Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 23 октомври 2017 г. - СтрасбургОкончателна версия

9. Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)

Председателят уведоми, че съвместно с председателя на Съвета ще подпише в сряда, 25 октомври 2017 г. следните актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура.

Председателят съобщи, че документ 00022/2017/LEX ще бъде подписан с новата система за електронен подпис.

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ и за отмяна на Регламент (ЕС) № 994/2010 (00022/2017/LEX - C8-0357/2017 - 2016/0030(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 99/2013 относно Европейската статистическа програма за периода 2013—2017 г. чрез удължаване на програмата до 2020 г. (00029/2017/LEX - C8-0356/2017 - 2016/0265(COD))

- Регламент на Eевропейския парламент и на Съвета за отмяна на регламенти (ЕО) № 2888/2000 и (ЕО) № 685/2001 на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (EИО) № 1101/89 на Съвета (00044/2017/LEX - C8-0355/2017 - 2016/0368(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) № 283/2014 по отношение на насърчаването на свързаността с интернет в местните общности (00028/2017/LEX - C8-0354/2017 - 2016/0287(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 1030/2002 на Съвета относно единния формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни (00030/2017/LEX - C8-0353/2017 - 2016/0198(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 345/2013 относно европейските фондове за рисков капитал и Регламент (ЕС) № 346/2013 относно европейски фондове за социално предприемачество (00037/2017/LEX - C8-0352/2017 - 2016/0221(COD))

Правна информация