Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 262kWORD 84k
Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 4.Εκλογή αντιπροέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων)
 5.Σύνθεση του Σώματος
 6.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 7.Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού)
 8.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)
 9.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού)
 10.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 11.Κατάθεση εγγράφων
 12.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 13.Διάταξη των εργασιών
 14.Εδαφικές τυπολογίες (Tercet) ***I (συζήτηση)
 15.Αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στην εσωτερική ναυσιπλοΐα ***I (συζήτηση)
 16.Διάσωση ζωών: ενίσχυση της ασφάλειας των αυτοκινήτων στην ΕΕ (συζήτηση)
 17.Οι διωγμοί των χριστιανών στον κόσμο (συζήτηση)
 18.Προστασία των παράκτιων θαλάσσιων ενδιαιτημάτων: η περίπτωση της Posidonia oceanica (συζήτηση)
 19.Ανάπτυξη των μηχανισμών της πολιτικής συνοχής ανά περιφέρεια για την αντιμετώπιση των δημογραφικών αλλαγών (συζήτηση)
 20.Σχέδιο δράσης για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (σύντομη παρουσίαση)
 21.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 22.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 23.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου

Η σύνοδος, που είχε διακοπεί την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017, επαναλαμβάνεται.


2. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 17.05.


3. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


4. Εκλογή αντιπροέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων)

Ο Πρόεδρος ενημερώνει ότι το Κοινοβούλιο θα προβεί στην εκλογή δύο νέων αντιπροέδρων σε αντικατάσταση της Ildikó Gáll-Pelcz και του Alexander Graf Lambsdorff.

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει την Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017, στις 20.30.

Οι δύο ψηφοφορίες θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου, στις 12.30.


5. Σύνθεση του Σώματος

Οι αρμόδιες ολλανδικές αρχές ανακοίνωσαν ότι η Cora van Nieuwenhuizen διορίστηκε μέλος της κυβέρνησης με ισχύ από τις 26 Οκτωβρίου 2017.

Οι αρμόδιες εσθονικές αρχές ανακοίνωσαν τη λήξη της θητείας της Marju Lauristin, με ισχύ από τις 6 Νοεμβρίου 2017, κατόπιν της εκλογής της στο δημοτικό συμβούλιο του Τάρτου (Εσθονία).

Η Elisabeth Köstinger εξελέγη βουλευτής στο κοινοβούλιο της Αυστρίας με ισχύ από τις 9 Νοεμβρίου 2017.

Το Σώμα λαμβάνει υπόψη ότι, σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 7 της Πράξης περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία, τα αξιώματα αυτά είναι ασυμβίβαστα με το αξίωμα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και διαπιστώνει τη χηρεία των εδρών τους με ισχύ από την 26η Οκτωβρίου, την 6η και την 9η Νοεμβρίου 2017, αντίστοιχα, και ενημερώνει τις αρμόδιες εθνικές αρχές.

°
° ° °

Η Jutta Steinruck υπέβαλε την παραίτησή της από μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2018.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 2 του Κανονισμού, το Σώμα διαπιστώνει τη χηρεία της έδρας της Jutta Steinruck με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2018, και ενημερώνει τις αρμόδιες εθνικές αρχές.

°
° ° °

Οι αρμόδιες εσθονικές και αυστριακές αρχές ανακοίνωσαν την εκλογή των Ivari Padar και Thomas Waitz στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με ισχύ από τις 6 Νοεμβρίου 2017 και από τις 10 Νοεμβρίου 2017, σε αντικατάσταση των Marju Lauristin και Ulrike Lunacek, αντίστοιχα.

Το Σώμα λαμβάνει υπόψη την εκλογή τους.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του Κανονισμού, έως ότου ελεγχθεί η εντολή των βουλευτών ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, οι Ivari Padar και Thomas Waitz καταλαμβάνουν τις έδρες τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συμμετέχουν στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχουν προηγουμένως υπογράψει γραπτή δήλωση ότι δεν κατέχουν οποιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητά του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


6. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από τις ομάδες Verts/ALE και EFDD τα ακόλουθα αιτήματα διορισμού:

επιτροπή AFET: Michel Reimon

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και το Κοσσυφοπέδιο: Thomas Waitz

επιτροπή DEVE: Mireille D'Ornano αντί του Raymond Finch

Oι ως άνω διορισμοί θα θεωρηθούν επικυρωθέντες εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.


7. Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού)

Η επιτροπή AGRI διαβίβασε το ακόλουθο διορθωτικό σε κείμενο που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

Διορθωτικό P7_TA(2013)0490(COR03) στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 549) - (θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 20 Νοεμβρίου 2013 ενόψει της έγκρισης του ως άνω κανονισμού) [P7_TA(2013)0490] - [COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD)]

Σύμφωνα με το άρθρο 231 παράγραφος 4 του Κανονισμού, το εν λόγω διορθωτικό λογίζεται εγκριθέν, εκτός εάν υποβληθεί από πολιτική ομάδα ή από σαράντα τουλάχιστον βουλευτές και εντός είκοσι τεσσάρων ωρών αίτηση να τεθεί σε ψηφοφορία.

Το διορθωτικό διατίθεται στο Europarl για τη διάρκεια της παρούσας περιόδου συνόδου.


8. Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι, από κοινού με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, θα προβεί την Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2017, στην υπογραφή των ακόλουθων πράξεων, που εγκρίνονται κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία:

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1920/2006 όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών, το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και τη διαδικασία αξιολόγησης κινδύνων σχετικά με νέες ψυχοδραστικές ουσίες [00026/2017/LEX - C8-0398/2017 – 2016/0261(COD)

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική [00048/2017/LEX - C8-0397/2017 – 2017/0190(COD)

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/65/ΕΕ για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό [00040/2017/LEX - C8-0392/2017 – 2017/0013(COD)

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό μέτρων διαχείρισης, διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στη ζώνη της σύμβασης της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT) και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1936/2001, (ΕΚ) αριθ. 1984/2003 και (ΕΚ) αριθ. 520/2007 [00031/2017/LEX - C8-0390/2017 – 2016/0187(COD)

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με σύστημα επιθεωρήσεων για την ασφαλή εκτέλεση των τακτικών δρομολογίων με επιβατηγά πλοία ro-ro και ταχύπλοα επιβατηγά σκάφη και για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 1999/35/ΕΚ του Συμβουλίου [00036/2017/LEX - C8-0378/2017 – 2016/0172(COD)

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 98/41/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την καταγραφή των ατόμων που ταξιδεύουν με επιβατηγά πλοία που εκτελούν δρομολόγια προς ή από λιμένες των κρατών μελών της Κοινότητας και για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων για τα πλοία κατά τον κατάπλου ή/και απόπλου από λιμένες των κρατών μελών [00035/2017/LEX - C8-0377/2017 – 2016/0171(COD)

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/45/ΕΚ για τους κανόνες και τα πρότυπα ασφάλειας για τα επιβατηγά πλοία [00034/2017/LEX - C8-0376/2017 – 2016/0170(COD)

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης πλαισίου 2004/757/ΔΕΥ του Συμβουλίου, με σκοπό να περιληφθούν στον ορισμό των ναρκωτικών νέες ψυχοδραστικές ουσίες, και για την κατάργηση της απόφασης 2005/387/ΔΕΥ του Συμβουλίου [00051/2017/LEX - C8-0350/2017 – 2013/0304(COD)].


9. Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει τις αποφάσεις πολλών επιτροπών να προχωρήσουν σε διοργανικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 69γ, παράγραφος 1 του Κανονισμού:

—   επιτροπή LIBE, βάσει της έκθεσης σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα (αναδιατύπωση) [2016/0133(COD)COM(2016)0270 – C8-0173/2016]. Εισηγήτρια: Cecilia Wikström (A8-0345/2017

—   επιτροπή LIBE, βάσει της έκθεσης σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών [2016/0407(COD)COM(2016)0881 – C8-0532/2016]. Εισηγητής: Jeroen Lenaers (A8-0348/2017

—   επιτροπή LIBE, βάσει της έκθεσης σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) στον τομέα των συνοριακών ελέγχων, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 515/2014 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 [2016/0408(COD)COM(2016)0882 – C8-0533/2016]. Εισηγητής: Carlos Coelho (A8-0347/2017

—   επιτροπή LIBE, βάσει της έκθεσης σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) στον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας και της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 515/2014 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1986/2006, της απόφασης 2007/533/ΔΕΥ του Συμβουλίου και της απόφασης 2010/261/ΕΕ της Επιτροπής [2016/0409(COD)COM(2016)0883 – C8-0349/2016]. Εισηγητής: Carlos Coelho (A8-0349/2017).

Σύμφωνα με το άρθρο 69γ παράγραφος 2 του Κανονισμού, ένας αριθμός μελών ή μια ή περισσότερες πολιτικές ομάδες που συμπληρώνουν τουλάχιστον το μέσο ελάχιστο όριο μπορούν να ζητήσουν γραπτώς, πριν από τα μεσάνυχτα της Τρίτης 14 Νοεμβρίου 2017, να τεθούν σε ψηφοφορία οι αποφάσεις για την έναρξη διαπραγματεύσεων.

Οι διαπραγματεύσεις μπορεί να ξεκινήσουν ανά πάσα στιγμή αφού εκπνεύσει η προθεσμία αυτή, εάν δεν έχει διατυπωθεί αίτημα για ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο σχετικά με την απόφαση για έναρξη διαπραγματεύσεων.

°
° ° °

Παρεμβάσεις

—   Οι Cristian Dan Preda και Andrea Bocskor, σχετικά με τον νέο νόμο στον τομέα της εκπαίδευσης που περιορίζει τη διδασκαλία στις μειονοτικές γλώσσες στην Ουκρανία (ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι – ήδη απόψε – θα απευθυνθεί γραπτώς στον ουκρανό πρόεδρο Petro Porochenko, για να ζητήσει διευκρινίσεις σχετικά με το ζήτημα του σεβασμού των γλωσσικών μειονοτήτων, και κυρίως εκείνων που ομιλούν ευρωπαϊκές γλώσσες, και ενημερώνει ότι θα επαναλάβει τα εν λόγω αιτήματα κατά τη σύνοδο κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης την επόμενη εβδομάδα)·

—   Ο Janusz Lewandowski σχετικά με τον πρόσφατο σεισμό στα σύνορα Ιράν-Ιράκ (ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι ήδη έχει διαβιβάσει την αλληλεγγύη και τα συλλυπητήριά του στους αρχηγούς κρατών των δύο χωρών)·

—   Ο Λευτέρης Χριστοφόρου, σχετικά με τον αποκλεισμό της ανθρωπιστικής βοήθειας στην Κύπρο (ο Πρόεδρος βεβαιώνει ότι θα ζητήσει εξηγήσεις από τον τούρκο πρέσβη σχετικά με την κατάσταση της ελληνικής μειονότητας στο βόρειο τμήμα της Κύπρου).

Παρεμβαίνει ο Janusz Korwin-Mikke ο οποίος, επιστρέφοντας στο ζήτημα της κατάστασης στην Ουκρανία, αναφέρει την περίπτωση του Mikheil Saakachvili.


10. Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου

Οι ανακοινώσεις της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια των περιόδων συνόδου Μαΐου II, Ιουλίου και Σεπτεμβρίου 2017 διατίθενται στο Eurοparl.


11. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Τροποποιημένη πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για τις διαδικτυακές και άλλες εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [COM(2017)0637 - C8-0379/2017 – 2015/0288(COD)]
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

γνωμοδότηση :

CULT, JURI

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ενοποιημένες στατιστικές για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1166/2008 και (ΕΕ) αριθ. 1337/2011 [COM(2016)0786 - C8-0514/2016 – 2016/0389(COD)] - επιτροπή AGRI - Εισηγήτρια: Viorica Dăncilă (A8-0300/2017)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κατάταξη των μη εξασφαλισμένων χρεωστικών μέσων στην πτωχευτική ιεραρχία [COM(2016)0853 - C8-0479/2016 – 2016/0363(COD)] - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Gunnar Hökmark (A8-0302/2017)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ίδρυση του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες [COM(2016)0591 - C8-0382/2016 – 2016/0286(COD)] - επιτροπή ITRE - Εισηγητής: Evžen Tošenovský (A8-0305/2017)

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ και της οδηγίας 2009/132/ΕΚ όσον αφορά ορισμένες υποχρεώσεις που απορρέουν από τον φόρο προστιθέμενης αξίας για παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως [COM(2016)0757 - C8-0004/2017 – 2016/0370(CNS)] - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Cătălin Sorin Ivan (A8-0307/2017)

- Έκθεση σχετικά με σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ όσον αφορά την ανατολική εταιρική σχέση, ενόψει της συνόδου κορυφής του Νοεμβρίου 2017 [2017/2130(INI)] - επιτροπή AFET - Εισηγήτριες: Laima Liucija Andrikienė, Knut Fleckenstein (A8-0308/2017)

- ***I Έκθεση σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ [COM(2017)0008 - C8-0008/2017 – 2017/0002(COD)] - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων [COM(2016)0285 - C8-0195/2016 – 2016/0149(COD)] - επιτροπή TRAN - Εισηγήτρια: Lucy Anderson (A8-0315/2017)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου της Ένωσης για την επανεγκατάσταση και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [COM(2016)0468 - C8-0325/2016 – 2016/0225(COD)] - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Malin Björk (A8-0316/2017)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1996 σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών [COM(2016)0128 - C8-0114/2016 – 2016/0070(COD)] - επιτροπή EMPL - Εισηγήτριες: Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

- ***I Έκθεση για την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης (Eurojust) [COM(2013)0535 - C7-0240/2013 – 2013/0256(COD)] - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Axel Voss (A8-0320/2017)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/59/ΕΚ σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών και της οδηγίας 2006/126/ΕΚ για την άδεια οδήγησης [COM(2017)0047 - C8-0025/2017 – 2017/0015(COD)] - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Peter Lundgren (A8-0321/2017)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS), καθώς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 515/2014, (ΕΕ) 2016/399 και (ΕΕ) 2016/1624 [COM(2016)0731 - C8-0466/2016 – 2016/0357A(COD)] - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Kinga Gál (A8-0322/2017)

- ***I Έκθεση σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (EΕ) 2016/794 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS) [N8-0050/2017 - C8-0306/2017 – 2016/0357B(COD)] - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Kinga Gál (A8-0323/2017)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και την κατάργηση της οδηγίας 2002/58/ΕΚ (κανονισμός για την ιδιωτική ζωή και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) [COM(2017)0010 - C8-0009/2017 – 2017/0003(COD)] - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Marju Lauristin (A8-0324/2017)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της ενισχυμένης συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας του Καζαχστάν, αφετέρου [12409/2016 - C8-0469/2016 – 2016/0166(NLE)] - επιτροπή AFET - Εισηγήτρια: Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017)

- Έκθεση σχετικά με το σχέδιο δράσης για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες [2017/2066(INI)] - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Olle Ludvigsson (A8-0326/2017)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, συμφωνίας εταιρικής σχέσης για τις σχέσεις και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Νέας Ζηλανδίας, αφετέρου [15470/2016 - C8-0027/2017 – 2016/0366(NLE)] - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Charles Tannock (A8-0327/2017)

- Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2016 [2017/2126(INI)] - επιτροπή PETI - Εισηγήτρια: Marlene Mizzi (A8-0328/2017)

- Έκθεση σχετικά με την ανάπτυξη των μηχανισμών πολιτικής συνοχής ανά περιφέρεια για την αντιμετώπιση των δημογραφικών αλλαγών [2016/2245(INI)] - επιτροπή REGI - Εισηγήτρια: Iratxe García Pérez (A8-0329/2017)

- Έκθεση σχετικά με τη διάσωση ζωών: ενίσχυση της ασφάλειας των αυτοκινήτων στην ΕΕ [2017/2085(INI)] - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0330/2017)

- ***I Έκθεση σχετικά με την τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την επιβολή πρόσθετων δασμών στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (κωδικοποίηση) [COM(2017)0361 - C8-0226/2017 – 2014/0175(COD)] - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Jiří Maštálka (A8-0331/2017)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/40/ΕΕ όσον αφορά την περίοδο έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων [COM(2017)0136 - C8-0116/2017 – 2017/0060(COD)] - επιτροπή TRAN - Εισηγήτρια: Gesine Meissner (A8-0332/2017)

- Έκθεση που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, συμφωνίας εταιρικής σχέσης για τις σχέσεις και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Νέας Ζηλανδίας, αφετέρου [2017/2050(INI)] - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Charles Tannock (A8-0333/2017)

- Έκθεση σχετικά με τη στρατηγική ΕΕ-Αφρικής: μία ώθηση για την ανάπτυξη [2017/2083(INI)] - επιτροπή DEVE - Εισηγητής: Maurice Ponga (A8-0334/2017)

- Έκθεση που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, συμφωνίας ενισχυμένης εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας του Καζακστάν, αφετέρου [2017/2035(INI)] - επιτροπή AFET - Εισηγήτρια: Liisa Jaakonsaari (A8-0335/2017)

- * Έκθεση σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Karel Pinxten ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου [10606/2017 - C8-0328/2017 – 2017/0812(NLE)] - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Indrek Tarand (A8-0336/2017)

- * Έκθεση σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Pietro Russo ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου [11872/2017 - C8-0329/2017 – 2017/0813(NLE)] - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Indrek Tarand (A8-0337/2017)

- * Έκθεση σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Hannu Takkula ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου [12248/2017 - C8-0330/2017 – 2017/0814(NLE)] - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Indrek Tarand (A8-0338/2017)

- Έκθεση σχετικά με την καταπολέμηση των ανισοτήτων ως μοχλό για την ενίσχυση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της ανάπτυξης [2016/2269(INI)] - επιτροπή EMPL - Εισηγητής: Javi López (A8-0340/2017)

- * Έκθεση σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό της Bettina Jakobsen ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου [10762/2017 - C8-0332/2017 – 2017/0816(NLE)] - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Indrek Tarand (A8-0341/2017)

- * Έκθεση σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Baudilio Tomé Muguruza ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου [11345/2017 - C8-0331/2017 – 2017/0815(NLE)] - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Indrek Tarand (A8-0342/2017)

- * Έκθεση σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου [11871/2017 - C8-0333/2017 – 2017/0817(NLE)] - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Indrek Tarand (A8-0343/2017)

- * Έκθεση σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό της Iliana Ivanova ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου [12247/2017 - C8-0334/2017 – 2017/0818(NLE)] - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Indrek Tarand (A8-0344/2017)

- Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλε η Ιταλία – EGF/ EGF/2017/004 IT/Almaviva) [COM(2017)0496 - C8-0322/2017 – 2017/2200(BUD)] - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: Daniele Viotti (A8-0346/2017)


12. Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)

Οι ακόλουθες ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης κατατέθηκαν από τους βουλευτές (άρθρο 128 του Κανονισμού):

—   (O-000076/2017) που κατέθεσαν ο Alain Cadec, εξ ονόματος της Επιτροπής PECH, και η Adina-Ioana Vălean, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: Προστασία των παράκτιων θαλάσσιων ενδιαιτημάτων: η περίπτωση της Posidonia oceanica (2017/2903(RSP)) (B8-0605/2017)·

—   (O-000065/2017) που κατέθεσαν οι Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Luke Ming Flanagan και Benedek Jávor, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς το Συμβούλιο: Επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής (ΕΕΠΠ) (2017/2705(RSP)) (B8-0606/2017)·

—   (O-000066/2017) που κατέθεσαν οι Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Luke Ming Flanagan και Benedek Jávor, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: Επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής (ΕΕΠΠ) (2017/2705(RSP)) (B8-0607/2017)·

—   (O-000067/2017) που κατέθεσαν οι Herbert Dorfmann, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Benedek Jávor και Mireille D'Ornano, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: Σχέδιο δράσης για τη φύση, τον άνθρωπο και την οικονομία (2017/2819(RSP)) (B8-0608/2017)·

—   (O-000071/2017) που κατέθεσε η Petra Kammerevert, εξ ονόματος της Επιτροπής CULT, προς την Επιτροπή: Έτος Τουρισμού ΕΕ-Κίνας 2018 (2017/2846(RSP)) (B8-0609/2017)·

—   (O-000082/2017) που κατέθεσε ο Czesław Adam Siekierski, εξ ονόματος της Επιτροπής AGRI, προς την Επιτροπή: Η απαγόρευση που επέβαλε η Ρωσία στις εισαγωγές οπωροκηπευτικών προϊόντων από την ΕΕ (2017/2950(RSP)) (B8-0610/2017).


13. Διάταξη των εργασιών

Έχει διανεμηθεί το τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης της ολομέλειας του Νοεμβρίου I 2017 (PE 613.258/PDOJ) στο οποίο έχουν προταθεί οι ακόλουθες τροποποιήσεις (άρθρο 149α του Κανονισμού):

Δευτέρα
Αίτημα της Ομάδας ENF για να προστεθούν ως πρώτο σημείο στη συνεδρίαση του απογεύματος δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τον σεισμό στο Ιράν και στο Ιράκ.

Παρεμβαίνει ο Franz Obermayr, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, για να υποβάλει το αίτημα.

Το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Αίτημα της Ομάδας ENF για να εγγραφούν ως δεύτερο σημείο στη συνεδρίαση του απογεύματος δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τις διαδηλώσεις της «Μαύρης Δευτέρας» στη Νότια Αφρική.

Παρεμβαίνει η Janice Atkinson, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, για να υποβάλει το αίτημα.

Το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Τρίτη

Αίτημα της Ομάδας EFDD για να προστεθούν ως δεύτερο σημείο στην ημερήσια διάταξη της πρωινής συνεδρίασης της Τρίτης δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την κατάσταση στην Καταλονία. Κατά συνέπεια, η συζήτηση σχετικά με την έκθεση που αφορά τη «Συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών» Έκθεση Olga Sehnalová - A8-0077/2017 (σημείο 15 του PDOJ) θα μεταφερθεί στην απογευματινή συνεδρίαση, με ψηφοφορία την Τετάρτη.

Παρεμβαίνουν ο James Carver, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, για να υποβάλει το αίτημα, και ο Esteban González Pons, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, κατά του εν λόγω αιτήματος.

Με ΟΚ (65 υπέρ, 241 κατά, 31 αποχές) το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Αίτημα της Ομάδας Verts/ALE για να εγγραφούν στην ημερήσια διάταξη της απογευματινής συνεδρίασης της Τρίτης δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τον κοινωνικό πυλώνα. Η συζήτηση θα περατωθεί με κατάθεση προτάσεων ψηφισμάτων.

Παρεμβαίνουν ο Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, για να υποβάλει το αίτημα, η Maria João Rodrigues, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, κατά του αιτήματος και για να προτείνει να διεξαχθεί η συζήτηση τον Δεκέμβριο και ο Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, για να επιβεβαιώσει την αρχική του πρόταση.

Με ΗΨ (113 υπέρ, 193 κατά, 15 αποχή), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Αίτημα της Ομάδας EFDD για να προστεθεί ως τέταρτο σημείο στην ημερήσια διάταξη της απογευματινής συνεδρίασης της Τρίτης δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την άρνηση της πρόσβασης στα δικαστήρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τους υπαλλήλους των διεθνών οργανισμών· η συζήτηση θα περατωθεί με την κατάθεση προτάσεων ψηφισμάτων.

Παρεμβαίνει ο Gerard Batten, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, για να υποβάλει το αίτημα.

Με ΟΚ (52 υπέρ, 220 κατά, 42 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

°
° ° °

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Evelyne GEBHARDT
Αντιπρόεδρος

14. Εδαφικές τυπολογίες (Tercet) ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 όσον αφορά τις εδαφικές τυπολογίες (Tercet) [COM(2016)0788 - C8-0516/2016 - 2016/0393(COD)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Iskra Mihaylova (A8-0231/2017)

Η Iskra Mihaylova παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Andrey Novakov, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Tonino Picula, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ivan Jakovčić, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Younous Omarjee, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Rosa D'Amato, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Olaf Stuger, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Franc Bogovič, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Paul Rübig και Tibor Szanyi, Esther Herranz García και Daniel Buda.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Νότης Μαριάς και Ελευθέριος Συναδινός.

Παρεμβαίνουν οι Marianne Thyssen και Iskra Mihaylova.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.11.2017.


15. Αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στην εσωτερική ναυσιπλοΐα ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στην εσωτερική ναυσιπλοΐα και την κατάργηση της οδηγίας 96/50/ΕΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 91/672/ΕΟΚ του Συμβουλίου [COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Gesine Meissner (A8-0338/2016)

Η Gesine Meissner παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Violeta Bulc (μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Wim van de Camp, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Claudia Țapardel, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Peter van Dalen, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gabriele Preuß, Mark Demesmaeker, Bogusław Liberadzki και Evelyn Regner.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Stanislav Polčák, Maria Grapini και Νότης Μαριάς.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David-Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Violeta Bulc και Gesine Meissner.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.11.2017.


16. Διάσωση ζωών: ενίσχυση της ασφάλειας των αυτοκινήτων στην ΕΕ (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τη διάσωση ζωών: ενίσχυση της ασφάλειας των αυτοκινήτων στην ΕΕ [2017/2085(INI)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0330/2017)

Ο Markus Ferber (αναπληρωτής εισηγητής) παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Violeta Bulc (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Wim van de Camp, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Olga Sehnalová, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Dominique Riquet, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Kateřina Konečná, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Michael Cramer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Daniela Aiuto, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Andor Deli, Lucy Anderson, Izaskun Bilbao Barandica, Jaromír Kohlíček, Deirdre Clune, Janusz Zemke, Carlos Coelho, Maria Grapini και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Μαρία Σπυράκη, Νότης Μαριάς, Franc Bogovič, Andrey Novakov και Stanislav Polčák.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Γεώργιος Επιτήδειος.

Παρεμβαίνουν οι Violeta Bulc και Dieter-Lebrecht Koch (εισηγητής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.11.2017.


17. Οι διωγμοί των χριστιανών στον κόσμο (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Οι διωγμοί των χριστιανών στον κόσμο (2017/2957(RSP))

Ο Karmenu Vella (μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Josef Weidenholzer, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, María Teresa Giménez Barbat, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Javier Couso Permuy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bodil Valero, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Margot Parker, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Christelle Lechevalier, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Diane Dodds, μη εγγεγραμμένη, η οποία απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των David Coburn και Arne Gericke, György Hölvényi, Francisco Assis, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Λάμπρου Φουντούλη, Anna Elżbieta Fotyga, Hannu Takkula, Franz Obermayr, Bruno Gollnisch, Andrzej Grzyb, Bas Belder, Jean-Luc Schaffhauser, Γεώργιος Επιτήδειος, Michèle Alliot-Marie, Branislav Škripek, Marie-Christine Arnautu, Tunne Kelam, Mirosław Piotrowski, Michaela Šojdrová, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Karol Karski, Arne Gericke, Jan Olbrycht, Νότης Μαριάς και Steven Woolfe.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Λευτέρης Χριστοφόρου, Nicola Caputo, Marek Jurek, Τάκης Χατζηγεωργίου, Anna Záborská, Κώστας Μαυρίδης και Ελευθέριος Συναδινός.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Bogusław LIBERADZKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Pavel Svoboda, Silvia Costa, Marijana Petir και Mairead McGuinness.

Παρεμβαίνει ο Karmenu Vella.

Η συζήτηση περατώνεται.


18. Προστασία των παράκτιων θαλάσσιων ενδιαιτημάτων: η περίπτωση της Posidonia oceanica (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000076/2017) που κατέθεσαν ο Alain Cadec, εξ ονόματος της Επιτροπής PECH, και η Adina-Ioana Vălean, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: Προστασία των παράκτιων θαλάσσιων ενδιαιτημάτων: η περίπτωση της Posidonia oceanica (2017/2903(RSP)) (B8-0605/2017)

Οι Gabriel Mato και Claudiu Ciprian Tănăsescu αναπτύσσουν την ερώτηση.

Ο Karmenu Vella (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι José Inácio Faria, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ricardo Serrão Santos, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, João Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Mireille D'Ornano, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Sylvie Goddyn, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Jarosław Wałęsa, Renata Briano, Maria Lidia Senra Rodríguez, Rosa D'Amato, Dubravka Šuica, Nicola Caputo και Stefan Eck.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνει ο Karmenu Vella.

Η συζήτηση περατώνεται.


19. Ανάπτυξη των μηχανισμών της πολιτικής συνοχής ανά περιφέρεια για την αντιμετώπιση των δημογραφικών αλλαγών (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την ανάπτυξη των μηχανισμών πολιτικής συνοχής ανά περιφέρεια για την αντιμετώπιση των δημογραφικών αλλαγών [2016/2245(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Iratxe García Pérez (A8-0329/2017)

Η Iratxe García Pérez παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Csaba Sógor, Julie Ward, Νότης Μαριάς, Τάκης Χατζηγεωργίου, Rosa D'Amato, Γεώργιος Επιτήδειος, Anna Záborská, Nicola Caputo, Stanislav Polčák, Andrey Novakov, Sergio Gutiérrez Prieto και Janusz Korwin-Mikke.

Παρεμβαίνουν οι Corina Crețu (Μέλος της Επιτροπής) και Iratxe García Pérez σχετικά με την παρέμβαση του Janusz Korwin-Mikke (ο Πρόεδρος το λαμβάνει υπό σημείωση).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.11.2017.


20. Σχέδιο δράσης για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο δράσης για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες [2017/2066(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Olle Ludvigsson (A8-0326/2017)

Ο Olle Ludvigsson προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Stanislav Polčák, Νότης Μαριάς, Τάκης Χατζηγεωργίου, Romana Tomc και Marisa Matias.

Παρεμβαίνει η Corina Crețu (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.11.2017.


21. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Παρεμβαίνουν με ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 163 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mihai Ţurcanu, John Howarth, Andrejs Mamikins, Mark Demesmaeker, Ramon Tremosa i Balcells, Josu Juaristi Abaunz, Bodil Valero, Gilles Lebreton, Janusz Korwin-Mikke, Romana Tomc, Emilian Pavel, Marek Jurek, Izaskun Bilbao Barandica, Paloma López Bermejo, Josep-Maria Terricabras, Michaela Šojdrová, Alex Mayer, Angel Dzhambazki, Jasenko Selimovic, Marisa Matias, Jordi Solé, Tomáš Zdechovský, Rory Palmer, Arne Gericke, Τάκης Χατζηγεωργίου, Deirdre Clune, Julie Ward και Stanislav Polčák.


22. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 613.258/OJMA).


23. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 23.28.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Επιτήδειος, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karski, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Κούλογλου, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Μαυρίδης, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδημούλης, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Σακοράφα, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Θεοχάρους, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Ζαγοράκης, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Crowley, Händel, Le Pen, Maydell, Mosca, Punset, Rivasi, Tamburrano, Wieland, Żółtek

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου