Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 248kWORD 77k
Teisipäev, 24. oktoober 2017 - StrasbourgLõplik väljaanne
1.Istungi algus
 2.Euroopa Ülemkogu 2017. aasta 19. ja 20. oktoobri kohtumise järeldused ning juhtide tegevuskava (Ehitades üheskoos tulevikku) tutvustamine (arutelu)
 3.Istungi jätkamine
 4.Presidentuuri avaldus
 5.Hääletused
  5.1.ELi ja Maroko vaheline Euroopa–Vahemere lennundusleping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  5.2.Loa andmine Prantsusmaale kohaldada Guadeloupe’il, Prantsuse Guajaanas, Martinique’il ja Réunionis toodetud traditsioonilise rummi suhtes teatavate kaudsete maksude vähendatud määra * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  5.3.Biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõte: rahaline osalus * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  5.4.Furanüülfentanüüli suhtes kontrollimeetmete kehtestamine * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  5.5.ELi noortegarantii süsteemide kulutuste kontrollimine ja kulutõhususe järelevalve (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  5.6.Ebaseadusliku uimastikaubandusega seotud kuriteod ja karistused ***II (hääletus)
  5.7.CE-märgisega väetisetooted ***I (hääletus)
  5.8.Uusi psühhoaktiivseid aineid käsitlev teabevahetus, varajase hoiatamise süsteem ja riskihindamismenetlus ***I (hääletus)
  5.9.Ühine kalanduspoliitika: lossimiskohustuse rakendamine ***I (hääletus)
  5.10.Toimeaine glüfosaat heakskiitmise uuendamine (vastuväide kooskõlas kodukorra artikliga 106) (hääletus)
  5.11.Geneetiliselt muundatud maisile 1507 loa andmine (vastuväide kodukorra artikli 106 alusel) (hääletus)
  5.12.Geneetiliselt muundatud sojaoale 305423 × 40-3-2 loa andmine (vastuväide kodukorra artikli 106 alusel) (hääletus)
  5.13.Geneetiliselt muundatud rapsile MON 88302 × Ms8 × Rf3 loa andmine (vastuväide kodukorra artikli 106 alusel) (hääletus)
  5.14.Paranduseelarve projekt nr 5/2017: Euroopa Kestliku Arengu Fondi rahastamine ja hädaabireservi vahendite suurendamine (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  5.15.Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine, et eraldada rahalisi vahendeid Euroopa Kestliku Arengu Fondile (hääletus)
  5.16.Aruteludokument „ELi rahanduse tulevik“ (hääletus)
  5.17.Õiguspärased meetmed üldsuse huvides teavet avaldavate rikkumisest teatajate kaitseks (hääletus)
  5.18.Miinimumsissetuleku poliitika kui vaesuse vastu võitlemise vahend (hääletus)
 6.Selgitused hääletuse kohta
 7.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 8.Istungi jätkamine
 9.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 10.Parlamendi koosseis
 11.Parlamendikomisjonide koosseis
 12.Komisjoni 2018. aasta tööprogramm (arutelu)
 13.Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve – kõik jaod (arutelu)
 14.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 15.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu (arutelu)
 16.Ajakirjanike ja ajakirjandusvabaduse kaitse Maltal ning Daphne Caruana Galizia juhtum (arutelu)
 17.Töötajate kaitse kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest (arutelu)
 18.Põhiõiguste aspekt romade integreerimisel ELis ja romavastasusega võitlemine (arutelu)
 19.Järgmise istungi päevakord
 20.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

1. Istungi algus

Istung algas kell 9.04.


2. Euroopa Ülemkogu 2017. aasta 19. ja 20. oktoobri kohtumise järeldused ning juhtide tegevuskava (Ehitades üheskoos tulevikku) tutvustamine (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Euroopa Ülemkogu 2017. aasta 19. ja 20. oktoobri kohtumise järeldused ning juhtide tegevuskava (Ehitades üheskoos tulevikku) tutvustamine (2017/2745(RSP))

Parlamendi president esines arutelu sissejuhatuseks lühikese sõnavõtuga.

Donald Tusk (Euroopa Ülemkogu eesistuja) ja Jean-Claude Juncker (komisjoni president) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel, Syed Kamall fraktsiooni ECR nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Raymond Finch fraktsiooni EFDD nimel, Nicolas Bay fraktsiooni ENF nimel, Janusz Korwin-Mikke (fraktsioonilise kuuluvuseta), Elmar Brok, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas David Coburn, ja Maria João Rodrigues.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Sõna võtsid Ryszard Antoni Legutko, Cecilia Wikström, Takis Hadjigeorgiou, Josep-Maria Terricabras, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Stanislav Polčák, Rolandas Paksas, Marcel de Graaff, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Diane Dodds, Janusz Lewandowski, Tanja Fajon, Hans-Olaf Henkel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Elmar Brok, Sofia Sakorafa, Ernest Urtasun, Sophia in 't Veld, Peter Lundgren, Harald Vilimsky, Diane James, Franck Proust, Victor Boştinaru, Sander Loones, Kostas Chrysogonos, Laura Ferrara, Gerolf Annemans, Esteban González Pons, Josef Weidenholzer, Bas Belder, Matt Carthy, Laurenţiu Rebega, Paulo Rangel, Csaba Sógor, Birgit Sippel, Roberto Gualtieri, Luděk Niedermayer, Knut Fleckenstein, Andrey Kovatchev, Richard Corbett, Othmar Karas, Nicola Danti, Dubravka Šuica, Costas Mavrides, Elly Schlein, Tonino Picula, Kati Piri ja Iratxe García Pérez.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Lefteris Christoforou ja Juan Fernando López Aguilar.

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Notis Marias, Hilde Vautmans, Neoklis Sylikiotis, Georgios Epitideios, Patricija Šulin, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica ja João Ferreira.

Sõna võtsid Frans Timmermans (komisjoni esimene asepresident) ja Donald Tusk.

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati kell 11.54.)


3. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 12.06.


4. Presidentuuri avaldus

Parlamendi president esines avaldusega, milles mõistis karmilt hukka Malta ajakirjaniku Daphne Caruana Galizia mõrva. Ta tegi teatavaks juhatuse otsuse anda Strasbourgi pressisaalile Daphne Caruana Galizia nimi. President pöördus rõdul viibivate ajakirjaniku pereliikmete poole ja kinnitas, et Daphne Caruana Galizia ennastsalgavat tööd ei unustata.

Parlament pidas minutilise leinaseisaku.

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Sõna võtsid Janusz Korwin-Mikke ja Virginie Rozière.


5. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


5.1. ELi ja Maroko vaheline Euroopa–Vahemere lennundusleping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahelise Euroopa – Vahemere piirkonna lennunduslepingu liidu nimel sõlmimise kohta [15653/2016 - C8-0094/2017 - 2006/0048(NLE)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Dominique Riquet (A8-0303/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Maroš Šefčovič (komisjoni asepresident) esines enne hääletust avaldusega.

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0386)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


5.2. Loa andmine Prantsusmaale kohaldada Guadeloupe’il, Prantsuse Guajaanas, Martinique’il ja Réunionis toodetud traditsioonilise rummi suhtes teatavate kaudsete maksude vähendatud määra * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu otsust nr 189/2014/EL, millega lubatakse Prantsusmaal kohaldada Guadeloupe’il, Prantsuse Guajaanas, Martinique’il ja Réunionis toodetud traditsioonilise rummi suhtes teatavate kaudsete maksude vähendatud määra ja tunnistatakse kehtetuks otsus 2007/659/EÜ [COM(2017)0297 - C8-0212/2017 - 2017/0127(CNS)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Iskra Mihaylova (A8-0304/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0387)


5.3. Biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõte: rahaline osalus * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu 6. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 560/2014 biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte asutamise kohta [2017/0024(NLE)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Miroslav Poche (A8-0293/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0388)


5.4. Furanüülfentanüüli suhtes kontrollimeetmete kehtestamine * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu N-fenüül-N-[1-(2-fenüületüül)piperidiin-4-üül]furaan-2-karboksamiidi (furanüülfentanüüli) suhtes kontrollimeetmete kehtestamise kohta [11212/2017 - C8-0242/2017 - 2017/0152(NLE)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Michał Boni (A8-0309/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

NÕUKOGU EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0389)


5.5. ELi noortegarantii süsteemide kulutuste kontrollimine ja kulutõhususe järelevalve (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ELi noortegarantii süsteemide kulutuste kontrollimise ja kulutõhususe järelevalve kohta [2016/2242(INI)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Derek Vaughan (A8-0296/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0390)


5.6. Ebaseadusliku uimastikaubandusega seotud kuriteod ja karistused ***II (hääletus)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu raamotsust 2004/757/JSK uute psühhoaktiivsete ainete lisamiseks uimasti määratlusse ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 2005/387/JSK [10537/1/2017 - C8-0325/2017 - 2013/0304(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0317/2017)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

NÕUKOGU SEISUKOHT

Heaks kiidetud (P8_TA(2017)0391)


5.7. CE-märgisega väetisetooted ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse eeskirjad CE-märgisega väetisetoodete turul kättesaadavaks tegemise kohta ning muudetakse määrusi (EÜ) nr 1069/2009 ja (EÜ) nr 1107/2009 [COM(2016)0157 - C8-0123/2016- 2016/0084(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2017)0392)

Pärast hääletust võttis sõna Mihai Ţurcanu (raportöör), kes soovis küsimuse tagasisaatmist vastutavale komisjonile institutsioonidevaheliste läbirääkimiste eesmärgil (kooskõlas kodukorra artikli 59 lõikega 4).

Parlament kiitis taotluse elektroonilisel hääletusel heaks (343 poolt, 252 vastu, erapooletuid 59).


5.8. Uusi psühhoaktiivseid aineid käsitlev teabevahetus, varajase hoiatamise süsteem ja riskihindamismenetlus ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1920/2006 seoses uusi psühhoaktiivseid aineid käsitleva teabevahetuse, varajase hoiatamise süsteemi ja riskihindamismenetlusega [COM(2016)0547 - C8-0351/2016 - 2016/0261(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Michał Boni (A8-0359/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2017)0393)


5.9. Ühine kalanduspoliitika: lossimiskohustuse rakendamine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1380/2013 ühise kalanduspoliitika kohta [COM(2017)0424 - C8-0239/2017 - 2017/0190(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Alain Cadec (A8-0285/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0394)


5.10. Toimeaine glüfosaat heakskiitmise uuendamine (vastuväide kooskõlas kodukorra artikliga 106) (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek vastavalt kodukorra artikli 106 lõigetele 2 ja 3 komisjoni rakendusmääruse eelnõu kohta, millega uuendatakse toimeaine glüfosaat heakskiitmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa (D053565-01 - 2017/2904(RSP)) (B8-0567/2017) - keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Vastutavad parlamendiliikmed:
Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini ja Frédérique Ries

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0395)


5.11. Geneetiliselt muundatud maisile 1507 loa andmine (vastuväide kodukorra artikli 106 alusel) (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek vastavalt kodukorra artikli 106 lõigetele 2 ja 3 komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega pikendatakse geneetiliselt muundatud maisi 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud toodete turule laskmise luba vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta (D052754 - 2017/2905(RSP)) (B8-0568/2017) - keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Vastutavad parlamendiliikmed:
Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen ja Valentinas Mazuronis

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0396)


5.12. Geneetiliselt muundatud sojaoale 305423 × 40-3-2 loa andmine (vastuväide kodukorra artikli 106 alusel) (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek vastavalt kodukorra artikli 106 lõigetele 2 ja 3 komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega lubatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 (geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta) lasta turule geneetiliselt muundatud sojauba 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6) sisaldavaid, sellest koosnevaid või sellest toodetud tooteid (D052752 - 2017/2906(RSP)) (B8-0570/2017) - keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Vastutavad parlamendiliikmed:
Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen ja Valentinas Mazuronis

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 12)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0397)


5.13. Geneetiliselt muundatud rapsile MON 88302 × Ms8 × Rf3 loa andmine (vastuväide kodukorra artikli 106 alusel) (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek vastavalt kodukorra artikli 106 lõigetele 2 ja 3 komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega lubatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 (geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta) lasta turule geneetiliselt muundatud rapsisorte MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) ja MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6) sisaldavaid, neist koosnevaid või neist toodetud tooteid (D052753 - 2017/2907(RSP)) (B8-0569/2017) - keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Vastutavad parlamendiliikmed:
Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen ja Valentinas Mazuronis

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 13)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0398)


5.14. Paranduseelarve projekt nr 5/2017: Euroopa Kestliku Arengu Fondi rahastamine ja hädaabireservi vahendite suurendamine (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2017. aasta paranduseelarve projekti nr 5/2017 „Euroopa Kestliku Arengu Fondi (EFSD) rahastamine ja hädaabireservi vahendite suurendamine pärast mitmeaastase finantsraamistiku määruse muutmist“ kohta [12441/2017 - C8-0351/2017 - 2017/2135(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Jens Geier (A8-0301/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 14)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0399)


5.15. Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine, et eraldada rahalisi vahendeid Euroopa Kestliku Arengu Fondile (hääletus)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmise kohta, et eraldada rahalisi vahendeid Euroopa Kestliku Arengu Fondile [COM(2017)0480 - C8-0235/2017 - 2017/2134(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Jens Geier (A8-0298/2017)

(Parlamendi koosseisu häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 15)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0400)


5.16. Aruteludokument „ELi rahanduse tulevik“ (hääletus)

Komisjoni avaldus: Aruteludokument „ELi rahanduse tulevik“ (2017/2742(RSP))

Arutelu toimus 4. juulil 2017 (4.7.2017 protokollipunkt 15).

Resolutsiooni ettepanek, mille on esitanud vastavalt kodukorra artikli 106 lõigetele 2 ja 3 Jan Olbrycht ja Isabelle Thomas BUDG komisjoni nimel ELi rahanduse tulevikku käsitleva aruteludokumendi kohta (2017/2742(RSP)) (B8-0565/2017).

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 16)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0401)


5.17. Õiguspärased meetmed üldsuse huvides teavet avaldavate rikkumisest teatajate kaitseks (hääletus)

Raport õiguspäraste meetmete kohta üldsuse huvides äriühingute ja avalik-õiguslike asutuste konfidentsiaalset teavet avaldavate rikkumisest teatajate kaitseks [2016/2224(INI)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Virginie Rozière (A8-0295/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 17)

ALTERNATIIVNE RESOLUTSIOONI ETTEPANEK, mille esitas fraktsioon ENF

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (JURI-komisjon)

Vastu võetud (P8_TA(2017)0402)


5.18. Miinimumsissetuleku poliitika kui vaesuse vastu võitlemise vahend (hääletus)

Raport miinimumsissetuleku poliitika kui vaesuse vastu võitlemise vahendi kohta [2016/2270(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Laura Agea (A8-0292/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 18)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0403)


6. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta avaldatakse parlamendiliikmete veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Derek Vaughan - A8-0296/2017
Adam Szejnfeld, Michela Giuffrida, Monica Macovei, Seán Kelly, Maria Spyraki, Ivana Maletić, Morten Messerschmidt, Tibor Szanyi ja Momchil Nekov

Soovitus teisele lugemisele Teresa Jiménez-Becerril Barrio - A8-0317/2017
Michela Giuffrida, Monica Macovei, Morten Messerschmidt ja Stefano Maullu

Raport: Mihai Ţurcanu - A8-0270/2017
Rosa D'Amato, José Inácio Faria, Morten Messerschmidt ja Tibor Szanyi

Raport: Michał Boni - A8-0359/2016
Urszula Krupa ja José Inácio Faria

Resolutsiooni ettepanek ELi rahanduse tulevikku käsitleva aruteludokumendi kohta (2017/2742(RSP)) (B8-0565/2017)
Jasenko Selimovic, Diane James, Maria Spyraki ja Petras Auštrevičius

Raport: Virginie Rozière - A8-0295/2017
Igor Šoltes, Adam Szejnfeld, Monica Macovei ja Tibor Szanyi

Raport: Laura Agea - A8-0292/2017
Alex Mayer, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Adam Szejnfeld, Thomas Mann, Seán Kelly, Maria Spyraki ja Rupert Matthews.


7. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

Istung katkestati kell 14.03.


ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

8. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 15.03.


9. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


10. Parlamendi koosseis

Alexander Graf Lambsdorff, Michael Theurer, Fabio De Masi ja Beatrix von Storch valiti Saksamaa Liidupäeva liikmeteks ja nad asusid oma ametiülesandeid täitma 24. oktoobril 2017.

Parlament võttis teadmiseks, et Euroopa Parlamendi liikmete valimist otsestel ja üldistel valimistel käsitleva akti artikli 7 lõike 2 kohaselt ei ole see ametikoht ühitatav Euroopa Parlamendi liikme ülesannete täitmisega. Vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 ja artikli 4 lõigetele 1 ja 4 kuulutas parlament nende ametikohad vabaks alates 24. oktoobrist 2017 ning ta teavitab sellest asjaomase liikmesriigi pädevaid ametiasutusi.


11. Parlamendikomisjonide koosseis

Parlamendi president on saanud fraktsiooni ECR taotluse järgmise ametissenimetamise kohta:

ENVI-komisjon: Rupert Matthews'i asemel John Procter

Ametissenimetamine loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


12. Komisjoni 2018. aasta tööprogramm (arutelu)

Komisjoni avaldus: Komisjoni 2018. aasta tööprogramm (2017/2746(RSP))

Frans Timmermans (komisjoni esimene asepresident) esines avaldusega.

Sõna võtsid József Szájer fraktsiooni PPE nimel, Maria João Rodrigues fraktsiooni S&D nimel, Anneleen Van Bossuyt fraktsiooni ECR nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, Dimitrios Papadimoulis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, Peter Lundgren fraktsiooni EFDD nimel, Olaf Stuger fraktsiooni ENF nimel, Lampros Fountoulis (fraktsioonilise kuuluvuseta), José Manuel Fernandes, Udo Bullmann, Peter van Dalen, Cecilia Wikström, João Pimenta Lopes, Yannick Jadot, Mario Borghezio, Janusz Korwin-Mikke, Lambert van Nistelrooij, Jeppe Kofod, Zoltán Balczó, Albert Deß, Isabelle Thomas, Bogdan Brunon Wenta, Pervenche Berès, Andrzej Grzyb ja Roberto Gualtieri.

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Sõna võtsid Miriam Dalli, Claude Moraes, Bernd Lange, Cécile Kashetu Kyenge, Olga Sehnalová, Momchil Nekov ja Enrique Guerrero Salom.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Mairead McGuinness, Maria Grapini, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Jaromír Štětina ja Tibor Szanyi.

Sõna võttis Frans Timmermans.

Arutelu lõpetati.


13. Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve – kõik jaod (arutelu)

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve projekti kohta [11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöörid: Siegfried Mureşan ja Richard Ashworth (A8-0299/2017)

Siegfried Mureşan ja Richard Ashworth tutvustasid raportit.

Sõna võtsid Märt Kivine (nõukogu eesistuja) ja Günther Oettinger (komisjoni liige).

Sõna võtsid Barbara Matera (FEMM-komisjoni arvamuse koostaja), Barbara Spinelli (AFCO-komisjoni arvamuse koostaja), Charles Goerens (DEVE-komisjoni arvamuse koostaja), Morten Løkkegaard (CULT-komisjoni arvamuse koostaja), Cristian Dan Preda (AFET komisjoni arvamuse koostaja), Alain Cadec (PECH-komisjoni arvamuse koostaja), Tibor Szanyi (AGRI-komisjoni arvamuse koostaja), Deirdre Clune (EMPL-komisjoni arvamuse koostaja), Jerzy Buzek (ITRE-komisjoni arvamuse koostaja), Markus Ferber (ECON-komisjoni arvamuse koostaja) ja Joachim Zeller (CONT-komisjoni arvamuse koostaja).

ISTUNGI JUHATAJA: Dimitrios PAPADIMOULIS
asepresident

Sõna võtsid Petr Ježek (LIBE-komisjoni arvamuse koostaja), Reimer Böge (INTA-komisjoni arvamuse koostaja), Iskra Mihaylova (REGI-komisjoni arvamuse koostaja), Paul Rübig fraktsiooni PPE nimel, Daniele Viotti fraktsiooni S&D nimel, Bernd Kölmel fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Anneli Jäätteenmäki fraktsiooni ALDE nimel, Liadh Ní Riada fraktsiooni GUE/NGL nimel, Indrek Tarand fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jonathan Arnott fraktsiooni EFDD nimel, André Elissen fraktsiooni ENF nimel, Diane Dodds (fraktsioonilise kuuluvuseta), José Manuel Fernandes, Jens Geier, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Jean Arthuis, Xabier Benito Ziluaga, Jordi Solé, Marco Valli, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jean-Paul Denanot, Barbara Kappel, Marian-Jean Marinescu, Isabelle Thomas, James Nicholson, Gérard Deprez, Marie-Pierre Vieu, Marco Zanni, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Sander Loones ja Miguel Viegas.

ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident

Sõna võtsid Dominique Bilde, Daniel Buda, Luigi Morgano, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas David Coburn, ja Tiemo Wölken.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Andrey Novakov, Nicola Caputo, Notis Marias, Jan Huitema, Takis Hadjigeorgiou, Eleftherios Synadinos, Patricija Šulin, Costas Mavrides, Milan Zver ja Ivana Maletić.

Sõna võtsid Günther Oettinger, Märt Kivine, Siegfried Mureşan ja Richard Ashworth.

Sõna võttis Paul Rübig eelarvehääletuse kulude teemal.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 25.10.2017 protokollipunkt 7.2.


14. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Istungi juhataja tuletas meelde, et JURI-komisjoni soovitused mitte esitada vastuväiteid (C(2017)06218 - 2017/2854(DEA)) (B8-0572/2017), (C(2017)06229 - 2017/2855(DEA)) (B8-0575/2017), (C(2017)06268 - 2017/2860(DEA)) (B8-0574/2017) ja (C(2017)06270 - 2017/2859(DEA)) (B8-0573/2017) tehti täiskogul teatavaks esmaspäeval, 23. oktoobril 2017 (23.10.2017 protokollipunkt 11).

Kodukorra artikli 105 lõikes 6 ette nähtud 24-tunnise tähtaja jooksul ei ole soovitustele vastuväiteid esitatud.

Seetõttu loetakse soovitused heakskiidetuks ja need avaldatakse järgmise päeva, 25. oktoobri 2017. aasta istungi vastuvõetud tekstide hulgas (P8_TA(2017)0404, P8_TA(2017)0405, P8_TA(2017)0406 ja P8_TA(2017)0407).


15. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu (arutelu)

Teine raport Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu [COM(2016)0475 - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0291/2017)

Bart Staes tutvustas raportit.

Sõna võttis Märt Kivine (nõukogu eesistuja).

Sõna võtsid Marian-Jean Marinescu fraktsiooni PPE nimel, Inés Ayala Sender fraktsiooni S&D nimel, Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel, Hannu Takkula fraktsiooni ALDE nimel, Jonathan Bullock fraktsiooni EFDD nimel, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Notis Marias ja Miroslav Poche.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Petri Sarvamaa.

Sõna võtsid Märt Kivine ja Bart Staes.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 25.10.2017 protokollipunkt 7.3.


16. Ajakirjanike ja ajakirjandusvabaduse kaitse Maltal ning Daphne Caruana Galizia juhtum (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Ajakirjanike ja ajakirjandusvabaduse kaitse Maltal ning Daphne Caruana Galizia juhtum (2017/2896(RSP))

Matti Maasikas (nõukogu eesistuja) ja Frans Timmermans (komisjoni esimene asepresident) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Esteban González Pons fraktsiooni PPE nimel, Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel, Monica Macovei fraktsiooni ECR nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, Miguel Urbán Crespo fraktsiooni GUE/NGL nimel, Sven Giegold fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel ja Mario Borghezio fraktsiooni ENF nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident

Sõna võttis Georgios Epitideios (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Sõna võtsid Frans Timmermans ja Matti Maasikas.

Arutelu lõpetati.


17. Töötajate kaitse kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2004/37/EÜ töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest [COM(2016)0248 - C8-0181/2016- 2016/0130(COD)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Marita Ulvskog (A8-0064/2017)

Marita Ulvskog tutvustas raportit.

Sõna võttis Marianne Thyssen (komisjoni liige).

Sõna võtsid Kostas Chrysogonos (JURI-komisjoni arvamuse koostaja), Claude Rolin fraktsiooni PPE nimel, Brando Benifei fraktsiooni S&D nimel, Anthea McIntyre fraktsiooni ECR nimel, António Marinho e Pinto fraktsiooni ALDE nimel, Patrick Le Hyaric fraktsiooni GUE/NGL nimel, Karima Delli fraktsiooni Verts/ALE nimel, Piernicola Pedicini fraktsiooni EFDD nimel ja Sotirios Zarianopoulos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Evelyn Regner, Czesław Hoc, Paloma López Bermejo, Georges Bach, Georgi Pirinski, Julie Girling, Danuta Jazłowiecka, Siôn Simon, Anne Sander, Elena Gentile, Michaela Šojdrová, Karin Kadenbach ja Agnes Jongerius.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nicola Caputo, Notis Marias, Julie Ward, Tania González Peñas, Georgios Epitideios ja Wajid Khan.

Sõna võtsid Marianne Thyssen ja Marita Ulvskog.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 25.10.2017 protokollipunkt 7.4.


18. Põhiõiguste aspekt romade integreerimisel ELis ja romavastasusega võitlemine (arutelu)

Raport põhiõiguste aspekti kohta romade integreerimisel ELis ja romavastasusega võitlemise kohta [2017/2038(INI)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Soraya Post (A8-0294/2017)

Soraya Post tutvustas raportit.

Sõna võttis Cecilia Malmström (komisjoni liige).

Sõna võtsid Malin Björk (FEMM-komisjoni arvamuse koostaja), Pál Csáky fraktsiooni PPE nimel, Josef Weidenholzer fraktsiooni S&D nimel ja Branislav Škripek fraktsiooni ECR nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

Sõna võtsid Marina Albiol Guzmán fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bodil Valero fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Michaela Šojdrová, Gilles Lebreton fraktsiooni ENF nimel, Anna Záborská, Juan Fernando López Aguilar, Anders Primdahl Vistisen, Michaela Šojdrová, Péter Niedermüller, Angel Dzhambazki, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz ja Csaba Sógor.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Lívia Járóka, Julie Ward, Notis Marias ja Benedek Jávor.

Sõna võtsid Cecilia Malmström ja Soraya Post.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 25.10.2016 protokollipunkt 7.7.


19. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 611.536/OJME).


20. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 21.34.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Boutonnet, Cesa, Crowley, (The Earl of) Dartmouth, Händel, Hübner, Le Pen, Matias, Maydell, Punset, Seymour, Tamburrano, Żółtek

Õigusalane teave