Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2870(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0549/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 05/10/2017 - 4.3
CRE 05/10/2017 - 4.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0383

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2017 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

4.3. Κατάσταση στις Μαλδίβες (ψηφοφορία)
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0549/2017, B8-0550/2017, B8-0555/2017, B8-0556/2017, B8-0558/2017, B8-0560/2017 και B8-0561/2017 (2017/2870(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0549/2017

(αντικαθιστά τις B8-0549/2017, B8-0550/2017, B8-0555/2017, B8-0556/2017, B8-0558/2017, B8-0560/2017 και B8-0561/2017):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Tunne Kelam, Λευτέρης Χριστοφόρου, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Laima Liucija Andrikienė, David McAllister, Marijana Petir, Mairead McGuinness, Pavel Svoboda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Milan Zver, Csaba Sógor, József Nagy, Adam Szejnfeld, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Patricija Šulin, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Željana Zovko, László Tőkés και Jiří Pospíšil, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post και Wajid Khan, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Urszula Krupa, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Νότης Μαριάς, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Karol Karski και Branislav Škripek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Javier Nart, Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet, Pavel Telička, Louis Michel, Frédérique Ries, Nathalie Griesbeck, Jasenko Selimovic, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Cecilia Wikström, Ivan Jakovčić, Beatriz Becerra Basterrechea, Robert Rochefort, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Patricia Lalonde, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Filiz Hyusmenova, Valentinas Mazuronis, Norica Nicolai, Carolina Punset και Jozo Radoš, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga και Miguel Urbán Crespo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Jordi Solé και Michel Reimon, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini και Laura Agea, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2017)0383)

Παρεμβάσεις

Ο Charles Tannock παρουσιάζει προφορικές τροπολογίες επί της παραγράφου 15 και της αιτιολογικής σκέψης Γ. Οι τροπολογίες κρατούνται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου