Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Onsdagen den 4 oktober 2017 - StrasbourgSlutlig utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 3.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 4.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 5.Anslagsöverföringar
 6.Inkomna dokument
 7.Förberedelse av Europeiska rådets möte den 19–20 oktober 2017 (debatt)
 8.Delegationernas sammansättning
 9.Omröstning
  9.1.Avtal om inrättande av den internationella stiftelsen EU–LAC *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  9.2.Bestämmelser i Schengenregelverket rörande Informationssystemet för viseringar i Bulgarien och Rumänien * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  9.3.Automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Tjeckien * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  9.4.Automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter med Portugal * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  9.5.Automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Grekland * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  9.6.Säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg ***I (omröstning)
  9.7.Registrering av personer som färdas ombord på passagerarfartyg som ankommer till eller avgår från hamnar i gemenskapens medlemsstater ***I (omröstning)
  9.8.Inspektionssystem för säker drift av ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg i reguljär trafik ***I (omröstning)
  9.9.Invändning mot en genomförandeakt: vetenskapliga kriterier för att fastställa hormonstörande egenskaper (omröstning)
  9.10.Genetiskt modifierad sojaböna FG72 x A5547-127 (omröstning)
  9.11.Genetiskt modifierad sojaböna DAS-44406-6 (omröstning)
  9.12.Avskaffande av barnäktenskap (omröstning)
  9.13.FN:s klimatkonferens 2017 i Bonn, Tyskland (COP23) (omröstning)
 10.Röstförklaringar
 11.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 12.Återupptagande av sammanträdet
 13.Konstitutionen, rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna i Spanien mot bakgrund av händelserna i Katalonien (debatt)
 14.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 15.Finanspakten och dess införlivande i EU:s rättsliga ram (debatt om en aktuell fråga)
 16.Presentation av revisionsrättens årsrapport för 2016 (debatt)
 17.Fördjupat samarbete: Europeiska åklagarmyndigheten *** (debatt)
 18.Interpols arresteringsorder (s.k. red notices) (debatt)
 19.Utskottens och delegationernas sammansättning
 20.Säkerheten på Europas vägar (debatt)
 21.Föredragningslista för nästa sammanträde
 22.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
Protokoll
Slutlig utgåva (189 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (63 kb)
 
Protokoll
Slutlig utgåva (80 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (11 kb)
  Omröstningsresultat
Slutlig utgåva (30 kb)
  Omröstningar med namnupprop
Slutlig utgåva (67 kb)
 
Protokoll
Slutlig utgåva (272 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (63 kb)
  Omröstningsresultat
Slutlig utgåva (520 kb)
  Omröstningar med namnupprop
Slutlig utgåva (1064 kb)
Rättsligt meddelande