Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 5 oktober 2017 - StrasbourgSlutlig utgåva

3. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För resolutionsförslagens titlar och författare, se punkt 2 i protokollet av den 4.10.2017.)


3.1. Situationen för personer med albinism i Malawi och andra afrikanska länder

Resolutionsförslag B8-0543/2017, B8-0544/2017, B8-0546/2017, B8-0547/2017, B8-0551/2017, B8-0553/2017, B8-0554/2017, B8-0562/2017 (2017/2868(RSP))

Bodil Valero, Hilde Vautmans, Miguel Urbán Crespo, Tunne Kelam, Soraya Post, Charles Tannock, Ignazio Corrao och Mario Borghezio redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Bogdan Brunon Wenta för PPE-gruppen, Cécile Kashetu Kyenge för S&D-gruppen, och Jiří Pospíšil.

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Talare: Krzysztof Hetman.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Nicola Caputo, Notis Marias, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot och Stanislav Polčák.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen), för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.1 i protokollet av den 5.10.2017.


3.2. Fallen med de krimtatariska ledarna Achtem Tjijgoz och Ilmi Umerov samt journalisten Mykola Semena

Resolutionsförslag B8-0545/2017, B8-0548/2017, B8-0552/2017, B8-0557/2017, B8-0559/2017 (2017/2869(RSP))

Rebecca Harms, Petras Auštrevičius, Soraya Post, Michael Gahler och Anna Elżbieta Fotyga redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Dariusz Rosati för PPE-gruppen, Tibor Szanyi för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Urmas Paet för ALDE-gruppen, Jiří Maštálka för GUE/NGL-gruppen, Bronis Ropė för Verts/ALE-gruppen, Marie-Christine Arnautu för ENF-gruppen, Janusz Korwin-Mikke, grupplös, Lars Adaktusson, Kati Piri, Kosma Złotowski, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Svoboda, Marek Jurek och Seán Kelly.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Julie Ward, José Inácio Faria, Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică och Csaba Sógor

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen), för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.2 i protokollet av den 5.10.2017.


3.3. Situationen i Maldiverna

Resolutionsförslag B8-0549/2017, B8-0550/2017, B8-0555/2017, B8-0556/2017, B8-0558/2017, B8-0560/2017, B8-0561/2017 (2017/2870(RSP))

Javier Nart, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Ignazio Corrao, Tomáš Zdechovský, Soraya Post och Jean Lambert redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Wajid Khan för S&D-gruppen, Frédérique Ries för ALDE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, och Jonathan Arnott.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Notis Marias och Stanislav Polčák.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen), för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.3 i protokollet av den 5.10.2017.

Rättsligt meddelande