Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2900(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000075/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000075/2017 (B8-0604/2017)

Συζήτηση :

PV 25/10/2017 - 16
CRE 25/10/2017 - 16

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

16. Ουδετερότητα των συστημάτων αεροπορικών κρατήσεων και περιορισμός της πρόσβασης σε πληροφορίες πτήσης (συζήτηση)
CRE

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000075/2017) που κατέθεσαν οι Cláudia Monteiro de Aguiar, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Claudia Schmidt, Georges Bach, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, István Ujhelyi, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Rosa Estaràs Ferragut, Deirdre Clune, Kateřina Konečná, Andor Deli, Marek Plura, Gabriele Preuß, Olga Sehnalová, Birgit Collin-Langen, Matt Carthy, Paul Rübig, Nessa Childers, Seán Kelly, Tom Vandenkendelaere, Claudia Țapardel, Isabella De Monte, Izaskun Bilbao Barandica, Peter Kouroumbashev, Ivo Belet, Μιλτιάδης Κύρκος, Ivica Tolić, Lucy Anderson, Fernando Ruas, Massimiliano Salini, Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender, Antonio López-Istúriz White, Roberts Zīle, Salvatore Domenico Pogliese, Franck Proust, Renaud Muselier, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Pavel Telička, Merja Kyllönen, Ivan Štefanec, Anneleen Van Bossuyt, Artis Pabriks, József Nagy, Ramon Tremosa i Balcells, Eduard Kukan και Daniel Dalton, προς την Επιτροπή: Ουδετερότητα των συστημάτων αεροπορικών κρατήσεων (GDS) και περιορισμός της πρόσβασης σε πληροφορίες πτήσης (2017/2900(RSP)) (B8-0604/2017)

Η Cláudia Monteiro de Aguiar αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Wim van de Camp, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, και Isabella De Monte, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Pavel Telička, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Kosma Złotowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Κωνσταντίνα Κούνεβα, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jakop Dalunde, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Claudia Țapardel, Izaskun Bilbao Barandica, Bronis Ropė, Deirdre Clune, Olga Sehnalová, Henna Virkkunen, Peter Kouroumbashev και Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Stanislav Polčák και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου