Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 24. oktoober 2017 - Strasbourg

2. Euroopa Ülemkogu 2017. aasta 19. ja 20. oktoobri kohtumise järeldused ning juhtide tegevuskava (Ehitades üheskoos tulevikku) tutvustamine (arutelu)
CRE

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Euroopa Ülemkogu 2017. aasta 19. ja 20. oktoobri kohtumise järeldused ning juhtide tegevuskava (Ehitades üheskoos tulevikku) tutvustamine (2017/2745(RSP))

Parlamendi president esines arutelu sissejuhatuseks lühikese sõnavõtuga.

Donald Tusk (Euroopa Ülemkogu eesistuja) ja Jean-Claude Juncker (komisjoni president) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel, Syed Kamall fraktsiooni ECR nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Raymond Finch fraktsiooni EFDD nimel, Nicolas Bay fraktsiooni ENF nimel, Janusz Korwin-Mikke (fraktsioonilise kuuluvuseta), Elmar Brok, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas David Coburn, ja Maria João Rodrigues.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Sõna võtsid Ryszard Antoni Legutko, Cecilia Wikström, Takis Hadjigeorgiou, Josep-Maria Terricabras, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Stanislav Polčák, Rolandas Paksas, Marcel de Graaff, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Diane Dodds, Janusz Lewandowski, Tanja Fajon, Hans-Olaf Henkel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Elmar Brok, Sofia Sakorafa, Ernest Urtasun, Sophia in 't Veld, Peter Lundgren, Harald Vilimsky, Diane James, Franck Proust, Victor Boştinaru, Sander Loones, Kostas Chrysogonos, Laura Ferrara, Gerolf Annemans, Esteban González Pons, Josef Weidenholzer, Bas Belder, Matt Carthy, Laurenţiu Rebega, Paulo Rangel, Csaba Sógor, Birgit Sippel, Roberto Gualtieri, Luděk Niedermayer, Knut Fleckenstein, Andrey Kovatchev, Richard Corbett, Othmar Karas, Nicola Danti, Dubravka Šuica, Costas Mavrides, Elly Schlein, Tonino Picula, Kati Piri ja Iratxe García Pérez.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Lefteris Christoforou ja Juan Fernando López Aguilar.

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Notis Marias, Hilde Vautmans, Neoklis Sylikiotis, Georgios Epitideios, Patricija Šulin, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica ja João Ferreira.

Sõna võtsid Frans Timmermans (komisjoni esimene asepresident) ja Donald Tusk.

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati kell 11.54.)

Õigusalane teave