Index 
Protokoll
PDF 256kWORD 78k
Torsdagen den 5 oktober 2017 - StrasbourgSlutlig utgåva
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Kriminalvårdssystem och fängelseförhållanden (debatt)
 3.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  3.1.Situationen för personer med albinism i Malawi och andra afrikanska länder
  3.2.Fallen med de krimtatariska ledarna Achtem Tjijgoz och Ilmi Umerov samt journalisten Mykola Semena
  3.3.Situationen i Maldiverna
 4.Omröstning
  4.1.Situationen för personer med albinism i Malawi och andra afrikanska länder (omröstning)
  4.2.Fallen med de krimtatariska ledarna Achtem Tjijgoz och Ilmi Umerov samt journalisten Mykola Semena (omröstning)
  4.3.Situationen i Maldiverna (omröstning)
  4.4.Fördjupat samarbete: Europeiska åklagarmyndigheten *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  4.5.Kriminalvårdssystem och fängelseförhållanden (omröstning)
 5.Röstförklaringar
 6.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 7.Återupptagande av sammanträdet
 8.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 9.Rådets ståndpunkt vid första behandlingen
 10.En europeisk handlingsplan för den sociala ekonomin (debatt)
 11.Inkomna dokument
 12.Framställningar
 13.Beslut om vissa dokument
 14.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 15.Datum för nästa sammanträdesperiod
 16.Avslutande av sammanträdet
 17.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Kriminalvårdssystem och fängelseförhållanden (debatt)

Betänkande om kriminalvårdssystem och fängelseförhållanden [2015/2062(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017)

Joëlle Bergeron redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: Barbara Matera (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), José Inácio Faria för PPE-gruppen, Caterina Chinnici för S&D-gruppen, Anders Primdahl Vistisen för ECR-gruppen, Angelika Mlinar för ALDE-gruppen, Josu Juaristi Abaunz för GUE/NGL-gruppen, Eva Joly för Verts/ALE-gruppen, Laura Ferrara för EFDD-gruppen, Gilles Lebreton för ENF-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, Bendt Bendtsen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig, Viorica Dăncilă, Rikke Karlsson, Martina Anderson, Christelle Lechevalier, Diane James, Josef Weidenholzer, Marina Albiol Guzmán, Sylvie Guillaume, Eleonora Forenza och Juan Fernando López Aguilar.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Mairead McGuinness, Maria Grapini, António Marinho e Pinto, Csaba Sógor, Jean-Paul Denanot, Eleftherios Synadinos, Nicola Caputo, Krisztina Morvai och Tibor Szanyi.

Talare: Rachida Dati, Věra Jourová och Joëlle Bergeron.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.5 i protokollet av den 5.10.2017.


3. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För resolutionsförslagens titlar och författare, se punkt 2 i protokollet av den 4.10.2017.)


3.1. Situationen för personer med albinism i Malawi och andra afrikanska länder

Resolutionsförslag B8-0543/2017, B8-0544/2017, B8-0546/2017, B8-0547/2017, B8-0551/2017, B8-0553/2017, B8-0554/2017, B8-0562/2017 (2017/2868(RSP))

Bodil Valero, Hilde Vautmans, Miguel Urbán Crespo, Tunne Kelam, Soraya Post, Charles Tannock, Ignazio Corrao och Mario Borghezio redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Bogdan Brunon Wenta för PPE-gruppen, Cécile Kashetu Kyenge för S&D-gruppen, och Jiří Pospíšil.

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Talare: Krzysztof Hetman.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Nicola Caputo, Notis Marias, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot och Stanislav Polčák.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen), för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.1 i protokollet av den 5.10.2017.


3.2. Fallen med de krimtatariska ledarna Achtem Tjijgoz och Ilmi Umerov samt journalisten Mykola Semena

Resolutionsförslag B8-0545/2017, B8-0548/2017, B8-0552/2017, B8-0557/2017, B8-0559/2017 (2017/2869(RSP))

Rebecca Harms, Petras Auštrevičius, Soraya Post, Michael Gahler och Anna Elżbieta Fotyga redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Dariusz Rosati för PPE-gruppen, Tibor Szanyi för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Urmas Paet för ALDE-gruppen, Jiří Maštálka för GUE/NGL-gruppen, Bronis Ropė för Verts/ALE-gruppen, Marie-Christine Arnautu för ENF-gruppen, Janusz Korwin-Mikke, grupplös, Lars Adaktusson, Kati Piri, Kosma Złotowski, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Svoboda, Marek Jurek och Seán Kelly.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Julie Ward, José Inácio Faria, Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică och Csaba Sógor

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen), för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.2 i protokollet av den 5.10.2017.


3.3. Situationen i Maldiverna

Resolutionsförslag B8-0549/2017, B8-0550/2017, B8-0555/2017, B8-0556/2017, B8-0558/2017, B8-0560/2017, B8-0561/2017 (2017/2870(RSP))

Javier Nart, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Ignazio Corrao, Tomáš Zdechovský, Soraya Post och Jean Lambert redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Wajid Khan för S&D-gruppen, Frédérique Ries för ALDE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, och Jonathan Arnott.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Notis Marias och Stanislav Polčák.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen), för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.3 i protokollet av den 5.10.2017.


ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

4. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


4.1. Situationen för personer med albinism i Malawi och andra afrikanska länder (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0543/2017, B8-0544/2017, B8-0546/2017, B8-0547/2017, B8-0551/2017, B8-0553/2017, B8-0554/2017 och B8-0562/2017 (2017/2868(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0543/2017

(ersätter B8-0543/2017, B8-0544/2017, B8-0547/2017, B8-0551/2017, B8-0553/2017 och B8-0554/2017):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Mairead McGuinness, David McAllister, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Maurice Ponga, Milan Zver, Csaba Sógor, József Nagy, Brian Hayes, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Patricija Šulin, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Željana Zovko, László Tőkés, Jiří Pospíšil och Inese Vaidere, för PPE-gruppen,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru och Soraya Post, för S&D-gruppen,

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Branislav Škripek och Raffaele Fitto, för ECR-gruppen,

—   Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet, Pavel Telička, Louis Michel, Frédérique Ries, Nathalie Griesbeck, Jasenko Selimovic, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Dita Charanzová, Cecilia Wikström, Ivan Jakovčić, Beatriz Becerra Basterrechea, Robert Rochefort, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Patricia Lalonde, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Filiz Hyusmenova, Valentinas Mazuronis, Norica Nicolai, Carolina Punset och Jozo Radoš, för ALDE-gruppen,

—   Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Judith Sargentini, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Michel Reimon och Sven Giegold, för Verts/ALE-gruppen,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas, Laura Agea och Laura Ferrara, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA-PROV(2017)0381)

(Resolutionsförslagen B8-0546/2017 och B8-0562/2017 bortföll.)


4.2. Fallen med de krimtatariska ledarna Achtem Tjijgoz och Ilmi Umerov samt journalisten Mykola Semena (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0545/2017, B8-0548/2017, B8-0552/2017, B8-0557/2017 och B8-0559/2017 (2017/2869(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0545/2017

(ersätter B8-0545/2017, B8-0548/2017, B8-0552/2017, B8-0557/2017 och B8-0559/2017):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Laima Liucija Andrikienė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Mairead McGuinness, David McAllister, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Csaba Sógor, József Nagy, Brian Hayes, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Patricija Šulin, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Roberta Metsola, Stanislav Polčák, Anna Maria Corazza Bildt, Ivana Maletić, Željana Zovko, Dariusz Rosati, László Tőkés, Jiří Pospíšil och Inese Vaidere, för PPE-gruppen,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och Tibor Szanyi, för S&D-gruppen,

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Urszula Krupa, Branislav Škripek, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská och Zbigniew Kuźmiuk, för ECR-gruppen,

—   Johannes Cornelis van Baalen, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet, Pavel Telička, Louis Michel, Frédérique Ries, Nathalie Griesbeck, Jasenko Selimovic, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Dita Charanzová, Cecilia Wikström, Ivan Jakovčić, Beatriz Becerra Basterrechea, Robert Rochefort, Martina Dlabajová, Valentinas Mazuronis, Norica Nicolai, Carolina Punset och Jozo Radoš, för ALDE-gruppen,

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Michel Reimon, Sven Giegold, Bodil Valero, Jordi Solé och Bart Staes, för Verts/ALE-gruppen.

Antogs (P8_TA-PROV(2017)0382)


4.3. Situationen i Maldiverna (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0549/2017, B8-0550/2017, B8-0555/2017, B8-0556/2017, B8-0558/2017, B8-0560/2017 och B8-0561/2017 (2017/2870(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0549/2017

(ersätter B8-0549/2017, B8-0550/2017, B8-0555/2017, B8-0556/2017, B8-0558/2017, B8-0560/2017 och B8-0561/2017):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Laima Liucija Andrikienė, David McAllister, Marijana Petir, Mairead McGuinness, Pavel Svoboda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Milan Zver, Csaba Sógor, József Nagy, Adam Szejnfeld, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Patricija Šulin, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Željana Zovko, László Tőkés och Jiří Pospíšil, för PPE-gruppen,

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post och Wajid Khan, för S&D-gruppen,

—   Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Urszula Krupa, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Karol Karski och Branislav Škripek, för ECR-gruppen,

—   Javier Nart, Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet, Pavel Telička, Louis Michel, Frédérique Ries, Nathalie Griesbeck, Jasenko Selimovic, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Cecilia Wikström, Ivan Jakovčić, Beatriz Becerra Basterrechea, Robert Rochefort, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Patricia Lalonde, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Filiz Hyusmenova, Valentinas Mazuronis, Norica Nicolai, Carolina Punset och Jozo Radoš, för ALDE-gruppen,

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga och Miguel Urbán Crespo, för GUE/NGL-gruppen,

—   Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Jordi Solé och Michel Reimon, för Verts/ALE-gruppen,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini och Laura Agea, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA-PROV(2017)0383)

Inlägg:

Charles Tannock lade fram muntliga ändringsförslag till punkt 15 och skäl C. Dessa muntliga ändringsförslag beaktades.


4.4. Fördjupat samarbete: Europeiska åklagarmyndigheten *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om förslaget till rådets förordning om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten [09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Barbara Matera (A8-0290/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

UTKAST TILL RÅDETS FÖRORDNING

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA-PROV(2017)0384)

Parlamentet godkände förslaget till rådets förordning.


4.5. Kriminalvårdssystem och fängelseförhållanden (omröstning)

Betänkande om kriminalvårdssystem och fängelseförhållanden [2015/2062(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL RESOLUTION (framlagt av ENF-gruppen)

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2017)0385)


5. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Rekommendation Barbara Matera – A8-0290/2017
Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Lola Sánchez Caldentey, Andrejs Mamikins, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil, Jan Zahradil, Jonathan Arnott, Petras Auštrevičius, Daniel Hannan, Monika Smolková, Bruno Gollnisch och Marek Jurek

Betänkande Joëlle Bergeron – A8-0251/2017
Curzio Maltese, Andrejs Mamikins, John Flack, Angel Dzhambazki, Jonathan Arnott, Sylvie Goddyn, Lola Sánchez Caldentey, Branislav Škripek och Juan Fernando López Aguilar.


6. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

(Sammanträdet avbröts kl. 12.45.)


ORDFÖRANDESKAP: Evelyne GEBHARDT
Vice talman

7. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 15.00.


8. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


9. Rådets ståndpunkt vid första behandlingen

Talmannen tillkännagav, i enlighet med artikel 64.1 i arbetsordningen, mottagandet av rådets ståndpunkt, skälen till antagandet av denna samt kommissionens ståndpunkt om följande dokument:

- Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av europaparlamentets och Rådets direktiv om ändring av rådets rambeslut 2004/757/RIF i syfte att inkludera nya psykoaktiva substanser i definitionen av narkotika och om upphävande av rådets beslut 2005/387/RIF (10537/1/2017 - C8-0325/2017 – 2013/0304(COD)) (11655/1/2017 – COM(2017)0560)

hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE

Den tidsfrist på tre månader som parlamentet har för att anta sin ståndpunkt började således löpa följande dag, den 6 oktober 2017.


10. En europeisk handlingsplan för den sociala ekonomin (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000070/2017) från Jens Nilsson, Ramón Luis Valcárcel Siso, Beatriz Becerra Basterrechea, Marie-Christine Vergiat, Sven Giegold, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Clara Eugenia Aguilera García, Ernest Urtasun, Evelyn Regner, Pina Picierno, Izaskun Bilbao Barandica, Jan Keller, Jean Lambert, Jean-Paul Denanot, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nessa Childers, Nicola Danti, Patrizia Toia, Ramón Jáuregui Atondo, Renata Briano, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto, Guillaume Balas, Nicola Caputo, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli, Enrico Gasbarra, Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Valenciano, Sofia Ribeiro, Heinz K. Becker, Georgi Pirinski, Enrique Guerrero Salom et Maria Arena, till kommissionen: En europeisk handlingsplan för den sociala ekonomin (2017/2877(RSP)) (B8-0602/2017)

Jens Nilsson utvecklade frågan.

Věra Jourová (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Michaela Šojdrová för PPE-gruppen, Angel Dzhambazki för ECR-gruppen, Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Joëlle Mélin för ENF-gruppen, Anne Sander, Ivan Jakovčić, Danuta Jazłowiecka, Jozo Radoš och Seán Kelly, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivan Jakovčić.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Andrejs Mamikins.

Talare: Věra Jourová.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


11. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter efter en ansökan från Italien – EGF/2017/004 IT/Almaviva (COM(2017)0496 - C8-0322/2017 - 2017/2200(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

rådgivande utskott:

EMPL, REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (omarbetning) (COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

TRAN

rådgivande utskott:

JURI

- Förslag till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Australien, å andra sidan (15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFET

rådgivande utskott:

INTA

- Partiell förnyelse av revisionsrättens ledamöter – Belgiens kandidat (10606/2017 - C8-0328/2017 - 2017/0812(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

CONT

- Partiell förnyelse av revisionsrättens ledamöter – Italiens kandidat (11872/2017 - C8-0329/2017 - 2017/0813(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

CONT

- Partiell förnyelse av revisionsrättens ledamöter – Finlands kandidat (12248/2017 - C8-0330/2017 - 2017/0814(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

CONT

- Partiell förnyelse av revisionsrättens ledamöter – Spaniens kandidat (11345/2017 - C8-0331/2017 - 2017/0815(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

CONT

- Partiell förnyelse av revisionsrättens ledamöter – Danmarks kandidat (10762/2017 - C8-0332/2017 - 2017/0816(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

CONT

- Partiell förnyelse av revisionsrättens ledamöter – Portugals kandidat (11871/2017 - C8-0333/2017 - 2017/0817(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

CONT

- Partiell förnyelse av revisionsrättens ledamöter – Bulgariens kandidat (12247/2017 - C8-0334/2017 - 2017/0818(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

CONT

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ytterligare makroekonomiskt bistånd till Georgien (COM(2017)0559 - C8-0335/2017 - 2017/0242(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

INTA

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om statistik över godstransporter på inre vattenvägar (kodifiering) (COM(2017)0545 - C8-0337/2017 - 2017/0256(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

JURI

- Förslag till rådets beslut om ingående av det bilaterala avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om tillsynsregler för försäkring och återförsäkring (08054/2017 - C8-0338/2017 - 2017/0075(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

rådgivande utskott:

INTA

2) från ledamöterna, resolutionsförslag (artikel 133 i arbetsordningen)

- Joëlle Mélin. Förslag till resolution om den misslyckade vindkraftspolitiken (B8-0489/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ITRE

- Sophie Montel. Förslag till resolution om bristen på insyn i kommissionens resekostnader (B8-0490/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

CONT

- Lorenzo Fontana. Förslag till resolution om anmälan och förhindrande av den olagliga handeln med minderåriga fotbollsspelare (B8-0491/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

rådgivande utskott:

CULT

- Dominique Martin. Förslag till resolution om finansieringen av projekt för utlänningar och migranter (B8-0492/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Ivan Jakovčić och Jozo Radoš. Förslag till resolution om främjande av djurhem som tillämpar No kill-metoden på friska djur (B8-0494/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om patienträttigheter när det gäller vaccinationer (B8-0500/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Nicola Caputo. Förslag till resolution om den ny europeiska arbetsgruppen mot falska nyheter (B8-0501/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

CULT

rådgivande utskott:

LIBE

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om inrättandet av ”Årets europeiska region för hållbar turism” (B8-0504/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

TRAN

- Nicola Caputo. Förslag till resolution om mark (B8-0505/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Lorenzo Fontana och Matteo Salvini. Förslag till resolution om att höja födelsetalen i Europa (B8-0532/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om stöd till personer med funktionshinder i Europa (B8-0533/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL


12. Framställningar

Följande framställningar som tagits upp i registret under nedanstående datum hade, i enlighet med artikel 215.9 och 215.10 i arbetsordningen, hänvisats till ansvarigt utskott:

Den 27 september 2017

(*) Namnet konfidentiellt

Jens Genzer (nr 0743/2017), (*) (nr 0744/2017), Enobong Akpan Etuk (nr 0745/2017), Giedrius Šarkanas (nr 0746/2017), (*) (nr 0747/2017), (*) (nr 0748/2017), (*) (nr 0749/2017), (*) (nr 0750/2017), (*) (nr 0751/2017), (*) (nr 0752/2017), Mateo José Garrido Sanahuja (nr 0753/2017), Vicente Portes Alemany (nr 0754/2017), Neva Maria Morelli (Comitato di Salvezza Parchi Nazionali d'Italia) (nr 0755/2017), (*) (nr 0756/2017), Pierpaolo Volpe (nr 0757/2017), Manuela Rattin (nr 0758/2017), (*) (nr 0759/2017), Mousa Miah (nr 0760/2017), (*) (nr 0761/2017), (*) (nr 0762/2017), (*) (nr 0763/2017), Sergey Neprimerov (nr 0764/2017), (*) (nr 0765/2017), Aleksandra Wróbel (5 underteckningar) (nr 0766/2017), (*) (nr 0767/2017), (*) (nr 0768/2017), (*) (nr 0769/2017), Carlos Bolacha (nr 0770/2017), Beth Granter (nr 0771/2017), Rickard Jonsson (nr 0772/2017), Daniela Preda (nr 0773/2017), Agnieszka Elżbieta Woszczyńska (nr 0774/2017), Jānis Kuzins (nr 0775/2017), Ismael Antonio López Pérez (nr 0776/2017), Ana Martina Varela Velo (nr 0777/2017), Letizia Spaventa (nr 0778/2017), Pasqualino Ludovico (nr 0779/2017), Michele Chimienti (nr 0780/2017), (*) (nr 0781/2017), Rui Martins (nr 0782/2017), (*) (nr 0783/2017), (*) (nr 0784/2017), Ignacio Onís (nr 0785/2017), (*) (nr 0786/2017), Rui Martins (nr 0787/2017), (*) (nr 0788/2017), Franjo Egri (nr 0789/2017), Thorkild Hansen (nr 0790/2017), (*) (nr 0791/2017), (*) (nr 0792/2017), Manfred Häßner (nr 0793/2017), (*) (nr 0794/2017), (*) (nr 0795/2017), (*) (nr 0796/2017), (*) (nr 0797/2017), (*) (nr 0798/2017), (*) (nr 0799/2017), (*) (nr 0800/2017), (*) (nr 0801/2017), Evangelos Tsiompanidis (Αγροτικο Kτηνοτροφικο Kομμα ελλαδασ) (nr 0802/2017), Georgios Mylonas (nr 0803/2017), María Ángeles García Cortés (nr 0804/2017), (*) (nr 0805/2017), Ireneu Vicente (nr 0806/2017), (*) (nr 0807/2017), (*) (nr 0808/2017), José Ramón Barrueco Sánchez (nr 0809/2017), (*) (nr 0810/2017), Giovanni Cortese (nr 0811/2017), Patricio Oschlies Serrano (nr 0812/2017), Attilio Agazzi (nr 0813/2017), (*) (nr 0814/2017), Flavio Miccono (nr 0815/2017), Flavio Miccono (nr 0816/2017), (*) (nr 0817/2017), Genoveva - Elena Perju (nr 0818/2017), (*) (nr 0819/2017), (*) (nr 0820/2017), (*) (nr 0821/2017), Tommaso Cossovich (nr 0823/2017), (*) (nr 0824/2017), Monika Łagodzińska (nr 0825/2017), Andrea Carola (nr 0826/2017), Winfried Scheidges (nr 0827/2017), (*) (nr 0828/2017), (*) (nr 0829/2017), (*) (nr 0830/2017), (*) (nr 0831/2017), (*) (nr 0832/2017), (*) (nr 0833/2017), (*) (nr 0834/2017), (*) (nr 0835/2017), (*) (nr 0836/2017), Kristiana Gaižauskienė (nr 0837/2017), Violeta Gospodinova (nr 0838/2017), Remo Pulcini (nr 0839/2017), Olga Fernández (nr 0840/2017), Séverine Breit (nr 0841/2017), Jerzy Wawro (nr 0842/2017), (*) (nr 0843/2017), (*) (nr 0844/2017), (*) (nr 0845/2017), (*) (nr 0846/2017), (*) (nr 0847/2017), (*) (nr 0848/2017), Simone Lucie Nicolescot (nr 0849/2017), Florin Munteanu (nr 0850/2017), Pilar Villarino (nr 0851/2017), María Ángeles García Cortés (nr 0852/2017), Matthew Spiegl (Free Morgan Foundation) (nr 0853/2017), (*) (nr 0854/2017), (*) (nr 0855/2017), (*) (nr 0856/2017), Carlos Silva (nr 0857/2017), Ana Losada (nr 0858/2017), (*) (nr 0859/2017), (*) (nr 0860/2017), (*) (nr 0861/2017), Kieran Dunne (nr 0862/2017), Menyegbe Sissi Adigo (nr 0863/2017), (*) (nr 0864/2017), (*) (nr 0865/2017), (*) (nr 0866/2017), (*) (nr 0867/2017), (*) (nr 0868/2017), (*) (nr 0869/2017), Teresaa Byrne (nr 0870/2017), (*) (nr 0871/2017), (*) (nr 0872/2017), (*) (nr 0873/2017), John Newton (nr 0874/2017), (*) (nr 0875/2017), Mercè Bes Fuster (nr 0876/2017), Stephan Klaus Schulze (nr 0877/2017), Caterina Pavone (nr 0878/2017), Slavomír Eliáš (nr 0879/2017), Evangelos Tsiompanidis (Αγροτικο Kτηνοτροφικο Kομμα Eλλαδασ) (nr 0880/2017), (*) (nr 0881/2017).

Framställning nr 0822/2017 hade strukits ur registret då framställaren dragit tillbaka den efter registreringen.


13. Beslut om vissa dokument

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 46 i arbetsordningen)
(
Till följd av talmanskonferensens beslut av den 28 september 2017)

INTA-utskottet

- Kontroll av utländska investeringar i strategiska sektorer (2017/2205(INL))

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 52 i arbetsordningen)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 28 september 2017)

AFET-utskottet

- Kränkningar av urbefolkningarnas rättigheter i världen, inklusive markrofferi (2017/2206(INI))

IMCO-utskottet

- Branschutredningen av e-handeln (2017/2207(INI))
(rådgivande utskott: CULT, EMPL, ITRE, JURI, INTA)

REGI-utskottet

- Sammanhållningspolitiken och den cirkulära ekonomin (2017/2211(INI))
(rådgivande utskott: ENVI, ITRE)

- Regioner som släpar efter i EU (2017/2208(INI))
(rådgivande utskott: PECH, AGRI)

LIBE-utskottet

- Mediernas frihet och mångfald i Europeiska unionen (2017/2209(INI))
(rådgivande utskott: JURI, CULT)

FEMM-utskottet

- Jämställdhet inom mediesektorn i EU (2017/2210(INI))
(rådgivande utskott: EMPL, JURI)

Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 53 i arbetsordningen)

- Järnvägstransportstatistik (omarbetning) (COM(2017)0353 - C8-0223/2017 - 2017/0146(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN
rådgivande utskott: JURI (artikel 104 i arbetsordningen)

Associerade utskott (artikel 54 i arbetsordningen)

ITRE-utskottet
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 14 september 2017)

- Inrättande av ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram som syftar till att stödja konkurrenskraften och innovationskapaciteten inom unionens försvarsindustri (COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD))
(rådgivande utskott: IMCO, AFET (artikel 54 i arbetsordningen), BUDG (artikel 54 i arbetsordningen)))

CULT-utskottet
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 28 september 2017)
- Den europeiska solidaritetskåren (COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD))
(rådgivande utskott: AGRI, BUDG, LIBE, REGI, ENVI (artikel 54 i arbetsordningen), EMPL (artikel 54 i arbetsordningen))

LIBE-utskottet
(
Till följd av talmanskonferensens beslut av den 28 september 2017)
- Mediernas frihet och mångfald i Europeiska unionen (2017/2209(INI))
(rådgivande utskott: JURI, CULT (artikel 54 i arbetsordningen))

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 113 i arbetsordningen) (Till följd av talmanskonferensens beslut av den 28 september 2017)

AFET-utskottet

- Rekommendation till rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten om Hongkong - 20 år efter överlämnandet (2017/2204(INI))

- Rekommendation till rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten om att strypa jihadisternas inkomstkällor - åtgärder mot finansiering av terrorism (2017/2203(INI))

Ändring av titel
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 28 september 2017)

JURI-utskottet
- Ny titel på initiativbetänkande (INI 2017/2010): Årsrapporterna 2015/2016 om subsidiaritet och proportionalitet


14. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 192.2 i arbetsordningen ska protokollet från detta sammanträde föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande ska de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.


15. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod: 2326 oktober 2017.


16. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 15.37.


17. Avbrytande av sessionen

Europaparlamentets session avbröts.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Selimovic, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Comi, Crowley, Händel, Le Pen, Maydell, Seymour

Rättsligt meddelande