Index 
Proces-verbal
PDF 256kWORD 78k
Marţi, 24 octombrie 2017 - StrasbourgEdiţie definitivă
1.Deschiderea ședinței
 2.Concluziile reuniunii Consiliului European din 19-20 octombrie 2017 și prezentarea Agendei liderilor (Construirea viitorului nostru comun) (dezbatere)
 3.Reluarea ședinței
 4.Declarația Președintelui
 5.Votare
  5.1.Acordul euro-mediteraneean privind serviciile aeriene dintre UE și Maroc *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  5.2.Autorizarea Franței să aplice o rată redusă a anumitor taxe indirecte pentru romul „tradițional” produs în Guadelupa, în Guyana Franceză, în Martinica și în Réunion * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  5.3.Întreprinderea comună pentru bioindustrii: contribuții financiare * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  5.4.Supunerea furanilfentanilului unor măsuri de control * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  5.5.Controlul cheltuielilor și monitorizarea raportului cost-eficacitate al sistemelor aferente Garanției pentru tineret a UE (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  5.6.Infracțiunile și sancțiunile aplicabile în domeniul traficului ilicit de droguri ***II (vot)
  5.7.Produsele fertilizante cu marcaj CE ***I (vot)
  5.8.Schimbul de informații, sistemul de alertă timpurie și procedura de evaluare a riscurilor pentru noile substanțe psihoactive ***I (vot)
  5.9.Politica comună în domeniul pescuitului: punerea în aplicare a obligației de debarcare ***I (vot)
  5.10.Reînnoirea aprobării substanței active glifosat (vot)
  5.11.Autorizarea porumbului modificat genetic 1507 (vot)
  5.12.Soia modificată genetic 305423 x 40-3-2 (vot)
  5.13.Rapița modificată genetic MON 88302 x Ms8 x Rf3 (vot)
  5.14.Proiectul de buget rectificativ nr. 5/2017: finanțarea Fondului european pentru dezvoltare durabilă și creșterea rezervei pentru ajutoare de urgență (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  5.15.Mobilizarea Instrumentului de flexibilitate în vederea furnizării de finanțare pentru Fondul european pentru dezvoltare durabilă (vot)
  5.16.Document de reflecție privind viitorul finanțelor UE (vot)
  5.17.Măsuri legitime de protejare a avertizorilor de integritate care acționează în interesul public (vot)
  5.18.Politicile de garantare a venitului minim ca instrument de combatere a sărăciei (vot)
 6.Explicații privind votul
 7.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 8.Reluarea ședinței
 9.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 10.Componența Parlamentului
 11.Componența comisiilor
 12.Programul de lucru al Comisiei pe 2018 (dezbatere)
 13.Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018 - toate secțiunile (dezbatere)
 14.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 15.Descărcarea de gestiune 2015: Bugetul general al UE - Consiliul și Consiliul European (dezbatere)
 16.Protejarea jurnaliștilor și apărarea libertății mass-mediei în Malta: cazul lui Daphne Caruana Galizia (dezbatere)
 17.Protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni (dezbatere)
 18.Aspecte legate de drepturile fundamentale în ceea ce privește integrarea romilor în UE: combaterea atitudinilor negative față de romi (dezbatere)
 19.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 20.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.04.


2. Concluziile reuniunii Consiliului European din 19-20 octombrie 2017 și prezentarea Agendei liderilor (Construirea viitorului nostru comun) (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Concluziile reuniunii Consiliului European din 19-20 octombrie 2017 și prezentarea Agendei liderilor (Construirea viitorului nostru comun) (2017/2745(RSP))

Președintele a făcut o scurtă declarație în introducerea dezbaterii.

Donald Tusk (Președintele Consiliului European) și Jean-Claude Juncker (Președintele Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Gianni Pittella, în numele Grupului S&D, Syed Kamall, în numele Grupului ECR, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Raymond Finch, în numele Grupului EFDD, Nicolas Bay, în numele Grupului ENF, Janusz Korwin-Mikke, neafiliat, Elmar Brok, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către David Coburn, și Maria João Rodrigues.

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

Au intervenit: Ryszard Antoni Legutko, Cecilia Wikström, Takis Hadjigeorgiou, Josep-Maria Terricabras, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Stanislav Polčák, Rolandas Paksas, Marcel de Graaff, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Diane Dodds, Janusz Lewandowski, Tanja Fajon, Hans-Olaf Henkel, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Elmar Brok, Sofia Sakorafa, Ernest Urtasun, Sophia in 't Veld, Peter Lundgren, Harald Vilimsky, Diane James, Franck Proust, Victor Boştinaru, Sander Loones, Kostas Chrysogonos, Laura Ferrara, Gerolf Annemans, Esteban González Pons, Josef Weidenholzer, Bas Belder, Matt Carthy, Laurenţiu Rebega, Paulo Rangel, Csaba Sógor, Birgit Sippel, Roberto Gualtieri, Luděk Niedermayer, Knut Fleckenstein, Andrey Kovatchev, Richard Corbett, Othmar Karas, Nicola Danti, Dubravka Šuica, Costas Mavrides, Elly Schlein, Tonino Picula, Kati Piri și Iratxe García Pérez.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Lefteris Christoforou și Juan Fernando López Aguilar.

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Notis Marias, Hilde Vautmans, Neoklis Sylikiotis, Georgios Epitideios, Patricija Šulin, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica și João Ferreira.

Au intervenit: Frans Timmermans (prim-vicepreședinte al Comisiei) și Donald Tusk.

Dezbaterea s-a încheiat.

(Ședința a fost suspendată la 11.54.)


3. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 12.06.


4. Declarația Președintelui

Președintele a făcut o declarație în care a condamnat deosebit de ferm asasinarea jurnalistei malteze Daphne Caruana Galizia. Președintele a anunțat că Biroul a decis că sala de presă din Strasbourg va purta numele lui Daphne Caruana Galizia. Adresându-se familiei victimei, prezentă în tribune, i-a asigurat că activitatea curajoasă a lui Daphne Caruana Galizia nu va fi uitată.

Parlamentul a păstrat un moment de reculegere.

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

Au intervenit: Janusz Korwin-Mikke și Virginie Rozière.


5. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


5.1. Acordul euro-mediteraneean privind serviciile aeriene dintre UE și Maroc *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului euro-mediteraneean privind serviciile aeriene între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Regatul Maroc, pe de altă parte [15653/2016 - C8-0094/2017 - 2006/0048(NLE)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Dominique Riquet (A8-0303/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Maroš Šefčovič (vicepreședinte al Comisiei) a făcut o declarație înaintea votării.

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0386)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


5.2. Autorizarea Franței să aplice o rată redusă a anumitor taxe indirecte pentru romul „tradițional” produs în Guadelupa, în Guyana Franceză, în Martinica și în Réunion * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 189/2014/UE a Consiliului de autorizare a Franței să aplice o rată redusă a anumitor taxe indirecte pentru romul „tradițional” produs în Guadelupa, în Guyana Franceză, în Martinica și în Réunion și de abrogare a Deciziei 2007/659/CE [COM(2017)0297 - C8-0212/2017 - 2017/0127(CNS)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportoare: Iskra Mihaylova (A8-0304/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNEREA COMISIEI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0387)


5.3. Întreprinderea comună pentru bioindustrii: contribuții financiare * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de Regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 560/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea întreprinderii comune pentru bioindustrii [2017/0024(NLE)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Miroslav Poche (A8-0293/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0388)


5.4. Supunerea furanilfentanilului unor măsuri de control * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind supunerea substanței N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]furan-2-carboxamidă (furanilfentanil) unor măsuri de control [11212/2017 - C8-0242/2017 - 2017/0152(NLE)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Michał Boni (A8-0309/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROIECTUL CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0389)


5.5. Controlul cheltuielilor și monitorizarea raportului cost-eficacitate al sistemelor aferente Garanției pentru tineret a UE (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la controlul cheltuielilor și monitorizarea raportului cost-eficacitate al sistemelor aferente Garanției pentru tineret a UE [2016/2242(INI)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0296/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0390)


5.6. Infracțiunile și sancțiunile aplicabile în domeniul traficului ilicit de droguri ***II (vot)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei-cadru 2004/757/JAI a Consiliului pentru a include noi substanțe psihoactive în definiția termenului „drog” și de abrogare a Deciziei 2005/387/JAI a Consiliului [10537/1/2017 - C8-0325/2017 - 2013/0304(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0317/2017)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

POZIȚIA CONSILIULUI

Declarat aprobat (P8_TA(2017)0391)


5.7. Produsele fertilizante cu marcaj CE ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor referitoare la punerea la dispoziție pe piață a produselor fertilizante cu marcaj CE și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1069/2009 și (CE) nr. 1107/2009 [COM(2016)0157 - C8-0123/2016- 2016/0084(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportor: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2017)0392)

A intervenit Mihai Ţurcanu (raportor), după votare, pentru a solicita ca această chestiune să fie retrimisă comisiei competente în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

Cu VE (343 pentru, 252 împotrivă, 59 abțineri), Parlamentul a aprobat cererea.


5.8. Schimbul de informații, sistemul de alertă timpurie și procedura de evaluare a riscurilor pentru noile substanțe psihoactive ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1920/2006 în ceea ce privește schimbul de informații, sistemul de alertă timpurie și procedura de evaluare a riscurilor pentru noile substanțe psihoactive [COM(2016)0547 - C8-0351/2016 - 2016/0261(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Michał Boni (A8-0359/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2017)0393)


5.9. Politica comună în domeniul pescuitului: punerea în aplicare a obligației de debarcare ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1380/2013 privind politica comună în domeniul pescuitului [COM(2017)0424 - C8-0239/2017 - 2017/0190(COD)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Alain Cadec (A8-0285/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat (P8_TA(2017)0394)


5.10. Reînnoirea aprobării substanței active glifosat (vot)

Propunere de rezoluție, depusă în conformitate cu articolul 106 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură, referitoare la proiectul de regulament de punere în aplicare al Comisiei de reînnoire a aprobării substanței active glifosat, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 (D053565-01 - 2017/2904(RSP)) (B8-0567/2017) - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Membri responsabili:
Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini și Frédérique Ries

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0395)


5.11. Autorizarea porumbului modificat genetic 1507 (vot)

Propunere de rezoluție, depusă în conformitate cu articolul 106 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură, referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru introducerea pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt produse din porumb modificat genetic 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (D052754 - 2017/2905(RSP)) (B8-0568/2017) - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Membri responsabili:
Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen și Valentinas Mazuronis

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0396)


5.12. Soia modificată genetic 305423 x 40-3-2 (vot)

Propunere de rezoluție, depusă în conformitate cu articolul 106 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură, referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt constituite sau fabricate din soia modificată genetic 305423 x 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (D052752 - 2017/2906(RSP)) (B8-0570/2017) - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Membri responsabili:
Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen și Valentinas Mazuronis

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0397)


5.13. Rapița modificată genetic MON 88302 x Ms8 x Rf3 (vot)

Propunere de rezoluție, depusă în conformitate cu articolul 106 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură, referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt constituite sau fabricate din rapiță modificată genetic MON 88302 x Ms8 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 x Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) și MON 88302 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (D052753 - 2017/2907(RSP)) (B8-0569/2017) - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Membri responsabili:
Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen și Valentinas Mazuronis

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0398)


5.14. Proiectul de buget rectificativ nr. 5/2017: finanțarea Fondului european pentru dezvoltare durabilă și creșterea rezervei pentru ajutoare de urgență (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 5/2017 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017 privind finanțarea Fondului european pentru dezvoltare durabilă (FEDD) și creșterea rezervei pentru ajutoare de urgență ca urmare a revizuirii Regulamentului privind cadrul financiar multianual [12441/2017 - C8-0351/2017 - 2017/2135(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Jens Geier (A8-0301/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0399)


5.15. Mobilizarea Instrumentului de flexibilitate în vederea furnizării de finanțare pentru Fondul european pentru dezvoltare durabilă (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Instrumentului de flexibilitate în vederea furnizării de finanțare pentru Fondul european pentru dezvoltare durabilă [COM(2017)0480 - C8-0235/2017 - 2017/2134(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Jens Geier (A8-0298/2017)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul și 3/5 din voturile exprimate)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0400)


5.16. Document de reflecție privind viitorul finanțelor UE (vot)

Declarație a Comisiei: Document de dezbatere privind viitorul finanțelor UE până în 2025 (2017/2742(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 4 iulie 2017 (punctul 15 al PV din 4.7.2017).

Propunere de rezoluție, depusă în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, de Jan Olbrycht și Isabelle Thomas, în numele Comisiei BUDG, referitoare la documentul de reflecție privind viitorul finanțelor UE (2017/2742(RSP)) (B8-0565/2017).

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0401)


5.17. Măsuri legitime de protejare a avertizorilor de integritate care acționează în interesul public (vot)

Raport referitor la măsurile legitime de protecție a avertizorilor care acționează în interesul public atunci când divulgă informații confidențiale ale întreprinderilor și ale organismelor publice [2016/2224(INI)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Virginie Rozière (A8-0295/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 17)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE ALTERNATIVĂ depusă de Grupul ENF

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE (JURI)

Adoptat (P8_TA(2017)0402)


5.18. Politicile de garantare a venitului minim ca instrument de combatere a sărăciei (vot)

Raport referitor la politicile de garantare a venitului minim ca instrument de combatere a sărăciei [2016/2270(INI)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportoare: Laura Agea (A8-0292/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 18)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0403)


6. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Raport Derek Vaughan - A8-0296/2017
Adam Szejnfeld, Michela Giuffrida, Monica Macovei, Seán Kelly, Maria Spyraki, Ivana Maletić, Morten Messerschmidt, Tibor Szanyi și Momchil Nekov

Recomandare pentru a doua lectură Teresa Jiménez-Becerril Barrio - A8-0317/2017
Michela Giuffrida, Monica Macovei, Morten Messerschmidt și Stefano Maullu

Raport Mihai Ţurcanu - A8-0270/2017
Rosa D'Amato, José Inácio Faria, Morten Messerschmidt și Tibor Szanyi

Raport Michał Boni - A8-0359/2016
Urszula Krupa și José Inácio Faria

Propunere de rezoluție referitoare la documentul de reflecție privind viitorul finanțelor UE (2017/2742(RSP)) (B8-0565/2017)
Jasenko Selimovic, Diane James, Maria Spyraki și Petras Auštrevičius

Raport Virginie Rozière - A8-0295/2017
Igor Šoltes, Adam Szejnfeld, Monica Macovei și Tibor Szanyi

Raport Laura Agea - A8-0292/2017
Alex Mayer, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Adam Szejnfeld, Thomas Mann, Seán Kelly, Maria Spyraki și Rupert Matthews.


7. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.

Ședința a fost suspendată la 14.03.


A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

8. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 15.03.


9. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


10. Componența Parlamentului

Alexander Graf Lambsdorff, Michael Theurer, Fabio De Masi și Beatrix von Storch au fost aleși deputați în Bundestag cu efect de la 24 octombrie 2017.

Parlamentul a luat act de faptul că, în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) din Actul privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, acestă funcție este incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European. În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) și cu articolul 4 alineatele (1) și (4) din Regulamentul de procedură, Parlamentul a constatat existența postului vacant cu efect de la 24 octombrie 2017 și a informat autoritățile naționale competente.


11. Componența comisiilor

Le Président a primit de la Grupul ECR următoarea cerere de numire:

ENVI: John Procter în locul lui Rupert Matthews

Această numire se consideră ratificată dacă nu se prezintă nicio obiecție până la aprobarea prezentului proces-verbal.


12. Programul de lucru al Comisiei pe 2018 (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Programul de lucru al Comisiei pe 2018 (2017/2746(RSP))

Frans Timmermans (prim-vicepreședinte al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: József Szájer, în numele Grupului PPE, Maria João Rodrigues, în numele Grupului S&D, Anneleen Van Bossuyt, în numele Grupului ECR, Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, Dimitrios Papadimoulis, în numele Grupului GUE/NGL, Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, Peter Lundgren, în numele Grupului EFDD, Olaf Stuger, în numele Grupului ENF, Lampros Fountoulis, neafiliat, José Manuel Fernandes, Udo Bullmann, Peter van Dalen, Cecilia Wikström, João Pimenta Lopes, Yannick Jadot, Mario Borghezio, Janusz Korwin-Mikke, Lambert van Nistelrooij, Jeppe Kofod, Zoltán Balczó, Albert Deß, Isabelle Thomas, Bogdan Brunon Wenta, Pervenche Berès, Andrzej Grzyb și Roberto Gualtieri.

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

Au intervenit: Miriam Dalli, Claude Moraes, Bernd Lange, Cécile Kashetu Kyenge, Olga Sehnalová, Momchil Nekov și Enrique Guerrero Salom.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Mairead McGuinness, Maria Grapini, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Jaromír Štětina și Tibor Szanyi.

A intervenit Frans Timmermans.

Dezbaterea s-a încheiat.


13. Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018 - toate secțiunile (dezbatere)

Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018 [11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportori: Siegfried Mureşan și Richard Ashworth (A8-0299/2017)

Siegfried Mureșan și Richard Ashworth și-au prezentat raportul.

Au intervenit: Märt Kivine (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Günther Oettinger (membru al Comisiei).

Au intervenit: Barbara Matera (raportoarea pentru aviz a Comisiei FEMM), Barbara Spinelli (raportoarea pentru aviz a Comisiei AFCO), Charles Goerens (raportorul pentru aviz al Comisiei DEVE), Morten Løkkegaard (raportorul pentru aviz al Comisiei CULT), Cristian Dan Preda (raportorul pentru aviz al Comisiei AFET), Alain Cadec (raportorul pentru aviz al Comisiei PECH), Tibor Szanyi (raportorul pentru aviz al Comisiei AGRI), Deirdre Clune (raportoarea pentru aviz a Comisiei EMPL), Jerzy Buzek (raportorul pentru aviz al Comisiei ITRE), Markus Ferber (raportorul pentru aviz al Comisiei ECON) și Joachim Zeller (raportorul pentru aviz al Comisiei CONT).

A PREZIDAT: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vicepreședinte

Au intervenit: Petr Ježek (raportorul pentru aviz al Comisiei LIBE), Reimer Böge (raportorul pentru aviz al Comisiei INTA), Iskra Mihaylova (raportoarea pentru aviz a Comisiei REGI), Paul Rübig, în numele Grupului PPE, Daniele Viotti, în numele Grupului S&D, Bernd Kölmel, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Paul Rübig, Anneli Jäätteenmäki, în numele Grupului ALDE, Liadh Ní Riada, în numele Grupului GUE/NGL, Indrek Tarand, în numele Grupului Verts/ALE, Jonathan Arnott, în numele Grupului EFDD, André Elissen, în numele Grupului ENF, Diane Dodds, neafiliată, José Manuel Fernandes, Jens Geier, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Jean Arthuis, Xabier Benito Ziluaga, Jordi Solé, Marco Valli, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Jean-Paul Denanot, Barbara Kappel, Marian-Jean Marinescu, Isabelle Thomas, James Nicholson, Gérard Deprez, Marie-Pierre Vieu, Marco Zanni, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Sander Loones și Miguel Viegas.

A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

Au intervenit: Dominique Bilde, Daniel Buda, Luigi Morgano, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către David Coburn, și Tiemo Wölken.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Andrey Novakov, Nicola Caputo, Notis Marias, Jan Huitema, Takis Hadjigeorgiou, Eleftherios Synadinos, Patricija Šulin, Costas Mavrides, Milan Zver și Ivana Maletić.

Au intervenit: Günther Oettinger, Märt Kivine, Siegfried Mureşan și Richard Ashworth.

A intervenit Paul Rübig cu privire la costul votului bugetar.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.2 al PV din 25.10.2017.


14. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Președintele a reamintit că recomandările Comisiei JURI de a nu se formula obiecțiuni (C(2017)06218 - 2017/2854(DEA)) (B8-0572/2017), (C(2017)06229 - 2017/2855(DEA)) (B8-0575/2017), (C(2017)06268 - 2017/2860(DEA)) (B8-0574/2017) și (C(2017)06270 - 2017/2859(DEA)) (B8-0573/2017) au fost anunțate în plen luni, 23 octombrie 2017 (punctul 11 al PV din 23.10.2017).

Nu s-a exprimat nicio opoziție în termenul de 24 de ore stabilit la articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură.

Prin urmare, se consideră că recomandările propuse sunt aprobate și vor fi publicate la rubrica Texte adoptate a ședinței de mâine 25 octombrie 2017 (P8_TA(2017)0404, P8_TA(2017)0405, P8_TA(2017)0406 și P8_TA(2017)0407)


15. Descărcarea de gestiune 2015: Bugetul general al UE - Consiliul și Consiliul European (dezbatere)

Al doilea raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2015, secțiunea II - Consiliul European și Consiliul [COM(2016)0475 - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0291/2017)

Bart Staes și-a prezentat raportul.

A intervenit Märt Kivine (Președintele în exercițiu al Consiliului).

Au intervenit: Marian-Jean Marinescu, în numele Grupului PPE, Inés Ayala Sender, în numele Grupului S&D, Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR, Hannu Takkula, în numele Grupului ALDE, Jonathan Bullock, în numele Grupului EFDD, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Notis Marias și Miroslav Poche.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Petri Sarvamaa.

Au intervenit: Märt Kivine și Bart Staes.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.3 al PV din 25.10.2017.


16. Protejarea jurnaliștilor și apărarea libertății mass-mediei în Malta: cazul lui Daphne Caruana Galizia (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Protejarea jurnaliștilor și apărarea libertății mass-mediei în Malta: cazul lui Daphne Caruana Galizia (2017/2896(RSP))

Matti Maasikas (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Frans Timmermans (prim-vicepreședinte al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Esteban González Pons, în numele Grupului PPE, Gianni Pittella, în numele Grupului S&D, Monica Macovei, în numele Grupului ECR, Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, Miguel Urbán Crespo, în numele Grupului GUE/NGL, Sven Giegold, în numele Grupului Verts/ALE, Ignazio Corrao, în numele Grupului EFDD, și Mario Borghezio, în numele Grupului ENF.

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

A intervenit Georgios Epitideios, neafiliat.

Au intervenit: Frans Timmermans și Matti Maasikas.

Dezbaterea s-a încheiat.


17. Protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă [COM(2016)0248 - C8-0181/2016- 2016/0130(COD)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportoare: Marita Ulvskog (A8-0064/2017)

Marita Ulvskog și-a prezentat raportul.

A intervenit Marianne Thyssen (membră a Comisiei).

Au intervenit: Kostas Chrysogonos (raportorul pentru aviz al Comisiei JURI), Claude Rolin, în numele Grupului PPE, Brando Benifei, în numele Grupului S&D, Anthea McIntyre, în numele Grupului ECR, António Marinho e Pinto, în numele Grupului ALDE, Patrick Le Hyaric, în numele Grupului GUE/NGL, Karima Delli, în numele Grupului Verts/ALE, Piernicola Pedicini, în numele Grupului EFDD, și Sotirios Zarianopoulos, neafiliat, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Evelyn Regner, Czesław Hoc, Paloma López Bermejo, Georges Bach, Georgi Pirinski, Julie Girling, Danuta Jazłowiecka, Siôn Simon, Anne Sander, Elena Gentile, Michaela Šojdrová, Karin Kadenbach și Agnes Jongerius.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nicola Caputo, Notis Marias, Julie Ward, Tania González Peñas, Georgios Epitideios și Wajid Khan.

Au intervenit: Marianne Thyssen și Marita Ulvskog.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.4 al PV din 25.10.2017.


18. Aspecte legate de drepturile fundamentale în ceea ce privește integrarea romilor în UE: combaterea atitudinilor negative față de romi (dezbatere)

Raport referitor la aspecte legate de drepturile fundamentale în ceea ce privește integrarea romilor în UE: combaterea atitudinilor negative față de romi [2017/2038(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Soraya Post (A8-0294/2017)

Soraya Post și-a prezentat raportul.

A intervenit Cecilia Malmström (membră a Comisiei).

Au intervenit: Malin Björk (raportoarea pentru aviz a Comisiei FEMM), Pál Csáky, în numele Grupului PPE, Josef Weidenholzer, în numele Grupului S&D, și Branislav Škripek, în numele Grupului ECR.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

Au intervenit: Marina Albiol Guzmán, în numele Grupului GUE/NGL, Bodil Valero, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Michaela Šojdrová, Gilles Lebreton, în numele Grupului ENF, Anna Záborská, Juan Fernando López Aguilar, Anders Primdahl Vistisen, Michaela Šojdrová, Péter Niedermüller, Angel Dzhambazki, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz și Csaba Sógor.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Lívia Járóka, Julie Ward, Notis Marias și Benedek Jávor.

Au intervenit: Cecilia Malmström și Soraya Post.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.7 al PV din 25.10.2016.


19. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 611.536/OJME).


20. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 21.34.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Secretar General

Vicepreședinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Boutonnet, Cesa, Crowley, (The Earl of) Dartmouth, Händel, Hübner, Le Pen, Matias, Maydell, Punset, Seymour, Tamburrano, Żółtek

Notă juridică