Index 
Jegyzőkönyv
PDF 253kWORD 77k
2017. november 13., Hétfő - Strasbourg
1.Az ülésszak folytatása
 2.Az ülés megnyitása
 3.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 4.Az Európai Parlament alelnökeinek megválasztása (a jelölések benyújtásának határideje)
 5.A Parlament tagjai
 6.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 7.Helyesbítés (az eljárási szabályzat 231. cikke)
 8.A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 78. cikke)
 9.A Parlament első olvasatát megelőző tárgyalások (az eljárási szabályzat 69c. cikke)
 10.A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések
 11.Dokumentumok benyújtása
 12.Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)
 13.Ügyrend
 14.Területi tipológiák ***I (vita)
 15.A belvízi hajózásban szükséges szakmai képesítések elismerése ***I (vita)
 16.A halálos kimenetelű közúti balesetek csökkentése: a gépjárműbiztonság javítása az EU-ban (vita)
 17.A világban zajló keresztényüldözés (vita)
 18.A part menti tengeri élőhelyek védelme: a Posidonia oceanica (neptunfű) esete (vita)
 19.A kohéziós politika eszközeinek régiók általi alkalmazása a demográfiai változások kezelésére (vita)
 20.Cselekvési terv a lakossági pénzügyi szolgáltatásokról (rövid ismertetés)
 21.Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
 22.A következő ülésnap napirendje
 23.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök

1. Az ülésszak folytatása

A 2017. október 26-án, csütörtökön megszakított ülés folytatódik.


2. Az ülés megnyitása

Az ülést 17.05-kor nyitják meg.


3. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


4. Az Európai Parlament alelnökeinek megválasztása (a jelölések benyújtásának határideje)

Az elnök bejelenti, hogy a Parlament két új alelnököt fog választani a távozó Gáll-Pelcz Ildikó és Alexander Graf Lambsdorff helyére.

A jelölések benyújtásának határideje: 2017. november 14., kedd, 20:30.

Mindkét szavazásra november 15-én, szerdán, 12:30-kor kerül sor.


5. A Parlament tagjai

Az illetékes holland hatóságok bejelentették, hogy Cora van Nieuwenhuizent 2017. október 26-i hatállyal kormánytaggá nevezték ki.

Az illetékes észt hatóságok bejelentették, hogy az észtországi, tartui önkormányzati képviselőtestületbe való megválszatása nyomán Marju Lauristinnek 2017. november 6-i hatállyal megszűnt az európai parlamenti képviselői mandátuma.

Elisabeth Köstingert 2017. november 9-i hatállyal az osztrák nemzeti parlament képviselőjévé választották.

A Parlament tudomásul veszi, hogy az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány 7. cikkének (1), (2) és (3) bekezdése értelmében ezek a tisztségek összeférhetetlenek az Európai Parlament képviselői tisztével, és megállapítja, hogy a képviselői helyek 2017. október 26-i, november 6-i, illetve 9-i hatállyal megüresednek, és erről értesíti az illetékes tagállami hatóságokat.

°
° ° °

Jutta Steinruck írásban közölte, hogy 2018. január 1-jei hatállyal lemond európai parlamenti képviselői mandátumáról.

Az Európai Parlament eljárási szabályzata 4. cikke (1) és (2) bekezdésének megfelelően megállapítja Jutta Steinruck képviselői helyének 2018. január 1-jei hatállyal történő megüresedését, és erről értesíti az illetékes tagállami hatóságokat.

°
° ° °

Az illetékes észt és osztrák hatóságok bejelentették Ivari Padar és Thomas Waitz megválasztását Marju Lauristin és Ulrike Lunacek helyére, parlamenti képviselői minőségben, kinevezésük első napja: 2017. november 6., illetve 10.

A Parlament tudomásul veszi megválasztásukat.

Az eljárási szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a képviselői mandátum vizsgálatának befejezéséig, illetve az esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig Ivari Padar és Thomas Waitz elfoglalhatják helyüket a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti őket, azzal a feltétellel, hogy előzetesen nyilatkozatot tesznek, amely szerint nem folytatnak az európai parlamenti képviselői tisztséggel összeférhetetlen tevékenységet.


6. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az elnök a(z) Verts/ALE és a(z) EFDD képviselőcsoporttól az alábbi kinevezési kérelmeket kapta:

AFET bizottság: Michel Reimon

A Bosznia-Hercegovinával és Koszovóval fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Thomas Waitz

DEVE bizottság: Raymond Finch helyett Mireille D'Ornano

E kinevezések akkor minősülnek ratifikáltnak, ha nem tesznek ellenük ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.


7. Helyesbítés (az eljárási szabályzat 231. cikke)

Az AGRI bizottság az alábbi helyesbítést nyújtotta be az Európai Parlament által elfogadott egyik szöveghez:

Helyesbítés P7_TA(2013)0490(COR03) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelethez (HL L 347., 2013.12.20., 549. o.) – (az Európai Parlament által 2013. november 20-án a fent említett rendelet elfogadására tekintettel első olvasatban elfogadott álláspont) (P7_TA(2013)0490) - (COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD))

Az eljárási szabályzat 231. cikkének (4) bekezdése értelmében a helyesbítést elfogadottnak kell tekinteni, ha a bejelentésétől számított huszonnégy órán belül valamelyik képviselőcsoport, vagy legalább negyven képviselő nem nyújt be kérelmet szavazásra bocsátására.

A helyesbítés a jelenlegi ülésszak időtartama alatt az Europarl oldalon érhető el.


8. A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 78. cikke)

Az elnök közli, hogy 2017. november 15-én, szerdán a Tanács elnökével közösen az alábbi, a rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályokat írja alá:

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az 1920/2006/EK rendeletnek az új pszichoaktív anyagokra vonatkozó információcsere, riasztási rendszer és kockázatértékelési eljárás tekintetében történő módosításáról (00026/2017/LEX - C8-0398/2017 - 2016/0261(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a közös halászati politikáról szóló 1380/2013/EU rendelet módosításáról (00048/2017/LEX - C8-0397/2017 - 2017/0190(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 2011/65/EU irányelv módosításáról (00040/2017/LEX - C8-0392/2017 - 2017/0013(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Atlanti Tonhal Védelmére Létrehozott Nemzetközi Bizottságot (ICCAT) létrehozó egyezmény hatálya alá tartozó területen alkalmazandó állománygazdálkodási, állományvédelmi és ellenőrzési intézkedések megállapításáról, valamint az 1936/2001/EK, az 1984/2003/EK és az 520/2007/EK tanácsi rendelet módosításáról (00031/2017/LEX - C8-0390/2017 - 2016/0187(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatást nyújtó ro-ro személyhajók és gyorsjáratú személyszállító vízi járművek biztonságos üzemeltetésének érdekében végzett ellenőrzések rendszeréről, a 2009/16/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról és az 1999/35/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (00036/2017/LEX - C8-0378/2017 - 2016/0172(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a Közösség tagállamainak kikötőibe érkező vagy onnan induló személyhajókon utazó személyek nyilvántartásáról szóló 98/41/EK tanácsi irányelv módosításáról és a tagállamok kikötőibe érkező vagy onnan induló hajókra vonatkozó nyilatkozattételi követelményekről szóló 2010/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról (00035/2017/LEX - C8-0377/2017 - 2016/0171(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a személyhajókra vonatkozó biztonsági szabályokról és követelményekről szóló 2009/45/EK irányelv módosításáról (00034/2017/LEX - C8-0376/2017 - 2016/0170(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a 2004/757/IB tanácsi kerethatározatnak a kábítószer fogalommeghatározása új pszichoaktív anyagokkal való kiegészítése céljából történő módosításáról és a 2005/387/IB tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (00051/2017/LEX - C8-0350/2017 - 2013/0304(COD)).


9. A Parlament első olvasatát megelőző tárgyalások (az eljárási szabályzat 69c. cikke)

Az elnök bejelenti, hogy az eljárási szabályzat 69c. cikkének (1) bekezdése alapján több bizottság úgy határozott, hogy intézményközi tárgyalásokat kezd:

—   LIBE bizottság, az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás) szóló jelentés alapján (2016/0133(COD)COM(2016)0270 – C8-0173/2016). Előadó: Cecilia Wikström (A8-0345/2017);

—   LIBE bizottság, a Schengeni Információs Rendszernek a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszatérése céljából történő használatáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (2016/0407(COD)COM(2016)0881 – C8-0532/2016). Előadó: Jeroen Lenaers (A8-0348/2017);

—    LIBE bizottság, a határforgalom-ellenőrzés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, az 515/2014/EU rendelet módosításáról, valamint az 1987/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (2016/0408(COD)COM(2016)0882 – C8-0533/2016). Előadó: Carlos Coelho (A8-0347/2017);

—   LIBE bizottság, a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, valamint az 515/2014/EU rendelet módosításáról, továbbá az 1986/2006/EK rendelet, a 2007/533/IB tanácsi határozat és a 2010/261/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (2016/0409(COD)COM(2016)0883 – C8-0349/2016). Előadó: Carlos Coelho (A8-0349/2017).

Az eljárási szabályzat 69c. cikkének (2) bekezdése alapján legalább a közepes érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő vagy képviselőcsoport holnap, 2017. november 14., kedd éjfél előtt írásban kérheti, hogy bocsássák szavazásra a tárgyalások megkezdéséről szóló határozatokat.

A tárgyalások e határidő leteltével bármikor megkezdhetők, amennyiben nem nyújtottak be arra vonatkozó kérelmet, hogy a Parlament szavazzon a tárgyalások megkezdéséről.

°
° ° °

Felszólalások

—   Cristian Dan Preda és Bocskor Andrea, az új oktatási törvényről, amely korlátozza a kisebbségi nyelven történő oktatást Ukrajnában (az elnök közli, hogy – már ma este – írásban fordul Petro Porosenko ukrán elnökhöz, hogy magyarázatot kérjen az ukrajnai – különösen az európai nyelvet beszélő – nyelvi kisebbségek tiszteletben tartásával kapcsolatban, és hozzáteszi, hogy ezeket a kérdéseket a jövő heti keleti partnerségi csúcsértekezleten is fel fogja tenni);

—   Janusz Lewandowski az Irán és Irak határán nemrégiben történt földrengéssel kapcsolatban (az elnök bejelenti, hogy már részvétet nyilvánított a két ország államfőjének, és szolidaritásáról biztosította őket);

—   Lefteris Christoforou, a humanitárius segélyek ciprusi blokádjáról (az elnök biztosítja róla, hogy magyarázatot fog kérni a török nagykövettől a Ciprus északi részén élő görög kisebbség helyzetével kapcsolatban).

Felszólal: Janusz Korwin-Mikke, aki visszatér az ukrajnai helyzetre, és felidézi Miheil Szaakasvili ügyét.


10. A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések

A 2017. májusi II., júliusi és szeptemberi ülés során a Parlament által elfogadott álláspontokkal és állásfoglalásokkal kapcsolatos további intézkedésekről szóló bizottsági közlemény rendelkezésre áll az Europarl internetoldalon.


11. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Módosított javaslat az áruk internetes és egyéb távértékesítésére irányuló szerződések egyes vonatkozásairól, a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2009/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2017)0637 - C8-0379/2017 - 2015/0288(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

IMCO

vélemény :

CULT, JURI

2) a parlamenti bizottságok

- ***I Jelentés az integrált mezőgazdaságiüzem-statisztikákról, valamint az 1166/2008/EK és az 1337/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2016)0786 - C8-0514/2016 - 2016/0389(COD)) - AGRI bizottság - Előadó: Viorica Dăncilă (A8-0300/2017)

- ***I Jelentés a 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a fedezetlen, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kielégítési sorrendben elfoglalt helye tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2016)0853 - C8-0479/2016 - 2016/0363(COD)) - ECON bizottság - Előadó: Gunnar Hökmark (A8-0302/2017)

- ***I Jelentés az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2016)0591 - C8-0382/2016 - 2016/0286(COD)) - ITRE bizottság - Előadó: Evžen Tošenovský (A8-0305/2017)

- * Jelentés a 2006/112/EK irányelvnek és a 2009/132/EK irányelvnek a szolgáltatásnyújtásra és a termékek távértékesítésére vonatkozó bizonyos hozzáadottértékadó-kötelezettségek tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2016)0757 - C8-0004/2017 - 2016/0370(CNS)) - ECON bizottság - Előadó: Cătălin Sorin Ivan (A8-0307/2017)

- Jelentés az Európai Parlament a Tanácshoz, a Bizottsághoz és az EKSZ-hez intézett, a 2017. novemberi csúcstalálkozó előkészítéseként a keleti partnerségről szóló ajánlásáról (2017/2130(INI)) - AFET bizottság - Előadók: Laima Liucija Andrikienė, Knut Fleckenstein (A8-0308/2017)

- ***I Jelentés az egyéneknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

- ***I Jelentés a határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatásokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2016)0285 - C8-0195/2016 - 2016/0149(COD)) - TRAN bizottság - Előadó: Lucy Anderson (A8-0315/2017)

- ***I Jelentés az uniós áttelepítési keret létrehozásáról, valamint az 516/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2016)0468 - C8-0325/2016 - 2016/0225(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Malin Björk (A8-0316/2017)

- ***I Jelentés a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 96/71/EK európai parlamenti tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) - EMPL bizottság - Előadók: Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

- ***I Jelentés az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynökségének (Eurojust) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Axel Voss (A8-0320/2017)

- ***I Jelentés az egyes közúti árufuvarozást vagy személyszállítást végző járművek vezetőinek alapképzéséről és továbbképzéséről szóló 2003/59/EK irányelv és a vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2017)0047 - C8-0025/2017 - 2017/0015(COD)) - TRAN bizottság - Előadó: Peter Lundgren (A8-0321/2017)

- ***I Jelentés az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 515/2014/EU, az (EU) 2016/399 és az (EU) 2016/1624 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357A(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Gál Kinga (A8-0322/2017)

- ***I Jelentés az (EU) 2016/794 rendeletnek az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozása céljából történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Gál Kinga (A8-0323/2017)

- ***I Jelentés az elektronikus hírközlés során a magánélet tiszteletben tartásáról és a személyes adatok védelméről, valamint a 2002/58/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (elektronikus hírközlési adatvédelmi rendelet) irányuló javaslatról (COM(2017)0010 - C8-0009/2017 - 2017/0003(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Marju Lauristin (A8-0324/2017)

- *** Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Kazah Köztársaság közötti megerősített partnerségi és együttműködési megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (12409/2016 - C8-0469/2016 - 2016/0166(NLE)) - AFET bizottság - Előadó: Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017)

- Jelentés a lakossági pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó cselekvési tervről (2017/2066(INI)) - ECON bizottság - Előadó: Olle Ludvigsson (A8-0326/2017)

- *** Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Új-Zéland közötti, a kapcsolatokról és az együttműködésről szóló partnerségi megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (15470/2016 - C8-0027/2017 - 2016/0366(NLE)) - AFET bizottság - Előadó: Charles Tannock (A8-0327/2017)

- Jelentés az európai ombudsman 2016. évi tevékenységéről szóló éves jelentésről (2017/2126(INI)) - PETI bizottság - Előadó: Marlene Mizzi (A8-0328/2017)

- Jelentés a kohéziós politika eszközeinek régiók által a demográfiai változások kezelésére való alkalmazásáról (2016/2245(INI)) - REGI bizottság - Előadó: Iratxe García Pérez (A8-0329/2017)

- Jelentés a halálos kimenetelű közúti balesetek csökkentéséről: a gépjárműbiztonság javítása az Európai Unióban (2017/2085(INI)) - TRAN bizottság - Előadó: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0330/2017)

- ***I Jelentés az Amerikai Egyesült Államokból származó egyes termékek behozatalára vonatkozó kiegészítő vámokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló módosított javaslatról (kodifikált szöveg) (COM(2017)0361 - C8-0226/2017 - 2014/0175(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Jiří Maštálka (A8-0331/2017)

- ***I Jelentés a 2010/40/EU irányelvnek a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó időtartam tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2017)0136 - C8-0116/2017 - 2017/0060(COD)) - TRAN bizottság - Előadó: Gesine Meissner (A8-0332/2017)

- Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Új-Zéland közötti, a kapcsolatokról és az együttműködésről szóló partnerségi megállapodásnak az Unió nevében történő megkötésére irányuló tanácsi határozat tervezetéről (2017/2050(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Charles Tannock (A8-0333/2017)

- Jelentés az EU–Afrika-stratégiáról: a fejlődés fellendítése (2017/2083(INI)) - DEVE bizottság - Előadó: Maurice Ponga (A8-0334/2017)

- Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Kazah Köztársaság közötti megerősített partnerségi és együttműködési megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (2017/2035(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Liisa Jaakonsaari (A8-0335/2017)

- * Jelentés Karel Pinxtennek a Számvevőszék tagjává történő kinevezéséről (10606/2017 - C8-0328/2017 - 2017/0812(NLE)) - CONT bizottság - Előadó: Indrek Tarand (A8-0336/2017)

- * Jelentés Pietro Russónak a Számvevőszék tagjává történő kinevezéséről (11872/2017 - C8-0329/2017 - 2017/0813(NLE)) - CONT bizottság - Előadó: Indrek Tarand (A8-0337/2017)

- * Jelentés Hannu Takkulának a Számvevőszék tagjává történő kinevezéséről (12248/2017 - C8-0330/2017 - 2017/0814(NLE)) - CONT bizottság - Előadó: Indrek Tarand (A8-0338/2017)

- Jelentés a munkahelyteremtés és a növekedés fellendítését szolgáló, egyenlőtlenségek elleni küzdelemről (2016/2269(INI)) - EMPL bizottság - Előadó: Javi López (A8-0340/2017)

- * Jelentés Bettina Jakobsennek a Számvevőszék tagjává történő kinevezéséről (10762/2017 - C8-0332/2017 - 2017/0816(NLE)) - CONT bizottság - Előadó: Indrek Tarand (A8-0341/2017)

- * Jelentés Baudilio Tomé Muguruzának a Számvevőszék tagjává történő kinevezéséről (11345/2017 - C8-0331/2017 - 2017/0815(NLE)) - CONT bizottság - Előadó: Indrek Tarand (A8-0342/2017)

- * Jelentés João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredónak a Számvevőszék tagjává történő kinevezéséről (11871/2017 - C8-0333/2017 - 2017/0817(NLE)) - CONT bizottság - Előadó: Indrek Tarand (A8-0343/2017)

- * Jelentés Iliana Ivanovának a Számvevőszék tagjává történő kinevezéséről (12247/2017 - C8-0334/2017 - 2017/0818(NLE)) - CONT bizottság - Előadó: Indrek Tarand (A8-0344/2017)

- Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Olaszország kérelme – EGF/2017/004 IT/Almaviva) (COM(2017)0496 - C8-0322/2017 - 2017/2200(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Daniele Viotti (A8-0346/2017)


12. Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)

A képviselők az alábbi szóbeli választ igénylő kérdéseket nyújtották be (az eljárási szabályzat 128. cikke):

—   (O-000076/2017) felteszi: Alain Cadec, a PECH bizottság nevében, és Adina-Ioana Vălean, az ENVI bizottság nevében, a Bizottsághoz: A part menti tengeri élőhelyek védelme: a Posidonia oceanica (neptunfű) esete (2017/2903(RSP)) (B8-0605/2017);

—   (O-000065/2017) felteszi: Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Luke Ming Flanagan és Jávor Benedek, az ENVI bizottság nevében, a Tanácshoz: A környezetvédelmi politikák végrehajtásának felülvizsgálata (EIR) (2017/2705(RSP)) (B8-0606/2017);

—   (O-000066/2017) felteszi: Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Luke Ming Flanagan és Jávor Benedek, az ENVI bizottság nevében, a Bizottsághoz: A környezetvédelmi politikák végrehajtásának felülvizsgálata (EIR) (2017/2705(RSP)) (B8-0607/2017);

—   (O-000067/2017) felteszi: Herbert Dorfmann, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Jávor Benedek és Mireille D'Ornano, az ENVI bizottság nevében, a Bizottsághoz: Cselekvési terv a természetért, az emberekért és a gazdaságért (2017/2819(RSP)) (B8-0608/2017);

—   (O-000071/2017) felteszi: Petra Kammerevert, a CULT bizottság nevében, a Bizottsághoz: 2018, az EU és Kína közötti idegenforgalom éve (2017/2846(RSP)) (B8-0609/2017);

—   (O-000082/2017) felteszi: Czesław Adam Siekierski, az AGRI bizottság nevében, a Bizottsághoz: Orosz importtilalom – uniós zöldség- és gyümölcságazat (2017/2950(RSP)) (B8-0610/2017).


13. Ügyrend

A 2017. novemberi I. plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 613.258/PDOJ) kiosztották, amelyhez a következő módosításokat javasolták (az eljárási szabályzat 149a. cikke):

Hétfő
Az ENF képviselőcsoport kéri, hogy a délutáni napirend első pontjaként illesszék be a Tanács és a Bizottság nyilatkozatát az iráni és iraki földrengésről.

Felszólal: Franz Obermaier, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, aki ismerteti a kérelmet.

A Parlament elutasítja a kérelmet.

Az ENF képviselőcsoport kéri, hogy a délutáni napirend második pontjaként illeszék be a Tanács és a Bizottság nyilatkozatát a „fekete hétfő” elnevezésű, dél-afrikai tüntetésekről.

Felszólal: Janice Atkinson, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, aki ismerteti a kérelmet.

A Parlament elutasítja a kérelmet.

Kedd

Az EFDD képviselőcsoport kéri, hogy a kedd délelőtti napirend második pontjaként illesszék be a Tanács és a Bizottság nyilatkozatát a katalóniai helyzetről. Emiatt Olga Sehnalovának a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló jelentéséről (A8-0077/2017) tartandó vitát (a végleges napirendtervezet 15. pontja) délutánra kell helyezni, a róla tartandó szavazást pedig csütörtökre.

Felszólal: James Carver, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki ismerteti a kérelmet, és Esteban González Pons, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki ellenzi a kérelmet.

A Parlament név szerinti szavazással elutasítja a kérelmet (65 mellette, 241 ellene, 31 tartózkodás).

A Verts/ALE képviselőcsoport kéri, hogy a kedd délutáni napirendre vegyék fel a Tanács és a Bizottság nyilatkozatát a szociális pillérről. A vitát állásfoglalási indítványok benyújtásával zárnák le.

Felszólal: Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki ismerteti a kérelmet, Maria João Rodrigues, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki ellenzi a kérést, és javasolja, hogy a vitára decemberben kerüljön sor, és Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki megerősíti eredeti javaslatát.

A Parlament elektronikus szavazással elutasítja a kérelmet (113 mellette, 193 ellene, 15 tartózkodás).

Az EFDD képviselőcsoport kéri, hogy a kedd délutáni napirend negyedik pontjaként illesszék be a Bizottság nyilatkozatát a nemzetközi szervezetek alkalmazottai emberi jogi bíróságokhoz való hozzáférésének megtagadásáról, a vitát állásfoglalási indítványok benyújtásával zárnák le.

Felszólal: Gerard Batten, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki ismerteti a kérelmet.

A Parlament név szerinti szavazással elutasítja a kérelmet (52 mellette, 220 ellene, 42 tartózkodás).

°
° ° °

Az ügyrendet megállapítják.


ELNÖKÖL:
Evelyne GEBHARDT alelnök

14. Területi tipológiák ***I (vita)

Jelentés az 1059/2003/EK rendelet területi tipológiák (Tercet) tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0788 - C8-0516/2016 - 2016/0393(COD)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Iskra Mihaylova (A8-0231/2017)

Iskra Mihaylova előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Marianne Thyssen (a Bizottság tagja).

Felszólal: Andrey Novakov, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Tonino Picula, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ruža Tomašić, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Ivan Jakovčić, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Younous Omarjee, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Rosa D'Amato, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Olaf Stuger, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Franc Bogovič, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig és Szanyi Tibor, Esther Herranz García és Daniel Buda.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias és Eleftherios Synadinos.

Felszólal: Marianne Thyssen és Iskra Mihaylova.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.11.14-i jegyzőkönyv, 5.3. pont .


15. A belvízi hajózásban szükséges szakmai képesítések elismerése ***I (vita)

Jelentés a belvízi hajózásban szükséges szakmai képesítések elismeréséről, valamint a 91/672/EGK tanácsi irányelv és a 96/50/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Gesine Meissner (A8-0338/2016)

Gesine Meissner előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Violeta Bulc (a Bizottság tagja).

Felszólal: Wim van de Camp, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Claudia Țapardel, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Peter van Dalen, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Gabriele Preuß, Mark Demesmaeker, Bogusław Liberadzki és Evelyn Regner.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák, Maria Grapini és Notis Marias.

ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök

Felszólal: Violeta Bulc és Gesine Meissner.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.11.14-i jegyzőkönyv, 5.4. pont .


16. A halálos kimenetelű közúti balesetek csökkentése: a gépjárműbiztonság javítása az EU-ban (vita)

Jelentés a halálos kimenetelű közúti balesetek csökkentéséről: a gépjárműbiztonság javítása az Európai Unióban [2017/2085(INI)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0330/2017)

Markus Ferber (az előadó helyettese) előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Violeta Bulc (a Bizottság tagja).

Felszólal: Wim van de Camp, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Olga Sehnalová, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Mark Demesmaeker, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Dominique Riquet, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Kateřina Konečná, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Michael Cramer, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Daniela Aiuto, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Deli Andor, Lucy Anderson, Izaskun Bilbao Barandica, Jaromír Kohlíček, Deirdre Clune, Janusz Zemke, Carlos Coelho, Maria Grapini és Nicola Caputo.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Maria Spyraki, Notis Marias, Franc Bogovič, Andrey Novakov és Stanislav Polčák.

ELNÖKÖL:
Ryszard CZARNECKI alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Georgios Epitideios.

Felszólal: Violeta Bulc és Dieter-Lebrecht Koch (előadó).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.11.14-i jegyzőkönyv, 5.2. pont .


17. A világban zajló keresztényüldözés (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A világban zajló keresztényüldözés (2017/2957(RSP))

Karmenu Vella (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal: Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Josef Weidenholzer, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ruža Tomašić, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, María Teresa Giménez Barbat, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Javier Couso Permuy, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bodil Valero, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Margot Parker, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Christelle Lechevalier, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Diane Dodds, független, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: David Coburn és Arne Gericke, Hölvényi György, Francisco Assis, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Lampros Fountoulis, Anna Elżbieta Fotyga, Hannu Takkula, Franz Obermayr, Bruno Gollnisch, Andrzej Grzyb, Bas Belder, Jean-Luc Schaffhauser, Georgios Epitideios, Michèle Alliot-Marie, Branislav Škripek, Marie-Christine Arnautu, Tunne Kelam, Mirosław Piotrowski, Michaela Šojdrová, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Karol Karski, Arne Gericke, Jan Olbrycht, Notis Marias és Steven Woolfe.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Lefteris Christoforou, Nicola Caputo, Marek Jurek, Takis Hadjigeorgiou, Anna Záborská, Costas Mavrides és Eleftherios Synadinos.

ELNÖKÖL:
Bogusław LIBERADZKI alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Pavel Svoboda, Silvia Costa, Marijana Petir és Mairead McGuinness.

Felszólal: Karmenu Vella.

A vitát berekesztik.


18. A part menti tengeri élőhelyek védelme: a Posidonia oceanica (neptunfű) esete (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000076/2017) felteszi: Alain Cadec, a PECH bizottság nevében, és Adina-Ioana Vălean, az ENVI bizottság nevében, a Bizottsághoz: A part menti tengeri élőhelyek védelme: a Posidonia oceanica (neptunfű) esete (2017/2903(RSP)) (B8-0605/2017)

Gabriel Mato és Claudiu Ciprian Tănăsescu kifejti a kérdést.

Karmenu Vella (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: José Inácio Faria, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Ricardo Serrão Santos, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, João Ferreira, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Mireille D'Ornano, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Sylvie Goddyn, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Jarosław Wałęsa, Renata Briano, Maria Lidia Senra Rodríguez, Rosa D'Amato, Dubravka Šuica, Nicola Caputo és Stefan Eck.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias.

Felszólal: Karmenu Vella.

A vitát berekesztik.


19. A kohéziós politika eszközeinek régiók általi alkalmazása a demográfiai változások kezelésére (vita)

Jelentés a kohéziós politika eszközeinek régiók általi alkalmazásáról a demográfiai változások kezelésére [2016/2245(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Iratxe García Pérez (A8-0329/2017)

Iratxe García Pérez előterjeszti a jelentést.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Sógor Csaba, Julie Ward, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Rosa D'Amato, Georgios Epitideios, Anna Záborská, Nicola Caputo, Stanislav Polčák, Andrey Novakov, Sergio Gutiérrez Prieto és Janusz Korwin-Mikke.

Felszólal: Corina Crețu (a Bizottság tagja) és Iratxe García Pérez Janusz Korwin-Mikke felszólalásával kapcsolatban (az elnök tudomásul veszi).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.11.14-i jegyzőkönyv, 5.6. pont .


20. Cselekvési terv a lakossági pénzügyi szolgáltatásokról (rövid ismertetés)

Jelentés a lakossági pénzügyi szolgáltatásokról szóló cselekvési tervről [2017/2066(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Olle Ludvigsson (A8-0326/2017)

Olle Ludvigsson rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Romana Tomc és Marisa Matias.

Felszólal: Corina Crețu (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2017.11.14-i jegyzőkönyv, 5.7. pont .


21. Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Az eljárási szabályzat 163. cikke jogcímén az alábbi képviselők, akik fontos politikai ügyekre kívánják felhívni a Parlament figyelmét, tesznek egyperces felszólalást:

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mihai Ţurcanu, John Howarth, Andrejs Mamikins, Mark Demesmaeker, Ramon Tremosa i Balcells, Josu Juaristi Abaunz, Bodil Valero, Gilles Lebreton, Janusz Korwin-Mikke, Romana Tomc, Emilian Pavel, Marek Jurek, Izaskun Bilbao Barandica, Paloma López Bermejo, Josep-Maria Terricabras, Michaela Šojdrová, Alex Mayer, Angel Dzhambazki, Jasenko Selimovic, Marisa Matias, Jordi Solé, Tomáš Zdechovský, Rory Palmer, Arne Gericke, Takis Hadjigeorgiou, Deirdre Clune, Julie Ward és Stanislav Polčák.


22. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 613.258/OJMA).


23. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.28-kor berekesztik.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Crowley, Händel, Le Pen, Maydell, Mosca, Punset, Rivasi, Tamburrano, Wieland, Żółtek

Jogi nyilatkozat