Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2085(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0330/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0330/2017

Συζήτηση :

PV 13/11/2017 - 16
CRE 13/11/2017 - 16

Ψηφοφορία :

PV 14/11/2017 - 5.2
CRE 14/11/2017 - 5.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0423

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017 - Στρασβούργο

16. Διάσωση ζωών: ενίσχυση της ασφάλειας των αυτοκινήτων στην ΕΕ (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με τη διάσωση ζωών: ενίσχυση της ασφάλειας των αυτοκινήτων στην ΕΕ [2017/2085(INI)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0330/2017)

Ο Markus Ferber (αναπληρωτής εισηγητής) παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Violeta Bulc (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Wim van de Camp, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Olga Sehnalová, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Dominique Riquet, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Kateřina Konečná, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Michael Cramer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Daniela Aiuto, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Andor Deli, Lucy Anderson, Izaskun Bilbao Barandica, Jaromír Kohlíček, Deirdre Clune, Janusz Zemke, Carlos Coelho, Maria Grapini και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Μαρία Σπυράκη, Νότης Μαριάς, Franc Bogovič, Andrey Novakov και Stanislav Polčák.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Γεώργιος Επιτήδειος.

Παρεμβαίνουν οι Violeta Bulc και Dieter-Lebrecht Koch (εισηγητής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.11.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου