Zoznam 
Zápisnica
PDF 258kWORD 79k
Utorok, 24. októbra 2017 - ŠtrasburgFinálna verzia
1.Otvorenie rokovania
 2.Závery zo zasadnutia Európskej rady z 19. a 20. októbra 2017 a predloženie programu vedúcich predstaviteľov (Budovanie našej spoločnej budúcnosti) (rozprava)
 3.Pokračovanie zasadnutia
 4.Vyhlásenie Predsedníctva
 5.Hlasovanie
  5.1.Euro-stredomorská dohoda o leteckej doprave medzi EÚ a Marokom *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  5.2.Povolenie Francúzsku uplatňovať zníženú sadzbu určitých nepriamych daní z „tradičného“ rumu vyrobeného v departmánoch Guadeloupe, Francúzska Guyana, Martinik a Réunion * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  5.3.Spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály: finančné príspevky * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  5.4.Podrobenie furanylfentanylu kontrolným opatreniam * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  5.5.Kontrola výdavkov a monitorovanie nákladovej efektívnosti systémov záruky EÚ pre mladých ľudí (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  5.6.Trestné činy a tresty v oblasti nezákonného obchodu s drogami ***II (hlasovanie)
  5.7.Hnojivé výrobky s označením CE ***I (hlasovanie)
  5.8.Výmena informácií, systém včasného varovania a postup posudzovania rizika v oblasti nových psychoaktívnych látok ***I (hlasovanie)
  5.9.Spoločná rybárska politika: vykonávanie povinnosti vylodiť úlovky ***I (hlasovanie)
  5.10.Obnovenie schválenia účinnej látky glyfosát (námietka podľa článku 106) (hlasovanie)
  5.11.Povolenie geneticky modifikovanej kukurice 1507 (námietka podľa článku 106) (hlasovanie)
  5.12.Povolenie geneticky modifikovanej sóje 305423 x 40-3-2 (námietka podľa článku 106) (hlasovanie)
  5.13.Povolenie geneticky modifikovanej repky olejnej MON 88302 x Ms8 x Rf3 (námietka podľa článku 106) (hlasovanie)
  5.14.Návrh opravného rozpočtu č. 5/2017: financovanie Európskeho fondu pre trvalo udržateľný rozvoj a zvýšenie rezervy na núdzovú pomoc (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  5.15.Mobilizácia nástroja flexibility s cieľom poskytnúť finančné prostriedky pre Európsky fond pre trvalo udržateľný rozvoj (hlasovanie)
  5.16.Diskusný dokument o budúcnosti financií EÚ (hlasovanie)
  5.17.Legitímne opatrenia na ochranu oznamovateľov konajúcich vo verejnom záujme (hlasovanie)
  5.18.Politiky v oblasti minimálneho príjmu ako nástroj na boj proti chudobe (hlasovanie)
 6.Vysvetlenia hlasovania
 7.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 8.Pokračovanie rokovania
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 10.Zloženie Parlamentu
 11.Zloženie výborov
 12.Pracovný program Komisie na rok 2018 (rozprava)
 13.Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2018 – všetky oddiely (rozprava)
 14.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 15.Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európska rada a Rada (rozprava)
 16.Ochrana žurnalistov a obrana slobody médií na Malte: prípad Daphne Caruanovej Galiziovej (rozprava)
 17.Ochrana pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov (rozprava)
 18.Aspekty týkajúce sa základných práv pri integrácii Rómov v EÚ: boj proti neznášanlivosti voči Rómom (rozprava)
 19.Program rokovania na nasledujúci deň
 20.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.04 h.


2. Závery zo zasadnutia Európskej rady z 19. a 20. októbra 2017 a predloženie programu vedúcich predstaviteľov (Budovanie našej spoločnej budúcnosti) (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Závery zo zasadnutia Európskej rady z 19. a 20. októbra 2017 a predloženie programu vedúcich predstaviteľov (Budovanie našej spoločnej budúcnosti) (2017/2745(RSP))

Predseda uviedol rozpravu krátkym vyhlásením.

Donald Tusk (predseda Európskej rady) a Jean-Claude Juncker (predseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Gianni Pittella v mene skupiny S&D, Syed Kamall v mene skupiny ECR, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Raymond Finch v mene skupiny EFDD, Nicolas Bay v mene skupiny ENF, Janusz Korwin-Mikke – nezaradený poslanec, Elmar Brok, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil David Coburn, a Maria João Rodrigues.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Ryszard Antoni Legutko, Cecilia Wikström, Takis Hadjigeorgiou, Josep-Maria Terricabras, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Stanislav Polčák, Rolandas Paksas, Marcel de Graaff, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Diane Dodds, Janusz Lewandowski, Tanja Fajon, Hans-Olaf Henkel, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Elmar Brok, Sofia Sakorafa, Ernest Urtasun, Sophia in 't Veld, Peter Lundgren, Harald Vilimsky, Diane James, Franck Proust, Victor Boştinaru, Sander Loones, Kostas Chrysogonos, Laura Ferrara, Gerolf Annemans, Esteban González Pons, Josef Weidenholzer, Bas Belder, Matt Carthy, Laurenţiu Rebega, Paulo Rangel, Csaba Sógor, Birgit Sippel, Roberto Gualtieri, Luděk Niedermayer, Knut Fleckenstein, Andrey Kovatchev, Richard Corbett, Othmar Karas, Nicola Danti, Dubravka Šuica, Costas Mavrides, Elly Schlein, Tonino Picula, Kati Piri a Iratxe García Pérez.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Lefteris Christoforou a Juan Fernando López Aguilar.

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias, Hilde Vautmans, Neoklis Sylikiotis, Georgios Epitideios, Patricija Šulin, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica a João Ferreira.

Vystúpili: Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie) a Donald Tusk.

Rozprava sa skončila.

         (Schôdza bola prerušená o 11.54 h.)


3. Pokračovanie zasadnutia

Schôdza pokračovala o 12.06 h.


4. Vyhlásenie Predsedníctva

Predseda urobil vyhlásenie, v ktorom dôrazne odsúdil vraždu maltskej novinárky Daphne Caruanovej Galiziovej. Oznámil, že predsedníctvo rozhodlo, že sála pre tlačové konferencie v Štrasburgu bude pomenovaná po Daphne Caruanovej Galiziovej. Obrátil sa na rodinu obete, ktorá bola prítomná na galérii pre hostí, a uistil ju, že na odvážnu prácu Daphne Caruanovej Galiziovej sa nezabudne.

Parlament si uctil pamiatku minútou ticha.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Janusz Korwin-Mikke a Virginie Rozière.


5. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


5.1. Euro-stredomorská dohoda o leteckej doprave medzi EÚ a Marokom *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Euro-stredomorskej leteckej dohody medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej v mene Únie [15653/2016 - C8-0094/2017 - 2006/0048(NLE)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Dominique Riquet (A8-0303/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Maroš Šefčovič (podpredseda Komisie) urobil vyhlásenie pred hlasovaním.

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2017)0386)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


5.2. Povolenie Francúzsku uplatňovať zníženú sadzbu určitých nepriamych daní z „tradičného“ rumu vyrobeného v departmánoch Guadeloupe, Francúzska Guyana, Martinik a Réunion * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení rozhodnutie Rady č. 189/2014/EÚ, ktorým sa Francúzsku povoľuje uplatňovať zníženú sadzbu určitých nepriamych daní z „tradičného“ rumu vyrobeného v departmánoch Guadeloupe, Francúzska Guyana, Martinik a Réunion a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2007/659/ES [COM(2017)0297 - C8-0212/2017 - 2017/0127(CNS)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajkyňa: Iskra Mihaylova (A8-0304/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH KOMISIE

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2017)0387)


5.3. Spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály: finančné príspevky * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ) č. 560/2014 zo 6. mája 2014 o zriadení spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály [2017/0024(NLE)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Miroslav Poche (A8-0293/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH KOMISIE a POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2017)0388)


5.4. Podrobenie furanylfentanylu kontrolným opatreniam * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o podrobení N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidín-4-yl]furán-2-karboxamidu (furanylfentanylu) kontrolným opatreniam [11212/2017 - C8-0242/2017 - 2017/0152(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Michał Boni (A8-0309/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2017)0389)


5.5. Kontrola výdavkov a monitorovanie nákladovej efektívnosti systémov záruky EÚ pre mladých ľudí (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o kontrole výdavkov a monitorovaní nákladovej efektívnosti systémov záruky EÚ pre mladých ľudí [2016/2242(INI)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0296/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2017)0390)


5.6. Trestné činy a tresty v oblasti nezákonného obchodu s drogami ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení rámcové rozhodnutie Rady 2004/757/SVV s cieľom zahrnúť nové psychoaktívne látky do vymedzenia pojmu drogy a ktorou sa zrušuje rozhodnutie Rady 2005/387/SVV [10537/1/2017 - C8-0325/2017 - 2013/0304(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0317/2017)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

POZÍCIA RADY

Vyhlásený za schválený (P8_TA(2017)0391)


5.7. Hnojivé výrobky s označením CE ***I (hlasovanie)

Správa k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá sprístupňovania hnojivých výrobkov s označením CE na trhu a mení nariadenie (ES) č. 1069/2009 a nariadenie (ES) č. 1107/2009 [COM(2016)0157 - C8-0123/2016- 2016/0084(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2017)0392)

Vystúpil Mihai Ţurcanu (spravodajca), po hlasovaní, so žiadosťou, aby bola vec vrátená späť gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku. Parlament žiadosť schválil.

Parlament žiadosť schválil v elektronickom hlasovaní (za: 343, proti: 252, zdržali sa hlasovania: 59).


5.8. Výmena informácií, systém včasného varovania a postup posudzovania rizika v oblasti nových psychoaktívnych látok ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1920/2006, pokiaľ ide o výmenu informácií, systém včasného varovania a posudzovanie rizika v oblasti nových psychoaktívnych látok [COM(2016)0547 - C8-0351/2016 - 2016/0261(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Michał Boni (A8-0359/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH KOMISIE a POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2017)0393)


5.9. Spoločná rybárska politika: vykonávanie povinnosti vylodiť úlovky ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1380/2013 o spoločnej rybárskej politike [COM(2017)0424 - C8-0239/2017 - 2017/0190(COD)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: Alain Cadec (A8-0285/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH KOMISIE

Schválené (P8_TA(2017)0394)


5.10. Obnovenie schválenia účinnej látky glyfosát (námietka podľa článku 106) (hlasovanie)

Návrh uznesenia predložený v súlade s článkom 106 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku o návrhu vykonávacieho nariadenia Komisie, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh obnovuje schválenie účinnej látky glyfosát a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 (D053565-01 - 2017/2904(RSP)) (B8-0567/2017) - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Zodpovední poslanci:
Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini a Frédérique Ries

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0395)


5.11. Povolenie geneticky modifikovanej kukurice 1507 (námietka podľa článku 106) (hlasovanie)

Návrh uznesenia predložený v súlade s článkom 106 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách obnovuje povolenie umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), sú z nej zložené alebo vyrobené (D052754 - 2017/2905(RSP)) (B8-0568/2017) - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Zodpovední poslanci:
Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen a Valentinas Mazuronis

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0396)


5.12. Povolenie geneticky modifikovanej sóje 305423 x 40-3-2 (námietka podľa článku 106) (hlasovanie)

Návrh uznesenia predložený v súlade s článkom 106 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju 305423 x 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), sú z nej zložené alebo vyrobené (D052752 - 2017/2906(RSP)) (B8-0570/2017) - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Zodpovední poslanci:
Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen a Valentinas Mazuronis

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0397)


5.13. Povolenie geneticky modifikovanej repky olejnej MON 88302 x Ms8 x Rf3 (námietka podľa článku 106) (hlasovanie)

Návrh uznesenia predložený v súlade s článkom 106 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú repku olejku MON 88302 x Ms8 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 x Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) a MON 88302 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), sú z nej zložené alebo vyrobené (D052753 -- 2017/2907(RSP)) (B8-0569/2017) - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Zodpovední poslanci:
Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen a Valentinas Mazuronis

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0398)


5.14. Návrh opravného rozpočtu č. 5/2017: financovanie Európskeho fondu pre trvalo udržateľný rozvoj a zvýšenie rezervy na núdzovú pomoc (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 5/2017 Európskej únie na rozpočtový rok 2017, ktorým sa poskytujú finančné prostriedky na financovanie Európskeho fondu pre trvalo udržateľný rozvoj (EFSD) a zvyšuje rezerva na núdzovú pomoc (EAR) v nadväznosti na revíziu nariadenia o viacročnom finančnom rámci [12441/2017 - C8-0351/2017 - 2017/2135(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Jens Geier (A8-0301/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2017)0399)


5.15. Mobilizácia nástroja flexibility s cieľom poskytnúť finančné prostriedky pre Európsky fond pre trvalo udržateľný rozvoj (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii nástroja flexibility s cieľom poskytnúť finančné prostriedky pre Európsky fond pre trvalo udržateľný rozvoj [COM(2017)0480 - C8-0235/2017 - 2017/2134(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Jens Geier (A8-0298/2017)

(väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0400)


5.16. Diskusný dokument o budúcnosti financií EÚ (hlasovanie)

Vyhlásenie Komisie: Diskusný dokument o budúcnosti financií EÚ (2017/2742(RSP))

Rozprava sa uskutočnila 4. júla 2017 (bod 15 zápisnice zo dňa 4.7.2017).

Návrh uznesenia, ktorý v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku predložili Jan Olbrycht a Isabelle Thomas, v mene výboru BUDG, o Diskusnom dokumente o budúcnosti financií EÚ (2017/2742(RSP)) (B8-0565/2017).

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0401)


5.17. Legitímne opatrenia na ochranu oznamovateľov konajúcich vo verejnom záujme (hlasovanie)

Správa o legitímnych opatreniach na ochranu oznamovateľov konajúcich vo verejnom záujme pri odhaľovaní dôverných informácií spoločností a verejných orgánov [2016/2224(INI)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Virginie Rozière (A8-0295/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 17)

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA predložený skupinou ENF

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA (výbor JURI)

Prijatý (P8_TA(2017)0402)


5.18. Politiky v oblasti minimálneho príjmu ako nástroj na boj proti chudobe (hlasovanie)

Správa o politikách zameraných na zabezpečenie minimálneho príjmu ako nástroja boja proti chudobe [2016/2270(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Laura Agea (A8-0292/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 18)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0403)


6. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Derek Vaughan - A8-0296/2017
Adam Szejnfeld, Michela Giuffrida, Monica Macovei, Seán Kelly, Maria Spyraki, Ivana Maletić, Morten Messerschmidt, Tibor Szanyi a Momchil Nekov

Odporúčanie do druhého čítania Teresa Jiménez-Becerril Barrio - A8-0317/2017
Michela Giuffrida, Monica Macovei, Morten Messerschmidt a Stefano Maullu

Správa: Mihai Ţurcanu - A8-0270/2017
Rosa D'Amato, José Inácio Faria, Morten Messerschmidt a Tibor Szanyi

Správa: Michał Boni - A8-0359/2016
Urszula Krupa a José Inácio Faria

Návrh uznesenia o Diskusnom dokumente o budúcnosti financií EÚ (2017/2742(RSP)) (B8-0565/2017)
Jasenko Selimovic, Diane James, Maria Spyraki a Petras Auštrevičius

Správa: Virginie Rozière - A8-0295/2017
Igor Šoltes, Adam Szejnfeld, Monica Macovei a Tibor Szanyi

Správa: Laura Agea - A8-0292/2017
Alex Mayer, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Adam Szejnfeld, Thomas Mann, Seán Kelly, Maria Spyraki a Rupert Matthews.


7. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

         Rokovanie bolo prerušené o 14.03 h.


PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

8. Pokračovanie rokovania

Schôdza pokračovala o 15.03.


9. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


10. Zloženie Parlamentu

Alexander Graf Lambsdorff, Michael Theurer, Fabio De Masi a Beatrix von Storch boli zvolení za poslancov nemeckého Spolkového snemu s účinnosťou od 24. októbra 2017.

Parlament vzal na vedomie, že v súlade s článkom 7 ods. 2 Aktu z 20. septembra 1976 o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu je táto funkcia nezlučiteľná s funkciou poslanca Európskeho parlamentu. V súlade s článkom 3 ods. 2 a článkom 4 ods. 1 a 4 rokovacieho poriadku Parlament potvrdil uvoľnenie ich mandátu s účinnosťou od 24. októbra a informoval o tom príslušné vnútroštátne orgány.


11. Zloženie výborov

Predseda dostal od skupiny ECR túto žiadosť o menovanie:

výbor ENVI: John Procter, ktorým je nahradený Rupert Matthews

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené nijaké námietky, toto menovanie sa bude považovať za schválené.


12. Pracovný program Komisie na rok 2018 (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Pracovný program Komisie na rok 2018 (2017/2746(RSP))

Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: József Szájer v mene skupiny PPE, Maria João Rodrigues v mene skupiny S&D, Anneleen Van Bossuyt v mene skupiny ECR, Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, Dimitrios Papadimoulis v mene skupiny GUE/NGL, Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, Peter Lundgren v mene skupiny EFDD, Olaf Stuger v mene skupiny ENF, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, José Manuel Fernandes, Udo Bullmann, Peter van Dalen, Cecilia Wikström, João Pimenta Lopes, Yannick Jadot, Mario Borghezio, Janusz Korwin-Mikke, Lambert van Nistelrooij, Jeppe Kofod, Zoltán Balczó, Albert Deß, Isabelle Thomas, Bogdan Brunon Wenta, Pervenche Berès, Andrzej Grzyb a Roberto Gualtieri.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Miriam Dalli, Claude Moraes, Bernd Lange, Cécile Kashetu Kyenge, Olga Sehnalová, Momchil Nekov a Enrique Guerrero Salom.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Mairead McGuinness, Maria Grapini, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Jaromír Štětina a Tibor Szanyi.

V rozprave vystúpil Frans Timmermans.

Rozprava sa skončila.


13. Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2018 – všetky oddiely (rozprava)

Správa o pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2018 [11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajcovia: Siegfried Mureşan a Richard Ashworth (A8-0299/2017)

Siegfried Mureşan a Richard Ashworth predstavili správu.

Vystúpili títo poslanci: Märt Kivine (úradujúci predseda Rady) a Günther Oettinger (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Barbara Matera (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Barbara Spinelli (spravodajkyňa výboru AFCO požiadaného o stanovisko), Charles Goerens (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Morten Løkkegaard (spravodajca výboru CULT požiadaného o stanovisko), Cristian Dan Preda (spravodajca výboru AFET požiadaného o stanovisko), Alain Cadec (spravodajca výboru PECH požiadaného o stanovisko), Tibor Szanyi (spravodajca výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Deirdre Clune (spravodajkyňa výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Jerzy Buzek (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Markus Ferber (spravodajca výboru ECON požiadaného o stanovisko) a Joachim Zeller (spravodajca výboru CONT požiadaného o stanovisko).

PREDSEDNÍCTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Petr Ježek (spravodajca výboru LIBE požiadaného o stanovisko), Reimer Böge ( spravodajca výboru INTA požiadaného o stanovisko), Iskra Mihaylova (spravodajkyňa výboru REGI požiadaného o stanovisko), Paul Rübig v mene skupiny PPE, Daniele Viotti v mene skupiny S&D, Bernd Kölmel v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Anneli Jäätteenmäki v mene skupiny ALDE, Liadh Ní Riada v mene skupiny GUE/NGL, Indrek Tarand v mene skupiny Verts/ALE, Jonathan Arnott v mene skupiny EFDD, André Elissen v mene skupiny ENF, Diane Dodds – nezaradená poslankyňa, José Manuel Fernandes, Jens Geier, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Jean Arthuis, Xabier Benito Ziluaga, Jordi Solé, Marco Valli, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jean-Paul Denanot, Barbara Kappel, Marian-Jean Marinescu, Isabelle Thomas, James Nicholson, Gérard Deprez, Marie-Pierre Vieu, Marco Zanni, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Sander Loones a Miguel Viegas.

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Dominique Bilde, Daniel Buda, Luigi Morgano, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil David Coburn, a Tiemo Wölken.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Andrey Novakov, Nicola Caputo, Notis Marias, Jan Huitema, Takis Hadjigeorgiou, Eleftherios Synadinos, Patricija Šulin, Costas Mavrides, Milan Zver a Ivana Maletić.

Vystúpili títo poslanci: Günther Oettinger, Märt Kivine, Siegfried Mureşan a Richard Ashworth.

V rozprave vystúpil Paul Rübig o nákladoch spojených s hlasovaním o rozpočte.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.2 zápisnice zo dňa 25.10.2017.


14. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Predseda pripomenul, že odporúčania výboru JURI nevzniesť námietku (C(2017)06218 - 2017/2854(DEA)) (B8-0572/2017), (C(2017)06229 - 2017/2855(DEA)) (B8-0575/2017), (C(2017)06268 - 2017/2860(DEA)) (B8-0574/2017) a (C(2017)06270 - 2017/2859(DEA)) (B8-0573/2017) boli oznámené v pléne v pondelok 23. októbra 2017 (bod 11 zápisnice zo dňa 23.10.2017).

Proti týmto odporúčaniam nebola v lehote 24 hodín stanovenej v článku 105 ods. 6 rokovacieho poriadku vznesená žiadna námietka.

Tieto odporúčania sa preto považujú za schválené a budú uverejnené v časti Prijaté texty zo zajtrajšieho rokovania 25. októbra 2017 (P8-TA(2017)0404, P8-TA(2017)0405, P8-TA(2017)0406 a P8-TA(2017)0407).


15. Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európska rada a Rada (rozprava)

Druhá správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel II – Európska rada a Rada [COM(2016)0475 - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0291/2017)

Bart Staes uviedol správu.

V rozprave vystúpil Märt Kivine (úradujúci predseda Rady).

Vystúpili títo poslanci: Marian-Jean Marinescu v mene skupiny PPE, Inés Ayala Sender v mene skupiny S&D, Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR, Hannu Takkula v mene skupiny ALDE, Jonathan Bullock v mene skupiny EFDD, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Notis Marias a Miroslav Poche.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Petri Sarvamaa.

Vystúpili: Märt Kivine a Bart Staes.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.3 zápisnice zo dňa 25.10.2017.


16. Ochrana žurnalistov a obrana slobody médií na Malte: prípad Daphne Caruanovej Galiziovej (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Ochrana žurnalistov a obrana slobody médií na Malte: prípad Daphne Caruanovej Galiziovej (2017/2896(RSP))

Matti Maasikas (úradujúci predseda Rady) a Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Esteban González Pons v mene skupiny PPE, Gianni Pittella v mene skupiny S&D, Monica Macovei v mene skupiny ECR, Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, Miguel Urbán Crespo v mene skupiny GUE/NGL, Sven Giegold v mene skupiny Verts/ALE, Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD a Mario Borghezio v mene skupiny ENF.

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

V rozprave vystúpil Georgios Epitideios – nezaradený poslanec.

Vystúpili: Frans Timmermans a Matti Maasikas.

Rozprava sa skončila.


17. Ochrana pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci [COM(2016)0248 - C8-0181/2016- 2016/0130(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Marita Ulvskog (A8-0064/2017)

Marita Ulvskog uviedla správu.

V rozprave vystúpila Marianne Thyssen (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Kostas Chrysogonos (spravodajca výboru JURI požiadaného o stanovisko), Claude Rolin v mene skupiny PPE, Brando Benifei v mene skupiny S&D, Anthea McIntyre v mene skupiny ECR, António Marinho e Pinto v mene skupiny ALDE, Patrick Le Hyaric v mene skupiny GUE/NGL, Karima Delli v mene skupiny Verts/ALE, Piernicola Pedicini v mene skupiny EFDD a Sotirios Zarianopoulos – nezaradený poslanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Evelyn Regner, Czesław Hoc, Paloma López Bermejo, Georges Bach, Georgi Pirinski, Julie Girling, Danuta Jazłowiecka, Siôn Simon, Anne Sander, Elena Gentile, Michaela Šojdrová, Karin Kadenbach a Agnes Jongerius.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo, Notis Marias, Julie Ward, Tania González Peñas, Georgios Epitideios a Wajid Khan.

Vystúpili: Marianne Thyssen a Marita Ulvskog.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.4 zápisnice zo dňa 25.10.2017.


18. Aspekty týkajúce sa základných práv pri integrácii Rómov v EÚ: boj proti neznášanlivosti voči Rómom (rozprava)

Správa o aspektoch základných práv v integrácii Rómov v EÚ: boj proti protirómskemu zmýšľaniu [2017/2038(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Soraya Post (A8-0294/2017)

Soraya Post uviedol správu.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Malin Björk (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Pál Csáky v mene skupiny PPE, Josef Weidenholzer v mene skupiny S&D a Branislav Škripek v mene skupiny ECR.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Marina Albiol Guzmán v mene skupiny GUE/NGL, Bodil Valero v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Michaela Šojdrová, Gilles Lebreton v mene skupiny ENF, Anna Záborská, Juan Fernando López Aguilar, Anders Primdahl Vistisen, Michaela Šojdrová, Péter Niedermüller, Angel Dzhambazki, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz a Csaba Sógor.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Lívia Járóka, Julie Ward, Notis Marias a Benedek Jávor.

Vystúpili: Cecilia Malmström a Soraya Post.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.7 zápisnice zo dňa 25.10.2016.


19. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 611.536/OJME).


20. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 21.34 h.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Boutonnet, Cesa, Crowley, (The Earl of) Dartmouth, Händel, Hübner, Le Pen, Matias, Maydell, Punset, Seymour, Tamburrano, Żółtek

Právne oznámenie