbėjo Věra Jourová.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį:

—   Vilija Blinkevičiūtė FEMM komiteto vardu dėl vaikų santuokos reiškinio panaikinimo (2017/2663(RSP)) (B8-0535/2017).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 10 04 protokolo 9.12 punktas


11. 2017–2020 m. ES ir Egipto partnerystės prioritetai (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: 2017–2020 m. ES ir Egipto partnerystės prioritetai (2017/2874(RSP))

Miguel Arias Cañete (Komisijos narys) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, Victor Boştinaru S&D frakcijos vardu, Bas Belder ECR frakcijos vardu, Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu, Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu, Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, Mario Borghezio ENF frakcijos vardu, Georgios Epitideios, nepriklausomas Parlamento narys, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Anders Primdahl Vistisen, Jean-Luc Schaffhauser, Pier Antonio Panzeri ir Neena Gill.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Elly Schlein, Costas Mavrides, Takis Hadjigeorgiou, Eleonora Forenza ir Malin Björk.

Kalbėjo Miguel Arias Cañete.

Diskusijos baigtos.


12. Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis)

Klaidų ištaisymas P7_TA(2012)0010(COR01) paskelbtas per vakar vykusį plenarinį posėdį (2017 10 02 protokolo 8 punktas).

Kadangi nė viena iš frakcijų arba ne mažiau kaip žemą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius nepaprašė balsuoti dėl klaidų ištaisymo, jis laikomas patvirtintu pagal Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnio 4 dalį.


13. 2017 m. 23-oji JT klimato kaitos konferenciją Bonoje (Vokietija) (COP 23) (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000068/2017) kurį pateikė Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Marco Affronte, Mireille D'Ornano ir Piernicola Pedicini ENVI komiteto vardu Tarybai: 2017 m. Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencija (COP 23) Bonoje (Vokietija) (2017/2620(RSP)) (B8-0329/2017)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000069/2017) kurį pateikė Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Marco Affronte ir Piernicola Pedicini ENVI komiteto vardu Komisijai: 2017 m. Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencija (COP 23) Bonoje (Vokietija) (2017/2620(RSP)) (B8-0330/2017)

Adina-Ioana Vălean pristatė klausimus.

PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

Matti Maasikas (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Miguel Arias Cañete (Komisijos narys) atsakė į klausimus.

Kalbėjo: Peter Liese PPE frakcijos vardu, Gilles Pargneaux S&D frakcijos vardu, Jadwiga Wiśniewska ECR frakcijos vardu, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE frakcijos vardu, Estefanía Torres Martínez GUE/NGL frakcijos vardu, Marco Affronte Verts/ALE frakcijos vardu, Julia Reid EFDD frakcijos vardu, Marcus Pretzell ENF frakcijos vardu, Zoltán Balczó, nepriklausomas Parlamento narys, Andrzej Grzyb, Miriam Dalli, Neoklis Sylikiotis, Bas Eickhout, John Stuart Agnew, Olaf Stuger, Eleftherios Synadinos, Francesc Gambús, Jo Leinen, Stefan Eck, Yannick Jadot, Piernicola Pedicini, Annie Schreijer-Pierik, Edouard Martin, Rebecca Harms, Dubravka Šuica (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Damiano Zoffoli, Max Andersson, Seán Kelly, Nikos Androulakis, Sofia Ribeiro, Christel Schaldemose, Maria Spyraki, Carlos Zorrinho, José Inácio Faria, Simona Bonafè ir Nicola Caputo.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Franc Bogovič, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Linnéa Engström ir Julie Ward.

Kalbėjo: Miguel Arias Cañete ir Matti Maasikas.

PIRMININKAVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Pirmininko pavaduotojas

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį:

—   Adina-Ioana Vălean ENVI komiteto vardu, Peter Liese PPE frakcijos vardu, Gilles Pargneaux S&D frakcijos vardu, Julie Girling ECR frakcijos vardu, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE frakcijos vardu, Estefanía Torres Martínez GUE/NGL frakcijos vardu, Marco Affronte Verts/ALE frakcijos vardu, ir Piernicola Pedicini EFDD frakcijos vardu dėl 2017 m. Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencijos (COP 23) Bonoje (Vokietija) (2017/2620(RSP)) (B8-0534/2017).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 10 04 protokolo 9.13 punktas


14. Tūkstančiai bendrovės „Ryanair“ anuliuotų skrydžių ir Oro transporto keleivių teisių reglamento (EB) Nr. 261/2004 vykdymo užtikrinimas (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Tūkstančiai bendrovės „Ryanair“ anuliuotų skrydžių ir Oro transporto keleivių teisių reglamento (EB) Nr. 261/2004 vykdymo užtikrinimas (2017/2876(RSP))

Matti Maasikas (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Violeta Bulc (Komisijos narė) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Deirdre Clune PPE frakcijos vardu, Ismail Ertug S&D frakcijos vardu, Kosma Złotowski ECR frakcijos vardu, Pavel Telička ALDE frakcijos vardu, Matt Carthy GUE/NGL frakcijos vardu, Karima Delli Verts/ALE frakcijos vardu, Rosa D'Amato EFDD frakcijos vardu, Janusz Korwin-Mikke, nepriklausomas Parlamento narys, Dieter-Lebrecht Koch, Inés Ayala Sender, Anneleen Van Bossuyt, Matthijs van Miltenburg, Merja Kyllönen, Jakop Dalunde, Daniela Aiuto, Massimiliano Salini, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Notis Marias, Gesine Meissner, João Pimenta Lopes, Michael Cramer, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Isabella De Monte, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Wim van de Camp, Bogusław Liberadzki, Stelios Kouloglou, Ivo Belet, Olga Sehnalová, Carlos Coelho, Karoline Graswander-Hainz, Pascal Arimont, Nicola Caputo, Maria Grapini ir Hugues Bayet.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Andrey Novakov (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Michael Cramer), Tibor Szanyi, Paloma López Bermejo, Igor Šoltes, Jonathan Arnott, José Inácio Faria (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Arne Gericke), Takis Hadjigeorgiou ir Mairead McGuinness.

Kalbėjo: Violeta Bulc ir Matti Maasikas.

Diskusijos baigtos.


15. Prieštaravimas įgyvendinimo aktui: moksliniai endokrininės sistemos ardomųjų savybių nustatymo kriterijai (diskusijos)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį pateikė ENVI komitetas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnio 2 ir 3 dalis ir 4 dalies c punktą dėl Komisijos reglamento, kuriuo nustatomi moksliniai endokrininės sistemos ardomųjų savybių nustatymo kriterijai ir iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 II priedas, projekto (D048947/06 - 2017/2801(RPS)) (B8-0542/2017)

Jytte Guteland ir Bas Eickhout (autoriai) pristatė pasiūlymą dėl rezoliucijos.

PIRMININKAVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijos narys).

Kalbėjo: Angélique Delahaye PPE frakcijos vardu, Miriam Dalli S&D frakcijos vardu, Arne Gericke ECR frakcijos vardu, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE frakcijos vardu, Anja Hazekamp GUE/NGL frakcijos vardu, Martin Häusling Verts/ALE frakcijos vardu, Mairead McGuinness, Christel Schaldemose, Frédérique Ries, Yannick Jadot, Sirpa Pietikäinen, Guillaume Balas, Miroslav Mikolášik, Karin Kadenbach ir Cristian-Silviu Buşoi.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicola Caputo, Notis Marias ir Michèle Rivasi.

Kalbėjo Vytenis Povilas Andriukaitis.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 10 04 protokolo 9.9 punktas


16. Frakcijų sudėtis

Sophie Montel, Mireille D'Ornano ir Florian Philippot nuo 2017 m. spalio 4 d. prisijungs prie EFDD frakcijos.


17. Keleivinių laivų saugos taisyklės ir standartai ***I - Įplaukiančiuose į ir išplaukiančiuose iš Bendrijos valstybių narių uostų keleiviniuose laivuose esančių asmenų registracija ***I - Inspektavimo, kuriuo užtikrinamas saugus reguliariąsias paslaugas teikiančių ro-ro keltų ir greitaeigių keleivinių laivų eksploatavimas, sistema ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/45/EB dėl keleivinių laivų saugos taisyklių ir standartų [COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 98/41/EB dėl įplaukiančiuose į ir išplaukiančiuose iš Bendrijos valstybių narių uostų keleiviniuose laivuose esančių asmenų registracijos ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/65/ES dėl pranešimo formalumų, taikomų į valstybių narių uostus įplaukiantiems ir (arba) iš jų išplaukiantiems laivams [COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl inspektavimo, kuriuo užtikrinamas saugus reguliariąsias paslaugas teikiančių ro-ro keltų ir greitaeigių keleivinių laivų eksploatavimas, sistemos, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/16/EB dėl uosto valstybės kontrolės ir panaikinama Tarybos direktyva 1999/35/EB [COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Dominique Riquet (A8-0165/2017)

Daniela Aiuto, Izaskun Bilbao Barandica ir Dominique Riquet pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijos narys).

Kalbėjo: Joëlle Bergeron (JURI komiteto nuomonės referentė), Helga Stevens (LIBE komiteto nuomonės referentė), Wim van de Camp PPE frakcijos vardu, Kosma Złotowski ECR frakcijos vardu, Gesine Meissner ALDE frakcijos vardu, James Carver EFDD frakcijos vardu, Konstantinos Papadakis, nepriklausomas Parlamento narys, Werner Kuhn, Isabella De Monte, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Seán Kelly, Janusz Zemke, Notis Marias, Nicola Caputo ir Maria Grapini.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: José Inácio Faria ir Georgios Epitideios.

Kalbėjo: Vytenis Povilas Andriukaitis, Daniela Aiuto, Izaskun Bilbao Barandica ir Dominique Riquet.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 9.6 punktas, 9.7 punktas ir 2017 10 04 protokolo 9.8 punktas


18. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 611.537/OJME).


19. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 22.40 val.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Comi, Crowley, Händel, Le Pen, Maydell, Seymour

Teisinis pranešimas