Показалец 
Протокол
PDF 266kWORD 81k
Понеделник, 13 ноември 2017 г. - Страсбург
1.Възобновяване на сесията
 2.Откриване на заседанието
 3.Одобряване на протокола от предишното заседание
 4.Избор на заместник-председатели на Европейския парламент (Срок за представяне на кандидатури)
 5.Състав на Парламента
 6.Състав на комисиите и делегациите
 7.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)
 8.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 9.Преговори преди първото четене в Парламента (член 69 от Правилника за дейността)
 10.Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента
 11.Внесени документи
 12.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 13.Ред на работа
 14.Териториалните типологии (Tercet) ***I (разискване)
 15.Признаването на професионалните квалификации за вътрешно корабоплаване ***I (разискване)
 16.В името на човешкия живот: повишаване на безопасността на автомобилите в ЕС (разискване)
 17.Преследване на християни по света (разискване)
 18.Опазването на крайбрежните морски местообитания: случаят с Posidonia oceanica (разискване)
 19.Прилагане на инструменти на политиката на сближаване от страна на регионите за справяне с демографските промени (разискване)
 20.План за действие относно финансовите услуги на дребно (кратко представяне)
 21.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 22.Дневен ред на следващото заседание
 23.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

1. Възобновяване на сесията

Сесията, прекъсната в четвъртък, 26 октомври 2017 г., беше възобновена.


2. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 17.05 ч.


3. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


4. Избор на заместник-председатели на Европейския парламент (Срок за представяне на кандидатури)

Председателят уведоми, че Парламентът ще избере двама нови заместник-председатели на мястото на Ildikó Gáll-Pelcz и Alexander Graf Lambsdorff.

Срокът за представяне на кандидатури е определен за вторник, 14 ноември 2017 г., 20.30 ч.

Двете гласувания ще се проведат в сряда, 15 ноември, 12.30 ч.


5. Състав на Парламента

Нидерландските компетентни органи уведомяват, че Cora van Nieuwenhuizen е избрана за член на правителството, считано от 26 октомври 2017 г.

Естонските компетентни органи уведомяват за края на мандата на Marju Lauristin, считано от 6 ноември 2017 г. вследствие на избирането ѝ в общинския съвет на Тарту (Естония).

Elisabeth Köstinger е избрана за депутат в националния парламент на Австрия, считано от 9 ноември 2017 г.

Парламентът отбелязва, че в съответствие с член 7, параграфи 1, 2 и 3 от Акта за избиране на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори тези функции са несъвместими с функциите на член на Европейския парламент, обявява местата им за свободни, считано съответно от 26 октомври, 6 и 9 ноември 2017 г., и уведомява за това компетентните национални органи.

°
° ° °

Jutta Steinruck подава оставка като член на Европейския парламент, считано от 1 януари 2018 г.

В съответствие с член 4, параграфи 1 и 2 от Правилника за дейността, Парламентът обявява мястото на Jutta Steinruck за свободно, считано от 1 януари 2018 г., и уведомява за това съответните национални органи.

°
° ° °

Естонските и австройските компетентни органи уведомяват за избирането на Ivari Padar и Thomas Waitz в Европейския парламент, считано от 6 ноември 2017 г. и 10 ноември 2017 г., на мястото съответно на Marju Lauristin и Ulrike Lunacek.

Парламентът отбелязва избирането им.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверка на техните пълномощия или до произнасянето на решение по възникнал спор, Ivari Padar и Thomas Waitz заемат своите места в Парламента и неговите органи и се ползват с всички произтичащи от това права, при условие че са подали предварително писмена декларация, че не заемат длъжности, несъвместими с положението на член на Европейския парламент.


6. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групите Verts/ALE и EFDD следните искания за назначаване:

комисия AFET: Michel Reimon

Делегация за връзки с Босна и Херцеговина и Косово: Thomas Waitz

комисия DEVE: Mireille D'Ornano на мястото на Raymond Finch

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.


7. Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)

Комисията AGRI предаде следната поправка към текст, приет от Европейския парламент:

Поправка P7_TA(2013)0490(COR03) на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549.) - (на позицията на Европейския парламент, приета на първо четене на 20 ноември 2013 г., с оглед на приемането на гореспоменатия регламент) (P7_TA(2013)0490) - (COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD))

В съответствие с член 231, параграф 4 от Правилника за дейността, тази поправка се счита за приета, освен ако в срок от 24 часа политическа група или най-малко четиридесет членове на ЕП поискат поправката да бъде подложена на гласуване.

Поправката е достъпна на сайта Europarl за периода на настоящата сесия.


8. Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)

Председателят уведоми, че съвместно с председателя на Съвета ще подпише в сряда, 15 ноември 2017 г., следните актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура:

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1920/2006 по отношение на обмена на информация, системата за ранно предупреждение и процедурата за оценка на риска относно новите психоактивни вещества (00026/2017/LEX - C8-0398/2017 - 2016/0261(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1380/2013 относно общата политика в областта на рибарството (00048/2017/LEX - C8-0397/2017 - 2017/0190(COD));

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2011/65/ЕС относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (00040/2017/LEX - C8-0392/2017 - 2017/0013(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на мерки за управление, опазване и контрол, приложими в зоната на конвенцията на Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT), и за изменение на регламенти (ЕО) № 1936/2001, (ЕО) № 1984/2003 и (ЕО) № 520/2007 на Съвета (00031/2017/LEX - C8-0390/2017 - 2016/0187(COD));

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за система от проверки с оглед на безопасната експлоатация на ро-ро пътническите кораби и високоскоростните пътнически плавателни съдове по редовни линии, за изменение на Директива 2009/16/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 1999/35/ЕО на Съвета (00036/2017/LEX - C8-0378/2017 - 2016/0172(COD));

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 98/41/ЕО на Съвета относно регистрацията на лица, които плават на борда на пътнически кораби, които оперират по направление към или от пристанища на държавите членки на Общността, и на Директива 2010/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно формалностите за даване на сведения за кораби, пристигащи във и/или напускащи пристанищата на държавите членки (00035/2017/LEX - C8-0377/2017 - 2016/0171(COD));

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/45/ЕО за правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби (00034/2017/LEX - C8-0376/2017 - 2016/0170(COD));

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Рамково решение 2004/757/ПВР на Съвета с цел включване на нови психоактивни вещества в определението за „наркотици“ и за отмяна на Решение 2005/387/ПВР на Съвета (00051/2017/LEX - C8-0350/2017 - 2013/0304(COD)).


9. Преговори преди първото четене в Парламента (член 69 от Правилника за дейността)

Председателят съобщи решенията на няколко комисии да започнат междуинституционални преговори съгласно член 69в, параграф 1 от Правилника за дейността:

—   комисия LIBE, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство (преработен текст) (2016/0133(COD)COM(2016)0270 – C8-0173/2016). Докладчик: Cecilia Wikström (A8-0345/2017);

—   комисия LIBE, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно използването на Шенгенската информационна система за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави (2016/0407(COD)COM(2016)0881 – C8-0532/2016). Докладчик: Jeroen Lenaers (A8-0348/2017);

—    комисия LIBE, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система (ШИС) в областта на граничните проверки, за изменение на Регламент (ЕС) № 515/2014 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1987/2006 (2016/0408(COD)COM(2016)0882 – C8-0533/2016). Докладчик: Carlos Coelho (A8-0347/2017);

—   комисия LIBE, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система (ШИС) в областта на полицейското сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, за изменение на Регламент (ЕС) № 515/2014 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1986/2006, Решение 2007/533/ПВР на Съвета и Решение 2010/261/ЕС на Комисията (2016/0409(COD)COM(2016)0883 – C8-0349/2016). Докладчик: Carlos Coelho (A8-0349/2017).

Съгласно член 69в, параграф 2 от Правилника за дейността членове на ЕП или политическа (-и) група (-и), достигащи поне средния праг, могат да поискат в писмена форма преди полунощ утре, вторник, 14 ноември 2017 г., поставянето на гласуване на дадено решение за започване на преговори.

Преговорите могат да започнат по всяко време след изтичане на крайния срок, при условие че не е отправено искане за гласуване в Парламента относно решението за започване на преговори.

°
° ° °

Изказвания

—   Cristian Dan Preda и Andrea Bocskor, относно новия закон за образованието, който ограничава преподаването на малцинствените езици в Украйна (председателят съобщи, че още тази вечер ще изпрати писмо на украинския президент, Петро Порошенко, за да поиска обяснения относно зачитането на езиковите малцинства в Украйна, и по-специално тези, които говорят европейските езици, и уведоми, че ще повтори исканията си по време на срещата на високо равнище на Източното партньорство следващата седмица);

—   Janusz Lewandowski относно неотдавнашното земетресение на границата между Иран и Ирак (председателят обяви, че вече е изказал солидарността и съболезнованията си на държавните ръководители на двете страни);

—   Lefteris Christoforou, относно блокадата на хуманитарна помощ в Кипър (председателят потвърди, че ще поиска обяснения от турския посланик относно положението на гръцкото малцинство в северната част на Кипър).

Изказа се Janusz Korwin-Mikke, който, връщайки се на ситуацията в Украйна, посочи случая с Михаил Саакашвили.


10. Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента

Съобщението на Комисията относно предприетите действия вследствие на позициите и резолюциите, приети от Парламента по време на месечните сесии през май II, юли и септември 2017 г., е на разположение на сайта Séance en direct.


11. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Изменено предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на договорите за онлайнпродажбиидругипродажбинастоки от разстояние, за изменение на Регламент(ЕО) №2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета и на Директива2009/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (COM(2017)0637 - C8-0379/2017 - 2015/0288(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

подпомагаща :

CULT, JURI

2) от парламентарни комисии

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно интегрираната статистика за земеделските стопанства и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1166/2008 и (ЕС) № 1337/2011 (COM(2016)0786 - C8-0514/2016 - 2016/0389(COD)) - AGRI - Докладчик: Viorica Dăncilă (A8-0300/2017)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета във връзка с реда на вземанията по необезпечени дългови инструменти в йерархията при несъстоятелност (COM(2016)0853 - C8-0479/2016 - 2016/0363(COD)) - ECON - Докладчик: Gunnar Hökmark (A8-0302/2017)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (COM(2016)0591 - C8-0382/2016 - 2016/0286(COD)) - ITRE - Докладчик: Evžen Tošenovský (A8-0305/2017)

- * Доклад относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО и Директива 2009/132/ЕО по отношение на някои задължения, свързани с данъка върху добавената стойност, приложими при доставките на услуги и дистанционните продажби на стоки (COM(2016)0757 - C8-0004/2017 - 2016/0370(CNS)) - ECON - Докладчик: Cătălin Sorin Ivan (A8-0307/2017)

- Доклад относно препоръка на Европейския парламент до Съвета, Комисията и ЕСВД относно Източното партньорство с оглед на срещата на високо равнище през ноември 2017 г. (2017/2130(INI)) - AFET - Докладчици: Laima Liucija Andrikienė, Knut Fleckenstein (A8-0308/2017)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)) - LIBE - Докладчик: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно услуги за трансгранична доставка на колетни пратки (COM(2016)0285 - C8-0195/2016 - 2016/0149(COD)) - TRAN - Докладчик: Lucy Anderson (A8-0315/2017)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка на Съюза за презаселване и за изменение на Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета (COM(2016)0468 - C8-0325/2016 - 2016/0225(COD)) - LIBE - Докладчик: Malin Björk (A8-0316/2017)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги (COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) - EMPL - Докладчици: Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст) (COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)) - LIBE - Докладчик: Axel Voss (A8-0320/2017)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/59/ЕО относно начална квалификация и продължаващо обучение на водачи на някои пътни превозни средства за превоз на товари или пътници и на Директива 2006/126/ЕО относно свидетелства за управление на превозни средства (COM(2017)0047 - C8-0025/2017 - 2017/0015(COD)) - TRAN - Докладчик: Peter Lundgren (A8-0321/2017)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) и за изменение на регламенти (ЕС) № 515/2014, (ЕС) 2016/399 и (ЕС) 2016/1624 (COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357A(COD)) - LIBE - Докладчик: Kinga Gál (A8-0322/2017)

- ***I : Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EС) 2016/794 за целите на създаването на Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) - (N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD)) - LIBE - Докладчик: Kinga Gál (A8-0323/2017)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно зачитането на личния живот и защитата на личните данни в електронните съобщения и за отмяна на Директива 2002/58/ЕО (Регламент за неприкосновеността на личния живот и електронните съобщения) (COM(2017)0010 - C8-0009/2017 - 2017/0003(COD)) - LIBE - Докладчик: Marju Lauristin (A8-0324/2017)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключването от името на Съюза на Споразумение за засилено партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Казахстан, от друга страна (12409/2016 - C8-0469/2016 - 2016/0166(NLE)) - AFET - Докладчик: Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017)

- Доклад относно плана за действие относно финансовите услуги на дребно (2017/2066(INI)) - ECON - Докладчик: Olle Ludvigsson (A8-0326/2017)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването от името на Съюза на Споразумението за партньорство по въпросите на отношенията и сътрудничеството между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Нова Зеландия, от друга страна (15470/2016 - C8-0027/2017 - 2016/0366(NLE)) - AFET - Докладчик: Charles Tannock (A8-0327/2017)

- Доклад относно годишния доклад за дейностите на Европейския омбудсман през 2016 г. (2017/2126(INI)) - PETI - Докладчик: Marlene Mizzi (A8-0328/2017)

- Доклад относно прилагането на инструменти на политиката на сближаване от страна на регионите за справяне с демографските промени (2016/2245(INI)) - REGI - Докладчик: Iratxe García Pérez (A8-0329/2017)

- Доклад относно „В името на човешкия живот: повишаване на безопасността на автомобилите в ЕС“ (2017/2085(INI)) - TRAN - Докладчик: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0330/2017)

- ***I Доклад относно измененото предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно допълнителните мита върху вноса на някои продукти с произход от Съединените американски щати (кодифициран текст) (COM(2017)0361 - C8-0226/2017 - 2014/0175(COD)) - JURI - Докладчик: Jiří Maštálka (A8-0331/2017)

- ***I Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2010/40/ЕС по отношение на периода за приемане на делегирани актове (COM(2017)0136 - C8-0116/2017 - 2017/0060(COD)) - TRAN - Докладчик: Gesine Meissner (A8-0332/2017)

- Доклад, съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта за решение на Съвета относно сключването от името на Съюза на Споразумението за партньорство по въпросите на отношенията и сътрудничеството между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Нова Зеландия, от друга страна (2017/2050(INI)) - AFET - Докладчик: Charles Tannock (A8-0333/2017)

- Доклад относно стратегията ЕС – Африка: стимул за развитието (2017/2083(INI)) - DEVE - Докладчик: Maurice Ponga (A8-0334/2017)

- Проект на доклад съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета за сключването от името на Съюза на Споразумение за засилено партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Казахстан, от друга страна (2017/2035(INI)) - AFET - Докладчик: Liisa Jaakonsaari (A8-0335/2017)

- * Доклад относно предложението за назначаване на Карел Пинкстен за член на Сметната палата (10606/2017 - C8-0328/2017 - 2017/0812(NLE)) - CONT - Докладчик: Indrek Tarand (A8-0336/2017)

- * Доклад относно предложението за назначаване на Пиетро Русо за член на Сметната палата (11872/2017 - C8-0329/2017 - 2017/0813(NLE)) - CONT - Докладчик: Indrek Tarand (A8-0337/2017)

- * Доклад относно предложението за назначаване на Хану Такула за член на Сметната палата (12248/2017 - C8-0330/2017 - 2017/0814(NLE)) - CONT - Докладчик: Indrek Tarand (A8-0338/2017)

- Доклад относно борбата срещу различните видове неравенство като средство за стимулиране на създаването на работни места и на растежа (2016/2269(INI)) - EMPL - Докладчик: Javi López (A8-0340/2017)

- * Доклад относно предложението за назначаване на Бетина Якобсен за член на Сметната палата (10762/2017 - C8-0332/2017 - 2017/0816(NLE)) - CONT - Докладчик: Indrek Tarand (A8-0341/2017)

- * Доклад относно предложението за назначаване на Баудилио Томе Мугуруса за член на Сметната палата (11345/2017 - C8-0331/2017 - 2017/0815(NLE)) - CONT - Докладчик: Indrek Tarand (A8-0342/2017)

- * Доклад относно предложението за назначаване на Жуан Алешандър Тавареш Гонсалвеш де Фигейреду (João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo) за член на Сметната палата (11871/2017 - C8-0333/2017 - 2017/0817(NLE)) - CONT - Докладчик: Indrek Tarand (A8-0343/2017)

- * Доклад относно предложението за назначаване на Илиана Иванова за член на Сметната палата (12247/2017 - C8-0334/2017 - 2017/0818(NLE)) - CONT - Докладчик: Indrek Tarand (A8-0344/2017)

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Италия – EGF/2017/004 IT/Almaviva) (COM(2017)0496 - C8-0322/2017 - 2017/2200(BUD)) - BUDG - Докладчик: Daniele Viotti (A8-0346/2017)


12. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)

Внесени са следните въпроси с искане за устен отговор от членовете на Парламента (член 128 от Правилника за дейността):

—   (O-000076/2017), зададен от Alain Cadec, от името на комисията PECH, и Adina-Ioana Vălean, от името на комисията ENVI, към Комисията: Опазването на крайбрежните морски местообитания: случаят с Posidonia oceanica (2017/2903(RSP)) (B8-0605/2017);

—   (O-000065/2017), зададен от Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Luke Ming Flanagan и Benedek Jávor, от името на комисията ENVI, към Съвета: Преглед на изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната среда (ПИПООС) (2017/2705(RSP)) (B8-0606/2017);

—   (O-000066/2017), зададен от Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Luke Ming Flanagan и Benedek Jávor, от името на комисията ENVI, към Комисията: Преглед на изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната среда (ПИПООС) (2017/2705(RSP)) (B8-0607/2017);

—   (O-000067/2017), зададен от Herbert Dorfmann, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Benedek Jávor и Mireille D'Ornano, от името на комисията ENVI, към Комисията: План за действие за природата, хората и икономиката (2017/2819(RSP)) (B8-0608/2017);

—   (O-000071/2017), зададен от Petra Kammerevert, от името на комисията CULT, към Комисията: Европейска година на туризма между ЕС и Китай през 2018 г. (2017/2846(RSP)) (B8-0609/2017);

—   (O-000082/2017), зададен от Czesław Adam Siekierski, от името на комисията AGRI, към Комисията: Руската забрана - секторът на ЕС за плодове и зеленчуци (2017/2950(RSP)) (B8-0610/2017).


13. Ред на работа

Окончателният проект на дневен ред за пленарното заседание за първата месечна сесия през ноември 2017 г. (PE 613.258/PDOJ) беше раздаден и бяха предложени следните промени в него (член 149а от Правилника за дейността):

Понеделник
Искане на групата ENF за добавяне като първа точка от дневния ред за следобед на изявленията на Съвета и Комисията относно „Земетресението в Иран и Ирак“.

Изказа се Franz Obermayr, от името на групата ENF, за да представи искането.

Парламентът отхвърля искането.

Искане на групата ENF за вписване като последна точка от дневния ред за следобед на изявленията на Съвета и Комисията относно „Демонстрациите „Черен понеделник“ в Южна Африка“.

Изказа се Janice Atkinson, от името на групата ENF, за да представи искането.

Парламентът отхвърля искането.

Вторник

Искане на групата EFDD за добавяне като втора точка от дневния ред за вторник сутрин на изявленията на Съвета и Комисията относно „Положението в Каталуния“. Вследствие на това разискването относно доклада на тема „Сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагането на законодателството за защита на потребителите“, Доклад Olga Sehnalová - A8-0077/2017 (точка 15 от окончателния проект на дневен ред) ще бъде отложено за следобед, като гласуването ще се състои в сряда.

Изказаха се: James Carver, от името на групата EFDD, за да представи искането, и Esteban González Pons, от името на групата PPE, против искането.

С поименно гласуване (65 гласа „за“, 241 гласа „против“, 31 гласа „въздържал се“) Парламентът отхвърля искането.

Искане на групата Verts/ALE за вписване в дневния ред за вторник следобед на изявленията на Съвета и Комисията относно „Социалния стълб“. Разискването ще приключи с внасянето на предложения за резолюции.

Изказаха се: Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, за да представи искането, Maria João Rodrigues, от името на групата S&D, против искането и за да предложи разискването да се състои през декември, и Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, за да потвърди първоначалното предложение.

С електронно гласуване (113 гласа „за“, 193 гласа „против“, 15 гласа „въздържал се“ ) Парламентът отхвърля искането.

Искане на групата EFDD за добавяне като четвърта точка от дневния ред за вторник следобед на изявлението на Съвета и Комисията относно „Отказ на достъп до съдилища за правата на човека за служителите на международни организации“. Разискването ще приключи с внасянето на предложения за резолюции.

Изказа се Gerard Batten, от името на групата EFDD, за да представи искането.

С поименно гласуване (52 „за“, 220 гласа „против“, 42 гласа „въздържал се“) Парламентът отхвърля искането.

°
° ° °

С това редът на работа е определен.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Evelyne GEBHARDT
Заместник-председател

14. Териториалните типологии (Tercet) ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1059/2003 по отношение на териториалните типологии (Tercet) [COM(2016)0788 - C8-0516/2016 - 2016/0393(COD)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Искра Михайлова (A8-0231/2017)

Искра Михайлова представи доклада.

Изказа се Marianne Thyssen (член на Комисията).

Изказаха се: Андрей Новаков, от името на групата PPE, Tonino Picula, от името на групата S&D, Ruža Tomašić, от името на групата ECR, Ivan Jakovčić, от името на групата ALDE, Younous Omarjee, от името на групата GUE/NGL, Rosa D'Amato, от името на групата EFDD, Olaf Stuger, от името на групата ENF, Franc Bogovič, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Paul Rübig и Tibor Szanyi, Esther Herranz García и Daniel Buda.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias и Eleftherios Synadinos.

Изказаха се: Marianne Thyssen и Искра Михайлова.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.3 от протокола от 14.11.2017 г.


15. Признаването на професионалните квалификации за вътрешно корабоплаване ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на професионални квалификации за вътрешно корабоплаване и за отмяна на Директива 96/50/ЕО на Съвета и Директива 91/672/ЕИО на Съвета [COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Gesine Meissner (A8-0338/2016)

Gesine Meissner представи доклада.

Изказа се Violeta Bulc (член на Комисията).

Изказаха се: Wim van de Camp, от името на групата PPE, Claudia Țapardel, от името на групата S&D, Peter van Dalen, от името на групата ECR, Gabriele Preuß, Mark Demesmaeker, Bogusław Liberadzki и Evelyn Regner.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Maria Grapini и Notis Marias.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

Изказаха се: Violeta Bulc и Gesine Meissner.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.4 от протокола от 14.11.2017 г.


16. В името на човешкия живот: повишаване на безопасността на автомобилите в ЕС (разискване)

Доклад относно „В името на човешкия живот: повишаване на безопасността на автомобилите в ЕС“ [2017/2085(INI)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0330/2017)

Markus Ferber (в качеството на заместник на докладчика ) представи доклада.

Изказа се Violeta Bulc (член на Комисията).

Изказаха се: Wim van de Camp, от името на групата PPE, Olga Sehnalová, от името на групата S&D, Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, Dominique Riquet, от името на групата ALDE, Kateřina Konečná, от името на групата GUE/NGL, Michael Cramer, от името на групата Verts/ALE, Daniela Aiuto, от името на групата EFDD, Andor Deli, Lucy Anderson, Izaskun Bilbao Barandica, Jaromír Kohlíček, Deirdre Clune, Janusz Zemke, Carlos Coelho, Maria Grapini и Nicola Caputo.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Maria Spyraki, Notis Marias, Franc Bogovič, Андрей Новаков и Stanislav Polčák.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Georgios Epitideios.

Изказаха се: Violeta Bulc и Dieter-Lebrecht Koch (докладчик).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.2 от протокола от 14.11.2017 г.


17. Преследване на християни по света (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Преследване на християни по света (2017/2957(RSP))

Karmenu Vella (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Josef Weidenholzer, от името на групата S&D, Ruža Tomašić, от името на групата ECR, María Teresa Giménez Barbat, от името на групата ALDE, Javier Couso Permuy, от името на групата GUE/NGL, Bodil Valero, от името на групата Verts/ALE, Margot Parker, от името на групата EFDD, Christelle Lechevalier, от името на групата ENF, Diane Dodds, независим член на ЕП, която отговори също така на два въпроса „синя карта“ от David Coburn и Arne Gericke, György Hölvényi, Francisco Assis, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Lampros Fountoulis, Anna Elżbieta Fotyga, Hannu Takkula, Franz Obermayr, Bruno Gollnisch, Andrzej Grzyb, Bas Belder, Jean-Luc Schaffhauser, Georgios Epitideios, Michèle Alliot-Marie, Branislav Škripek, Marie-Christine Arnautu, Tunne Kelam, Mirosław Piotrowski, Michaela Šojdrová, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Karol Karski, Arne Gericke, Jan Olbrycht, Notis Marias и Steven Woolfe.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Lefteris Christoforou, Nicola Caputo, Marek Jurek, Takis Hadjigeorgiou, Anna Záborská, Costas Mavrides и Eleftherios Synadinos.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Bogusław LIBERADZKI
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Pavel Svoboda, Silvia Costa, Marijana Petir и Mairead McGuinness.

Изказа се Karmenu Vella.

Разискването приключи.


18. Опазването на крайбрежните морски местообитания: случаят с Posidonia oceanica (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000076/2017), зададен от Alain Cadec, от името на комисията PECH, и Adina-Ioana Vălean, от името на комисията ENVI, към Комисията: Опазването на крайбрежните морски местообитания: случаят с Posidonia oceanica (2017/2903(RSP)) (B8-0605/2017)

Gabriel Mato и Claudiu Ciprian Tănăsescu развиха въпроса.

Karmenu Vella (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: José Inácio Faria, от името на групата PPE, Ricardo Serrão Santos, от името на групата S&D, João Ferreira, от името на групата GUE/NGL, Mireille D'Ornano, от името на групата EFDD, Sylvie Goddyn, от името на групата ENF, Jarosław Wałęsa, Renata Briano, Maria Lidia Senra Rodríguez, Rosa D'Amato, Dubravka Šuica, Nicola Caputo и Stefan Eck.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Notis Marias.

Изказа се Karmenu Vella.

Разискването приключи.


19. Прилагане на инструменти на политиката на сближаване от страна на регионите за справяне с демографските промени (разискване)

Доклад относно прилагането на инструменти на политиката на сближаване от страна на регионите за справяне с демографските промени [2016/2245(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Iratxe García Pérez (A8-0329/2017)

Iratxe García Pérez представи доклада.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Csaba Sógor, Julie Ward, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Rosa D'Amato, Georgios Epitideios, Anna Záborská, Nicola Caputo, Stanislav Polčák, Андрей Новаков, Sergio Gutiérrez Prieto и Janusz Korwin-Mikke.

Изказаха се: Corina Crețu (член на Комисията) и Iratxe García Pérez относно изказването на Janusz Korwin-Mikke (председателят взема това предвид).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.6 от протокола от 14.11.2017 г.


20. План за действие относно финансовите услуги на дребно (кратко представяне)

Доклад относно плана за действие относно финансовите услуги на дребно [2017/2066(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Olle Ludvigsson (A8-0326/2017)

Olle Ludvigsson направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Romana Tomc и Marisa Matias.

Изказа се Corina Crețu (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 5.7 от протокола от 14.11.2017 г.


21. Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Долупосочените членове на Парламента, които желаят да обърнат вниманието на Парламента към въпроси с политическа значимост, направиха едноминутни изказвания съгласно член 163 от Правилника за дейността:

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mihai Ţurcanu, John Howarth, Andrejs Mamikins, Mark Demesmaeker, Ramon Tremosa i Balcells, Josu Juaristi Abaunz, Bodil Valero, Gilles Lebreton, Janusz Korwin-Mikke, Romana Tomc, Emilian Pavel, Marek Jurek, Izaskun Bilbao Barandica, Paloma López Bermejo, Josep-Maria Terricabras, Michaela Šojdrová, Alex Mayer, Ангел Джамбазки, Jasenko Selimovic, Marisa Matias, Jordi Solé, Tomáš Zdechovský, Rory Palmer, Arne Gericke, Takis Hadjigeorgiou, Deirdre Clune, Julie Ward и Stanislav Polčák.


22. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 613.258/OJMA).


23. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 23.28 ч.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

Генерален секретар

Заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Адемов, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Али, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Курумбашев, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Михайлова, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagy, Nart, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Новаков, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Пирински, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Станишев, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Crowley, Händel, Le Pen, Майдел, Mosca, Punset, Rivasi, Tamburrano, Wieland, Żółtek

Правна информация