Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 23 октомври 2017 г. - Страсбург

10. Решение за започване на междуинституционални преговори (член 69в от Правилника за дейността)

Председателят съобщи решенията на няколко комисии да започнат междуинституционални преговори съгласно член 69в, параграф 1 от Правилника за дейността:

- комисия ITRE, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD)). Докладчик: Evžen Tošenovský (A8-0305/2017)

- комисия ITRE, въз основа на доклада относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения (преработена) (COM(2016)0590 – C8-0379/2016 – 2016/0288(COD)). Докладчик: Pilar del Castillo Vera (A8-0318/2017)

- комисия AGRI, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно интегрираната статистика за земеделските стопанства и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1166/2008 и (ЕС) № 1337/2011 (COM(2016)0786 – C8-0514/2016 – 2016/0389(COD)). Докладчик: Viorica Dăncilă (A8-0300/2017)

- комисия ECON, въз основа на доклада относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета във връзка с реда на вземанията по необезпечени дългови инструменти в йерархията при несъстоятелност (COM(2016)0853 – C8-0479/2016 – 2016/0363(COD)). Докладчик: Gunnar Hökmark (A8-0302/2017)

- комисия ITRE, въз основа на доклада относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите (COM(2016)0765 – C8-0499/2016 – 2016/0381(COD)). Докладчик: Bendt Bendtsen (A8-0314/2017)

- комисия TRAN, въз основа на доклада относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/59/ЕО относно начална квалификация и продължаващо обучение на водачи на някои пътни превозни средства за превоз на товари или пътници и на Директива 2006/126/ЕО относно свидетелства за управление на превозни средства COM(2017)0047 – C8-0025/2017 – 2017/0015(COD)). Докладчик: Peter Lundgren (A8-0321/2017)

- комисия LIBE, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (COM(2017)0008 – C8-0008/2017 – 2017/0002(COD)). Докладчик: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

- комисия LIBE, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка на Съюза за презаселване и за изменение на Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета (COM(2016)0468 – C8-0325/2016 – 2016/0225(COD)). Докладчик: Malin Björk (A8-0316/2017)

- комисия TRAN, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно услуги за трансгранична доставка на колетни пратки (COM(2016)0285 – C8-0195/2016 – 2016/0149(COD)). Докладчик: Lucy Anderson (A8-0315/2017)

- комисия LIBE, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламент (ЕС) 2016/0794 с цел създаване на Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) (COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357B(COD)). Докладчик: Kinga Gál (A8-0323/2017)

- комисия LIBE, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно зачитането на личния живот и защитата на личните данни в електронните съобщения и за отмяна на Директива 2002/58/ЕО (Регламент за неприкосновеността на личния живот и електронните съобщения) (COM(2017)0010 – C8-0009/2017 – 2017/0003(COD)). Докладчик: Marju Lauristin (A8-0324/2017)

- комисия LIBE, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) и за изменение на регламенти (ЕС) № 515/2014, (ЕС) 2016/0399 и (ЕС) 2016/1624 (COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357A(COD)). Докладчик: Kinga Gál (A8-0322/2017)

- комисия LIBE, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст) (COM(2013)0535 – C7-0240/2013 – 2013/0256(COD)). Докладчик: Axel Voss (A8-0320/2017)

- комисия EMPL, въз основа на доклада относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги (COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD)). Докладчици: Elisabeth Morin-Chartier и Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

Съгласно член 69в, параграф 2 от Правилника за дейността членове на ЕП или политическа(и) група(и), достигащи поне средния праг, могат да поискат в писмена форма преди полунощ утре, вторник, 24 октомври 2017 г., поставянето на гласуване на дадено решение за започване на преговори.

Преговорите могат да започнат по всяко време след изтичане на крайния срок, при условие че не е отправено искане за гласуване в Парламента относно решението за започване на преговори.

Правна информация