Rodyklė 
Protokolas
PDF 256kWORD 79k
Antradienis, 2017 m. spalio 24 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija
1.Posėdžio pradžia
 2.Europos Vadovų Tarybos spalio 19–20 d. susitikimo išvados ir vadovų darbotvarkės („Mūsų bendros ateities kūrimas“) pristatymas (diskusijos)
 3.Reprise de la séance
 4.Pirmininko pareiškimas
 5.Balsuoti skirtas laikas
  5.1.ES ir Maroko Europos ir Viduržemio jūros šalių susitarimas dėl oro susisiekimo *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  5.2.Leidimas Prancūzijai taikyti sumažintus tam tikrų netiesioginių mokesčių tarifus tradiciniam Gvadelupoje, Prancūzijos Gvianoje, Martinikoje ir Reunjone gaminamam romui * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  5.3.Biologinės pramonės sektorių bendroji įmonė: finansiniai įnašai * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  5.4.Kontrolės priemonių taikymas furanilfentaniliui * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  5.5.ES jaunimo garantijų iniciatyvų išlaidų kontrolė ir ekonominio veiksmingumo stebėsena (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  5.6.Nusikalstamos veikos ir bausmės neteisėtos prekybos narkotikais srityje ***II (balsavimas)
  5.7.CE ženklu pažymėti tręšiamieji produktai ***I (balsavimas)
  5.8.Keitimasis informacija apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas, ankstyvojo perspėjimo sistemas ir rizikos įvertinimo procedūrą ***I (balsavimas)
  5.9.Bendra žuvininkystės politika: įpareigojimo iškrauti laimikį vykdymas ***I (balsavimas)
  5.10.Veikliosios medžiagos glifosato patvirtinimo galiojimo pratęsimas (prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį) (balsavimas)
  5.11.Genetiškai modifikuoti kukurūzai 1507 (prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį) (balsavimas)
  5.12.Genetiškai modifikuotos sojos 305423 x 40-3-2 (prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį) (balsavimas)
  5.13.Genetiškai modifikuoti aliejiniai rapsai MON 88302 x Ms8 x Rf3 (prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį) (balsavimas)
  5.14.Taisomojo biudžeto Nr.5 projektas. Europos darnaus vystymosi fondo finansavimas ir neatidėliotinos pagalbos rezervo didinimas (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  5.15.Lankstumo priemonės lėšų mobilizavimas siekiant finansuoti Europos darnaus vystymosi fondą (balsavimas)
  5.16.Diskusijoms skirtas dokumentas dėl ES finansų ateities (balsavimas)
  5.17.Teisėtos informatorių, veikiančių viešojo intereso labui, apsaugos priemonės (balsavimas)
  5.18.Minimalių pajamų politika kaip kovos su skurdu priemonė (balsavimas)
 6.Paaiškinimai dėl balsavimo
 7.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 8.Posėdžio atnaujinimas
 9.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 10.Parlamento sudėtis
 11.Komitetų sudėtis
 12.2018 m. Komisijos darbo programa (diskusijos)
 13.Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai (diskusijos)
 14.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 15.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Taryba ir Europos Vadovų Taryba (diskusijos)
 16.Žurnalistų apsauga ir žiniasklaidos laisvės gynimas Maltoje: Daphne Caruana Galizia atvejis (diskusijos)
 17.Darbuotojų apsauga nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe (diskusijos)
 18.Pagrindinių teisių aspektai romų integracijoje ES: kova su priešiškumu romams (diskusijos)
 19.Kito posėdžio darbotvarkė
 20.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.04 val.


2. Europos Vadovų Tarybos spalio 19–20 d. susitikimo išvados ir vadovų darbotvarkės („Mūsų bendros ateities kūrimas“) pristatymas (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Europos Vadovų Tarybos spalio 19–20 d. susitikimo išvados ir vadovų darbotvarkės („Mūsų bendros ateities kūrimas“) pristatymas (2017/2745(RSP))

Pirmininkas trumpai pristatė diskusiją.

Donald Tusk (Europos Vadovų Tarybos pirmininkas) ir Jean-Claude Juncker (Komisijos pirmininkas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Gianni Pittella S&D frakcijos vardu, Syed Kamall ECR frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, Raymond Finch EFDD frakcijos vardu, Nicolas Bay ENF frakcijos vardu, Janusz Korwin-Mikke, nepriklausomas Parlamento narys, Elmar Brok (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė David Coburn), ir Maria João Rodrigues.

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Ryszard Antoni Legutko, Cecilia Wikström, Takis Hadjigeorgiou, Josep-Maria Terricabras (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Stanislav Polčák), Rolandas Paksas, Marcel de Graaff (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Diane Dodds, Janusz Lewandowski, Tanja Fajon, Hans-Olaf Henkel (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Elmar Brok), Sofia Sakorafa, Ernest Urtasun, Sophia in 't Veld, Peter Lundgren, Harald Vilimsky, Diane James, Franck Proust, Victor Boştinaru, Sander Loones, Kostas Chrysogonos, Laura Ferrara, Gerolf Annemans, Esteban González Pons, Josef Weidenholzer, Bas Belder, Matt Carthy, Laurenţiu Rebega, Paulo Rangel, Csaba Sógor, Birgit Sippel, Roberto Gualtieri, Luděk Niedermayer, Knut Fleckenstein, Andrey Kovatchev, Richard Corbett, Othmar Karas, Nicola Danti, Dubravka Šuica, Costas Mavrides, Elly Schlein, Tonino Picula, Kati Piri ir Iratxe García Pérez.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Lefteris Christoforou ir Juan Fernando López Aguilar.

PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias, Hilde Vautmans, Neoklis Sylikiotis, Georgios Epitideios, Patricija Šulin, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica ir João Ferreira.

Kalbėjo: Frans Timmermans (Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas) ir Donald Tusk.

Diskusijos baigtos.

(Posėdis sustabdytas 11.54 val.)


3. Reprise de la séance

Posėdis atnaujintas 12.06 val.


4. Pirmininko pareiškimas

Pirmininkas padarė pareiškimą griežtai pasmerkdamas Maltos žurnalistės Daphnės Caruanos Galizios nužudymą. Jis paskelbė, kad biuras nusprendė Strasbūre esančią spaudos salę pavadinti Daphnės Caruanos Galizios vardu. Kreipdamasis į tribūnoje sėdinčią aukos šeimą, jis užtikrino, kad drąsus Daphnės Caruanos Galizios darbas nebus užmirštas.

Parlamentas pagerbė tylos minute.

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Janusz Korwin-Mikke ir Virginie Rozière.


5. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


5.1. ES ir Maroko Europos ir Viduržemio jūros šalių susitarimas dėl oro susisiekimo *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Maroko Karalystės Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo dėl oro susisiekimo sudarymo Sąjungos vardu projekto [15653/2016 - C8-0094/2017 - 2006/0048(NLE)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Dominique Riquet (A8-0303/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Maroš Šefčovič (Komisijos pirmininko pavaduotojas) prieš balsavimą padarė pareiškimą.

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)0386)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


5.2. Leidimas Prancūzijai taikyti sumažintus tam tikrų netiesioginių mokesčių tarifus tradiciniam Gvadelupoje, Prancūzijos Gvianoje, Martinikoje ir Reunjone gaminamam romui * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas Nr. 189/2014/ES, kuriuo Prancūzijai leidžiama taikyti sumažintus tam tikrų netiesioginių mokesčių tarifus tradiciniam Gvadelupoje, Prancūzijos Gvianoje, Martinikoje ir Reunjone gaminamam romui ir kuriuo panaikinamas Sprendimas 2007/659/EB [COM(2017)0297 - C8-0212/2017 - 2017/0127(CNS)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėja: Iskra Mihaylova (A8-0304/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)0387)


5.3. Biologinės pramonės sektorių bendroji įmonė: finansiniai įnašai * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 560/2014, kuriuo įsteigiama Biologinės pramonės sektorių bendroji įmonė (BPS) [2017/0024(NLE)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Miroslav Poche (A8-0293/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)0388)


5.4. Kontrolės priemonių taikymas furanilfentaniliui * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl kontrolės priemonių taikymo N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]furan-2-karboksamidui (furanilfentaniliui) projekto [11212/2017 - C8-0242/2017 - 2017/0152(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Michał Boni (A8-0309/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

TARYBOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)0389)


5.5. ES jaunimo garantijų iniciatyvų išlaidų kontrolė ir ekonominio veiksmingumo stebėsena (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl ES jaunimo garantijų iniciatyvų išlaidų kontrolės ir ekonominio veiksmingumo stebėsenos [2016/2242(INI)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Derek Vaughan (A8-0296/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)0390)


5.6. Nusikalstamos veikos ir bausmės neteisėtos prekybos narkotikais srityje ***II (balsavimas)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, kuria, siekiant į termino „narkotikas“ apibrėžtį įtraukti naujų psichoaktyviųjų medžiagų, iš dalies keičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2004/757/TVR ir kuria panaikinamas Tarybos sprendimas 2005/387/TVR [10537/1/2017 - C8-0325/2017 - 2013/0304(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0317/2017)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

TARYBOS POZICIJA

Paskelbta, kad patvirtinta (P8_TA(2017)0391)


5.7. CE ženklu pažymėti tręšiamieji produktai ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų tiekimo rinkai taisyklės ir iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1069/2009 ir (EB) Nr. 1107/2009 [COM(2016)0157 - C8-0123/2016- 2016/0084(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2017)0392)

Po balsavimo Mihai Ţurcanu (pranešėjas) pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį paprašė grąžinti klausimą nagrinėti atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (343 balsavo už, 252 – prieš, 59 susilaikė) pritarė prašymui.


5.8. Keitimasis informacija apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas, ankstyvojo perspėjimo sistemas ir rizikos įvertinimo procedūrą ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1920/2006 nuostatos dėl keitimosi informacija apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas, ankstyvojo perspėjimo sistemas ir rizikos įvertinimo procedūrą [COM(2016)0547 - C8-0351/2016 - 2016/0261(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Michał Boni (A8-0359/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2017)0393)


5.9. Bendra žuvininkystės politika: įpareigojimo iškrauti laimikį vykdymas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos [COM(2017)0424 - C8-0239/2017 - 2017/0190(COD)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Alain Cadec (A8-0285/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtinta (P8_TA(2017)0394)


5.10. Veikliosios medžiagos glifosato patvirtinimo galiojimo pratęsimas (prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį) (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnio 2 ir 3 dalis, dėl Komisijos įgyvendinimo reglamento, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką pratęsiamas veikliosios medžiagos glifosato patvirtinimo galiojimas ir iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas, projekto (D053565-01 - 2017/2904(RSP)) (B8-0567/2017) - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Atsakingi nariai:
Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini ir Frédérique Ries

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0395)


5.11. Genetiškai modifikuoti kukurūzai 1507 (prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį) (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnio 2 ir 3 dalis, dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo dėl leidimo pateikti į rinką produktus, kurių sudėtyje yra, jie susideda arba pagaminti iš genetiškai modifikuotų kukurūzų 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų projekto (D052754 - 2017/2905(RSP)) (B8-0568/2017) - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Atsakingi nariai:
Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen ir Valentinas Mazuronis

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0396)


5.12. Genetiškai modifikuotos sojos 305423 x 40-3-2 (prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį) (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnio 2 ir 3 dalis, dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo dėl leidimo pateikti į rinką produktus, kurių sudėtyje yra, jie susideda arba pagaminti iš genetiškai modifikuotų sojų 305423 x 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų projekto (D052752 - 2017/2906(RSP)) (B8-0570/2017) - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Atsakingi nariai:
Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen ir Valentinas Mazuronis

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0397)


5.13. Genetiškai modifikuoti aliejiniai rapsai MON 88302 x Ms8 x Rf3 (prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį) (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnio 2 ir 3 dalis, dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo dėl leidimo pateikti į rinką produktus, kurių sudėtyje yra, jie susideda arba pagaminti iš genetiškai modifikuotų aliejinių rapsų MON 88302 x Ms8 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 x Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) ir MON 88302 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų projekto (D052753 - 2017/2907(RSP)) (B8-0569/2017) - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Atsakingi nariai:
Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen ir Valentinas Mazuronis

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0398)


5.14. Taisomojo biudžeto Nr.5 projektas. Europos darnaus vystymosi fondo finansavimas ir neatidėliotinos pagalbos rezervo didinimas (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 5/2017 projekto dėl Europos darnaus vystymosi fondo (EDVF) finansavimo ir neatidėliotinos pagalbos rezervo (EAR) didinimo po Daugiametės finansinės programos reglamento persvarstymo [12441/2017 - C8-0351/2017 - 2017/2135(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Jens Geier (A8-0301/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)0399)


5.15. Lankstumo priemonės lėšų mobilizavimas siekiant finansuoti Europos darnaus vystymosi fondą (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl lankstumo priemonės lėšų mobilizavimo siekiant finansuoti Europos darnaus vystymosi fondą [COM(2017)0480 - C8-0235/2017 - 2017/2134(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Jens Geier (A8-0298/2017)

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 balsavusių narių balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0400)


5.16. Diskusijoms skirtas dokumentas dėl ES finansų ateities (balsavimas)

Komisijos pareiškimas: Svarstymų dokumentas dėl ES finansų ateities iki 2025 m. (2017/2742(RSP))

Diskusijos vyko 2017 m. liepos 4 d. (2017 07 04 protokolo 15 punktas).

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį pateikė Jan Olbrycht ir Isabelle Thomas BUDG komiteto vardu – dėl diskusijoms skirto dokumento dėl ES finansų ateities (2017/2742(RSP)) (B8-0565/2017).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0401)


5.17. Teisėtos informatorių, veikiančių viešojo intereso labui, apsaugos priemonės (balsavimas)

Pranešimas dėl informatorių, kurie atskleisdami konfidencialią bendrovių ir viešojo sektoriaus institucijų informaciją veikia viešojo intereso labui, teisėtų apsaugos priemonių [2016/2224(INI)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Virginie Rozière (A8-0295/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 17)

ALTERNATYVUS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS, pateiktas ENF frakcijos

Atmesta

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (JURI komitetas)

Priimta (P8_TA(2017)0402)


5.18. Minimalių pajamų politika kaip kovos su skurdu priemonė (balsavimas)

Pranešimas dėl minimalių pajamų politikos kaip kovos su skurdu priemonės [2016/2270(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Laura Agea (A8-0292/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 18)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0403)


6. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateiktus paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pranešimas: Derek Vaughan - A8-0296/2017
Adam Szejnfeld, Michela Giuffrida, Monica Macovei, Seán Kelly, Maria Spyraki, Ivana Maletić, Morten Messerschmidt, Tibor Szanyi ir Momchil Nekov

Rekomendacija antrajam svarstymui: Teresa Jiménez-Becerril Barrio - A8-0317/2017
Michela Giuffrida, Monica Macovei, Morten Messerschmidt ir Stefano Maullu

Pranešimas: Mihai Ţurcanu - A8-0270/2017
Rosa D'Amato, José Inácio Faria, Morten Messerschmidt ir Tibor Szanyi

Pranešimas: Michał Boni - A8-0359/2016
Urszula Krupa ir José Inácio Faria

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl diskusijoms skirto dokumento dėl ES finansų ateities (2017/2742(RSP)) (B8-0565/2017)
Jasenko Selimovic, Diane James, Maria Spyraki ir Petras Auštrevičius

Pranešimas: Virginie Rozière - A8-0295/2017
Igor Šoltes, Adam Szejnfeld, Monica Macovei ir Tibor Szanyi

Pranešimas: Laura Agea - A8-0292/2017
Alex Mayer, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Adam Szejnfeld, Thomas Mann, Seán Kelly, Maria Spyraki ir Rupert Matthews.


7. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

Posėdis sustabdytas 14.03 val.


PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

8. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 15.03 val.


9. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


10. Parlamento sudėtis

Alexander Graf Lambsdorff, Michael Theurer, Fabio De Masi ir Beatrix von Storch nuo 2017 m. spalio 24 d. išrinkti Bundestago nariais.

Parlamentas atkreipė dėmesį į tai, kad vadovaujantis Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 7 straipsnio 2 dalimi šios pareigos nesuderinamos su Europos Parlamento nario pareigomis. Pagal darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 2 dalį ir 4 straipsnio 1 ir 4 dalis Parlamentas konstatavo, kad šios vietos laisvos nuo 2017 m. spalio 24 d., ir apie tai informavo atitinkamas nacionalines institucijas.


11. Komitetų sudėtis

Pirmininkas gavo ECR frakcijos prašymą dėl paskyrimo:

ENVI komitetas: John Procter vietoj Rupert Matthews

Šis paskyrimas bus laikomas patvirtintu, jeigu iki posėdžio protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


12. 2018 m. Komisijos darbo programa (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: 2018 m. Komisijos darbo programa (2017/2746(RSP))

Frans Timmermans (Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: József Szájer PPE frakcijos vardu, Maria João Rodrigues S&D frakcijos vardu, Anneleen Van Bossuyt ECR frakcijos vardu, Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL frakcijos vardu, Ska Keller Verts/ALE frakcijos vardu, Peter Lundgren EFDD frakcijos vardu, Olaf Stuger ENF frakcijos vardu, Lampros Fountoulis, nepriklausomas Parlamento narys, José Manuel Fernandes, Udo Bullmann, Peter van Dalen, Cecilia Wikström, João Pimenta Lopes, Yannick Jadot, Mario Borghezio, Janusz Korwin-Mikke, Lambert van Nistelrooij, Jeppe Kofod, Zoltán Balczó, Albert Deß, Isabelle Thomas, Bogdan Brunon Wenta, Pervenche Berès, Andrzej Grzyb ir Roberto Gualtieri.

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Miriam Dalli, Claude Moraes, Bernd Lange, Cécile Kashetu Kyenge, Olga Sehnalová, Momchil Nekov ir Enrique Guerrero Salom.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Mairead McGuinness, Maria Grapini, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Jaromír Štětina ir Tibor Szanyi.

Kalbėjo Frans Timmermans.

Diskusijos baigtos.


13. Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai (diskusijos)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl 2018 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projekto [11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjai: Siegfried Mureşan ir Richard Ashworth (A8-0299/2017)

Siegfried Mureşan ir Richard Ashworth pristatė pranešimą.

Kalbėjo: Märt Kivine (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Günther Oettinger (Komisijos narys).

Kalbėjo: Barbara Matera (FEMM komiteto nuomonės referentė), Barbara Spinelli (AFCO komiteto nuomonės referentė), Charles Goerens (DEVE komiteto nuomonės referentas), Morten Løkkegaard (CULT komiteto nuomonės referentas), Cristian Dan Preda (AFET komiteto nuomonės referentas), Alain Cadec (PECH komiteto nuomonės referentas), Tibor Szanyi (AGRI komiteto nuomonės referentas), Deirdre Clune (EMPL komiteto nuomonės referentė), Jerzy Buzek (ITRE komiteto nuomonės referentas), Markus Ferber (ECON komiteto nuomonės referentas) ir Joachim Zeller (CONT komiteto nuomonės referentas).

PIRMININKAVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Petr Ježek (LIBE komiteto nuomonės referentas), Reimer Böge (INTA komiteto nuomonės referentas), Iskra Mihaylova (REGI komiteto nuomonės referentė), Paul Rübig PPE frakcijos vardu, Daniele Viotti S&D frakcijos vardu, Bernd Kölmel ECR frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Paul Rübig), Anneli Jäätteenmäki ALDE frakcijos vardu, Liadh Ní Riada GUE/NGL frakcijos vardu, Indrek Tarand Verts/ALE frakcijos vardu, Jonathan Arnott EFDD frakcijos vardu, André Elissen ENF frakcijos vardu, Diane Dodds, nepriklausoma Parlamento narė, José Manuel Fernandes, Jens Geier (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bernd Kölmel), Zbigniew Kuźmiuk, Jean Arthuis, Xabier Benito Ziluaga, Jordi Solé, Marco Valli (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jean-Paul Denanot), Barbara Kappel, Marian-Jean Marinescu, Isabelle Thomas, James Nicholson, Gérard Deprez, Marie-Pierre Vieu, Marco Zanni, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Sander Loones ir Miguel Viegas.

PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Dominique Bilde, Daniel Buda, Luigi Morgano (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė David Coburn), ir Tiemo Wölken.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Andrey Novakov, Nicola Caputo, Notis Marias, Jan Huitema, Takis Hadjigeorgiou, Eleftherios Synadinos, Patricija Šulin, Costas Mavrides, Milan Zver ir Ivana Maletić.

Kalbėjo: Günther Oettinger, Märt Kivine, Siegfried Mureşan ir Richard Ashworth.

Kalbėjo Paul Rübig dėl balsavimo dėl biudžeto kaštų.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 10 25 protokolo 7.2 punktas


14. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Pirmininkas priminė, kad 2017 m. spalio 23 d., pirmadienio, plenariniame posėdyje buvo paskelbtos JURI komiteto rekomendacijos nepateikti prieštaravimų dėl (C(2017)06218 - 2017/2854(DEA)) (B8-0572/2017), (C(2017)06229 - 2017/2855(DEA)) (B8-0575/2017), (C(2017)06268 - 2017/2860(DEA)) (B8-0574/2017) ir (C(2017)06270 - 2017/2859(DEA)) (B8-0573/2017) (2017 10 23 protokolo 11 punktas).

Per 24 val., t. y. per DTT 105 straipsnio 6 dalyje nustatytą terminą nebuvo pateikta prieštaravimų dėl šių rekomendacijų.

Taigi šios rekomendacijos laikomos patvirtintomis ir bus paskelbtos kaip rytdienos, 2017 m. spalio 25 d., plenarinio posėdžio Priimti tekstai ((P8_TA(2017)0404, P8_TA(2017)0405, P8_TA(2017)0406 ir P8_TA(2017)0407).


15. 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Taryba ir Europos Vadovų Taryba (diskusijos)

Antrasis pranešimas dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Taryba ir Europos Vadovų Taryba [COM(2016)0475 - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0291/2017)

Bart Staes pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Märt Kivine (einantis Tarybos pirmininko pareigas).

Kalbėjo: Marian-Jean Marinescu PPE frakcijos vardu, Inés Ayala Sender S&D frakcijos vardu, Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu, Hannu Takkula ALDE frakcijos vardu, Jonathan Bullock EFDD frakcijos vardu, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Notis Marias ir Miroslav Poche.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Petri Sarvamaa.

Kalbėjo: Märt Kivine ir Bart Staes.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 10 25 protokolo 7.3 punktas


16. Žurnalistų apsauga ir žiniasklaidos laisvės gynimas Maltoje: Daphne Caruana Galizia atvejis (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Žurnalistų apsauga ir žiniasklaidos laisvės gynimas Maltoje: Daphne Caruana Galizia atvejis (2017/2896(RSP))

Matti Maasikas (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Frans Timmermans (Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Esteban González Pons PPE frakcijos vardu, Gianni Pittella S&D frakcijos vardu, Monica Macovei ECR frakcijos vardu, Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu, Miguel Urbán Crespo GUE/NGL frakcijos vardu, Sven Giegold Verts/ALE frakcijos vardu, Ignazio Corrao EFDD frakcijos vardu ir Mario Borghezio ENF frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Georgios Epitideios, nepriklausomas Parlamento narys.

Kalbėjo: Frans Timmermans ir Matti Maasikas.

Diskusijos baigtos.


17. Darbuotojų apsauga nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe [COM(2016)0248 - C8-0181/2016- 2016/0130(COD)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Marita Ulvskog (A8-0064/2017)

Marita Ulvskog pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Marianne Thyssen (Komisijos narė).

Kalbėjo: Kostas Chrysogonos (JURI komiteto nuomonės referentas), Claude Rolin PPE frakcijos vardu, Brando Benifei S&D frakcijos vardu, Anthea McIntyre ECR frakcijos vardu, António Marinho e Pinto ALDE frakcijos vardu, Patrick Le Hyaric GUE/NGL frakcijos vardu, Karima Delli Verts/ALE frakcijos vardu, Piernicola Pedicini EFDD frakcijos vardu, ir nepriklausomas Parlamento narys Sotirios Zarianopoulos, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Evelyn Regner, Czesław Hoc, Paloma López Bermejo, Georges Bach, Georgi Pirinski, Julie Girling, Danuta Jazłowiecka, Siôn Simon, Anne Sander, Elena Gentile, Michaela Šojdrová, Karin Kadenbach ir Agnes Jongerius.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicola Caputo, Notis Marias, Julie Ward, Tania González Peñas, Georgios Epitideios ir Wajid Khan.

Kalbėjo: Marianne Thyssen ir Marita Ulvskog.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 10 25 protokolo 7.4 punktas


18. Pagrindinių teisių aspektai romų integracijoje ES: kova su priešiškumu romams (diskusijos)

Pranešimas dėl pagrindinių teisių aspektų romų integracijoje ES: kova su priešiškumu romams [2017/2038(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Soraya Post (A8-0294/2017)

Soraya Post pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Cecilia Malmström (Komisijos narė).

Kalbėjo: Malin Björk (FEMM komiteto nuomonės referentė), Pál Csáky PPE frakcijos vardu, Josef Weidenholzer S&D frakcijos vardu ir Branislav Škripek ECR frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Marina Albiol Guzmán GUE/NGL frakcijos vardu, Bodil Valero Verts/ALE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Michaela Šojdrová), Gilles Lebreton ENF frakcijos vardu, Anna Záborská, Juan Fernando López Aguilar, Anders Primdahl Vistisen, Michaela Šojdrová, Péter Niedermüller, Angel Dzhambazki, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz ir Csaba Sógor.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Lívia Járóka, Julie Ward, Notis Marias ir Benedek Jávor.

Kalbėjo: Cecilia Malmström ir Soraya Post.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 10 25 protokolo 7.7 punktas


19. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 611.536/OJME).


20. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 21.34 val.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Boutonnet, Cesa, Crowley, (The Earl of) Dartmouth, Händel, Hübner, Le Pen, Matias, Maydell, Punset, Seymour, Tamburrano, Żółtek

Teisinis pranešimas