Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 241kWORD 77k
Maanantai 23. lokakuuta 2017 - Strasbourg
1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Puhemiehen julkilausuma
 4.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 5.Parlamentin kokoonpano
 6.Euroopan parlamentin varapuhemiehen vaali (ehdokasasettelujen määräaika)
 7.Valtakirjojen tarkastus
 8.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 9.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)
 10.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla)
 11.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 12.Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 13.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 14.Ensisijaiset tiedustelut (työjärjestyksen 130 b artikla) (vastaanotetut asiakirjat)
 15.Vastaanotetut asiakirjat
 16.Käsittelyjärjestys
 17.CE-merkityt lannoitevalmisteet ***I (keskustelu)
 18.Laittoman huumausainekaupan rikostunnusmerkistöt ja seuraamukset ***II - Uusia psykoaktiivisia aineita koskeva tiedonvaihto, varhaisen varoituksen järjestelmä ja riskinarviointimenettely *** I (keskustelu)
 19.Legitiimit toimet yleisen edun hyväksi toimivien väärinkäytösten paljastajien suojelemiseksi (lyhyt esittely)
 20.Vähimmäistulo köyhyyden torjunnassa (lyhyt esittely)
 21.EU:n nuorisotakuun menojen valvonta ja kustannustehokkuuden seuranta (lyhyt esittely)
 22.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 23.Seuraavan istunnon esityslista
 24.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI

1. Istuntokauden uudelleen avaaminen

Torstaina 5. lokakuuta 2017 keskeytetty istuntokausi on avattu uudelleen.


2. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 17.04.


3. Puhemiehen julkilausuma

Puhemies antoi julkilausuman Portugalia ja Espanjaa kohdanneiden metsäpalojen johdosta. Hän ilmoitti unionin tason toimista tulipalojen torjumiseksi ja uhrien tukemiseksi. Puhemies ilmoitti komission puheenjohtajan, neuvoston puheenjohtajan ja parlamentin puhemiehen päätöksestä lahjoittaa uhreille perjantaina 20. lokakuuta 2017 Oviedossa Espanjassa Euroopan unionille myönnetyn Premio Princesa de Asturias de la Concordia -palkinnon yhteydessä lahjoitetun summan.

Parlamentti vietti minuutin hiljaisuuden Portugalin ja Espanjan metsäpalojen uhrien ja Irlannissa riehuneen Ophelia-hurrikaanin uhrien muistoksi.


4. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


5. Parlamentin kokoonpano

Ulrike Lunacek on kirjallisesti ilmoittanut luopuvansa edustajantoimestaan 9. marraskuuta 2017 alkaen.

Työjärjestyksen 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti parlamentti totesi kyseisen edustajantoimen vapautuneen kyseisestä päivämäärästä alkaen ja antaa siitä tiedon asianomaiselle jäsenvaltiolle.

°
° ° °

Toimivaltaiset Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Rory Palmer on nimitetty parlamentin jäseneksi Glenis Willmottin tilalle 3. lokakuuta 2017 alkaen.

Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti niin kauan kuin jäsenen valtakirjaa ei ole tarkastettu tai sitä koskevaa muistutusta ratkaistu, Rory Palmer osallistuu parlamentin ja sen elinten istuntoihin täysin valtuuksin sillä edellytyksellä, että hän on tätä ennen ilmoittanut, ettei hänellä ole Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa yhteensopimattomia tehtäviä.


6. Euroopan parlamentin varapuhemiehen vaali (ehdokasasettelujen määräaika)

Ulrike Lunacekin ilmoitettua luopuvansa varapuhemiehen tehtävästä 24. lokakuuta 2017 alkaen ja puhemiehen ehdotuksesta määräaika ehdokkuuksien esittämiselle varapuhemiehen vaaliin on tiistaina 24. lokakuuta 2017 klo 18.00.

Vaali toimitetaan torstaina 26. lokakuuta 2017 klo 12.00.


7. Valtakirjojen tarkastus

Parlamentti päätti JURI-valiokunnan ehdotuksesta julistaa päteviksi seuraavien jäsenten valtakirjat: Francis Zammit Dimech, Rupert Matthews, France Jamet, Dennis Radtke ja Jonathan Bullock.


8. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut GUE/NGL- ja EFDD-ryhmiltä seuraavat nimityksiä koskevat pyynnöt:

AFET-valiokunta: Stelios Kouloglou

TRAN-valiokunta: Stelios Koulogloun tilalle Marie-Pierre Vieu

valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa: Marie-Pierre Vieu

suhteista Mercosur-maihin vastaava valtuuskunta: Sophie Montelin tilalle Mireille D'Ornano

Nimitykset katsotaan vahvistetuiksi, ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


9. Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)

Puhemies ilmoitti, että hän allekirjoittaa keskiviikkona 25. lokakuuta 2017 yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetut säädökset.

Puhemies ilmoitti, että asiakirja 00022/2017/LEX allekirjoitetaan käyttäen uutta sähköistä allekirjoitusjärjestelmää.

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus toimista kaasun toimitusvarmuuden turvaamiseksi ja asetuksen (EU) N:o 994/2010 kumoamisesta (00022/2017/LEX - C8-0357/2017 - 2016/0030(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan tilasto-ohjelmasta 2013–2017 annetun asetuksen (EU) N:o 99/2013 muuttamisesta jatkamalla Euroopan tilasto-ohjelmaa vuoteen 2020 (00029/2017/LEX - C8-0356/2017 - 2016/0265(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2888/2000 ja (EY) N:o 685/2001 sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1101/89 kumoamisesta (00044/2017/LEX - C8-0355/2017 - 2016/0368(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus asetusten (EU) N:o 1316/2013 ja (EU) N:o 283/2014 muuttamisesta paikallisyhteisöjen internetyhteyksien parantamisen osalta (00028/2017/LEX - C8-0354/2017 - 2016/0287(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kolmansien maiden kansalaisten oleskeluluvan yhtenäisestä kaavasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1030/2002 muuttamisesta (00030/2017/LEX - C8-0353/2017 - 2016/0198(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus eurooppalaisista riskipääomarahastoista annetun asetuksen (EU) N:o 345/2013 ja eurooppalaisista yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista annetun asetuksen (EU) N:o 346/2013 muuttamisesta (00037/2017/LEX - C8-0352/2017 - 2016/0221(COD)).


10. Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla)

Puhemies ilmoitti useamman valiokunnan tekemistä päätöksistä aloittaa toimielinten väliset neuvottelut työjärjestyksen 69 c artiklan 1 kohdan mukaisesti seuraavien mietintöjen pohjalta:

- ITRE-valiokunta: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen perustamisesta (COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD). Esittelijä: Evžen Tošenovský (A8-0305/2017)

- ITRE-valiokunta: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi eurooppalaisesta sähköisen viestinnän säännöstöstä (uudelleenlaadittu) (COM(2016)0590 – C8-0379/2016 – 2016/0288(COD)). Esittelijä: Pilar del Castillo Vera (A8-0318/2017)

- AGRI-valiokunta: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi integroiduista maatilatilastoista sekä asetusten (EY) N:o 1166/2008 ja (EU) N:o 1337/2011 kumoamisesta (COM(2016)0786 – C8-0514/2016 – 2016/0389(COD)). Esittelijä: Viorica Dăncilă (A8-0300/2017)

- ECON-valiokunta: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/59/EU muuttamisesta kattamattomien velkainstrumenttien maksukyvyttömyyttä koskevaan ensisijaisuusjärjestykseen sijoittamisen osalta (COM(2016)0853 – C8-0479/2016 – 2016/0363(COD)). Esittelijä: Gunnar Hökmark (A8-0302/2017)

- ITRE-valiokunta: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rakennusten energiatehokkuudesta annetun direktiivin 2010/31/EU muuttamisesta (COM(2016)0765 – C8-0499/2016 – 2016/0381(COD)). Esittelijä: Bendt Bendtsen (A8-0314/2017)

- TRAN-valiokunta: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maanteiden tavara- ja henkilöliikenteeseen tarkoitettujen tiettyjen ajoneuvojen kuljettajien perustason ammattipätevyydestä ja jatkokoulutuksesta annetun direktiivin 2003/59/EY ja ajokorteista annetun direktiivin 2006/126/EY muuttamisesta COM(2017)0047 – C8-0025/2017 – 2017/0015(COD)). Esittelijä: Peter Lundgren (A8-0321/2017)

- LIBE-valiokunta: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yksilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (COM(2017)0008 – C8-0008/2017 – 2017/0002(COD)). Esittelijä: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

- LIBE-valiokunta:Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin uudelleensijoittamiskehyksen käyttöönotosta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 516/2014 muuttamisesta (COM(2016)0468 – C8-0325/2016 – 2016/0225(COD)). Esittelijä: Malin Björk (A8-0316/2017)

- TRAN-valiokunta: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rajatylittävistä pakettipalveluista (COM(2016)0285 – C8-0195/2016 – 2016/0149(COD)). Esittelijä: Lucy Anderson (A8-0315/2017)

- LIBE-valiokunta: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) perustamisesta ja asetusten (EU) 2016/0794 muuttamisesta(COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357B(COD)). Esittelijä: Kinga Gál (A8-0323/2017)

- LIBE-valiokunta: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yksityiselämän kunnioittamisesta ja henkilötietojen suojasta sähköisessä viestinnässä ja direktiivin 2002/58/EY kumoamisesta (sähköisen viestinnän tietosuoja-asetus) (COM(2017)0010 – C8-0009/2017 – 2017/0003(COD)). Esittelijä: Marju Lauristin (A8-0324/2017)

- LIBE-valiokunta: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) perustamisesta ja asetusten (EU) N:o 515/2014, (EU) 2016/399 ja (EU) 2016/1624 muuttamisesta (COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357A(COD)). Esittelijä: Kinga Gál (A8-0322/2017)

- LIBE-valiokunta: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virastosta (Eurojust)(COM(2013)0535 – C7-0240/2013 – 2013/0256(COD)). Esittelijä: Axel Voss (A8-0320/2017)

- EMPL-valiokunta: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon 16 päivänä joulukuuta 1996 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 96/71/EY muuttamisesta (COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD)). Esittelijät: Elisabeth Morin-Chartier ja Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

Työjärjestyksen 69 c artiklan 2 kohdan mukaisesti vähintään keskitason vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä tai yksi tai useampi poliittinen ryhmä voivat huomenna tiistaina 24. lokakuuta 2017 ennen keskiyötä esittää kirjallisen pyynnön siitä, että päätöksistä aloittaa neuvottelut äänestetään.

Neuvottelut voidaan aloittaa koska tahansa sen jälkeen, kun tämä määräaika on päättynyt eikä pyyntöä toimittaa parlamentissa äänestys neuvottelujen aloittamista koskevasta päätöksestä ole esitetty.


11. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdan mukaisesti valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtaja on ilmoittanut parlamentin puhemiehelle, että seuraavia suosituksia ei ollut vastustettu:

– Suositus päätökseksi olla vastustamatta 21. syyskuuta 2017 annettua komission delegoitua asetusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/97 täydentämisestä vakuutusyrityksiä ja vakuutusten tarjoajia koskevien tuotehallintavaatimusten osalta (C(2017)06218 – 2017/2854(DEA)) (B8-0572/2017)

– Suositus päätökseksi olla vastustamatta 22. syyskuuta 2017 annettua komission delegoitua asetusta asetuksen (EU) N:o 149/2013 muuttamisesta epäsuoria määritysmenettelyjä koskevien teknisten sääntelystandardien osalta (C(2017)06270 – (2017/2859(DEA)) (B8-0573/2017)

– Suositus päätökseksi olla vastustamatta 22. syyskuuta 2017 annettua komission delegoitua asetusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä epäsuoria määritysmenettelyjä koskevien teknisten sääntelystandardien osalta (C(2017)06268 – (2017/2860(DEA)) (B8-0574/2017)

– Suositus päätökseksi olla vastustamatta 21. syyskuuta 2017 annettua komission delegoitua asetusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/97 täydentämisestä vakuutusmuotoisten sijoitustuotteiden tarjoamiseen sovellettavien tiedonantovaatimusten ja liiketoiminnan menettelytapasääntöjen osalta (C(2017)06229 – (2017/2855(DEA)) (B8-0575/2017).

Mikäli poliittinen ryhmä tai vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä ei vastusta näitä suosituksia 24 tunnin kuluessa, ne katsotaan hyväksytyiksi. Muussa tapauksessa suosituksista äänestetään.

Suositukset ovat saatavilla Europarl-sivustolla tämän istuntojakson ajan.


12. Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet

Komission ilmoitus toimista, joihin on ryhdytty parlamentin toukokuun I 2017 istuntojakson aikana hyväksymien päätöslauselmien johdosta, on saatavilla Europarl-verkkosivustolla.


13. Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraava suullisesti vastattava kysymys on vastaanotettu jäseniltä (työjärjestyksen 128 artikla):

– (O-000075/2017) Cláudia Monteiro de Aguiar, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Claudia Schmidt, Georges Bach, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, István Ujhelyi, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Rosa Estaràs Ferragut, Deirdre Clune, Kateřina Konečná, Andor Deli, Marek Plura, Gabriele Preuß, Olga Sehnalová, Birgit Collin-Langen, Matt Carthy, Paul Rübig, Nessa Childers, Seán Kelly, Tom Vandenkendelaere, Claudia Țapardel, Isabella De Monte, Izaskun Bilbao Barandica, Peter Kouroumbashev, Ivo Belet, Miltiadis Kyrkos, Ivica Tolić, Lucy Anderson, Fernando Ruas, Massimiliano Salini, Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender, Antonio López-Istúriz White, Roberts Zīle, Salvatore Domenico Pogliese, Franck Proust, Renaud Muselier, Kostadinka Kuneva, Pavel Telička, Merja Kyllönen, Ivan Štefanec, Anneleen Van Bossuyt, Artis Pabriks, József Nagy, Ramon Tremosa i Balcells, Eduard Kukan ja Daniel Dalton komissiolle: Lentoliikenteen varausjärjestelmien puolueettomuus ja lentotietojen saatavuuden rajoittaminen (2017/2900(RSP)) (B8-0604/2017).


14. Ensisijaiset tiedustelut (työjärjestyksen 130 b artikla) (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraava kirjallisesti vastattava ensisijainen tiedustelu, josta keskustellaan, on jätetty käsiteltäväksi (työjärjestyksen 130 b artikla):

– (O-000074/2017) Piernicola Pedicini, Laura Agea, Rosa D'Amato, Tiziana Beghin, Marco Valli, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi ja Joëlle Bergeron EFDD-ryhmän puolesta komissiolle - EU:n tason koordinoidut toimet rokotekattavuuden parantamiseksi (2017/2867(RSP)) (B8-0603/2017).


15. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n kyberturvallisuusvirastosta ENISAsta ja asetuksen (EU) N:o 526/2013 kumoamisesta sekä tieto- ja viestintätekniikan kyberturvallisuussertifioinnista (”kyberturvallisuusasetus”) (COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

BUDG, LIBE, IMCO

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi muiden kuin henkilötietojen vapaan liikkuvuuden kehyksestä Euroopan unionissa (COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

ITRE, JURI, LIBE

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden määrärahojen sekä Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen ja Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen määrärahojen muuttamisesta (COM(2017)0565 - C8-0342/2017 - 2017/0247(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

REGI

lausuntoa varten:

CULT, EMPL, BUDG

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan osallistumista Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen (PRIMA) koskevat ehdot ja edellytykset vahvistavan Euroopan unionin ja Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan välistä tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä (11966/2017 - C8-0343/2017 - 2017/0200(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

AFET

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Libanonin tasavallan osallistumista Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen (PRIMA) koskevat ehdot ja edellytykset vahvistavan Euroopan unionin ja Libanonin tasavallan välistä tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä (11967/2017 - C8-0344/2017 - 2017/0199(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

AFET

- Esitys neuvoston päätökseksi Egyptin arabitasavallan osallistumista Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen (PRIMA) koskevat ehdot ja edellytykset vahvistavan Euroopan unionin ja Egyptin arabitasavallan välistä tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä (11965/2017 - C8-0345/2017 - 2017/0196(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

AFET

- Esitys neuvoston päätökseksi Algerian demokraattisen kansantasavallan osallistumista Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen (PRIMA) koskevat ehdot ja edellytykset vahvistavan Euroopan unionin ja Algerian demokraattisen kansantasavallan välistä tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä (11964/2017 - C8-0346/2017 - 2017/0197(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

AFET

- Euroopan unionin neuvosto: Euroopan tilastohallinnoinnin neuvoa-antavan lautakunnan puheenjohtajan nimittämisestä (N8-0059/2017 - C8-0347/2017 - 2017/0811(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Lisätalousarvioesitys nro 5 vuoden 2017 yleiseen talousarvioon: Rahoituksen osoittaminen Euroopan kestävän kehityksen rahastoa (EKKR) varten ja hätäapuvarauksen kasvattaminen monivuotista rahoituskehystä koskevan asetuksen tarkistamisen seurauksena (12441/2017 - C8-0351/2017 - 2017/2135(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

DEVE, AFET, CONT

2) parlamentin valiokunnilta

2.1) mietinnöt

- Toinen mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto (COM(2016)0475[[03]] - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Bart Staes (A8-0291/2017)

- Mietintö vähimmäistoimeentulosta köyhyyden torjunnassa (2016/2270(INI)) - EMPL-valiokunta - Esittelijä: Laura Agea (A8-0292/2017)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksen perustamisesta 6 päivänä toukokuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 560/2014 muuttamisesta (COM(2017)0068 - C8-0118/2017 - 2017/0024(NLE)) - ITRE-valiokunta - Esittelijä: Miroslav Poche (A8-0293/2017)

- Mietintö perusoikeusnäkökohdista romanien integroinnissa EU:ssa: romanivastaisuuden torjunta (2017/2038(INI)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Soraya Post (A8-0294/2017)

- Mietintö legitiimeistä toimista yleisen edun hyväksi toimivien väärinkäytösten paljastajien suojelemiseksi heidän paljastaessaan luottamuksellisia tietoja yrityksistä ja julkisista elimistä (2016/2224(INI)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Virginie Rozière (A8-0295/2017)

- Mietintö EU:n nuorisotakuun menojen valvonnasta ja kustannustehokkuuden seurannasta (2016/2242(INI)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Derek Vaughan (A8-0296/2017)

- Mietintö ympäristövastuusta ympäristövahinkojen ehkäisemisen ja korjaamisen osalta 21. huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/35/EY (ns. ympäristövastuudirektiivi) soveltamisesta (2016/2251(INI)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Laura Ferrara (A8-0297/2017)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi joustovälineen varojen käyttöönotosta Euroopan kestävän kehityksen rahaston rahoittamista varten (COM(2017)0480 - C8-0235/2017 - 2017/2134(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Jens Geier (A8-0298/2017)

- Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 (11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijät: Siegfried Mureşan, Richard Ashworth (A8-0299/2017)

- Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 5/2017 varainhoitovuodeksi 2017 rahoituksen osoittamiseksi Euroopan kestävän kehityksen rahastoa (EKKR) varten ja hätäapuvarauksen kasvattamiseksi monivuotista rahoituskehystä koskevan asetuksen tarkistamisen seurauksena (12441/2017 - C8-0351/2017 - 2017/2135(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Jens Geier (A8-0301/2017)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisen Euro–Välimeri-lentoliikennesopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (15653/2016 - C8-0094/2017 - 2006/0048(NLE)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Dominique Riquet (A8-0303/2017)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi luvan antamisesta Ranskalle soveltaa Guadeloupessa, Ranskan Guyanassa, Martiniquessa ja Réunionissa tuotetusta ”perinteisestä” rommista kannettaviin tiettyihin välillisiin veroihin alennettua verokantaa ja päätöksen 2007/659/EY kumoamisesta annetun neuvoston päätöksen N:o 189/2014/EU muuttamisesta (COM(2017)0297 - C8-0212/2017 - 2017/0127(CNS)) - REGI-valiokunta - Esittelijä: Iskra Mihaylova (A8-0304/2017)

- * Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi N-fenyyli-N-[1-(2-fenyylietyyli)piperidin-4-yyli]-furaani-2-karboksamidin (furanyylifentanyyli) saattamisesta valvontatoimenpiteiden piiriin (11212/2017 - C8-0242/2017 - 2017/0152(NLE)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Michał Boni (A8-0309/2017)

- Mietintö euroalueen talouspolitiikasta (2017/2114(INI)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Gunnar Hökmark (A8-0310/2017)

- Mietintö suosituksesta neuvostolle neuvotteluvaltuutuksesta Australian kanssa käytäviin kauppaneuvotteluihin (2017/2192(INI)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Daniel Caspary (A8-0311/2017)

- Mietintö suosituksesta neuvostolle neuvotteluvaltuutuksesta Uuden-Seelannin kanssa käytäviin kauppaneuvotteluihin (2017/2193(INI)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Daniel Caspary (A8-0312/2017)

2.2) suositukset toiseen käsittelyyn

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi neuvoston puitepäätöksen 2004/757/YOS muuttamisesta uusien psykoaktiivisten aineiden sisällyttämiseksi huumausaineen määritelmään ja neuvoston päätöksen 2005/387/YOS kumoamisesta (10537/1/2017 - C8-0325/2017 - 2013/0304(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0317/2017)


16. Käsittelyjärjestys

Daniele Viotti käytti puheenvuoron Ruotsissa asuvan iranilaisen tutkijan Ahmadreza Djalalin saamasta kuolemantuomiosta Iranissa (puhemies palautti mieliin, että kuolemantuomion lakkauttaminen on yksi Euroopan unionin ensisijaisista tavoitteista ja että hän ottaa yhteyttä Iranin presidenttiin) ja James Carver käytti puheenvuoron Mogadishussa Somaliassa tehdystä terrori-iskusta, jolla oli satoja uhreja (puhemies yhtyi James Carverin ehdotuksiin).

Lokakuun 2017 II istuntojakson istuntojen lopullinen esityslistaluonnos (PE 611.536/PDOJ) on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 149 a artikla):

Maanantai

Muutoksia ei ehdotettu.

Tiistai

- Verts/ALE-ryhmä pyysi, että aiheesta "Seksuaalisen häirinnän ja hyväksikäytön torjuminen EU:ssa" (PDOJ:n kohta 67) käytävän keskustelun päätteeksi jätetään käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksiä.

Ska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron perustellaakseen pyynnön.

Parlamentti hyväksyi pyynnön.

- ALDE-ryhmä pyysi, että keskiviikkoaamuksi suunniteltu keskustelu aiheesta "Työntekijöiden suojeleminen syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen liittyviltä vaaroilta" (PDOJ:n kohta 36) vaihdetaan komission julkilausumaan aiheesta "Seksuaalisen häirinnän ja hyväksikäytön torjuminen EU:ssa".

Puheenvuorot: Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta perustellakseen pyynnön ja Maria João Rodrigues S&D-ryhmän puolesta vastustaakseen pyyntöä.

Parlamentti hyväksyi pyynnön.

Puheenvuorot: Manfred Weber, Maria João Rodrigues ja Edouard Martin tilanteesta Euroopan parlamentissa.

Puhemies palautti mieliin 14. huhtikuuta 2014 tehdyn puhemiehistön päätöksen Euroopan parlamentin jäsenten valtuutettujen avustajien parlamentin jäsenistä tekemiä työpaikkahäirintää koskevia valituksia ja työpaikkahäirinnän ehkäisemistä käsittelevän neuvoa-antavan komitean sisäisistä säännöistä. Hän muistutti myös tämän neuvoa-antavan komitean roolista ja työpaikkakiusaamisen tai sukupuolisen häirinnän yhteydessä noudatettavasta menettelystä.

Keskiviikko

- Verts/ALE-ryhmä pyysi, että yhteiskeskustelu aiheesta "Rajanylitystietojärjestelmä" siirretään myöhemmälle istuntojaksolle.

Puheenvuorot: Ska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta perustellakseen pyynnön ja Agustín Díaz de Mera García Consuegra PPE-ryhmän puolesta vastustaakseen pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön.

- GUE/NGL-ryhmä pyysi, että neuvoston ja komission julkilausumat aiheesta "Pohjois-Espanjan ja Portugalin metsäpalojen hallintamekanismit" (PDOJ:n kohta 69) siirretään iltapäivän ensimmäiseksi kohdaksi.

Puheenvuorot: João Ferreira GUE/NGL-ryhmän puolesta perustellakseen pyynnön ja Marcel de Graaff vastustaakseen pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön NHÄ:llä (68 puolesta, 208 vastaan, 35 tyhjää).

Torstai

Muutoksia ei ehdotettu.

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.


Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

17. CE-merkityt lannoitevalmisteet ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden asettamista saataville markkinoilla koskevien sääntöjen vahvistamisesta ja asetusten (EY) N:o 1069/2009 ja (EY) N:o 1107/2009 muuttamisesta [COM(2016)0157 - C8-0123/2016- 2016/0084(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

Mihai Ţurcanu esitteli mietinnön.

Puheenvuorot: Elisabetta Gardini (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija) ja Jan Huitema (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija).

Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Jarosław Wałęsa (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija), Pilar Ayuso PPE-ryhmän puolesta, Marc Tarabella S&D-ryhmän puolesta, Edward Czesak ECR-ryhmän puolesta, Kaja Kallas ALDE-ryhmän puolesta, Maria Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, John Stuart Agnew EFDD-ryhmän puolesta, Mylène Troszczynski ENF-ryhmän puolesta, Mairead McGuinness, Nicola Danti, Daniel Dalton, Fredrick Federley, João Ferreira, Martin Häusling ja Eleonora Evi.

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

Puheenvuorot: Philippe Loiseau, Peter Jahr, Pavel Poc, Mark Demesmaeker, Ivan Jakovčić, Jiří Maštálka, Dariusz Rosati, Clara Eugenia Aguilera García, Jadwiga Wiśniewska, Angélique Delahaye, Catherine Stihler, Annie Schreijer-Pierik, Virginie Rozière, James Nicholson, Andrzej Grzyb, Paolo De Castro, Theodor Dumitru Stolojan, Tibor Szanyi, Esther Herranz García, Maria Grapini, José Inácio Faria ja Massimo Paolucci.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo ja Notis Marias.

Puheenvuorot: Dimitris Avramopoulos ja Mihai Ţurcanu.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 24.10.2017, kohta 5.7.


18. Laittoman huumausainekaupan rikostunnusmerkistöt ja seuraamukset ***II - Uusia psykoaktiivisia aineita koskeva tiedonvaihto, varhaisen varoituksen järjestelmä ja riskinarviointimenettely *** I (keskustelu)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi neuvoston puitepäätöksen 2004/757/YOS muuttamisesta uusien psykoaktiivisten aineiden sisällyttämiseksi huumausaineen määritelmään ja neuvoston päätöksen 2005/387/YOS kumoamisesta [10537/1/2017 - C8-0325/2017 - 2013/0304(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0317/2017)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1920/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse uusia psykoaktiivisia aineita koskevasta tiedonvaihdosta, varhaisen varoituksen järjestelmästä ja riskinarviointimenettelystä [COM(2016)0547 - C8-0351/2016 - 2016/0261(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Michał Boni (A8-0359/2016)

Michał Boni ja Teresa Jiménez-Becerril Barrio esittelivät mietinnön ja suosituksen toiseen käsittelyyn.

Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Cristian-Silviu Buşoi (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Puheenvuorot: Michaela Šojdrová PPE-ryhmän puolesta, Anna Hedh S&D-ryhmän puolesta, Helga Stevens ECR-ryhmän puolesta, Maite Pagazaurtundúa Ruiz ALDE-ryhmän puolesta, João Ferreira GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta, Margot Parker EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Georgios Epitideios, Elena Gentile, Ruža Tomašić, Tim Aker, Konstantinos Papadakis, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao ja Maria Grapini.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Luke Ming Flanagan ja Eleftherios Synadinos.

Puheenvuorot: Dimitris Avramopoulos, Teresa Jiménez-Becerril Barrio ja Michał Boni.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 24.10.2017, kohta 5.6 ja istunnon pöytäkirja 24.10.2017, kohta 5.8.


19. Legitiimit toimet yleisen edun hyväksi toimivien väärinkäytösten paljastajien suojelemiseksi (lyhyt esittely)

Mietintö legitiimeistä toimista yleisen edun hyväksi toimivien väärinkäytösten paljastajien suojelemiseksi heidän paljastaessaan luottamuksellisia tietoja yrityksistä ja julkisista elimistä [2016/2224(INI)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Virginie Rozière (A8-0295/2017)

Virginie Rozière esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Luke Ming Flanagan, Nicola Caputo, Molly Scott Cato, Caterina Chinnici, Fabio Massimo Castaldo, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ruža Tomašić ja Georgios Epitideios.

Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 24.10.2017, kohta 5.17.


20. Vähimmäistulo köyhyyden torjunnassa (lyhyt esittely)

Mietintö vähimmäistulosta köyhyyden torjunnassa [2016/2270(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Laura Agea (A8-0292/2017)

Laura Agea esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, João Pimenta Lopes, Wajid Khan, Georgios Epitideios, Sergio Gutiérrez Prieto, José Inácio Faria, Sotirios Zarianopoulos ja Ruža Tomašić.

Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Pavel TELIČKA

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 24.10.2017, kohta 5.18.


21. EU:n nuorisotakuun menojen valvonta ja kustannustehokkuuden seuranta (lyhyt esittely)

Mietintö EU:n nuorisotakuun menojen valvonnasta ja kustannustehokkuuden seurannasta [2016/2242(INI)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Derek Vaughan (A8-0296/2017)

Derek Vaughan esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Bronis Ropė, Marco Valli ja Konstantinos Papadakis.

Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 24.10.2017, kohta 5.5.


22. Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Puhemies myönsi työjärjestyksen 163 artiklan nojalla minuutin puheenvuoron seuraaville jäsenille, jotka halusivat kiinnittää parlamentin huomion poliittisesti tärkeään asiaan:

Dariusz Rosati, Costas Mavrides, Notis Marias, Jozo Radoš, Maria Lidia Senra Rodríguez, Josep-Maria Terricabras, Ignazio Corrao, Sotirios Zarianopoulos, Ivan Štefanec, Anna Záborská, Jonás Fernández, Alex Mayer, Marek Jurek, Jasenko Selimovic, Matt Carthy, Deirdre Clune, Lívia Járóka, Rory Palmer, Catherine Stihler, Ivan Jakovčić, João Ferreira, José Inácio Faria, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Nicola Caputo, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Julie Ward, Patrick Le Hyaric, Jordi Solé ja Konstantinos Papadakis.


23. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 611.536/OJMA).


24. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.04.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bearder, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, García Pérez, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matera, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Melior, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Torres Martínez, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Boutonnet, Cesa, Crowley, Händel, Hübner, Kyenge, Le Pen, Matias, Maydell, Punset, Seymour, Tamburrano, Żółtek

Oikeudellinen huomautus