Index 
Notulen
PDF 244kWORD 75k
Dinsdag 3 oktober 2017 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Samenstelling fracties
 3.Stand van de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk (debat)
 4.Stemmingen
  4.1.Stand van de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk (stemming)
  4.2.Beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur ***I (stemming)
  4.3.In het verdragsgebied van de ICCAT geldende beheers-, instandhoudings- en controlemaatregelen ***I (stemming)
  4.4.De economische empowerment van vrouwen in de particuliere en openbare sector in de EU (stemming)
  4.5.Het aanpakken van de steeds beperktere ruimte voor het maatschappelijk middenveld in ontwikkelingslanden (stemming)
  4.6.De strijd tegen cybercriminaliteit (stemming)
  4.7.De politieke betrekkingen tussen de EU en ASEAN (stemming)
 5.Stemverklaringen
 6.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 7.Hervatting van de vergadering
 8.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 9.De situatie in Moldavië (debat)
 10.De uitbanning van kindhuwelijken (debat)
 11.Prioriteiten van het partnerschap EU-Egypte voor de periode 2017-2020 (debat)
 12.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)
 13.VN-Klimaatconferentie 2017 in Bonn, Duitsland (COP23) (debat)
 14.Duizenden annuleringen van vluchten door Ryanair en de naleving van de verordening inzake passagiersrechten 261/2004/EG (debat)
 15.Bezwaar tegen een uitvoeringshandeling: wetenschappelijke criteria voor de bepaling van hormoonontregelende eigenschappen (debat)
 16.Samenstelling fracties
 17.Veiligheidsvoorschriften en -normen voor passagiersschepen ***I - Registratie van de opvarenden van passagiersschepen die vanuit of naar havens in de lidstaten varen ***I - Inspectiesysteem voor de veilige exploitatie van ro-ro-veerboten en hogesnelheidspassagiersvaartuigen op geregelde diensten ***I (debat)
 18.Agenda van de volgende vergadering
 19.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.00 uur geopend.


2. Samenstelling fracties

Sophie Montel, Mireille D'Ornano en Florian Philippot zijn met ingang van 3 oktober 2017 geen lid meer van de ENF-Fractie.

Zij hebben zitting als niet-fractiegebonden leden.


3. Stand van de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk (debat)

Verklaring van de Commissie: Stand van de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk (2017/2847(RSP))

Het woord wordt gevoerd door Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Commissie), Michel Barnier (hoofdonderhandelaar), en Matti Maasikas (fungerend voorzitter van de Raad).

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Gianni Pittella, namens de S&D-Fractie, Raffaele Fitto, namens de ECR-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Martina Anderson, namens de GUE/NGL-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Nigel Farage, namens de EFDD-Fractie, Janice Atkinson, namens de ENF-Fractie, Diane Dodds, niet-fractiegebonden lid, Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, James Nicholson, Cecilia Wikström, Barbara Spinelli, Alyn Smith, David Coburn, voor een motie van orde, Gerard Batten, Harald Vilimsky, Steven Woolfe, Elmar Brok, Richard Corbett, Hans-Olaf Henkel, Catherine Bearder, Helmut Scholz, Molly Scott Cato, Patrick O'Flynn, Laurenţiu Rebega, Diane James, Danuta Maria Hübner, Mercedes Bresso, Zdzisław Krasnodębski, Morten Løkkegaard, Miguel Viegas, Jean Lambert, Gerolf Annemans, Zoltán Balczó, Mairead McGuinness, Josef Weidenholzer, Anneleen Van Bossuyt en Marian Harkin.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Kateřina Konečná, Terry Reintke, Auke Zijlstra, David McAllister, Birgit Sippel, Peter van Dalen, Luke Ming Flanagan, Steeve Briois, György Schöpflin, Pervenche Berès, Angel Dzhambazki, Paloma López Bermejo, Janusz Lewandowski, Nicola Danti, Julie Girling, Jérôme Lavrilleux, Bernd Lange, Seán Kelly, Ramón Jáuregui Atondo, Luděk Niedermayer, Patrizia Toia, Gunnar Hökmark, Jens Geier, Jeroen Lenaers, Carlos Zorrinho, Georgios Kyrtsos, Enrique Guerrero Salom, Christofer Fjellner, Marc Tarabella, Carlos Coelho, Marita Ulvskog, Maria Spyraki, Jeppe Kofod, Othmar Karas, Bogusław Liberadzki en Derek Vaughan.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Andrzej Grzyb, Juan Fernando López Aguilar, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica en Indrek Tarand.

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Maria Grapini en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Michel Barnier.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Guy Verhofstadt (coördinator en voorzitter van de ALDE-Fractie), Manfred Weber (voorzitter van de PPE-Fractie), Gianni Pittella (voorzitter van de S&D-Fractie), Gabriele Zimmer (voorzitter van de GUE/NGL-Fractie), Philippe Lamberts en Ska Keller (covoorzitters van de Verts/ALE-Fractie), Danuta Maria Hübner (voorzitter van de Commissie AFCO), over de stand van de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk (2017/2847(RSP)) (B8-0538/2017);

—   Jonathan Arnott, namens de EFDD-Fractie, over de stand van de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk (2017/2847(RSP)) (B8-0539/2017).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.1 van de notulen van 3.10.2017.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Angelo Ciocca over het lot van twee Italiaanse burgers die sinds 18 dagen worden vastgehouden door de Tunesische autoriteiten in de haven van Sfax (de Voorzitter antwoordt dat hij de kwestie zal aankaarten bij de Europese Dienst voor extern optreden om ervoor te zorgen dat er passende initiatieven worden genomen).


4. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


4.1. Stand van de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk (stemming)

Verklaring van de Commissie: Stand van de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk (2017/2847(RSP))

Ontwerpresoluties B8-0538/2017 en B8-0539/2017

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPRESOLUTIE B8-0538/2017

Aangenomen (P8_TA-PROV(2017)0361)

(Ontwerpresolutie B8-0539/2017 komt te vervallen.)

VOORZITTER: Ulrike LUNACEK
Ondervoorzitter


4.2. Beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur [COM(2017)0038 - C8-0021/2017 - 2017/0013(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Adina-Ioana Vălean (A8-0205/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA-PROV(2017)0362)


4.3. In het verdragsgebied van de ICCAT geldende beheers-, instandhoudings- en controlemaatregelen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van in het verdragsgebied van de Internationale Commissie voor de instandhouding van Atlantische tonijnen (ICCAT) geldende beheers-, instandhoudings- en controlemaatregelen en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1936/2001, (EG) nr. 1984/2003 en (EG) nr. 520/2007 van de Raad [COM(2016)0401 - C8-0224/2016 - 2016/0187(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA-PROV(2017)0363)


4.4. De economische empowerment van vrouwen in de particuliere en openbare sector in de EU (stemming)

Verslag over de economische empowerment van vrouwen in de particuliere en openbare sector in de EU [2017/2008(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Anna Hedh (A8-0271/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2017)0364)

Spreker:

James Carver, die wijst op een probleem met zijn stemapparaat.


4.5. Het aanpakken van de steeds beperktere ruimte voor het maatschappelijk middenveld in ontwikkelingslanden (stemming)

Verslag over het aanpakken van de steeds beperktere ruimte voor het maatschappelijk middenveld in ontwikkelingslanden [2016/2324(INI)] - Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteur: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2017)0365)


4.6. De strijd tegen cybercriminaliteit (stemming)

Verslag over de strijd tegen cybercriminaliteit [2017/2068(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2017)0366)


4.7. De politieke betrekkingen tussen de EU en ASEAN (stemming)

Verslag over de politieke betrekkingen tussen de EU en ASEAN [2017/2026(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2017)0367)


5. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

Ontwerpresolutie over de stand van de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk (2017/2847(RSP)) (B8-0538/2017)
Jasenko Selimovic, Alex Mayer, Krisztina Morvai, Mairead McGuinness, Ruža Tomašić, Nikos Androulakis, Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Michaela Šojdrová, Marlene Mizzi, Jonathan Arnott, Janusz Korwin-Mikke, Morten Messerschmidt, Seán Kelly, Tomáš Zdechovský, Matt Carthy, Neena Gill, Daniel Hannan, Nicola Caputo en Danuta Jazłowiecka

Verslag Gabriel Mato - A8-0173/2017
Rosa D'Amato, namens de EFDD-Fractie, en Estefanía Torres Martínez

Verslag Anna Hedh - A8-0271/2017
Urszula Krupa, Adam Szejnfeld, Estefanía Torres Martínez, Michaela Šojdrová, Krisztina Morvai, Marek Jurek, Mairead McGuinness, Tania González Peñas, Morten Messerschmidt, Seán Kelly, Branislav Škripek en Danuta Jazłowiecka

Verslag Teresa Jiménez-Becerril Barrio - A8-0283/2017
Monica Macovei, Estefanía Torres Martínez, José Inácio Faria en Mairead McGuinness

Verslag Elissavet Vozemberg-Vrionidi - A8-0272/2017
Philippe Juvin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Stefano Maullu, Petras Auštrevičius, Jiří Pospíšil, Morten Messerschmidt, Seán Kelly, Stanislav Polčák en Monica Macovei

Verslag Reinhard Bütikofer - A8-0243/2017
Ilhan Kyuchyuk, Adam Szejnfeld, Monica Macovei, Tomáš Zdechovský en Stanislav Polčák.


6. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

(De vergadering wordt om 13.55 uur onderbroken.)


VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

7. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt hervat om 15.02 uur.


8. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


9. De situatie in Moldavië (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De situatie in Moldavië (2017/2848(RSP))

Christos Stylianides (lid van de Commissie) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, Victor Boştinaru, namens de S&D-Fractie, Anna Elżbieta Fotyga, namens de ECR-Fractie, Petras Auštrevičius, namens de ALDE-Fractie, Jiří Maštálka, namens de GUE/NGL-Fractie, Igor Šoltes, namens de Verts/ALE-Fractie, James Carver, namens de EFDD-Fractie, Jean-Luc Schaffhauser, namens de ENF-Fractie, David McAllister, Knut Fleckenstein, Bas Belder, Norica Nicolai, Rebecca Harms, Franz Obermayr, Marian-Jean Marinescu, Andi Cristea, Monica Macovei, Bronis Ropė, Edouard Ferrand, Elmar Brok, Ryszard Czarnecki, Tunne Kelam, Kazimierz Michał Ujazdowski, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Fulvio Martusciello, Andrzej Grzyb, Mirosław Piotrowski, Eduard Kukan en Siegfried Mureşan.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Ilhan Kyuchyuk, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Cristian-Silviu Buşoi, Jean-Paul Denanot, Eleftherios Synadinos en Maria Grapini.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides.

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: latere vergaderperiode.


10. De uitbanning van kindhuwelijken (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000064/2017) van Vilija Blinkevičiūtė, namens de Commissie FEMM, aan de Commissie: VP/HR - De uitbanning van kindhuwelijken (2017/2663(RSP)) (B8-0328/2017)

Vilija Blinkevičiūtė licht de vraag toe.

Věra Jourová (lid van de Commissie), namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Anna Maria Corazza Bildt, namens de PPE-Fractie, Iratxe García Pérez, namens de S&D-Fractie, Arne Gericke, namens de ECR-Fractie, Beatriz Becerra Basterrechea, namens de ALDE-Fractie, Kostadinka Kuneva, namens de GUE/NGL-Fractie, Linnéa Engström, namens de Verts/ALE-Fractie, en Daniela Aiuto, namens de EFDD-Fractie.

VOORZITTER: Pavel TELIČKA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Mylène Troszczynski, namens de ENF-Fractie, Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marek Jurek, Liliana Rodrigues, Jadwiga Wiśniewska, Charles Goerens, Ángela Vallina, Margot Parker, André Elissen, Jaromír Štětina, Pina Picierno, Branislav Škripek, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Anna Maria Corazza Bildt, Eleonora Forenza, Kristina Winberg, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marek Jurek, Georg Mayer, Carlos Coelho, Edouard Martin, Bernd Kölmel, Marco Zullo, Dominique Bilde, Jiří Pospíšil, Marc Tarabella en Pirkko Ruohonen-Lerner.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Csaba Sógor, Caterina Chinnici, Nicola Caputo, Julie Ward, Wajid Khan, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Kateřina Konečná en Takis Hadjigeorgiou.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Vilija Blinkevičiūtė, namens de Commissie FEMM, over de uitbanning van kindhuwelijken (2017/2663(RSP)) (B8-0535/2017).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.12 van de notulen van 4.10.2017.


11. Prioriteiten van het partnerschap EU-Egypte voor de periode 2017-2020 (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Prioriteiten van het partnerschap EU-Egypte voor de periode 2017-2020 (2017/2874(RSP))

Miguel Arias Cañete (lid van de Commissie) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, Victor Boştinaru, namens de S&D-Fractie, Bas Belder, namens de ECR-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Mario Borghezio, namens de ENF-Fractie, Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Anders Primdahl Vistisen, Jean-Luc Schaffhauser, Pier Antonio Panzeri en Neena Gill.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Elly Schlein, Costas Mavrides, Takis Hadjigeorgiou, Eleonora Forenza en Malin Björk.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete.

Het debat wordt gesloten.


12. Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)

Rectificatie P7_TA(2012)0010(COR01) is gisteren ter plenaire vergadering bekendgemaakt (punt 8 van de notulen van 2.10.2017).

Aangezien geen fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken, overeenkomstig artikel 231, lid 4, van het Reglement, een verzoek hebben ingediend om deze rectificatie in stemming te brengen, wordt ze geacht te zijn goedgekeurd


13. VN-Klimaatconferentie 2017 in Bonn, Duitsland (COP23) (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000068/2017) van Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Marco Affronte, Mireille D'Ornano en Piernicola Pedicini, namens de Commissie ENVI, aan de Raad: VN-Klimaatconferentie 2017 in Bonn, Duitsland (COP23) (2017/2620(RSP)) (B8-0329/2017)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000069/2017) van Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Marco Affronte en Piernicola Pedicini, namens de Commissie ENVI, aan de Commissie: VN-Klimaatconferentie 2017 in Bonn, Duitsland (COP23) (2017/2620(RSP)) (B8-0330/2017)

Adina-Ioana Vălean licht de vragen toe.

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

Matti Maasikas (fungerend voorzitter van de Raad) en Miguel Arias Cañete (lid van de Commissie) beantwoorden de vragen.

Het woord wordt gevoerd door Peter Liese, namens de PPE-Fractie, Gilles Pargneaux, namens de S&D-Fractie, Jadwiga Wiśniewska, namens de ECR-Fractie, Gerben-Jan Gerbrandy, namens de ALDE-Fractie, Estefanía Torres Martínez, namens de GUE/NGL-Fractie, Marco Affronte, namens de Verts/ALE-Fractie, Julia Reid, namens de EFDD-Fractie, Marcus Pretzell, namens de ENF-Fractie, Zoltán Balczó, niet-fractiegebonden lid, Andrzej Grzyb, Miriam Dalli, Neoklis Sylikiotis, Bas Eickhout, John Stuart Agnew, Olaf Stuger, Eleftherios Synadinos, Francesc Gambús, Jo Leinen, Stefan Eck, Yannick Jadot, Piernicola Pedicini, Annie Schreijer-Pierik, Edouard Martin, Rebecca Harms, Dubravka Šuica, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Damiano Zoffoli, Max Andersson, Seán Kelly, Nikos Androulakis, Sofia Ribeiro, Christel Schaldemose, Maria Spyraki, Carlos Zorrinho, José Inácio Faria, Simona Bonafè en Nicola Caputo.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Franc Bogovič, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Linnéa Engström en Julie Ward.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete en Matti Maasikas.

VOORZITTER: Dimitrios PAPADIMOULIS
Ondervoorzitter

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Adina-Ioana Vălean, namens de Commissie ENVI, Peter Liese, namens de PPE-Fractie, Gilles Pargneaux, namens de S&D-Fractie, Julie Girling, namens de ECR-Fractie, Gerben-Jan Gerbrandy, namens de ALDE-Fractie, Estefanía Torres Martínez, namens de GUE/NGL-Fractie, Marco Affronte, namens de Verts/ALE-Fractie, en Piernicola Pedicini, namens de EFDD-Fractie, over de VN-klimaatconferentie van 2017 in Bonn, Duitsland (COP23) (2017/2620(RSP)) (B8-0534/2017).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.13 van de notulen van 4.10.2017.


14. Duizenden annuleringen van vluchten door Ryanair en de naleving van de verordening inzake passagiersrechten 261/2004/EG (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Duizenden annuleringen van vluchten door Ryanair en de naleving van de verordening inzake passagiersrechten 261/2004/EG (2017/2876(RSP))

Matti Maasikas (fungerend voorzitter van de Raad) en Violeta Bulc (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Deirdre Clune, namens de PPE-Fractie, Ismail Ertug, namens de S&D-Fractie, Kosma Złotowski, namens de ECR-Fractie, Pavel Telička, namens de ALDE-Fractie, Matt Carthy, namens de GUE/NGL-Fractie, Karima Delli, namens de Verts/ALE-Fractie, Rosa D'Amato, namens de EFDD-Fractie, Janusz Korwin-Mikke, niet-fractiegebonden lid, Dieter-Lebrecht Koch, Inés Ayala Sender, Anneleen Van Bossuyt, Matthijs van Miltenburg, Merja Kyllönen, Jakop Dalunde, Daniela Aiuto, Massimiliano Salini, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Notis Marias, Gesine Meissner, João Pimenta Lopes, Michael Cramer, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Isabella De Monte, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Wim van de Camp, Bogusław Liberadzki, Stelios Kouloglou, Ivo Belet, Olga Sehnalová, Carlos Coelho, Karoline Graswander-Hainz, Pascal Arimont, Nicola Caputo, Maria Grapini en Hugues Bayet.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Andrey Novakov, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Michael Cramer, Tibor Szanyi, Paloma López Bermejo, Igor Šoltes, Jonathan Arnott, José Inácio Faria, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Arne Gericke, Takis Hadjigeorgiou en Mairead McGuinness.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc en Matti Maasikas.

Het debat wordt gesloten.


15. Bezwaar tegen een uitvoeringshandeling: wetenschappelijke criteria voor de bepaling van hormoonontregelende eigenschappen (debat)

Ontwerpresolutie, ingediend door de Commissie ENVI overeenkomstig artikel 106, leden 2 en 3, en lid 4, onder c), van het Reglement, over het ontwerp van Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1107/2009 met betrekking tot de vaststelling van wetenschappelijke criteria voor de bepaling van hormoonontregelende eigenschappen (D048947/06 - 2017/2801(RPS)) (B8-0542/2017)

Jytte Guteland en Bas Eickhout (auteurs) lichten de ontwerpresolutie toe.

VOORZITTER: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Angélique Delahaye, namens de PPE-Fractie, Miriam Dalli, namens de S&D-Fractie, Arne Gericke, namens de ECR-Fractie, Gerben-Jan Gerbrandy, namens de ALDE-Fractie, Anja Hazekamp, namens de GUE/NGL-Fractie, Martin Häusling, namens de Verts/ALE-Fractie, Mairead McGuinness, Christel Schaldemose, Frédérique Ries, Yannick Jadot, Sirpa Pietikäinen, Guillaume Balas, Miroslav Mikolášik, Karin Kadenbach en Cristian-Silviu Buşoi.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo, Notis Marias en Michèle Rivasi.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.9 van de notulen van 4.10.2017.


16. Samenstelling fracties

Sophie Montel, Mireille D'Ornano en Florian Philippot sluiten zich met ingang van 4 oktober 2017 aan bij de EFDD-Fractie.


17. Veiligheidsvoorschriften en -normen voor passagiersschepen ***I - Registratie van de opvarenden van passagiersschepen die vanuit of naar havens in de lidstaten varen ***I - Inspectiesysteem voor de veilige exploitatie van ro-ro-veerboten en hogesnelheidspassagiersvaartuigen op geregelde diensten ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/45/EG inzake veiligheidsvoorschriften en -normen voor passagiersschepen [COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 98/41/EG van de Raad inzake de registratie van de opvarenden van passagiersschepen die vanuit of naar havens in de lidstaten van de Gemeenschap varen en tot wijziging van Richtlijn 2010/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit havens van de lidstaten [COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende een inspectiesysteem voor de veilige exploitatie van ro-ro-veerboten en hogesnelheidspassagiersvaartuigen op geregelde diensten en tot wijziging van Richtlijn 2009/16/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende havenstaatcontrole en tot intrekking van Richtlijn 1999/35/EG van de Raad [COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Dominique Riquet (A8-0165/2017)

Daniela Aiuto, Izaskun Bilbao Barandica en Dominique Riquet leiden de verslagen in

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Joëlle Bergeron (rapporteur voor advies van de Commissie JURI), Helga Stevens (rapporteur voor advies van de Commissie LIBE), Wim van de Camp, namens de PPE-Fractie, Kosma Złotowski, namens de ECR-Fractie, Gesine Meissner, namens de ALDE-Fractie, James Carver, namens de EFDD-Fractie, Konstantinos Papadakis, niet-fractiegebonden lid, Werner Kuhn, Isabella De Monte, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Seán Kelly, Janusz Zemke, Notis Marias, Nicola Caputo en Maria Grapini.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Inácio Faria en Georgios Epitideios.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis, Daniela Aiuto, Izaskun Bilbao Barandica en Dominique Riquet.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.6, punt 9.7 en punt 9.8 van de notulen van 4.10.2017.


18. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 611.537/OJME).


19. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 22.40 uur gesloten.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Comi, Crowley, Händel, Le Pen, Maydell, Seymour

Juridische mededeling - Privacybeleid