Indeks 
Protokol
PDF 249kWORD 76k
Mandag den 13. november 2017 - StrasbourgEndelig udgave
1.Genoptagelse af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 4.Valg af en næstformand i Europa-Parlamentet (frist for kandidaturer)
 5.Parlamentets sammensætning
 6.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 7.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231)
 8.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)
 9.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c)
 10.Kommissionens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger
 11.Modtagne dokumenter
 12.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 13.Arbejdsplan
 14.Territoriale typologier ***I (forhandling)
 15.Anerkendelse af erhvervskvalifikationer for sejlads på indre vandveje ***I (forhandling)
 16.Redning af liv: forbedret sikkerhed i biler i EU (forhandling)
 17.Forfølgelse af kristne i verden (forhandling)
 18.Beskyttelse af kysternes marine habitater: arten Posidonia oceanica (forhandling)
 19.Regionernes anvendelse af samhørighedsinstrumenterne til at modvirke demografiske forandringer (forhandling)
 20.Handlingsplan for finansielle tjenesteydelser i detailleddet (kortfattet forelæggelse)
 21.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 22.Dagsorden for næste møde
 23.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

1. Genoptagelse af sessionen

Formanden erklærede sessionen, som blev afbrudt torsdag den 26. oktober 2017, for genoptaget.


2. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 17.05.


3. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


4. Valg af en næstformand i Europa-Parlamentet (frist for kandidaturer)

Formanden meddelte, at Parlamentet skulle vælge to nye næstformand til erstatning for Ildikó Gáll-Pelcz og Alexander Graf Lambsdorff.

Fristen for kandidaturer var fastsat til tirsdag den 14. november 2017 kl. 20.30.

De to afstemninger ville finde sted onsdag den 15. november kl. 12.30.


5. Parlamentets sammensætning

De kompetente myndigheder i Nederlandene havde meddelt, at Cora van Nieuwenhuizen var blevet valgt til medlem af regeringen med virkning fra den 26. oktober 2017.

De kompetente estiske myndigheder havde givet meddelelse om ophøret af Marju Lauristins mandat med virkning fra den 6. november 2017, da hun var blevet valgt til kommunalbestyrelsen i Tartu (Estland).

Elisabeth Köstinger var blevet valgt til medlem af det østrigske parlament med virkning fra den 9. november 2017.

Da disse hverv i henhold til artikel 7, stk. 1, 2 og 3, i akten om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet var uforenelige med mandatet i Europa-Parlamentet, konstaterede Parlamentet, at disse mandater var ledige med virkning fra henholdsvis den 26. oktober og den 6. og 9. november 2017, og gav de nationale kompetente myndigheder meddelelse herom.

°
° ° °

Jutta Steinruck havde meddelt, at hun trådte tilbage som medem af Europa-Parlamentet med virkning fra den 1. januar 2018.

Parlamentet konstaterede i overenstemmelse med forretningsordenens artikel 4, stk. 1 og 2, at Jutta Steinrucks mandat var ledigt med virkning fra den 1. januar 2018, og gav de nationale kompetente myndigheder meddelelse herom.

°
° ° °

De kompetente estiske og østriske myndigheder havde meddelt, at Ivari Padar og Thomas Waitz var blevet udnævnt til medlemmer af Europa-Parlamentet med virkning fra henholdsvis den 6. november 2017 og den 10. november 2017 i stedet for Marju Lauristin og Ulrike Lunacek.

Parlamentet tog deres udnævnelse til efterretning.

Ivari Padar og Thomas Waitz deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe deres mandater endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt de forinden skriftligt har afgivet en erklæring om, at de ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.


6. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden havde fra Verts/ALE-Gruppen og EFDD-Gruppen modtaget følgende anmodninger om udnævnelser:

AFET: Michel Reimon

Delegationen for Forbindelserne med Bosnien-Hercegovina og Kosovo: Thomas Waitz

DEVE: Mireille D'Ornano i stedet for Raymond Finch

Disse udnævnelser ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.


7. Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231)

Udvalget AGRI havde fremsendt følgende berigtigelse til en tekst vedtaget af Europa-Parlamentet:

Berigtigelse P7_TA(2013)0490(COR03) til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 549) (Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 20. november 2013 med henblik på vedtagelse af ovennævnte forordning) (P7_TA(2013)0490) - (COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD))

I henhold til forretningsordenens artikel 231, stk. 4, anses denne berigtigelse for vedtaget, medmindre en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer senest 24 timer efter meddelelsen anmoder om, at den sættes under afstemning.

Berigtigelsen foreligger på Europarl under den indeværende mødeperiode.


8. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)

Formanden meddelte, at han onsdag den 15. november 2017 sammen med Rådets formand ville undertegne følgende retsakter, der var vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure:

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1920/2006 for så vidt angår udveksling af oplysninger om, et system for tidlig varsling af og risikovurderingsprocedure for nye psykoaktive stoffer (00026/2017/LEX - C8-0398/2017 - 2016/0261(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1380/2013 om den fælles fiskeripolitik (00048/2017/LEX - C8-0397/2017 - 2017/0190(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/65/EU om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (00040/2017/LEX - C8-0392/2017 - 2017/0013(COD))

- Europa-parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af de forvaltnings-, bevarelses- og kontrolforanstaltninger, der skal anvendes i konventionsområdet for Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT), og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1936/2001, (EF) nr. 1984/2003 og (EF) nr. 520/2007 (00031/2017/LEX - C8-0390/2017 - 2016/0187(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en inspektionsordning med henblik på sikker drift af ro-ro-passagerskibe og højhastighedspassagerfartøjer i rutefart og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/16/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 1999/35/EF (00036/2017/LEX - C8-0378/2017 - 2016/0172(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 98/41/EF om registrering af de ombordværende på passagerskibe, som sejler til og fra havne i Fællesskabets medlemsstater, og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/65/EU om meldeformaliteter for skibe, der ankommer til eller afgår fra havne i medlemsstaterne (00035/2017/LEX - C8-0377/2017 - 2016/0171(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2009/45/EF om sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe (00034/2017/LEX - C8-0376/2017 - 2016/0170(COD))

- Europa Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets rammeafgørelse 2004/757/RIA med henblik på at inkludere nye psykoaktive stoffer i definitionen af "»narkotika«" og om ophævelse af Rådets afgørelse 2005/387/RIA (00051/2017/LEX - C8-0350/2017 - 2013/0304(COD)).


9. Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c)

Formanden meddelte, at flere udvalg havde vedtaget at indlede interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 69c, stk. 1:

—   LIBE, på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne (omarbejdning) (2016/0133(COD)COM(2016)0270 – C8-0173/2016). Ordfører: Cecilia Wikström (A8-0345/2017)

—   LIBE, på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om brug af Schengeninformationssystemet i forbindelse med tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (2016/0407(COD)COM(2016)0881 – C8-0532/2016). Ordfører: Jeroen Lenaers (A8-0348/2017)

—    LIBE, på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området ind- og udrejsekontrol, om ændring af forordning (EU) nr. 515/2014 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1987/2006 (2016/0408(COD)COM(2016)0882 – C8-0533/2016). Ordfører: Carlos Coelho (A8-0347/2017)

—   LIBE, på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området politisamarbejde og strafferetligt samarbejde, om ændring af forordning (EU) nr. 515/2014 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1986/2006, Rådets afgørelse 2007/533/RIA og Kommissionens afgørelse 2010/261/EU (2016/0409(COD) – COM(2016)0883 – C8-0349/2016). Ordfører: Carlos Coelho (A8-0349/2017).

I overensstemmelse med artikel 69c, stk. 2, kan et antal medlemmer eller en eller flere politiske grupper, der mindst når op på den middelhøje tærskel, inden midnat den 14. november 2017 skriftligt anmode om, at et udvalgs afgørelse om at indlede forhandlinger sættes under afstemning.

Der kan indledes forhandlinger på ethvert tidspunkt efter udløbet af den fastsatte frist, såfremt der ikke er fremsat en anmodning om en afstemning i Parlamentet om afgørelsen om at indlede forhandlinger.

°
° ° °

Indlæg

—   Cristian Dan Preda og Andrea Bocskor, om ny lovgivning på uddannelsesområdet, der begrænser undervisning på minoritetssprog i Ukraine (formanden meddelte, at han allerede samme aften skriftligt ville henvende sig til den ukrainske præsident, Petro Porochenko, for at anmode ham om yderligere oplysninger om respekten for minoritetssprog i Ukraine, og navnlig for europæiske minoritetssprog, og oplyste, at han ville gentage disse anmodninger under topmødet i Det Østlige Partnerskab den efterfølgende uge)

—   Janusz Lewandowski, om det nylige jordskælv på grænsen mellem Iran og Irak (formanden meddelte, at han allerede havde kondoleret de to landes statschefer og givet udtryk for Parlamentets solidaritet)

—   Lefteris Christoforou, om blokeringen af humanitærhjælp i Cypern (formanden bekræftede, at han ville anmode den tyrkiske ambassadør om forklaringer for så vidt angår situationen for det græske mindretal i den nordlige del af Cypern).

Indlæg af Janusz Korwin-Mikke, der vendte tilbage til situationen i Ukraine og omtalte sagen om Mikheil Saakachvili.


10. Kommissionens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger

Kommissionens meddelelser om dens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger fra mødeperioderne i maj II, juli og september 2017 forelå på Europarl.


11. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse aspekter af aftaler om onlinesalg og andre former for fjernsalg af varer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/22/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF (COM(2017)0637 - C8-0379/2017 - 2015/0288(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

rådg.udv. :

CULT, JURI

2) fra udvalgene

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om integrerede landbrugsstatistikker og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1166/2008 og (EU) nr. 1337/2011 (COM(2016)0786 - C8-0514/2016 - 2016/0389(COD)) - AGRI - Ordfører: Viorica Dăncilă (A8-0300/2017)

***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU for så vidt angår usikrede gældsinstrumenters prioritetsrækkefølge ved insolvens (COM(2016)0853 - C8-0479/2016 - 2016/0363(COD)) - ECON - Ordfører: Gunnar Hökmark (A8-0302/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (COM(2016)0591 - C8-0382/2016 - 2016/0286(COD)) - ITRE - Ordfører: Evžen Tošenovský (A8-0305/2017)

- * Betænkning om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF og direktiv 2009/132/EF for så vidt angår visse momsforpligtelser i forbindelse med levering af ydelser og fjernsalg af varer (COM(2016)0757 - C8-0004/2017 - 2016/0370(CNS)) - ECON - Ordfører: Cătălin Sorin Ivan (A8-0307/2017)

- Betænkning om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om Det Østlige Partnerskab forud for topmødet i november 2017 (2017/2130(INI)) - AFET - Ordførere: Laima Liucija Andrikienė, Knut Fleckenstein (A8-0308/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)) - LIBE - Ordfører: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om grænseoverskridende pakkeleveringstjenester (COM(2016)0285 - C8-0195/2016 - 2016/0149(COD)) - TRAN - Ordfører: Lucy Anderson (A8-0315/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af en EU-genbosætningsramme og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 516/2014 (COM(2016)0468 - C8-0325/2016 - 2016/0225(COD)) - LIBE - Ordfører: Malin Björk (A8-0316/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser (COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) - EMPL - Ordførere: Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust) (COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)) – LIBE - Ordfører: Axel Voss (A8-0320/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/59/EF om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport eller personbefordring ad vej, og direktiv 2006/126/EF om kørekort (COM(2017)0047 - C8-0025/2017 - 2017/0015(COD)) - TRAN - Ordfører: Peter Lundgren (A8-0321/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) og om ændring af forordning (EU) nr. 515/2014, (EU) 2016/399 og (EU) 2016/1624 (COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357A(COD)) – LIBE - Ordfører: Kinga Gál (A8-0322/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2016/794 med henblik på oprettelse af et EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) (N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD)) - LIBE - Ordfører: Kinga Gál (A8-0323/2017)

- ***I Betænkning om forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om respekt for privatliv og beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med elektronisk kommunikation og om ophævelse af direktiv 2002/58/EF (forordning om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation) (COM(2017)0010 - C8-0009/2017 - 2017/0003(COD)) - LIBE - Ordfører: Marju Lauristin (A8-0324/2017)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af den udvidede partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Kasakhstan på den anden side (12409/2016 - C8-0469/2016 - 2016/0166(NLE)) - AFET - Ordfører: Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017)

- Betænkning om handlingsplan for finansielle tjenesteydelser i detailleddet (2017/2066(INI)) - ECON - Ordfører: Olle Ludvigsson (A8-0326/2017)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af partnerskabsaftalen om forbindelser og samarbejde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og New Zealand på den anden side (15470/2016 - C8-0027/2017 - 2016/0366(NLE)) - AFET - Ordfører: Charles Tannock (A8-0327/2017)

- Udkast til betænkning om årsberetningen om Den Europæiske Ombudsmands virksomhed i 2016 (2017/2126(INI)) - PETI - Ordfører: Marlene Mizzi (A8-0328/2017)

- Betænkning om regionernes anvendelse af samhørighedsinstrumenterne til at modvirke demografiske forandringer (2016/2245(INI)) - REGI - Ordfører: Iratxe García Pérez (A8-0329/2017)

- Betænkning om redning af liv: forbedret sikkerhed i biler i EU (2017/2085(INI)) - TRAN - Ordfører: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0330/2017)

- ***I Betænkning om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af tillægstold på importen af visse produkter med oprindelse i Amerikas Forenede Stater (kodifikation) (COM(2017)0361 - C8-0226/2017 - 2014/0175(COD)) - JURI - Ordfører: Jiří Maštálka (A8-0331/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af direktiv 2010/40/EU for så vidt angår perioden for vedtagelse af delegerede retsakter (COM(2017)0136 - C8-0116/2017 - 2017/0060(COD)) - TRAN - Ordfører: Gesine Meissner (A8-0332/2017)

- Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af partnerskabsaftalen om forbindelser og samarbejde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og New Zealand på den anden side (2017/2050(INI)) - AFET - Ordfører: Charles Tannock (A8-0333/2017)

- Betænkning om EU-Afrika-strategien: en stærk drivkraft for udvikling (2017/2083(INI)) - DEVE - Ordfører: Maurice Ponga (A8-0334/2017)

- Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af den udvidede partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Kasakhstan på den anden side (2017/2035(INI)) - AFET - Ordfører: Liisa Jaakonsaari (A8-0335/2017)

- * Betænkning om den foreslåede udnævnelse af Karel Pinxten til medlem af Revisionsretten (10606/2017 - C8-0328/2017 - 2017/0812(NLE)) – CONT - Ordfører: Indrek Tarand (A8-0336/2017)

- * Betænkning om den foreslåede udnævnelse af Pietro Russo til medlem af Revisionsretten (11872/2017 - C8-0329/2017 - 2017/0813(NLE)) – CONT - Ordfører: Indrek Tarand (A8-0337/2017)

- * Betænkning om den foreslåede udnævnelse af Hannu Takkula til medlem af Revisionsretten (12248/2017 - C8-0330/2017 - 2017/0814(NLE)) - CONT - Ordfører: Indrek Tarand (A8-0338/2017)

- Betænkning om bekæmpelse af uligheder som et middel til at stimulere jobskabelse og vækst (2016/2269(INI)) - EMPL - Ordfører: Javi López (A8-0340/2017)

- * Betænkning om den foreslåede udnævnelse af Bettina Jakobsen til medlem af Revisionsretten (10762/2017 - C8-0332/2017 - 2017/0816(NLE)) - CONT - Ordfører: Indrek Tarand (A8-0341/2017)

- * Betænkning om den foreslåede udnævnelse af Baudilio Tomé Muguruza til medlem af Revisionsretten (11345/2017 - C8-0331/2017 - 2017/0815(NLE)) - CONT - Ordfører: Indrek Tarand (A8-0342/2017)

- * Betænkning om den foreslåede udnævnelse af João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo til medlem af Revisionsretten (11871/2017 - C8-0333/2017 - 2017/0817(NLE)) - CONT - Ordfører: Indrek Tarand (A8-0343/2017)

- * Betænkning om den foreslåede udnævnelse af Iliana Ivanova til medlem af Revisionsretten (12247/2017 - C8-0334/2017 - 2017/0818(NLE)) - CONT - Ordfører: Indrek Tarand (A8-0344/2017)

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globalisering på baggrund af en ansøgning fra Italien - EGF/2017/004 IT/Almaviva (COM(2017)0496 - C8-0322/2017 - 2017/2200(BUD)) - BUDG - Ordfører: Daniele Viotti (A8-0346/2017).


12. Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)

Medlemmerne havde indgivet følgende forespørgsler til mundtlig besvarelse (forretningsordenens artikel 128):

—   (O-000076/2017) af Alain Cadec, for PECH, og Adina-Ioana Vălean, for ENVI, til Kommissionen: Beskyttelse af marine levesteder langs kysten: arten Posidonia oceanica (2017/2903(RSP)) (B8-0605/2017)

—   (O-000065/2017) af Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Luke Ming Flanagan og Benedek Jávor, for ENVI, til Rådet: EU's revision af gennemførelsen af miljøreglerne (EIR) (2017/2705(RSP)) (B8-0606/2017)

—   (O-000066/2017) af Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Luke Ming Flanagan og Benedek Jávor, for ENVI, til Kommissionen: EU's revision af gennemførelsen af miljøreglerne (EIR) (2017/2705(RSP)) (B8-0607/2017)

—   (O-000067/2017) af Herbert Dorfmann, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Benedek Jávor og Mireille D'Ornano, for ENVI, til Kommissionen: Handlingsplanen for natur, mennesker og økonomi (2017/2819(RSP)) (B8-0608/2017)

—   (O-000071/2017) af Petra Kammerevert, for CULT, til Kommissionen: Turistaftalen 2018 mellem EU og Kina (2017/2846(RSP)) (B8-0609/2017)

—   (O-000082/2017) af Czesław Adam Siekierski, for AGRI, til Kommissionen: Det russiske forbud - EU's frugt- og grøntsektor (2017/2950(RSP)) (B8-0610/2017).


13. Arbejdsplan

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden november I 2017 (PE 613.258/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 149):

Mandag
Anmodning fra ENF-Gruppen om som første punkt for eftermiddagens dagsorden at opføre redegørelser fra Rådet og Kommissionen om jordskælvet i Iran og Irak.

Indlæg af Franz Obermayr for ENF-Gruppen, der forelagde anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen.

Anmodning fra ENF-gruppen om som andet punkt på eftermiddagens dagsorden at opføre redegørelser fra Rådet og Kommissionen om ”Sort Mandag”-demonstrationerne i Sydafrika.

Indlæg af Janice Atkinson, for ENF, der forelagde anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen.

Tirsdag

Anmodning fra EFDD-Gruppen om som andet punkt på dagsordenen for tirsdag morgen at opføre redegørelser fra Rådet og Kommissionen om situationen i Catalonien. Forhandlingen om betænkning om «Samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse» Betænkning: Olga Sehnalová - A8-0077/2017 (punkt 15 i PDOJ) ville således blive udskudt til om eftermiddagen, med afstemning om onsdagen.

Talere: James Carver for EFDD-Gruppen, der forelagde anmodningen, og Esteban González Pons for PPE-Gruppen, der talte imod anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen ved VE (65 for, 241 imod, 31 hverken/eller).

Anmodning fra Verts/ALE-gruppen om på dagsordenen for tirsdag eftermiddag at opføre redegørelser fra Rådet og Kommissionen om den sociale søjle. Forhandlingen ville blive afsluttet med indgivelse af beslutningsforslag.

Talere: Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, der forelagde anmodningen, Maria João Rodrigues for S&D-Gruppen, der talte imod anmodningen og foreslog, at debatten fandt sted i december, og Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, der fastholdt sit oprindelige forslag.

Parlamentet forkastede anmodningen ved VE (113 for, 193 imod, 15 hverken/eller).

Anmodning fra EFDD-gruppen om som fjerde punkt på dagsordenen for tirsdag eftermiddag at opføre en redegørelse fra Kommissionen om medarbejdere i internationale organisatde adgang til menneskerettighedsdomstole. Forhandlingen ville blive afsluttet med indgivelse af beslutningsforslag.

Indlæg af Gerard Batten for EFDD-Gruppen, der forelagde anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen ved VE (52 for, 220 imod, 42 hverken/eller).

°
° ° °

Arbejdsplanen fastsattes således.


FORSÆDE: Evelyne GEBHARDT
næstformand

14. Territoriale typologier ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1059/2003 for så vidt angår de territoriale typologier (Tercet) [COM(2016)0788 - C8-0516/2016 - 2016/0393(COD)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Iskra Mihaylova (A8-0231/2017)

Iskra Mihaylova forelagde betænkningen.

Indlæg af Marianne Thyssen (medlem af Kommissionen).

Talere: Andrey Novakov for PPE-Gruppen, Tonino Picula for S&D-Gruppen, Ruža Tomašić for ECR-Gruppen, Ivan Jakovčić for ALDE-Gruppen, Younous Omarjee for GUE/NGL-Gruppen, Rosa D'Amato for EFDD-Gruppen, Olaf Stuger for ENF-Gruppen, Franc Bogovič, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig og Tibor Szanyi, Esther Herranz García og Daniel Buda.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias og Eleftherios Synadinos.

Talere: Marianne Thyssen og Iskra Mihaylova.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.3 i protokollen af 14.11.2017.


15. Anerkendelse af erhvervskvalifikationer for sejlads på indre vandveje ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer for sejlads på indre vandveje og om ophævelse af Rådets direktiv 96/50/EF og Rådets direktiv 91/672/EØF [COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Gesine Meissner (A8-0338/2016)

Gesine Meissner forelagde betænkningen.

Indlæg af Violeta Bulc (medlem af Kommissionen).

Talere: Wim van de Camp for PPE-Gruppen, Claudia Țapardel for S&D-Gruppen, Peter van Dalen for ECR-Gruppen, Gabriele Preuß, Mark Demesmaeker, Bogusław Liberadzki og Evelyn Regner.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák, Maria Grapini og Notis Marias.

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

Talere: Violeta Bulc og Gesine Meissner.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.4 i protokollen af 14.11.2017.


16. Redning af liv: forbedret sikkerhed i biler i EU (forhandling)

Betænkning om redning af liv: forbedret sikkerhed i biler i EU [2017/2085(INI)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0330/2017)

Markus Ferber (stedfortræder for ordføreren) forelagde betænkningen.

Indlæg af Violeta Bulc (medlem af Kommissionen).

Talere: Wim van de Camp for PPE-Gruppen, Olga Sehnalová for S&D-Gruppen, Mark Demesmaeker for ECR-Gruppen, Dominique Riquet for ALDE-Gruppen, Kateřina Konečná for GUE/NGL-Gruppen, Michael Cramer for Verts/ALE-Gruppen, Daniela Aiuto for EFDD-Gruppen, Andor Deli, Lucy Anderson, Izaskun Bilbao Barandica, Jaromír Kohlíček, Deirdre Clune, Janusz Zemke, Carlos Coelho, Maria Grapini og Nicola Caputo.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Maria Spyraki, Notis Marias, Franc Bogovič, Andrey Novakov og Stanislav Polčák.

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Georgios Epitideios.

Talere: Violeta Bulc og Dieter-Lebrecht Koch (ordfører).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.2 i protokollen af 14.11.2017.


17. Forfølgelse af kristne i verden (forhandling)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Forfølgelse af kristne i verden (2017/2957(RSP))

Karmenu Vella (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Josef Weidenholzer for S&D-Gruppen, Ruža Tomašić for ECR-Gruppen, María Teresa Giménez Barbat for ALDE-Gruppen, Javier Couso Permuy for GUE/NGL-Gruppen, Bodil Valero for Verts/ALE-Gruppen, Margot Parker for EFDD-Gruppen, Christelle Lechevalier for ENF-Gruppen, Diane Dodds, løsgænger, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra David Coburn og Arne Gericke, György Hölvényi, Francisco Assis, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Lampros Fountoulis, Anna Elżbieta Fotyga, Hannu Takkula, Franz Obermayr, Bruno Gollnisch, Andrzej Grzyb, Bas Belder, Jean-Luc Schaffhauser, Georgios Epitideios, Michèle Alliot-Marie, Branislav Škripek, Marie-Christine Arnautu, Tunne Kelam, Mirosław Piotrowski, Michaela Šojdrová, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Karol Karski, Arne Gericke, Jan Olbrycht, Notis Marias og Steven Woolfe.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Lefteris Christoforou, Nicola Caputo, Marek Jurek, Takis Hadjigeorgiou, Anna Záborská, Costas Mavrides og Eleftherios Synadinos.

FORSÆDE: Bogusław LIBERADZKI
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Pavel Svoboda, Silvia Costa, Marijana Petir og Mairead McGuinness.

Indlæg af Karmenu Vella.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


18. Beskyttelse af kysternes marine habitater: arten Posidonia oceanica (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000076/2017) af Alain Cadec, for PECH, og Adina-Ioana Vălean, for ENVI, til Kommissionen: Beskyttelse af marine levesteder langs kysten: arten Posidonia oceanica (2017/2903(RSP)) (B8-0605/2017)

Gabriel Mato og Claudiu Ciprian Tănăsescu begrundede forespørgslen.

Karmenu Vella (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: José Inácio Faria for PPE-Gruppen, Ricardo Serrão Santos for S&D-Gruppen, João Ferreira for GUE/NGL-Gruppen, Mireille D'Ornano for EFDD-Gruppen, Sylvie Goddyn for ENF-Gruppen, Jarosław Wałęsa, Renata Briano, Maria Lidia Senra Rodríguez, Rosa D'Amato, Dubravka Šuica, Nicola Caputo og Stefan Eck.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias.

Indlæg af Karmenu Vella.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


19. Regionernes anvendelse af samhørighedsinstrumenterne til at modvirke demografiske forandringer (forhandling)

Betænkning om regionernes anvendelse af samhørighedsinstrumenterne til at modvirke demografiske forandringer [2016/2245(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Iratxe García Pérez (A8-0329/2017)

Iratxe García Pérez forelagde betænkningen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Csaba Sógor, Julie Ward, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Rosa D'Amato, Georgios Epitideios, Anna Záborská, Nicola Caputo, Stanislav Polčák, Andrey Novakov, Sergio Gutiérrez Prieto og Janusz Korwin-Mikke.

Talere: Corina Crețu (medlem af Kommissionen) og Iratxe García Pérez om Janusz Korwin-Mikkes indlæg (formanden tog det til efterretning).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.6 i protokollen af 14.11.2017.


20. Handlingsplan for finansielle tjenesteydelser i detailleddet (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om handlingsplan for finansielle tjenesteydelser i detailleddet [2017/2066(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Olle Ludvigsson (A8-0326/2017)

Olle Ludvigsson foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Romana Tomc og Marisa Matias.

Indlæg af Corina Crețu (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.7 i protokollen af 14.11.2017.


21. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 163:

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mihai Ţurcanu, John Howarth, Andrejs Mamikins, Mark Demesmaeker, Ramon Tremosa i Balcells, Josu Juaristi Abaunz, Bodil Valero, Gilles Lebreton, Janusz Korwin-Mikke, Romana Tomc, Emilian Pavel, Marek Jurek, Izaskun Bilbao Barandica, Paloma López Bermejo, Josep-Maria Terricabras, Michaela Šojdrová, Alex Mayer, Angel Dzhambazki, Jasenko Selimovic, Marisa Matias, Jordi Solé, Tomáš Zdechovský, Rory Palmer, Arne Gericke, Takis Hadjigeorgiou, Deirdre Clune, Julie Ward og Stanislav Polčák.


22. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 613.258/OJMA).


23. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.28.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Crowley, Händel, Le Pen, Maydell, Mosca, Punset, Rivasi, Tamburrano, Wieland, Żółtek

Juridisk meddelelse