Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 241kWORD 76k
Esmaspäev, 13. november 2017 - Strasbourg
1.Istungjärgu jätkamine
 2.Istungi algus
 3.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 4.Euroopa Parlamendi asepresidentide valimine (kandidaatide ülesseadmise tähtaeg)
 5.Parlamendi koosseis
 6.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 7.Parandus (kodukorra artikkel 231)
 8.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)
 9.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c)
 10.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 11.Esitatud dokumendid
 12.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 13.Tööplaan
 14.Territoriaalsed tüpoloogiad ***I (arutelu)
 15.Siseveelaevanduse kutsekvalifikatsioonide tunnustamine ***I (arutelu)
 16.Elude säästmine ja autode turvalisuse suurendamine ELis (arutelu)
 17.Kristlaste tagakiusamine maailmas (arutelu)
 18.Rannikumere elupaikade kaitsmine ning Posidonia oceanica juhtum (arutelu)
 19.Ühtekuuluvuspoliitika vahendite kasutuselevõtmine piirkondades, et tegeleda demograafiliste muutustega (arutelu)
 20.Jaefinantsteenuste tegevuskava (lühiettekanne)
 21.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 22.Järgmise istungi päevakord
 23.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

1. Istungjärgu jätkamine

Neljapäeval, 26. oktoobril 2017 katkestatud istungjärk jätkus.


2. Istungi algus

Istung algas kell 17.05.


3. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


4. Euroopa Parlamendi asepresidentide valimine (kandidaatide ülesseadmise tähtaeg)

President teatas, et Euroopa Parlament valib kaks uut asepresidenti Ildikó Gáll-Pelczi ja Alexander Graf Lambsdorffi asemele.

Kandidaatide ülesseadmise tähtaeg on teisipäev, 14. november 2017 kell 20.30.

Mõlemad hääletused toimuvad kolmapäeval, 15. novembril kell 12.30.


5. Parlamendi koosseis

Madalmaade pädevad ametiasutused on andnud teada Cora van Nieuwenhuizeni nimetamisest valitsuse liikmeks alates 26. oktoobrist 2017.

Eesti pädevad ametiasutused on andnud teada Marju Lauristini mandaadi lõppemisest alates 6. novembrist 2017 seoses tema valimisega Tartu (Eesti) volikogusse.

Elisabeth Köstinger valiti Austria parlamendi liikmeks alates 9. novembrist 2017.

Parlament võttis teadmiseks, et Euroopa Parlamendi liikmete valimist otsestel ja üldistel valimistel käsitleva akti artikli 7 lõigete 1, 2 ja 3 kohaselt ei ole need ametikohad ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga ning parlament loeb need ametikohad vabaks vastavalt alates 26. oktoobrist ning 6. ja 9. novembrist 2017 ning teavitab liikmesriikide pädevaid ametiasutusi.

°
° ° °

Jutta Steinruck teatas, et astub Euroopa Parlamendi liikme kohalt tagasi alates 1. jaanuarist 2018.

Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 4 lõigete 1 ja 2 kohaselt loeb parlament Jutta Steinrucki ametikoha vabaks alates 1. jaanuarist 2018 ning teavitab sellest pädevaid riigiasutusi.

°
° ° °

Eesti ja Austria pädevad ametiasutused on andnud teada, et Marju Lauristini ja Ulrike Lunaceki asemel on Euroopa Parlamenti valitud Ivari Padar ja Thomas Waitz alates vastavalt 6. novembrist 2017 ja 10. novembrist 2017.

Parlament võttis nende valimise teadmiseks.

Kuna nende mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osalevad Ivari Padar ja Thomas Waitz vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et nad on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles nad kinnitavad, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.


6. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

President on saanud fraktsioonide Verts/ALE ja EFDD taotlused järgmiste ametissenimetamiste kohta:

AFET-komisjon: Michel Reimon

Delegatsioon Bosnia ja Hertsegoviina ning Kosovoga suhtlemiseks: Thomas Waitz

DEVE-komisjon: Mireille D'Ornano Raymond Finchi asemel

Ametissenimetamised loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


7. Parandus (kodukorra artikkel 231)

AGRI-komisjon on edastanud Euroopa Parlamendi poolt vastuvõetud teksti kohta järgmise paranduse:

Parandus P7_TA(2013)0490(COR03) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määruses (EL) nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 549) - (20. novembril 2013. aastal esimesel lugemisel vastu võetud Euroopa Parlamendi seisukoht eesmärgiga võtta vastu ülalnimetatud määrus P7_TA(2013)0490) - (COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD))

Vastavalt kodukorra artikli 231 lõikele 4 loetakse parandus heakskiidetuks, kui 24 tunni jooksul ei esita fraktsioon või vähemalt 40 parlamendiliiget taotlust selle hääletusele panemiseks.

Parandus on kättesaadav Europarli veebisaidil käesoleva istungjärgu ajal.


8. Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)

President teatas, et kirjutab kolmapäeval, 15. novembril 2017 koos nõukogu eesistujaga alla järgmistele seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktidele:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1920/2006 seoses uusi psühhoaktiivseid aineid käsitleva teabevahetuse, varajase hoiatamise süsteemi ja riskihindamismenetlusega (00026/2017/LEX - C8-0398/2017 - 2016/0261(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1380/2013 ühise kalanduspoliitika kohta (00048/2017/LEX - C8-0397/2017 - 2017/0190(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2011/65/EL teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes (00040/2017/LEX - C8-0392/2017 - 2017/0013(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Rahvusvahelise Atlandi Tuunikala Kaitse Komisjoni (ICCAT) konventsiooni alal kohaldatavad majandamis-, kaitse- ja kontrollimeetmed ning millega muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 1936/2001, (EÜ) nr 1984/2003 ja (EÜ) nr 520/2007 (00031/2017/LEX - C8-0390/2017 - 2016/0187(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb liinivedudel kasutatavate ro-ro-reisiparvlaevade ja kiirreisilaevade ohutu käitamise kontrollsüsteemi ja millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/16/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 1999/35/EÜ (00036/2017/LEX - C8-0378/2017 - 2016/0172(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 98/41/EÜ ühenduse liikmesriikide sadamatesse või sadamatest liiklevate reisilaevade pardal olevate isikute registreerimise kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/65/EL, milles käsitletakse liikmesriikide sadamatesse sisenevate ja neist väljuvate laevade teavitusformaalsusi (00035/2017/LEX - C8-0377/2017 - 2016/0171(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2009/45/EÜ reisilaevade ohutuseeskirjade ja -nõuete kohta (00034/2017/LEX - C8-0376/2017 - 2016/0170(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu raamotsust 2004/757/JSK uute psühhoaktiivsete ainete lisamiseks uimasti määratlusse ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 2005/387/JSK (00051/2017/LEX - C8-0350/2017 - 2013/0304(COD)).


9. Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c)

Parlamendi president tegi teatavaks järgmised komisjonide otsused alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi vastavalt kodukorra artikli 69c lõikele 1:

—   LIBE-komisjon raporti põhjal, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest (uuesti sõnastatud) (2016/0133(COD)COM(2016)0270 – C8-0173/2016). Raportöör: Cecilia Wikström (A8-0345/2017);

—   LIBE-komisjon raporti põhjal, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Schengeni infosüsteemi kasutamise kohta ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmiseks (2016/0407(COD)COM(2016)0881 – C8-0532/2016). Raportöör Jeroen Lenaers (A8-0348/2017);

—    LIBE-komisjon raporti põhjal, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Schengeni infosüsteemi (SIS) loomist, toimimist ja kasutamist riigipiiri ületamise kontrolli valdkonnas ning millega muudetakse määrust (EL) nr 515/2014 ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1987/2006 (2016/0408(COD)COM(2016)0882 – C8-0533/2016). Raportöör Carlos Coelho (A8-0347/2017);

—   LIBE-komisjon raporti põhjal, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Schengeni infosüsteemi (SIS) loomist, toimimist ja kasutamist politseikoostöös ja kriminaalasjades tehtavas õigusalases koostöös ning millega muudetakse määrust (EL) nr 515/2014 ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1986/2006, nõukogu otsus 2007/533/JSK ja komisjoni otsus 2010/261/EL (2016/0409(COD)COM(2016)0883 – C8-0349/2016). Raportöör Carlos Coelho (A8-0349/2017).

Vastavalt kodukorra artikli 69c lõikele 2 võivad parlamendiliikmed või fraktsioon(id) vastavalt vähemalt keskmisele lävendile taotleda kirjalikult (enne teisipäeva, 14. novembri 2017 keskööd), et komisjoni otsus läbirääkimiste alustamise kohta pandaks hääletusele.

Läbirääkimisi võib alustada igal ajal, kui nimetatud tähtaeg on möödunud ja ei ole esitatud taotlust panna läbirääkimiste alustamist käsitlev otsus parlamendis hääletusele.

°
° ° °

Sõnavõtud

—   Cristian Dan Preda ja Andrea Bocskor uue seaduse kohta hariduse valdkonnas, millega piiratakse vähemuskeeltes hariduse andmist Ukrainas (president andis teada, et ta pöördub juba esmaspäeva õhtul kirjalikult Ukraina presidendi Petro Porošenko poole, et küsida talt selgitust seoses Ukraina keelevähemuste ja eelkõige seoses Euroopa keelte kõnelejatega, ning andis teada, et ta kordab seda taotlust järgmisel nädalal toimuval idapartnerlus tippkohtumisel);

—   Janusz Lewandowski äsjase maavärina kohta Iraani-Iraagi piiril (president teatas, et saatis juba oma kaastunde- ja solidaarsusavaldused kahe riigi juhtidele);

—   Lefteris Christoforou humanitaarabi blokeerimise kohta Küprosel (president kinnitas, et palub Türgi suursaadikult selgitusi Kreeka vähemuse olukorra kohta Küprose põhjaosas).

Sõna võttis Janusz Korwin-Mikke, kes pöördus tagasi Ukraina olukorra juurde ja viitas Mihheil Saakašvili juhtumile.


10. Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus

Komisjoni teatised parlamendi mai II, juuli ja septembri 2017 osaistungjärgul vastu võetud seisukohtadele ja resolutsioonidele järgneva tegevuse kohta on kättesaadavad Europarli veebisaidil.


11. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

1) nõukogu ja komisjon:

- Muudetud ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kaupade internetimüügi ja muu kaugmüügi müügilepingutega seonduvate teatavate aspektide kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2006/2004 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/22/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 1999/44/EÜ (COM(2017)0637 - C8-0379/2017 - 2015/0288(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

CULT, JURI

2) parlamendikomisjonid:

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse integreeritud statistikat põllumajandusettevõtete kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 1166/2008 ja (EL) nr 1337/2011 (COM(2016)0786 - C8-0514/2016 - 2016/0389(COD)) – AGRI-komisjon - Raportöör: Viorica Dăncilă (A8-0300/2017)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/59/EL seoses tagamata võlainstrumentide järjestusega maksejõuetusmenetluse hierarhias (COM(2016)0853 - C8-0479/2016 - 2016/0363(COD)) - ECON komisjon - Raportöör: Gunnar Hökmark (A8-0302/2017)

- ***I Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega asutatakse Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Amet (COM(2016)0591 - C8-0382/2016 - 2016/0286(COD)) – ITRE-komisjon - Raportöör: Evžen Tošenovský (A8-0305/2017)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ ja direktiivi 2009/132/EÜ seoses teatavate käibemaksukohustustega teenuste osutamise ja kaupade kaugmüügi puhul (COM(2016)0757 - C8-0004/2017 - 2016/0370(CNS)) – ECON-komisjon - Raportöör: Cătălin Sorin Ivan (A8-0307/2017)

- Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele, mis käsitleb idapartnerlust enne 2017. aasta novembri tippkohtumist (2017/2130(INI)) – AFET-komisjon - Raportöörid: Laima Liucija Andrikienė, Knut Fleckenstein (A8-0308/2017)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ (COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)) – LIBE-komisjon - Raportöör: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

- ***I Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenuste kohta (COM(2016)0285 - C8-0195/2016 - 2016/0149(COD)) – TRAN-komisjon - Raportöör: Lucy Anderson (A8-0315/2017)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse liidu ümberasustamisraamistik ja muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 516/2014 (COM(2016)0468 - C8-0325/2016 - 2016/0225(COD)) – LIBE-komisjon - Raportöör: Malin Björk (A8-0316/2017)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 1996. aasta direktiivi 96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega (COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) – EMPL-komisjon - Raportöörid: Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Ameti (Eurojust) kohta (COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)) – LIBE-komisjon - Raportöör: Axel Voss (A8-0320/2017)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/59/EÜ reisijate- või kaubaveol kasutatavate teatavate maanteesõidukite juhtide alus- ja jätkuõppe kohta ning direktiivi 2006/126/EÜ juhilubade kohta (COM(2017)0047 - C8-0025/2017 - 2017/0015(COD)) – TRAN-komisjon - Raportöör: Peter Lundgren (A8-0321/2017)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse ELi reisiinfo ja -lubade süsteem (ETIAS) ning muudetakse määrusi (EL) nr 515/2014, (EL) 2016/399 ja (EL) 2016/1624 (COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357A(COD)) – LIBE-komisjon - Raportöör: Kinga Gál (A8-0322/2017)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2016/794, et luua ELi reisiinfo ja -lubade süsteem (ETIAS) (N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD)) – LIBE-komisjon - Raportöör: Kinga Gál (A8-0323/2017)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse eraelu austamist ja isikuandmete kaitset elektroonilise side puhul ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2002/58/EÜ (privaatsust ja elektroonilist sidet käsitlev määrus) (COM(2017)0010 - C8-0009/2017 - 2017/0003(COD)) – LIBE-komisjon - Raportöör: Marju Lauristin (A8-0324/2017)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kasahstani Vabariigi vahelise laiendatud partnerlus- ja koostöölepingu liidu nimel sõlmimise kohta (12409/2016 - C8-0469/2016 - 2016/0166(NLE)) – AFET-komisjon - Raportöör: Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017)

- Raport jaefinantsteenuste tegevuskava kohta 2017/2066(INI)) – ECON-komisjon - Raportöör: Olle Ludvigsson (A8-0326/2017)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Uus-Meremaa vahelise suhteid ja koostööd käsitleva partnerluslepingu liidu nimel sõlmimise kohta (15470/2016 - C8-0027/2017 - 2016/0366(NLE)) – AFET-komisjon - Raportöör: Charles Tannock (A8-0327/2017)

- Raport Euroopa Ombudsmani 2016. aasta tegevust käsitleva aastaaruande kohta (2017/2126(INI)) – PETI-komisjon - Raportöör: Marlene Mizzi (A8-0328/2017)

- Raport ühtekuuluvuspoliitika vahendite kasutuselevõtmise kohta piirkondades, et tegeleda demograafiliste muutustega (2016/2245(INI)) – REGI-komisjon - Raportöör: Iratxe García Pérez (A8-0329/2017)

- Raport elude säästmise kohta autode turvalisuse suurendamise abil ELis (2017/2085(INI)) – TRAN-komisjon - Raportöör: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0330/2017)

- ***I Raport muudetud ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus teatavatele Ameerika Ühendriikidest pärinevatele toodetele kohalduvate täiendavate tollimaksude kohta (kodifitseeritud tekst) (COM(2017)0361 - C8-0226/2017 - 2014/0175(COD)) – JURI-komisjon - Raportöör: Jiří Maštálka (A8-0331/2017)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse direktiivi 2010/40/EL delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise ajavahemiku osas (COM(2017)0136 - C8-0116/2017 - 2017/0060(COD)) – TRAN-komisjon - Raportöör: Gesine Meissner (A8-0332/2017)

- Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Uus-Meremaa vahelise suhteid ja koostööd käsitleva partnerluslepingu liidu nimel sõlmimise kohta (2017/2050(INI)) – AFET-komisjon - Raportöör: Charles Tannock (A8-0333/2017)

- Raport ELi Aafrika-strateegia kui arengu kiirendaja kohta (2017/2083(INI)) – DEVE-komisjon - Raportöör: Maurice Ponga (A8-0334/2017)

- Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kasahstani Vabariigi vahelise laiendatud partnerlus- ja koostöölepingu liidu nimel sõlmimise kohta (2017/2035(INI)) – AFET-komisjon - Raportöör: Liisa Jaakonsaari (A8-0335/2017)

- * Raport ettepaneku kohta nimetada Karel Pinxten kontrollikoja liikmeks (10606/2017 - C8-0328/2017 - 2017/0812(NLE)) – CONT-komisjon - Raportöör: Indrek Tarand (A8-0336/2017)

- * Raport ettepaneku kohta nimetada Pietro Russo kontrollikoja liikmeks (11872/2017 - C8-0329/2017 - 2017/0813(NLE)) – CONT-komisjon - Raportöör: Indrek Tarand (A8-0337/2017)

- * Raport ettepaneku kohta nimetada Hannu Takkula kontrollikoja liikmeks (12248/2017 - C8-0330/2017 - 2017/0814(NLE)) – CONT-komisjon - Raportöör: Indrek Tarand (A8-0338/2017)

- Raport ebavõrdsusevastase võitluse kohta töökohtade loomise ja majanduskasvu hoogustamiseks (2016/2269(INI)) – EMPL-komisjon - Raportöör: Javi López (A8-0340/2017)

- * Raport ettepaneku kohta nimetada Bettina Jakobsen kontrollikoja liikmeks (10762/2017 - C8-0332/2017 - 2017/0816(NLE)) – CONT-komisjon - Raportöör: Indrek Tarand (A8-0341/2017)

- * Raport ettepaneku kohta nimetada Baudilio Tomé Muguruza kontrollikoja liikmeks (11345/2017 - C8-0331/2017 - 2017/0815(NLE)) – CONT-komisjon - Raportöör: Indrek Tarand (A8-0342/2017)

- * Raport ettepaneku kohta nimetada João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo kontrollikoja liikmeks (11871/2017 - C8-0333/2017 - 2017/0817(NLE)) – CONT-komisjon - Raportöör: Indrek Tarand (A8-0343/2017)

- * Raport ettepaneku kohta nimetada Iliana Ivanova kontrollikoja liikmeks (12247/2017 - C8-0334/2017 - 2017/0818(NLE)) – CONT-komisjon - Raportöör: Indrek Tarand (A8-0344/2017)

- Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Itaalia taotlus – EGF/2017/004 IT/Almaviva) (COM(2017)0496 - C8-0322/2017 - 2017/2200(BUD)) – BUDG-komisjon - Raportöör: Daniele Viotti (A8-0346/2017)


12. Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)

Parlamendiliikmed on esitanud järgmised suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 128):

—   (O-000076/2017), mille esitasid Alain Cadec PECH-komisjoni nimel ja Adina-Ioana Vălean ENVI-komisjoni nimel komisjonile: Rannikumere elupaikade kaitsmine ning Posidonia oceanica olukord (2017/2903(RSP)) (B8-0605/2017);

—   (O-000065/2017), mille esitasid Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Luke Ming Flanagan ja Benedek Jávor ENVI-komisjoni nimel nõukogule: Keskkonnapoliitika rakendamise läbivaatamine (2017/2705(RSP)) (B8-0606/2017);

—   (O-000066/2017), mille esitasid Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Luke Ming Flanagan ja Benedek Jávor ENVI-komisjoni nimel komisjonile: Keskkonnapoliitika rakendamise läbivaatamine (2017/2705(RSP)) (B8-0607/2017);

—   (O-000067/2017), mille esitasid Herbert Dorfmann, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Benedek Jávor ja Mireille D'Ornano ENVI-komisjoni nimel komisjonile: Loodust, rahvast ja majandust käsitlev tegevuskava (2017/2819(RSP)) (B8-0608/2017);

—   (O-000071/2017), mille esitas Petra Kammerevert CULT- komisjoni nimel komisjonile: ELi ja Hiina turismiaasta (2018) (2017/2846(RSP)) (B8-0609/2017);

—   (O-000082/2017), mille esitas Czesław Adam Siekierski AGRI- komisjoni nimel komisjonile: Venemaa impordikeelu mõju ELi puu- ja köögiviljasektorile (2017/2950(RSP)) (B8-0610/2017).


13. Tööplaan

2017. aasta novembri I istungjärgu (PE 613.258/PDOJ) lõpliku päevakorra projekt on jagatud ja selle kohta on esitatud järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 149):

Esmaspäev
Fraktsioon ENF taotles, et pärastlõunase istungi päevakorda lisataks esimese punktina nõukogu ja komisjon avaldused maavärina kohta Iraanis ja Iraagis.

Franz Obermayr võttis fraktsiooni ENF nimel taotluse esitamiseks sõna.

Parlament lükkas taotluse tagasi.

Fraktsioon ENF taotles, et pärastlõunase istungi päevakorda lisataks teise punktina nõukogu ja komisjon avaldused nn musta esmaspäeva meeleavalduste kohta Lõuna-Aafrikas.

Janice Atkinson võttis fraktsiooni ENF nimel sõna taotluse esitamiseks.

Parlament lükkas taotluse tagasi.

Teisipäev

Fraktsioon EFDD taotles, et teisipäeva hommikul toimuva istungi päevakorda lisataks teise punktina nõukogu ja komisjoni avaldused olukorra kohta Kataloonias. Selle tulemusel lükkuks raporti «Tarbijakaitsealaste õigusaktide täitmise eest vastutavate liikmesriigi asutuste vaheline koostöö» (Raport: Olga Sehnalová - A8-0077/2017 (päevakorra lõpliku projekti punkt 15)) arutamine pärastlõunale ja hääletus toimuks kolmapäeval.

Sõna võtsid James Carver fraktsiooni EFDD nimel taotluse esitamiseks ja Esteban González Pons fraktsiooni PPE nimel taotluse vastu.

Parlament lükkas taotluse nimelisel hääletusel tagasi (65 poolt, 241 vastu, 31 erapooletut).

Fraktsioon Verts/ALE taotles, et teisipäeva pärastlõunal toimuva istungi päevakorda lisataks nõukogu ja komisjoni avaldused sotsiaalsamba kohta. Arutelu lõpeks resolutsiooni ettepaneku esitamisega.

Sõna võtsid Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel taotluse esitamiseks, Maria João Rodrigues fraktsiooni S&D nimel, kes oli taotluse vastu ja tegi ettepaneku korraldada arutelu detsembris, ning Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel oma esialgse ettepaneku kinnitamiseks.

Euroopa Parlament lükkas elektroonilisel hääletusel taotluse tagasi (113 poolt, 193 vastu, erapooletuid 15).

Fraktsioon EFDD taotles, et teisipäeva pärastlõunal toimuva istungi päevakorda lisataks neljanda punktina komisjoni avaldus seoses rahvusvaheliste organisatsioonide töötajate puuduva õigusega pöörduda inimõiguste kohtute poole ning et arutelu lõpetataks resolutsiooni ettepanekute esitamisega.

Sõna võttis Gerard Batten fraktsiooni EFDD nimel taotluse esitamiseks.

Parlament lükkas taotluse nimelisel hääletusel tagasi (52 poolt, 220 vastu, 42 erapooletut).

°
° ° °

Tööplaan kinnitati.


ISTUNGI JUHATAJA: Evelyne GEBHARDT
asepresident

14. Territoriaalsed tüpoloogiad ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1059/2003 territoriaalsete tüpoloogiate (Tercet) osas [COM(2016)0788 - C8-0516/2016 - 2016/0393(COD)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Iskra Mihaylova (A8-0231/2017)

Iskra Mihaylova tutvustas raportit.

Sõna võttis Marianne Thyssen (komisjoni liige).

Sõna võtsid Andrey Novakov fraktsiooni PPE nimel, Tonino Picula fraktsiooni S&D nimel, Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel, Ivan Jakovčić fraktsiooni ALDE nimel, Younous Omarjee fraktsiooni GUE/NGL nimel, Rosa D'Amato fraktsiooni EFDD nimel, Olaf Stuger fraktsiooni ENF nimel, Franc Bogovič, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Paul Rübig ja Tibor Szanyi, Esther Herranz García ja Daniel Buda.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Notis Marias ja Eleftherios Synadinos.

Sõna võtsid Marianne Thyssen ja Iskra Mihaylova.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.11.2017 protokollipunkt 5.3.


15. Siseveelaevanduse kutsekvalifikatsioonide tunnustamine ***I (arutelu)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse siseveelaevanduse valdkonna kutsekvalifikatsioonide tunnustamist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 96/50/EÜ ja nõukogu direktiiv 91/672/EMÜ [COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Gesine Meissner (A8-0338/2016)

Gesine Meissner tutvustas raportit.

Sõna võttis Violeta Bulc (komisjoni liige).

Sõna võtsid Wim van de Camp fraktsiooni PPE nimel, Claudia Țapardel fraktsiooni S&D nimel, Peter van Dalen fraktsiooni ECR nimel, Gabriele Preuß, Mark Demesmaeker, Bogusław Liberadzki ja Evelyn Regner.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák, Maria Grapini ja Notis Marias.

ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident

Sõna võtsid Violeta Bulc ja Gesine Meissner.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.11.2017 protokollipunkt 5.4.


16. Elude säästmine ja autode turvalisuse suurendamine ELis (arutelu)

Raport elude säästmise kohta autode turvalisuse suurendamise abil ELis [2017/2085(INI)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0330/2017)

Markus Ferber (raportööri asendaja) tutvustas raportit.

Sõna võttis Violeta Bulc (komisjoni liige).

Sõna võtsid Wim van de Camp fraktsiooni PPE nimel, Olga Sehnalová fraktsiooni S&D nimel, Mark Demesmaeker fraktsiooni ECR nimel, Dominique Riquet fraktsiooni ALDE nimel, Kateřina Konečná fraktsiooni GUE/NGL nimel, Michael Cramer fraktsiooni Verts/ALE nimel, Daniela Aiuto fraktsiooni EFDD nimel, Andor Deli, Lucy Anderson, Izaskun Bilbao Barandica, Jaromír Kohlíček, Deirdre Clune, Janusz Zemke, Carlos Coelho, Maria Grapini ja Nicola Caputo.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Maria Spyraki, Notis Marias, Franc Bogovič, Andrey Novakov ja Stanislav Polčák.

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Georgios Epitideios.

Sõna võtsid Violeta Bulc ja Dieter-Lebrecht Koch (raportöör).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.11.2017 protokollipunkt 5.2.


17. Kristlaste tagakiusamine maailmas (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Kristlaste tagakiusamine maailmas (2017/2957(RSP))

Karmenu Vella (komisjoni liige) esines avaldusega komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, Josef Weidenholzer fraktsiooni S&D nimel, Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel, María Teresa Giménez Barbat fraktsiooni ALDE nimel, Javier Couso Permuy fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bodil Valero fraktsiooni Verts/ALE nimel, Margot Parker fraktsiooni EFDD nimel, Christelle Lechevalier fraktsiooni ENF nimel, Diane Dodds (fraktsioonilise kuuluvuseta), kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid David Coburn ja Arne Gericke, György Hölvényi, Francisco Assis, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Lampros Fountoulis, Anna Elżbieta Fotyga, Hannu Takkula, Franz Obermayr, Bruno Gollnisch, Andrzej Grzyb, Bas Belder, Jean-Luc Schaffhauser, Georgios Epitideios, Michèle Alliot-Marie, Branislav Škripek, Marie-Christine Arnautu, Tunne Kelam, Mirosław Piotrowski, Michaela Šojdrová, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Karol Karski, Arne Gericke, Jan Olbrycht, Notis Marias ja Steven Woolfe.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Lefteris Christoforou, Nicola Caputo, Marek Jurek, Takis Hadjigeorgiou, Anna Záborská, Costas Mavrides ja Eleftherios Synadinos.

ISTUNGI JUHATAJA: Bogusław LIBERADZKI
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Pavel Svoboda, Silvia Costa, Marijana Petir ja Mairead McGuinness.

Sõna võttis Karmenu Vella.

Arutelu lõpetati.


18. Rannikumere elupaikade kaitsmine ning Posidonia oceanica juhtum (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000076/2017), mille esitasid Alain Cadec PECH-komisjoni nimel ja Adina-Ioana Vălean ENVI-komisjoni nimel komisjonile: Rannikumere elupaikade kaitsmine ning Posidonia oceanica olukord (2017/2903(RSP)) (B8-0605/2017)

Gabriel Mato ja Claudiu Ciprian Tănăsescu esitasid küsimuse.

Karmenu Vella (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid José Inácio Faria fraktsiooni PPE nimel, Ricardo Serrão Santos fraktsiooni S&D nimel, João Ferreira fraktsiooni GUE/NGL nimel, Mireille D'Ornano fraktsiooni EFDD nimel, Sylvie Goddyn fraktsiooni ENF nimel, Jarosław Wałęsa, Renata Briano, Maria Lidia Senra Rodríguez, Rosa D'Amato, Dubravka Šuica, Nicola Caputo ja Stefan Eck.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Notis Marias.

Sõna võttis Karmenu Vella.

Arutelu lõpetati.


19. Ühtekuuluvuspoliitika vahendite kasutuselevõtmine piirkondades, et tegeleda demograafiliste muutustega (arutelu)

Raport ühtekuuluvuspoliitika vahendite kasutuselevõtmise kohta piirkondades, et tegeleda demograafiliste muutustega [2016/2245(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Iratxe García Pérez (A8-0329/2017)

Iratxe García Pérez tutvustas raportit.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Csaba Sógor, Julie Ward, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Rosa D'Amato, Georgios Epitideios, Anna Záborská, Nicola Caputo, Stanislav Polčák, Andrey Novakov, Sergio Gutiérrez Prieto ja Janusz Korwin-Mikke.

Sõna võtsid Corina Crețu (komisjoni liige) ja Iratxe García Pérez Janusz Korwin-Mikke sõnavõtu kohta (istungi juhataja võttis selle arvesse).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.11.2017 protokollipunkt 5.6.


20. Jaefinantsteenuste tegevuskava (lühiettekanne)

Raport jaefinantsteenuste tegevuskava kohta [2017/2066(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Olle Ludvigsson (A8-0326/2017)

Olle Ludvigsson esines ettekandega.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Romana Tomc ja Marisa Matias.

Sõna võttis Corina Crețu (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.11.2017 protokollipunkt 5.7.


21. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Vastavalt kodukorra artiklile 163 esinesid üheminutilise sõnavõtuga järgmised parlamendiliikmed, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulistele küsimustele:

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mihai Ţurcanu, John Howarth, Andrejs Mamikins, Mark Demesmaeker, Ramon Tremosa i Balcells, Josu Juaristi Abaunz, Bodil Valero, Gilles Lebreton, Janusz Korwin-Mikke, Romana Tomc, Emilian Pavel, Marek Jurek, Izaskun Bilbao Barandica, Paloma López Bermejo, Josep-Maria Terricabras, Michaela Šojdrová, Alex Mayer, Angel Dzhambazki, Jasenko Selimovic, Marisa Matias, Jordi Solé, Tomáš Zdechovský, Rory Palmer, Arne Gericke, Takis Hadjigeorgiou, Deirdre Clune, Julie Ward ja Stanislav Polčák.


22. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 613.258/OJMA).


23. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.28.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Crowley, Händel, Le Pen, Maydell, Mosca, Punset, Rivasi, Tamburrano, Wieland, Żółtek

Õigusalane teave