Показалец 
Протокол
PDF 262kWORD 82k
Понеделник, 23 октомври 2017 г. - СтрасбургОкончателна версия
1.Възобновяване на сесията
 2.Откриване на заседанието
 3.Изявление на председателството
 4.Одобряване на протокола от предишното заседание
 5.Състав на Парламента
 6.Избиране на заместник-председател (срок за внасяне на кандидатури)
 7.Проверка на пълномощията
 8.Състав на комисиите и делегациите
 9.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 10.Решение за започване на междуинституционални преговори (член 69в от Правилника за дейността)
 11.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 12.Действия, предприети вследствие на резолюции на Парламента
 13.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 14.Запитвания, последвани от разисквания (член 130б от Правилника за дейността) (внасяне)
 15.Внесени документи
 16.Ред на работа
 17.Продукти за наторяване с маркировката „СЕ“ ***I (разискване)
 18.Наказуеми деяния и прилаганите наказания в областта на трафика на наркотици ***II - Обмен на информация, система за ранно предупреждение и процедура за оценка на риска относно новите психоактивни вещества *** I (разискване)
 19.Законосъобразни мерки за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, действащи в името на обществения интерес (кратко представяне)
 20.Политиките относно минималния доход като средство за борба срещу бедността (кратко представяне)
 21.Контрол на разходите и мониторинг на разходната ефективност на схемите за гаранция за младежта на ЕС (кратко представяне)
 22.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 23.Дневен ред на следващото заседание
 24.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

1. Възобновяване на сесията

Сесията, прекъсната на четвъртък, 5 октомври 2017, беше възобновена.


2. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 17.04 ч.


3. Изявление на председателството

Председателят направи изявление във връзка с горските пожари, засегнали Португалия и Испания. Той обяви мерки на европейско равнище за предотвратяване на пожарите и оказване на подкрепа на пострадалите. Председателят съобщи решението на председателите на на Комисията, Съвета и Парламента стойността на наградата на Принцесата на Астурия, връчена на Европейския съюз в Овиедо, Испания, в петък, 20 октомври 2017 г., да бъде предоставена на пострадалите.

Парламентът запази минута мълчание в памет на жертвите на горските пожари в Португалия и Испания, както и на жертвите на урагана Офелия в Ирландия.


4. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


5. Състав на Парламента

Ulrike Lunacek уведоми писмено за своята оставка в качеството си на член на Парламента, която влиза в сила от 9 ноември 2017 г.

В съответствие с член 4, параграф 1 от Правилника за дейността, Парламентът обявява мястото за свободно, считано от тази дата, и уведомява за това съответния национален орган.

°
° ° °

Компетентните органи на Обединеното кралство уведомяват за назначаването на Rory Palmer като член на Европейския парламент на мястото на Glenis Willmott, считано от 3 октомври 2017.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверка на неговите пълномощия или до произнасянето на решение по възникнал спор, Rory Palmer заема своето място в Парламента и неговите органи и се ползва с всички произтичащи от това права, при условие че е подал предварително писмена декларация, че не заема длъжност, несъвместима с положението на член на Европейския парламент.


6. Избиране на заместник-председател (срок за внасяне на кандидатури)

Вследствие на освобождаването на мястото на Ulrike Lunacek като заместник-председател на 24 октомври 2017 г. и по предложение на председателя, срокът за внасяне на кандидатури за избиране на заместник-председател е определен за вторник, 24 октомври 2017 г., в 18 ч.

Изборът ще се проведе на 26 октомври 2017 г. в 12 ч.


7. Проверка на пълномощията

По предложение на комисията JURI, Парламентът взема решение за потвърждаване мандатите на членовете на Парламента Francis Zammit Dimech, Rupert Matthews, France Jamet, Dennis Radtke и Jonathan Bullock.


8. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групите GUE/NGL и EFDD следните искания за назначаване:

комисия AFET: Stelios Kouloglou

комисия TRAN: Marie-Pierre Vieu на мястото на Stelios Kouloglou

Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея: Marie-Pierre Vieu

Делегация за връзки с държавите от Меркосур: Mireille D'Ornano на мястото на Sophie Montel

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.


9. Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)

Председателят уведоми, че съвместно с председателя на Съвета ще подпише в сряда, 25 октомври 2017 г. следните актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура.

Председателят съобщи, че документ 00022/2017/LEX ще бъде подписан с новата система за електронен подпис.

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ и за отмяна на Регламент (ЕС) № 994/2010 (00022/2017/LEX - C8-0357/2017 - 2016/0030(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 99/2013 относно Европейската статистическа програма за периода 2013—2017 г. чрез удължаване на програмата до 2020 г. (00029/2017/LEX - C8-0356/2017 - 2016/0265(COD))

- Регламент на Eевропейския парламент и на Съвета за отмяна на регламенти (ЕО) № 2888/2000 и (ЕО) № 685/2001 на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (EИО) № 1101/89 на Съвета (00044/2017/LEX - C8-0355/2017 - 2016/0368(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) № 283/2014 по отношение на насърчаването на свързаността с интернет в местните общности (00028/2017/LEX - C8-0354/2017 - 2016/0287(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 1030/2002 на Съвета относно единния формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни (00030/2017/LEX - C8-0353/2017 - 2016/0198(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 345/2013 относно европейските фондове за рисков капитал и Регламент (ЕС) № 346/2013 относно европейски фондове за социално предприемачество (00037/2017/LEX - C8-0352/2017 - 2016/0221(COD))


10. Решение за започване на междуинституционални преговори (член 69в от Правилника за дейността)

Председателят съобщи решенията на няколко комисии да започнат междуинституционални преговори съгласно член 69в, параграф 1 от Правилника за дейността:

- комисия ITRE, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD)). Докладчик: Evžen Tošenovský (A8-0305/2017)

- комисия ITRE, въз основа на доклада относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения (преработена) (COM(2016)0590 – C8-0379/2016 – 2016/0288(COD)). Докладчик: Pilar del Castillo Vera (A8-0318/2017)

- комисия AGRI, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно интегрираната статистика за земеделските стопанства и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1166/2008 и (ЕС) № 1337/2011 (COM(2016)0786 – C8-0514/2016 – 2016/0389(COD)). Докладчик: Viorica Dăncilă (A8-0300/2017)

- комисия ECON, въз основа на доклада относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета във връзка с реда на вземанията по необезпечени дългови инструменти в йерархията при несъстоятелност (COM(2016)0853 – C8-0479/2016 – 2016/0363(COD)). Докладчик: Gunnar Hökmark (A8-0302/2017)

- комисия ITRE, въз основа на доклада относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите (COM(2016)0765 – C8-0499/2016 – 2016/0381(COD)). Докладчик: Bendt Bendtsen (A8-0314/2017)

- комисия TRAN, въз основа на доклада относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/59/ЕО относно начална квалификация и продължаващо обучение на водачи на някои пътни превозни средства за превоз на товари или пътници и на Директива 2006/126/ЕО относно свидетелства за управление на превозни средства COM(2017)0047 – C8-0025/2017 – 2017/0015(COD)). Докладчик: Peter Lundgren (A8-0321/2017)

- комисия LIBE, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (COM(2017)0008 – C8-0008/2017 – 2017/0002(COD)). Докладчик: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

- комисия LIBE, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка на Съюза за презаселване и за изменение на Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета (COM(2016)0468 – C8-0325/2016 – 2016/0225(COD)). Докладчик: Malin Björk (A8-0316/2017)

- комисия TRAN, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно услуги за трансгранична доставка на колетни пратки (COM(2016)0285 – C8-0195/2016 – 2016/0149(COD)). Докладчик: Lucy Anderson (A8-0315/2017)

- комисия LIBE, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламент (ЕС) 2016/0794 с цел създаване на Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) (COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357B(COD)). Докладчик: Kinga Gál (A8-0323/2017)

- комисия LIBE, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно зачитането на личния живот и защитата на личните данни в електронните съобщения и за отмяна на Директива 2002/58/ЕО (Регламент за неприкосновеността на личния живот и електронните съобщения) (COM(2017)0010 – C8-0009/2017 – 2017/0003(COD)). Докладчик: Marju Lauristin (A8-0324/2017)

- комисия LIBE, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) и за изменение на регламенти (ЕС) № 515/2014, (ЕС) 2016/0399 и (ЕС) 2016/1624 (COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357A(COD)). Докладчик: Kinga Gál (A8-0322/2017)

- комисия LIBE, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст) (COM(2013)0535 – C7-0240/2013 – 2013/0256(COD)). Докладчик: Axel Voss (A8-0320/2017)

- комисия EMPL, въз основа на доклада относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги (COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD)). Докладчици: Elisabeth Morin-Chartier и Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

Съгласно член 69в, параграф 2 от Правилника за дейността членове на ЕП или политическа(и) група(и), достигащи поне средния праг, могат да поискат в писмена форма преди полунощ утре, вторник, 24 октомври 2017 г., поставянето на гласуване на дадено решение за започване на преговори.

Преговорите могат да започнат по всяко време след изтичане на крайния срок, при условие че не е отправено искане за гласуване в Парламента относно решението за започване на преговори.


11. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

В съответствие с член 105, параграф 6 от Правилника за дейността, председателят на Съвета на председателите на комисии уведоми председателя на Парламента, че не е било повдигнато възражение срещу:

- Препоръка за решение да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията от 21 септември 2017 г. за допълване на Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета за изискванията към застрахователните посредници и застрахователните дружества във връзка с контрола и управлението на продуктите (C(2017)06218 - 2017/2854(DEA)) (B8-0572/2017)

- Препоръка за решение да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията от 22 септември 2017 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 149/2013 на Комисията във връзка с регулаторните технически стандарти относно споразуменията за непряк клиринг (C(2017)06270 - (2017/2859(DEA)) (B8-0573/2017);

- Препоръка за решение да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията от 22 септември 2017 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета с регулаторни технически стандарти за споразуменията за непряк клиринг (C(2017)06268 – (2017/2860(DEA)) (B8-0574/2017);

- Препоръка за решение да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията от 21 септември 2017 г. за допълване на Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета с изискванията за предоставяне на информация и с правилата за етичност, приложими към разпространението на основаващите се на застраховане инвестиционни продукти (C(2017)06229 - 2017/2855(DEA)) (B8-0575/2017)

Ако в срок от двадесет и четири часа след обявяването на пленарно заседание политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, не възразят срещу препоръките, те се считат за приети. В противен случай те се подлагат на глaсуване.

Препоръките са на разположение на сайта Europarl по време на настоящата месечна сесия.


12. Действия, предприети вследствие на резолюции на Парламента

Съобщението на Комисията относно предприетите действия вследствие на резолюциите на Парламента, приети по време на първата месечна сесия през май 2017 г., е на разположение на сайта Séance en direct.


13. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)

Следният въпрос с искане за устен отговор е внесен от членовете на ЕП (член 128 от Правилника за дейността):

- (O-000075/2017) зададен от Cláudia Monteiro de Aguiar, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Claudia Schmidt, Georges Bach, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, István Ujhelyi, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Rosa Estaràs Ferragut, Deirdre Clune, Kateřina Konečná, Andor Deli, Marek Plura, Gabriele Preuß, Olga Sehnalová, Birgit Collin-Langen, Matt Carthy, Paul Rübig, Nessa Childers, Seán Kelly, Tom Vandenkendelaere, Claudia Țapardel, Isabella De Monte, Izaskun Bilbao Barandica, Петър Курумбашев, Ivo Belet, Miltiadis Kyrkos, Ivica Tolić, Lucy Anderson, Fernando Ruas, Massimiliano Salini, Георги Пирински, Inés Ayala Sender, Antonio López-Istúriz White, Roberts Zīle, Salvatore Domenico Pogliese, Franck Proust, Renaud Muselier, Костадинка Кънева, Pavel Telička, Merja Kyllönen, Ivan Štefanec, Anneleen Van Bossuyt, Artis Pabriks, József Nagy, Ramon Tremosa i Balcells, Eduard Kukan и Daniel Dalton, към Комисията: Неутралност на системите за резервации на полети (глобални системи за дистрибуция - GDS) и ограничаване на достъпа до информация за полетите (2017/2900(RSP)) (B8-0604/2017).


14. Запитвания, последвани от разисквания (член 130б от Правилника за дейността) (внасяне)

Внесено е следното запитване с искане за писмен отговор, последвано от разисквания (член 130 б от Правилника за дейността):

- (O-000074/2017) зададен от Piernicola Pedicini, Laura Agea, Rosa D'Amato, Tiziana Beghin, Marco Valli, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi и Joëlle Bergeron, от името на групата EFDD, към Комисията: Kоординирани усилия на равнището на ЕС за увеличаване на обхвата на ваксинирането (2017/2867(RSP)) (B8-0603/2017).


15. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно ENISA — Агенцията на ЕС за киберсигурност, и за отмяна на Регламент (ЕС) № 526/2013, както и относно сертифицирането на киберсигурността на информационните и комуникационните технологии („Акт за киберсигурността“) (COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

BUDG, LIBE, IMCO

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за рамка за свободното движение на нелични данни в Европейския съюз (COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

подпомагаща :

ITRE, JURI, LIBE

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 във връзка с промените в средствата за икономическо, социално и териториално сближаване, както и в средствата по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ и по цел „Европейско териториално сътрудничество“ (COM(2017)0565 - C8-0342/2017 - 2017/0247(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

REGI

подпомагаща :

CULT, EMPL, BUDG

- Предложение за решение на Съвета за сключване на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейския съюз и Хашемитско кралство Йордания, в което се определят редът и условията за участието на Хашемитско кралство Йордания в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA) (11966/2017 - C8-0343/2017 - 2017/0200(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

AFET

- Предложение за решение на Съвета за сключване на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейския съюз и Република Ливан, в което се определят редът и условията за участието на Република Ливан в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA) (11967/2017 - C8-0344/2017 - 2017/0199(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

AFET

- Предложение за решение на Съвета за сключване на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейския съюз и Арабска република Египет, в което се определят редът и условията за участието на Арабска република Египет в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA) (11965/2017 - C8-0345/2017 - 2017/0196(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

AFET

- Предложение за решение на Съвета за сключване на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейския съюз и Алжирската народнодемократична република, в което се определят редът и условията за участието на Алжирската народнодемократична република в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA) (11964/2017 - C8-0346/2017 - 2017/0197(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

AFET

- Съвет на Европейския съюз: Назначаване на председател на Европейския консултативен съвет за статистическо управление (N8-0059/2017 - C8-0347/2017 - 2017/0811(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Проект за коригиращ бюджет № 5 към общия бюджет за 2017 г.: Осигуряване на финансирането за Европейския фонд за устойчиво развитие (ЕФУР) и увеличаване на резерва за спешна помощ вследствие на преразглеждането на Регламента за многогодишната финансова рамка (12441/2017 - C8-0351/2017 - 2017/2135(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

DEVE, AFET, CONT

2) от парламентарни комисии,

2.1) доклади

- Втори доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет (COM(2016)0475[[03]] - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)) - CONT - Докладчик: Bart Staes (A8-0291/2017)

- Доклад относно политиките относно минималния доход като средство за борба срещу бедността (2016/2270(INI)) - EMPL - Докладчик: Laura Agea (A8-0292/2017)

- * Доклад относно предложението за Регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 560/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместно предприятие „Биотехнологични производства“ (COM(2017)0068 - C8-0118/2017 - 2017/0024(NLE)) - ITRE - Докладчик: Miroslav Poche (A8-0293/2017)

- Доклад относно аспектите, свързани с основните права, в контекста на интеграцията на ромите в ЕС: борба срещу антиромските настроения (2017/2038(INI)) - LIBE - Докладчик: Soraya Post (A8-0294/2017)

- Доклад относно законосъобразните мерки за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, които в името на обществения интерес разкриват поверителна информация за дружества и публични органи (2016/2224(INI)) - JURI - Докладчик: Virginie Rozière (A8-0295/2017)

- Доклад относно контрола на разходите и мониторинга на разходната ефективност на схемите за гаранция за младежта на ЕС (2016/2242(INI)) - CONT - Докладчик: Derek Vaughan (A8-0296/2017)

- Доклад относно прилагането на Директива 2004/35/EО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването на екологичните щети (Директива за екологичната отговорност) (2016/2251(INI)) - JURI - Докладчик: Laura Ferrara (A8-0297/2017)

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на Инструмента за гъвкавост за предоставяне на финансиране за Европейския фонд за устойчиво развитие (COM(2017)0480 - C8-0235/2017 - 2017/2134(BUD)) - BUDG - Докладчик: Jens Geier (A8-0298/2017)

- Доклад относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година (11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD)) - BUDG - Докладчици: Siegfried Mureşan, Richard Ashworth (A8-0299/2017)

- Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 5/2017 на Европейския съюз за финансовата 2017 година за осигуряване на финансирането за Европейския фонд за устойчиво развитие (ЕФУР) и увеличаване на резерва за спешна помощ вследствие на преразглеждането на Регламента за многогодишната финансова рамка (12441/2017 - C8-0351/2017 - 2017/2135(BUD)) - BUDG - Докладчик: Jens Geier (A8-0301/2017)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Съюза, на Евро-средиземноморско споразумение в областта на въздухоплаването между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна (15653/2016 - C8-0094/2017 - 2006/0048(NLE)) - TRAN - Докладчик: Dominique Riquet (A8-0303/2017)

- * Доклад относно предложението за решение на Съвета за изменение на Решение № 189/2014/ЕС на Съвета за разрешаване на Франция да прилага намалена ставка на някои косвени данъци върху „традиционния“ ром, произвеждан в Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника и Реюнион, и за отмяна на Решение 2007/659/ЕО (COM(2017)0297 - C8-0212/2017 - 2017/0127(CNS)) - REGI - Докладчик: Iskra Mihaylova (A8-0304/2017)

- * Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за въвеждане на мерки за контрол по отношение на новото психоактивно вещество N-фенил-N-[1-(2-фенилетил)пиперидин-4-ил]фуран-2-карбоксамид (фуранилфентанил) (11212/2017 - C8-0242/2017 - 2017/0152(NLE)) - LIBE - Докладчик: Michał Boni (A8-0309/2017)

- Доклад относно икономическите политики на еврозоната (2017/2114(INI)) - ECON - Докладчик: Gunnar Hökmark (A8-0310/2017)

- Доклад относно препоръката до Съвета относно предложения мандат за провеждането на търговските преговори с Австралия (2017/2192(INI)) - INTA - Докладчик: Daniel Caspary (A8-0311/2017)

- Доклад относно препоръката до Съвета относно предложения мандат за провеждането на търговските преговори с Нова Зеландия (2017/2193(INI)) - INTA - Докладчик: Daniel Caspary (A8-0312/2017)

2.2) препоръки за второ четене

- ***II Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене във връзка с приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Рамково решение 2004/757/ПВР на Съвета с цел включване на нови психоактивни вещества в определението за „наркотици“ и за отмяна на Решение 2005/387/ПВР на Съвета (10537/1/2017 - C8-0325/2017 - 2013/0304(COD)) - LIBE - Докладчик: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0317/2017)


16. Ред на работа

Изказаха се Daniele Viotti относно случая на Ахмадреза Джалали, ирански учен, осъден на смърт в Иран (председателят припомни, че премахването на смъртното наказание е приоритет за Европейския съюз и пое ангажимент да се свърже с иранския президент) и James Carver относно терористичното нападение, при което загинаха стотици в Могадишо, Сомалия (председателят се присъедини към думите на James Carver).

Окончателният проект на дневен ред за пленарното заседание на втората месечна сесия през октомври 2017 г. (PE 611.536/PDOJ) беше раздаден и бяха предложени следните промени в него (член 149а от Правилника за дейността):

Понеделник

Няма предложения за промени.

Вторник

- Искане от групата Verts/ALE разискванията относно борбата срещу сексуалния тормоз и сексуалното насилие в ЕС" (точка 67 от окончателния проект на дневен ред) да приключи с внасяне на предложения за резоляция.

Изказа се Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, която обоснова искането.

Парламентът одобрява искането.

- Искане от групата ALDE за промяна в реда между предвиденото за сряда сутрин разискване (точка 36 от окончателния проект на дневен ред) относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени и изявлението на Комисията относно борбата срещу сексуалния тормоз и сексуалното насилие в ЕС.

Изказаха се: Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, която обоснова искането, Maria João Rodrigues, от името на групата S&D, против искането.

Парламентът одобрява искането.

Изказаха се: Manfred Weber, Maria João Rodrigues и Edouard Martin относно положението в Парламента.

Председателят припомни решението на Бюрото от 14 април 2014 г. относно вътрешния правилник за Консултативния комитет, компетентен относно разглеждането на спорове по жалби за тормоз между акредитирани парламентарни сътрудници и членове на Европейския парламент и предотвратяването на такъв тормоз на работното място и припомни също така ролята на този консултативен комитет, както и процедурата, която трябва да се следва в случай на морален или сексуален тормоз.

Сряда

- Искане от групата Verts/ALE за отлагане на общото разискване „Система за влизане/излизане“ за по-късен период на сесия.

Изказаха се: Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, за да обоснове искането, и Agustín Díaz de Mera García Consuegra, от името на групата PPE, против искането.

Парламентът отхвърля искането

- Искане от групата GUE/NGL за преместване на изявлението на Съвета и на Комисията относно механизмите за реагиране на горски пожари в Северна Испания и Португалия" (точка 69 от окончателния проект на дневен ред) като първа точка за следобеда.

Изказаха се: João Ferreira, от името на групата GUE/NGL, който обоснова искането, и Marcel de Graaff против искането.

С поименно гласуване (68 „за“, 208 „против“, 35 „въздържал се“), Парламентът отхвърли искането.

Четвъртък

Няма предложения за промени.

С това редът на работа е определен.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

17. Продукти за наторяване с маркировката „СЕ“ ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на правила за предоставяне на пазара на маркирани с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване и за изменение на регламенти (ЕО) № 1069/2009 и (ЕО) № 1107/2009 [COM(2016)0157 - C8-0123/2016- 2016/0084(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

Mihai Ţurcanu представи доклада.

Изказаха се: Elisabetta Gardini (докладчик по становището на комисията ENVI) и Jan Huitema (докладчик по становището на комисията AGRI).

Изказа се Dimitris Avramopoulos (член на Комисията).

Изказаха се: Jarosław Wałęsa (докладчик по становището на комисията INTA), Pilar Ayuso, от името на групата PPE, Marc Tarabella, от името на групата S&D, Edward Czesak, от името на групата ECR, Kaja Kallas, от името на групата ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez, от името на групата GUE/NGL, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, John Stuart Agnew, от името на групата EFDD, Mylène Troszczynski, от името на групата ENF, Mairead McGuinness, Nicola Danti, Daniel Dalton, Fredrick Federley, João Ferreira, Martin Häusling и Eleonora Evi.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

Изказаха се: Philippe Loiseau, Peter Jahr, Pavel Poc, Mark Demesmaeker, Ivan Jakovčić, Jiří Maštálka, Dariusz Rosati, Clara Eugenia Aguilera García, Jadwiga Wiśniewska, Angélique Delahaye, Catherine Stihler, Annie Schreijer-Pierik, Virginie Rozière, James Nicholson, Andrzej Grzyb, Paolo De Castro, Theodor Dumitru Stolojan, Tibor Szanyi, Esther Herranz García, Maria Grapini, José Inácio Faria и Massimo Paolucci.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo и Notis Marias.

Изказаха се: Dimitris Avramopoulos и Mihai Ţurcanu.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.7 от протокола от 24.10.2017 г.


18. Наказуеми деяния и прилаганите наказания в областта на трафика на наркотици ***II - Обмен на информация, система за ранно предупреждение и процедура за оценка на риска относно новите психоактивни вещества *** I (разискване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене във връзка с приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Рамково решение 2004/757/ПВР на Съвета с цел включване на нови психоактивни вещества в определението за „наркотици“ и за отмяна на Решение 2005/387/ПВР на Съвета [10537/1/2017 - C8-0325/2017 - 2013/0304(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0317/2017)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1920/2006 по отношение на обмена на информация, системата за ранно предупреждение и процедурата за оценка на риска относно новите психоактивни вещества [COM(2016)0547 - C8-0351/2016 - 2016/0261(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Michał Boni (A8-0359/2016)

Michał Boni и Teresa Jiménez-Becerril Barrio представиха доклада и препоръката за второ четене.

Изказа се Dimitris Avramopoulos (член на Комисията).

Изказа се Cristian-Silviu Buşoi (докладчик по становището на комисията ENVI).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Изказаха се: Michaela Šojdrová, от името на групата PPE, Anna Hedh, от името на групата S&D, Helga Stevens, от името на групата ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, от името на групата ALDE, João Ferreira, от името на групата GUE/NGL, Bodil Valero, от името на групата Verts/ALE, Margot Parker, от името на групата EFDD, Georgios Epitideios, независим член на ЕП, Elena Gentile, Ruža Tomašić, Tim Aker, Konstantinos Papadakis, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao и Maria Grapini.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Luke Ming Flanagan и Eleftherios Synadinos.

Изказаха се: Dimitris Avramopoulos, Teresa Jiménez-Becerril Barrio и Michał Boni.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.6 от протокола от 24.10.2017 г и точка 5.8 от протокола от 24.10.2017 г.


19. Законосъобразни мерки за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, действащи в името на обществения интерес (кратко представяне)

Доклад относно законосъобразните мерки за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, които в името на обществения интерес разкриват поверителна информация за дружества и публични органи [2016/2224(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Virginie Rozière (A8-0295/2017)

Virginie Rozière направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Luke Ming Flanagan, Nicola Caputo, Molly Scott Cato, Caterina Chinnici, Fabio Massimo Castaldo, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ruža Tomašić и Georgios Epitideios.

Изказа се Dimitris Avramopoulos (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 5.17 от протокола от 24.10.2017 г.


20. Политиките относно минималния доход като средство за борба срещу бедността (кратко представяне)

Доклад относно политиките относно минималния доход като средство за борба срещу бедността [2016/2270(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Laura Agea (A8-0292/2017)

Laura Agea направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, João Pimenta Lopes, Wajid Khan, Georgios Epitideios, Sergio Gutiérrez Prieto, José Inácio Faria, Sotirios Zarianopoulos и Ruža Tomašić.

Изказа се Dimitris Avramopoulos (член на Комисията).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pavel TELIČKA
Заместник-председател

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 5.18 от протокола от 24.10.2017 г.


21. Контрол на разходите и мониторинг на разходната ефективност на схемите за гаранция за младежта на ЕС (кратко представяне)

Доклад относно контрола на разходите и мониторинга на разходната ефективност на схемите за гаранция за младежта на ЕС [2016/2242(INI)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0296/2017)

Derek Vaughan направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Bronis Ropė, Marco Valli и Konstantinos Papadakis.

Изказа се Dimitris Avramopoulos (член на Комисията)

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 5.5 от протокола от 24.10.2017 г.


22. Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Долупосочените членове на Парламента, които желаят да обърнат вниманието на Парламента към въпроси с политическа значимост, направиха едноминутни изказвания съгласно член 163 от Правилника за дейността:

Dariusz Rosati, Costas Mavrides, Notis Marias, Jozo Radoš, Maria Lidia Senra Rodríguez, Josep-Maria Terricabras, Ignazio Corrao, Sotirios Zarianopoulos, Ivan Štefanec, Anna Záborská, Jonás Fernández, Alex Mayer, Marek Jurek, Jasenko Selimovic, Matt Carthy, Deirdre Clune, Lívia Járóka, Rory Palmer, Catherine Stihler, Ivan Jakovčić, João Ferreira, José Inácio Faria, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Nicola Caputo, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Julie Ward, Patrick Le Hyaric, Jordi Solé и Konstantinos Papadakis.


23. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 611.536/OJMA).


24. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 22.04 ч.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

Генерален секретар

Заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Адемов, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Али, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Бареков, Bashir, Batten, Bay, Bearder, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Джамбазки, Eck, Eickhout, Elissen, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, García Pérez, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Курумбашев, Kovács, Ковачев, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Малинов, Mamikins, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matera, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Melior, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Torres Martínez, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Уручев, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Извинени:

Boutonnet, Cesa, Crowley, Händel, Hübner, Kyenge, Le Pen, Matias, Майдел, Punset, Seymour, Tamburrano, Żółtek

Правна информация