Indeks 
Protokół
PDF 247kWORD 75k
Wtorek, 3 października 2017 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Skład grup politycznych
 3.Stan zaawansowania negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem (debata)
 4.Głosowanie
  4.1.Stan zaawansowania negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem (głosowanie)
  4.2.Ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ***I (głosowanie)
  4.3.Środki zarządzania, ochrony i kontroli obowiązujące na obszarze konwencji Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT) ***I (głosowanie)
  4.4.Wzmocnienie pozycji gospodarczej kobiet w sektorach prywatnym i publicznym w UE (głosowanie)
  4.5.Stawienie czoła kurczeniu się przestrzeni działania społeczeństwa obywatelskiego w krajach rozwijających się (głosowanie)
  4.6.Zwalczanie cyberprzestępczości (głosowanie)
  4.7.Stosunki polityczne UE z ASEAN (głosowanie)
 5.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 6.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 7.Wznowienie posiedzenia
 8.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 9.Sytuacja w Mołdawii (debata)
 10.Położenie kresu małżeństwom dzieci (debata)
 11.Priorytety partnerstwa UE–Egipt na lata 2017-2020. (debata)
 12.Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)
 13.Konferencja klimatyczna ONZ w Bonn (Niemcy) w 2017 r. (COP23) (debata)
 14.Tysiące anulowanych przez Ryanair lotów a wdrażanie rozporządzenia (WE) nr 261/2004 w sprawie praw pasażerów linii lotniczych (debata)
 15.Sprzeciw wobec aktu wykonawczego: ustanowienie naukowych kryteriów określania właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego (debata)
 16.Skład grup politycznych
 17.Reguły i normy bezpieczeństwa statków pasażerskich ***I - Rejestracja osób podróżujących na pokładzie statków pasażerskich płynących do portów państw członkowskich lub z portów państw członkowskich ***I - System inspekcji na potrzeby bezpiecznego użytkowania promów typu ro-ro i szybkich jednostek pasażerskich wykonujących regularne usługi ***I (debata)
 18.Porządek obrad następnego posiedzenia
 19.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.00.


2. Skład grup politycznych

Sophie Montel, Mireille D'Ornano i Florian Philippot nie są już członkami grupy ENF od dnia 3 października 2017 r.

Zasiadają wśród posłów niezrzeszonych.


3. Stan zaawansowania negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem (debata)

Oświadczenie Komisji: Stan zaawansowania negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem (2017/2847(RSP))

Głos zabrali: Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji), Michel Barnier (główny negocjator) i Matti Maasikas (urzędujący przewodniczący Rady).

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, Raffaele Fitto w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Martina Anderson w imieniu grupy GUE/NGL, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Nigel Farage w imieniu grupy EFDD, Janice Atkinson w imieniu grupy ENF, Diane Dodds niezrzeszona, Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, James Nicholson, Cecilia Wikström, Barbara Spinelli, Alyn Smith, David Coburn, z wnioskiem formalnym, Gerard Batten, Harald Vilimsky, Steven Woolfe, Elmar Brok, Richard Corbett, Hans-Olaf Henkel, Catherine Bearder, Helmut Scholz, Molly Scott Cato, Patrick O'Flynn, Laurenţiu Rebega, Diane James, Danuta Maria Hübner, Mercedes Bresso, Zdzisław Krasnodębski, Morten Løkkegaard, Miguel Viegas, Jean Lambert, Gerolf Annemans, Zoltán Balczó, Mairead McGuinness, Josef Weidenholzer, Anneleen Van Bossuyt i Marian Harkin.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Kateřina Konečná, Terry Reintke, Auke Zijlstra, David McAllister, Birgit Sippel, Peter van Dalen, Luke Ming Flanagan, Steeve Briois, György Schöpflin, Pervenche Berès, Angel Dzhambazki, Paloma López Bermejo, Janusz Lewandowski, Nicola Danti, Julie Girling, Jérôme Lavrilleux, Bernd Lange, Seán Kelly, Ramón Jáuregui Atondo, Luděk Niedermayer, Patrizia Toia, Gunnar Hökmark, Jens Geier, Jeroen Lenaers, Carlos Zorrinho, Georgios Kyrtsos, Enrique Guerrero Salom, Christofer Fjellner, Marc Tarabella, Carlos Coelho, Marita Ulvskog, Maria Spyraki, Jeppe Kofod, Othmar Karas, Bogusław Liberadzki i Derek Vaughan.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Andrzej Grzyb, Juan Fernando López Aguilar, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica i Indrek Tarand.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Maria Grapini i Notis Marias.

Głos zabrał Michel Barnier.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Guy Verhofstadt (koordynator i przewodniczący grupy ALDE), Manfred Weber (przewodniczący grupy PPE), Gianni Pittella (przewodniczący grupy S&D), Gabriele Zimmer (przewodnicząca grupy GUE/NGL), Philippe Lamberts i Ska Keller (współprzewodniczący grupy Verts/ALE), Danuta Maria Hübner (przewodnicząca komisji AFCO), w sprawie stanu zaawansowania negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem (2017/2847(RSP)) (B8-0538/2017);

—   Jonathan Arnott w imieniu grupy EFDD, w sprawie stanu zaawansowania negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem (2017/2847(RSP)) (B8-0539/2017).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.1 protokołu z dnia 3.10.2017.

°
° ° °

Głos zabrał Angelo Ciocca w sprawie losu dwóch obywateli Włoch przetrzymywanych od 18 dni przez władze tunezyjskie w porcie Sfax (Przewodniczący odpowiedział, że zainterweniuje w tej sprawie u Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych w celu podjęcia odpowiednich działań).


4. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


4.1. Stan zaawansowania negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem (głosowanie)

Oświadczenie Komisji: Stan zaawansowania negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem (2017/2847(RSP))

Projekty rezolucji B8-0538/2017 i B8-0539/2017

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI B8-0538/2017

Przyjęto (P8_TA-PROV(2017)0361)

(Projekt rezolucji B8-0539/2017 stał się bezprzedmiotowy.)

PRZEWODNICTWO: Ulrike LUNACEK
Wiceprzewodnicząca


4.2. Ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym [COM(2017)0038 - C8-0021/2017 - 2017/0013(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Adina-Ioana Vălean (A8-0205/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA-PROV(2017)0362)


4.3. Środki zarządzania, ochrony i kontroli obowiązujące na obszarze konwencji Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego środki zarządzania, ochrony i kontroli obowiązujące na obszarze konwencji Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT) oraz zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 1936/2001, (WE) nr 1984/2003 i (WE) nr 520/2007 [COM(2016)0401 - C8-0224/2016 - 2016/0187(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA-PROV(2017)0363)


4.4. Wzmocnienie pozycji gospodarczej kobiet w sektorach prywatnym i publicznym w UE (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wzmocnienia pozycji gospodarczej kobiet w sektorach prywatnym i publicznym w UE [2017/2008(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawczyni: Anna Hedh (A8-0271/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2017)0364)

Wystąpienia

James Carver, aby zasygnalizować problem z jego terminalem do głosowania.


4.5. Stawienie czoła kurczeniu się przestrzeni działania społeczeństwa obywatelskiego w krajach rozwijających się (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stawienienia czoła kurczeniu się przestrzeni działania społeczeństwa obywatelskiego w krajach rozwijających się [2016/2324(INI)] - Komisja Rozwoju. Sprawozdawczyni: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2017)0365)


4.6. Zwalczanie cyberprzestępczości (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zwalczania cyberprzestępczości [2017/2068(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2017)0366)


4.7. Stosunki polityczne UE z ASEAN (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stosunków politycznych UE z ASEAN [2017/2026(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2017)0367)


5. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach internetowych przeznaczonych dla posłów na portalu Parlamentu.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Projekt rezolucji w sprawie stanu zaawansowania negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem (2017/2847(RSP)) (B8-0538/2017)
Jasenko Selimovic, Alex Mayer, Krisztina Morvai, Mairead McGuinness, Ruža Tomašić, Nikos Androulakis, Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Michaela Šojdrová, Marlene Mizzi, Jonathan Arnott, Janusz Korwin-Mikke, Morten Messerschmidt, Seán Kelly, Tomáš Zdechovský, Matt Carthy, Neena Gill, Daniel Hannan, Nicola Caputo i Danuta Jazłowiecka

Sprawozdanie Gabriel Mato - A8-0173/2017
Rosa D'Amato w imieniu grupy EFDD i Estefanía Torres Martínez

Sprawozdanie Anna Hedh - A8-0271/2017
Urszula Krupa, Adam Szejnfeld, Estefanía Torres Martínez, Michaela Šojdrová, Krisztina Morvai, Marek Jurek, Mairead McGuinness, Tania González Peñas, Morten Messerschmidt, Seán Kelly, Branislav Škripek i Danuta Jazłowiecka

Sprawozdanie Teresa Jiménez-Becerril Barrio - A8-0283/2017
Monica Macovei, Estefanía Torres Martínez, José Inácio Faria i Mairead McGuinness

Sprawozdanie Elissavet Vozemberg-Vrionidi - A8-0272/2017
Philippe Juvin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Stefano Maullu, Petras Auštrevičius, Jiří Pospíšil, Morten Messerschmidt, Seán Kelly, Stanislav Polčák i Monica Macovei

Sprawozdanie Reinhard Bütikofer - A8-0243/2017
Ilhan Kyuchyuk, Adam Szejnfeld, Monica Macovei, Tomáš Zdechovský i Stanislav Polčák.


6. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.55.)


PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

7. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 15.02.


8. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


9. Sytuacja w Mołdawii (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w Mołdawii (2017/2848(RSP))

Christos Stylianides (członek Komisji) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Victor Boştinaru w imieniu grupy S&D, Anna Elżbieta Fotyga w imieniu grupy ECR, Petras Auštrevičius w imieniu grupy ALDE, Jiří Maštálka w imieniu grupy GUE/NGL, Igor Šoltes w imieniu grupy Verts/ALE, James Carver w imieniu grupy EFDD, Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF, David McAllister, Knut Fleckenstein, Bas Belder, Norica Nicolai, Rebecca Harms, Franz Obermayr, Marian-Jean Marinescu, Andi Cristea, Monica Macovei, Bronis Ropė, Edouard Ferrand, Elmar Brok, Ryszard Czarnecki, Tunne Kelam, Kazimierz Michał Ujazdowski, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Fulvia Martusciella, Andrzej Grzyb, Mirosław Piotrowski, Eduard Kukan i Siegfried Mureşan.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Ilhan Kyuchyuk, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Cristian-Silviu Buşoi, Jean-Paul Denanot, Eleftherios Synadinos i Maria Grapini.

Głos zabrał Christos Stylianides.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: kolejna sesja.


10. Położenie kresu małżeństwom dzieci (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000064/2017), które skierowała Vilija Blinkevičiūtė, w imieniu komisji FEMM, do Komisji: VP/HR - Położenie kresu małżeństwom dzieci (2017/2663(RSP)) (B8-0328/2017)

Vilija Blinkevičiūtė rozwinęła pytanie.

Věra Jourová (członkini Komisji), w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, odpowiedziała na pytanie.

Głos zabrali: Anna Maria Corazza Bildt w imieniu grupy PPE, Iratxe García Pérez w imieniu grupy S&D, Arne Gericke w imieniu grupy ECR, Beatriz Becerra Basterrechea w imieniu grupy ALDE, Kostadinka Kuneva w imieniu grupy GUE/NGL, Linnéa Engström w imieniu grupy Verts/ALE, i Daniela Aiuto w imieniu grupy EFDD.

PRZEWODNICTWO: Pavel TELIČKA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Mylène Troszczynski w imieniu grupy ENF, Lampros Fountoulis niezrzeszony, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marka Jurka, Liliana Rodrigues, Jadwiga Wiśniewska, Charles Goerens, Ángela Vallina, Margot Parker, André Elissen, Jaromír Štětina, Pina Picierno, Branislav Škripek, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Annę Marię Corazzę Bildt, Eleonora Forenza, Kristina Winberg, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marka Jurka, Georg Mayer, Carlos Coelho, Edouard Martin, Bernd Kölmel, Marco Zullo, Dominique Bilde, Jiří Pospíšil, Marc Tarabella i Pirkko Ruohonen-Lerner.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Csaba Sógor, Caterina Chinnici, Nicola Caputo, Julie Ward, Wajid Khan, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Kateřina Konečná i Takis Hadjigeorgiou.

Głos zabrała Věra Jourová.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Vilija Blinkevičiūtė, w imieniu komisji FEMM, w sprawie wyeliminowania zjawiska zawierania małżeństw przez dzieci (2017/2663(RSP)) (B8-0535/2017).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.12 protokołu z dnia 4.10.2017.


11. Priorytety partnerstwa UE–Egipt na lata 2017-2020. (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Priorytety partnerstwa UE–Egipt na lata 2017-2020 (2017/2874(RSP))

Miguel Arias Cañete (członek Komisji) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Victor Boştinaru w imieniu grupy S&D, Bas Belder w imieniu grupy ECR, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Mario Borghezio w imieniu grupy ENF, Georgios Epitideios niezrzeszony, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Anders Primdahl Vistisen, Jean-Luc Schaffhauser, Pier Antonio Panzeri i Neena Gill.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Elly Schlein, Costas Mavrides, Takis Hadjigeorgiou, Eleonora Forenza i Malin Björk.

Głos zabrał Miguel Arias Cañete.

Debata została zamknięta.


12. Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)

Sprostowanie P7_TA(2012)0010(COR01) zostało ogłoszone na posiedzeniu plenarnym w dniu wczorajszym (pkt 8 protokołu z dnia 2.10.2017).

Jako że żadna grupa polityczna ani posłowie w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg nie złożyli wniosku o poddanie tego sprostowania pod głosowanie (art. 231 ust. 4 Regulaminu), zostało ono uznane za zatwierdzone.


13. Konferencja klimatyczna ONZ w Bonn (Niemcy) w 2017 r. (COP23) (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000068/2017), które skierowali Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Marco Affronte, Mireille D'Ornano i Piernicola Pedicini, w imieniu komisji ENVI, do Rady: Konferencja klimatyczna ONZ w Bonn (Niemcy) w 2017 r. (COP23) (2017/2620(RSP)) (B8-0329/2017)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000069/2017), które skierowali Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Marco Affronte et Piernicola Pedicini, w imieniu komisji ENVI, do Komisji: Konferencja klimatyczna ONZ w Bonn (Niemcy) w 2017 r. (COP23) (2017/2620(RSP)) (B8-0330/2017)

Adina-Ioana Vălean rozwinęła pytania.

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Matti Maasikas (urzędujący przewodniczący Rady) i Miguel Arias Cañete (członek Komisji) odpowiedzieli na pytania.

Głos zabrali: Peter Liese w imieniu grupy PPE, Gilles Pargneaux w imieniu grupy S&D, Jadwiga Wiśniewska w imieniu grupy ECR, Gerben-Jan Gerbrandy w imieniu grupy ALDE, Estefanía Torres Martínez w imieniu grupy GUE/NGL, Marco Affronte w imieniu grupy Verts/ALE, Julia Reid w imieniu grupy EFDD, Marcus Pretzell w imieniu grupy ENF, Zoltán Balczó niezrzeszony, Andrzej Grzyb, Miriam Dalli, Neoklis Sylikiotis, Bas Eickhout, John Stuart Agnew, Olaf Stuger, Eleftherios Synadinos, Francesc Gambús, Jo Leinen, Stefan Eck, Yannick Jadot, Piernicola Pedicini, Annie Schreijer-Pierik, Edouard Martin, Rebecca Harms, Dubravka Šuica, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Damiano Zoffoli, Max Andersson, Seán Kelly, Nikos Androulakis, Sofia Ribeiro, Christel Schaldemose, Maria Spyraki, Carlos Zorrinho, José Inácio Faria, Simona Bonafè i Nicola Caputo.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Franc Bogovič, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Linnéa Engström i Julie Ward.

Głos zabrali: Miguel Arias Cañete i Matti Maasikas.

PRZEWODNICTWO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Wiceprzewodniczący

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Adina-Ioana Vălean w imieniu komisji ENVI, Peter Liese w imieniu grupy PPE, Gilles Pargneaux w imieniu grupy S&D, Julie Girling w imieniu grupy ECR, Gerben-Jan Gerbrandy w imieniu grupy ALDE, Estefanía Torres Martínez w imieniu grupy GUE/NGL, Marco Affronte w imieniu grupy Verts/ALE i Piernicola Pedicini w imieniu grupy EFDD, w sprawie konferencji klimatycznej ONZ w 2017 r. (COP23) w Bonn (Niemcy) (2017/2620(RSP)) (B8-0534/2017).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.13 protokołu z dnia 4.10.2017.


14. Tysiące anulowanych przez Ryanair lotów a wdrażanie rozporządzenia (WE) nr 261/2004 w sprawie praw pasażerów linii lotniczych (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Tysiące anulowanych przez Ryanair lotów a wdrażanie rozporządzenia (WE) nr 261/2004 w sprawie praw pasażerów linii lotniczych (2017/2876(RSP))

Matti Maasikas (urzędujący przewodniczący Rady) i Violeta Bulc (członkini Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Deirdre Clune w imieniu grupy PPE, Ismail Ertug w imieniu grupy S&D, Kosma Złotowski w imieniu grupy ECR, Pavel Telička w imieniu grupy ALDE, Matt Carthy w imieniu grupy GUE/NGL, Karima Delli w imieniu grupy Verts/ALE, Rosa D'Amato w imieniu grupy EFDD, Janusz Korwin-Mikke niezrzeszony, Dieter-Lebrecht Koch, Inés Ayala Sender, Anneleen Van Bossuyt, Matthijs van Miltenburg, Merja Kyllönen, Jakop Dalunde, Daniela Aiuto, Massimiliano Salini, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Notis Marias, Gesine Meissner, João Pimenta Lopes, Michael Cramer, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Isabella De Monte, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Wim van de Camp, Bogusław Liberadzki, Stelios Kouloglou, Ivo Belet, Olga Sehnalová, Carlos Coelho, Karoline Graswander-Hainz, Pascal Arimont, Nicola Caputo, Maria Grapini i Hugues Bayet.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Andrey Novakov, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Michaela Cramera, Tibor Szanyi, Paloma López Bermejo, Igor Šoltes, Jonathan Arnott, José Inácio Faria, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Arnego Gerickego, Takis Hadjigeorgiou i Mairead McGuinness.

Głos zabrali: Violeta Bulc i Matti Maasikas.

Debata została zamknięta.


15. Sprzeciw wobec aktu wykonawczego: ustanowienie naukowych kryteriów określania właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego (debata)

Projekt rezolucji złożony przez komisję ENVI, zgodnie z art. 106 ust. 2 i 3 oraz ust. 4 lit. c) Regulaminu, w sprawie projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 poprzez ustanowienie naukowych kryteriów określania właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego (D048947/06 - 2017/2801(RPS)) (B8-0542/2017)

Jytte Guteland i Bas Eickhout (autorzy) przedstawili projekt rezolucji.

PRZEWODNICTWO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Vytenis Povilas Andriukaitis (członek Komisji).

Głos zabrali: Angélique Delahaye w imieniu grupy PPE, Miriam Dalli w imieniu grupy S&D, Arne Gericke w imieniu grupy ECR, Gerben-Jan Gerbrandy w imieniu grupy ALDE, Anja Hazekamp w imieniu grupy GUE/NGL, Martin Häusling w imieniu grupy Verts/ALE, Mairead McGuinness, Christel Schaldemose, Frédérique Ries, Yannick Jadot, Sirpa Pietikäinen, Guillaume Balas, Miroslav Mikolášik, Karin Kadenbach i Cristian-Silviu Buşoi.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Nicola Caputo, Notis Marias i Michèle Rivasi.

Głos zabrał Vytenis Povilas Andriukaitis.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.9 protokołu z dnia 4.10.2017.


16. Skład grup politycznych

Sophie Montel, Mireille D'Ornano i Florian Philippot będą należeć do grupy EFDD począwszy od dnia 4 października 2017 r.


17. Reguły i normy bezpieczeństwa statków pasażerskich ***I - Rejestracja osób podróżujących na pokładzie statków pasażerskich płynących do portów państw członkowskich lub z portów państw członkowskich ***I - System inspekcji na potrzeby bezpiecznego użytkowania promów typu ro-ro i szybkich jednostek pasażerskich wykonujących regularne usługi ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 2009/45/WE w sprawie reguł i norm bezpieczeństwa statków pasażerskich [COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 98/41/WE w sprawie rejestracji osób podróżujących na pokładzie statków pasażerskich płynących do portów państw członkowskich Wspólnoty lub z portów państw członkowskich Wspólnoty i zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/65/UE w sprawie formalności sprawozdawczych dla statków wchodzących do lub wychodzących z portów państw członkowskich [COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie systemu inspekcji na potrzeby bezpiecznego użytkowania promów typu ro-ro i szybkich jednostek pasażerskich wykonujących regularne usługi oraz zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/16/WE w sprawie kontroli państwa portu i uchylającej dyrektywę Rady 1999/35/WE [COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Dominique Riquet (A8-0165/2017)

Daniela Aiuto, Izaskun Bilbao Barandica i Dominique Riquet przedstawiły swoje sprawozdania.

Głos zabrał Vytenis Povilas Andriukaitis (członek Komisji).

Głos zabrali: Joëlle Bergeron (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej JURI), Helga Stevens (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej LIBE), Wim van de Camp w imieniu grupy PPE, Kosma Złotowski w imieniu grupy ECR, Gesine Meissner w imieniu grupy ALDE, James Carver w imieniu grupy EFDD, Konstantinos Papadakis niezrzeszony, Werner Kuhn, Isabella De Monte, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Seán Kelly, Janusz Zemke, Notis Marias, Nicola Caputo i Maria Grapini.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Inácio Faria i Georgios Epitideios.

Głos zabrali: Vytenis Povilas Andriukaitis, Daniela Aiuto, Izaskun Bilbao Barandica i Dominique Riquet.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.6, pkt 9.7 i pkt 9.8 protokołu z dnia 4.10.2017.


18. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 611.537/OJME).


19. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 22.40.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Comi, Crowley, Händel, Le Pen, Maydell, Seymour

Informacja prawna