Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/2868(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0543/2017

Debaty :

Głosowanie :

PV 05/10/2017 - 4.1

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0381

Protokół
Czwartek, 5 października 2017 r. - StrasburgWersja ostateczna

4.1. Sytuacja osób z albinizmem w Malawi i w innych krajach afrykańskich (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0543/2017, B8-0544/2017, B8-0546/2017, B8-0547/2017, B8-0551/2017, B8-0553/2017, B8-0554/2017 i B8-0562/2017 (2017/2868(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0543/2017

(zastępujący B8-0543/2017, B8-0544/2017, B8-0547/2017, B8-0551/2017, B8-0553/2017 i B8-0554/2017):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Mairead McGuinness, David McAllister, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Maurice Ponga, Milan Zver, Csaba Sógor, József Nagy, Brian Hayes, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Patricija Šulin, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Željana Zovko, László Tőkés, Jiří Pospíšil i Inese Vaidere, w imieniu grupy PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru i Soraya Post, w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Branislav Škripek i Raffaele Fitto, w imieniu grupy ECR;

—   Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet, Pavel Telička, Louis Michel, Frédérique Ries, Nathalie Griesbeck, Jasenko Selimovic, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Dita Charanzová, Cecilia Wikström, Ivan Jakovčić, Beatriz Becerra Basterrechea, Robert Rochefort, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Patricia Lalonde, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Filiz Hyusmenova, Valentinas Mazuronis, Norica Nicolai, Carolina Punset i Jozo Radoš, w imieniu grupy ALDE;

—   Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Judith Sargentini, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Michel Reimon i Sven Giegold, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas, Laura Agea i Laura Ferrara, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA-PROV(2017)0381)

(Projekty rezolucji B8-0546/2017 i B8-0562/2017 stały się bezprzedmiotowe.)

Informacja prawna