Zoznam 
Zápisnica
PDF 249kWORD 78k
Pondelok, 13. novembra 2017 - Štrasburg
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 4.Voľba podpredsedov Európskeho parlamentu (lehota na predloženie návrhov kandidátov)
 5.Zloženie Parlamentu
 6.Zloženie výborov a delegácií
 7.Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku)
 8.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
 9.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)
 10.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 11.Predloženie dokumentov
 12.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 13.Program práce
 14.Územné typológie ***I (rozprava)
 15.Uznávanie odborných kvalifikácií vo vnútrozemskej plavbe ***I (rozprava)
 16.Záchrana životov: posilnenie bezpečnosti automobilov v EÚ (rozprava)
 17.Prenasledovanie kresťanov vo svete (rozprava)
 18.Ochrana pobrežných morských biotopov: prípad morskej trávy Posidonia oceanica (rozprava)
 19.Zavádzanie nástrojov politiky súdržnosti zo strany regiónov pri riešení demografickej zmeny (rozprava)
 20.Akčný plán v oblasti retailových finančných služieb (stručná prezentácia)
 21.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 22.Program rokovania na nasledujúci deň
 23.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Zasadanie prerušené vo štvrtok 26. októbra 2017 pokračuje.


2. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 17.05 h.


3. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


4. Voľba podpredsedov Európskeho parlamentu (lehota na predloženie návrhov kandidátov)

Predseda oznámil, že Parlament bude voliť dvoch nových podpredsedov, ktorí nahradia Ildikó Gáll-Pelczovú a Alexandra Grafa Lambsdorffa.

Lehota na predloženie návrhov kandidátov je stanovená na utorok 14. novembra 2017, 20.30 h.

Obidve voľby sa uskutočnia v stredu 15. novembra o 12.30 h.


5. Zloženie Parlamentu

Príslušné holandské orgány oznámili, že Cora van Nieuwenhuizen bola vymenovaná za člena vlády s účinnosťou od 26. októbra 2017.

Príslušné estónske orgány oznámili ukončenie mandátu Marju Lauristinovej s účinnosťou od 6. novembra 2017 vzhľadom na jej zvolenie do mestskej rady v Tartu (Estónsko).

Elisabeth Köstinger bola zvolená za poslankyňu národného parlamentu v Rakúsku s účinnosťou od 9. novembra 2017.

Parlament zobral na vedomie, že v súlade s článkom 7 ods. 1, 2 a 3 Aktu o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu tieto funkcie sú nezlučiteľné s funkciou európskeho poslanca, a vyhlásil uvoľnenie mandátov s účinnosťou od 26. októbra, 6. a 9. novembra 2017 a informoval o tom príslušné vnútroštátne orgány.

°
° ° °

Jutta Steinruck podala demisiu ako poslankyňa Európskeho parlamentu s účinnosťou od 1. januára 2018.

V súlade s článkom 4 ods. 1 a 2 rokovacieho poriadku Parlament vyhlásil ukončenie mandátu Jutty Steinruckovej s účinnosťou od 1. januára 2018 a informoval o tom príslušné vnútroštátne orgány.

°
° ° °

Príslušné estónske a rakúske orgány oznámili zvolenie Ivariho Padara a Thomasa Waitza do Európskeho parlamentu s účinnosťou od 6. novembra 2017 a 10. novembra 2017 ako náhradu za Marju Lauristinovú a Ulrike Lunacekovú.

Parlament zobral na vedomie ich zvolenie.

Podľa článku 3 ods. 2 rokovacieho poriadku zaujmú Ivari Padar a Thomas Waitz miesto v Parlamente a jeho orgánoch a požívajú všetky práva s tým spojené, kým nebudú preskúmané osvedčenia o zvolení za poslanca alebo do rozhodnutia v akomkoľvek spore, za predpokladu, že vopred predložili vyhlásenie o tom, že nevykonávajú žiadnu funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca Európskeho parlamentu.


6. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupín Verts/ALE a EFDD tieto žiadosti o menovania:

výbor AFET: Michel Reimon

Delegácia pre vzťahy s Bosnou a Hercegovinou a Kosovom: Thomas Waitz

výbor DEVE: Mireille D'Ornano namiesto Raymonda Fincha

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.


7. Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku)

Výbor AGRI predložil toto korigendum k textu prijatému Európskym parlamentom:

Korigendum P7_TA(2013)0490(COR03) k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549) – (pozícia Európskeho parlamentu v prvom čítaní z 20. novembra 2013 na účely prijatia vyššie uvedeného nariadenia) (P7_TA(2013)0490) - (COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD))

V súlade s článkom 231 ods. 4 rokovacieho poriadku sa korigendum považuje za schválené, ak najneskôr do 24 hodín nepredloží politická skupina alebo aspoň 40 poslancov žiadosť, aby sa o ňom hlasovalo.

Korigendum je k dispozícii na webovej stránke Europarl po dobu trvania tejto schôdze.


8. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady v stredu 15. novembra 2017 podpíše tieto akty prijaté v súlade s riadnym legislatívnym postupom:

- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1920/2006, pokiaľ ide o výmenu informácií, systém včasného varovania a postup posudzovania rizika v oblasti nových psychoaktívnych látok (00026/2017/LEX - C8-0398/2017 - 2016/0261(COD));

- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1380/2013 o spoločnej rybárskej politike (00048/2017/LEX - C8-0397/2017 - 2017/0190(COD));

- smernicu Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2011/65/EÚ o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (00040/2017/LEX - C8-0392/2017 - 2017/0013(COD));

- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú riadiace, ochranné a kontrolné opatrenia uplatniteľné v oblasti dohovoru Medzinárodnej komisie pre zachovanie atlantických tuniakov (ICCAT) a ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1936/2001, (ES) č. 1984/2003 a (ES) č. 520/2007 (00031/2017/LEX - C8-0390/2017 - 2016/0187(COD));

- smernicu Európskeho parlamentu a Rady o systéme inšpekcií v záujme bezpečnej prevádzky osobných lodí ro-ro a vysokorýchlostných osobných plavidiel v pravidelnej preprave, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/16/ES a zrušuje smernica Rady 1999/35/ES (00036/2017/LEX - C8-0378/2017 - 2016/0172(COD));

- smernicu Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Rady 98/41/ES o registrácii osôb na palubách osobných lodí plávajúcich do prístavov alebo z prístavov členských štátov Spoločenstva a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/65/EÚ o ohlasovacích formalitách lodí plávajúcich do prístavov a/alebo z prístavov členských štátov (00035/2017/LEX - C8-0377/2017 - 2016/0171(COD));

- smernicu Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2009/45/ES o bezpečnostných pravidlách a normách pre osobné lode (00034/2017/LEX - C8-0376/2017 - 2016/0170(COD));

- smernicu Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení rámcové rozhodnutie Rady 2004/757/SVV s cieľom zahrnúť nové psychoaktívne látky do vymedzenia pojmu drogy a ktorou sa zrušuje rozhodnutie Rady 2005/387/SVV (00051/2017/LEX - C8-0350/2017 - 2013/0304(COD)).


9. Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)

Predseda v súlade s článkom 69c ods.1 rokovacieho poriadku oznámil rozhodnutia viacerých výborov o začatí medziinštitucionálnych rokovaní:

—   výbor LIBE, na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (prepracovanie znenie) (2016/0133(COD)COM(2016)0270 – C8-0173/2016). Spravodajkyňa: Cecilia Wikström (A8-0345/2017;

—   výbor LIBE, na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o používaní Schengenského informačného systému na účely návratu neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín (2016/0407(COD)COM(2016)0881 – C8-0532/2016). Spravodajca: Jeroen Lenaers (A8-0348/2017);

—    výbor LIBE, na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení, prevádzke a používaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti hraničných kontrol, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 515/2014 a zrušuje nariadenie (ES) č. 1987/2006 (2016/0408(COD)COM(2016)0882 – C8-0533/2016). Spravodajca Carlos Coelho (A8-0347/2017);

—   výbor LIBE, na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení, prevádzke a používaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 515/2014 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1986/2006, rozhodnutie Rady 2007/533/SVV a rozhodnutie Komisie 2010/261/EÚ (2016/0409(COD)COM(2016)0883 – C8-0349/2016). Spravodajca Carlos Coelho (A8-0349/2017).

V súlade s článkom 69c ods. 2 rokovacieho poriadku poslanci alebo politická skupina (politické skupiny), ktorí dosiahli aspoň strednú prahovú hodnotu, môžu písomne zajtra utorok 14. novembra 2017 do polnoci požiadať, aby sa hlasovalo o rozhodnutí výboru začať rokovania.

Rokovania sa môžu začať kedykoľvek po uplynutí tejto lehoty, ak nebola podaná žiadosť o hlasovanie v Parlamente o rozhodnutí začať rokovania.

°
° ° °

Vystúpenia:

—   Cristian Dan Preda a Andrea Bocskor, o novom zákone v oblasti vzdelávania, ktorý obmedzuje vzdelávanie v menšinových jazykoch na Ukrajine (predseda oznámil, že – už dnes večer – sa písomne obráti na ukrajinského prezidenta Petra Porošenka, aby ho požiadal o objasnenia vo veci rešpektovania jazykových menšín na Ukrajine, a najmä tých, ktoré hovoria európskymi jazykmi, a informoval o tom, že zopakuje svoje žiadosti počas samitu Východného partnerstva na budúci týždeň);

—   Janusz Lewandowski o nedávnom zemetrasení na iránsko-irackých hraniciach (predseda oznámil, že už tlmočil svoju solidaritu a vyjadril úprimnú sústrasť vedúcim predstaviteľom obidvoch krajín);

—   Lefteris Christoforou, o blokáde humanitárnej pomoci na Cypre (predseda potvrdil, že požiada tureckého veľvyslanca o vysvetlenie, pokiaľ ide o situáciu gréckej menšiny v severnej časti Cypru).

V rozprave vystúpil Janusz Korwin-Mikke ktorý, vrátiac sa k situácii na Ukrajine, pripomenul prípad Michaila Sakašviliho.


10. Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu

Oznámenia Komisie o krokoch podniknutých na základe pozícií a uznesení prijatých Parlamentom na druhej májovej, júlovej a septembrovej schôdzi 2017 sú k dispozícii na stránke Europarl.


11. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Zmenený návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv oonline ainých predajoch tovaru na diaľku, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu aRady (ES) č.2006/2004 asmernica Európskeho parlamentu aRady 2009/22/ES azrušuje smernica Európskeho parlamentu aRady 1999/44/ES (COM(2017)0637 - C8-0379/2017 - 2015/0288(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

stanovisko :

CULT, JURI

2) parlamentných výborov

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o integrovaných štatistikách fariem, ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 1166/2008 a (EÚ) č. 1337/2011 (COM(2016)0786 - C8-0514/2016 - 2016/0389(COD)) - výbor AGRI - Spravodajkyňa: Viorica Dăncilă (A8-0300/2017)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o poradie nezabezpečených dlhových nástrojov v hierarchii konkurzného konania (COM(2016)0853 - C8-0479/2016 - 2016/0363(COD)) - výbor ECON - Spravodajca: Gunnar Hökmark (A8-0302/2017)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (COM(2016)0591 - C8-0382/2016 - 2016/0286(COD)) - výbor ITRE - Spravodajca: Evžen Tošenovský (A8-0305/2017)

- * Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES a smernica 2009/132/ES, pokiaľ ide o určité povinnosti týkajúce sa dane z pridanej hodnoty pri poskytovaní služieb a predaji tovaru na diaľku (COM(2016)0757 - C8-0004/2017 - 2016/0370(CNS)) - výbor ECON - Spravodajca: Cătălin Sorin Ivan (A8-0307/2017)

- Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii a ESVČ o Východnom partnerstve v rámci príprav na samit v novembri 2017 (2017/2130(INI)) - výbor AFET - Spravodajcovia: Laima Liucija Andrikienė, Knut Fleckenstein (A8-0308/2017)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o službách cezhraničného dodávania balíkov (COM(2016)0285 - C8-0195/2016 - 2016/0149(COD)) - výbor TRAN - Spravodajkyňa: Lucy Anderson (A8-0315/2017)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje rámec Únie pre presídľovanie a ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 516/2014 (COM(2016)0468 - C8-0325/2016 - 2016/0225(COD)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Malin Björk (A8-0316/2017)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb (COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) - výbor EMPL - Spravodajkyne: Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Agentúre Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust) (COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)) - výbor LIBE - Spravodajca: Axel Voss (A8-0320/2017)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2003/59/ES o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy a smernica 2006/126/ES o vodičských preukazoch (COM(2017)0047 - C8-0025/2017 - 2017/0015(COD)) - výbor TRAN - Spravodajca: Peter Lundgren (A8-0321/2017)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 515/2014, (EÚ) 2016/399 a (EÚ) 2016/1624 (COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357A(COD)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Kinga Gál (A8-0322/2017)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/794 na účely zriadenia európskeho systému pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) (N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Kinga Gál (A8-0323/2017)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rešpektovaní súkromného života a ochrane osobných údajov v elektronických komunikáciách a o zrušení smernice 2002/58/ES (nariadenie o súkromí a elektronických komunikáciách) (COM(2017)0010 - C8-0009/2017 - 2017/0003(COD)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Marju Lauristin (A8-0324/2017)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o posilnenom partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kazašskou republikou na strane druhej v mene Únie (12409/2016 - C8-0469/2016 - 2016/0166(NLE)) - výbor AFET - Spravodajkyňa: Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017)

- Správa o akčnom pláne v oblasti retailových finančných služieb (2017/2066(INI)) - výbor ECON - Spravodajca: Olle Ludvigsson (A8-0326/2017)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Partnerskej dohody o vzťahoch a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Novým Zélandom na strane druhej v mene Únie (15470/2016 - C8-0027/2017 - 2016/0366(NLE)) - výbor AFET - Spravodajca: Charles Tannock (A8-0327/2017)

- Správa o výročnej správe o činnosti európskej ombudsmanky za rok 2016 (2017/2126(INI)) - výbor PETI - Spravodajkyňa: Marlene Mizzi (A8-0328/2017)

- Správa o zavádzaní nástrojov politiky súdržnosti zo strany regiónov pri riešení demografickej zmeny (2016/2245(INI)) - výbor REGI - Spravodajkyňa: Iratxe García Pérez (A8-0329/2017)

- Správa o záchrane životov: posilnenie bezpečnosti automobilov v EÚ (2017/2085(INI)) - výbor TRAN - Spravodajca: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0330/2017)

- ***I Správa o zmenenom návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zavádzajú dodatočné dovozné clá na dovoz určitých výrobkov s pôvodom zo Spojených štátov amerických (kodifikované znenie) (COM(2017)0361 - C8-0226/2017 - 2014/0175(COD)) - výbor JURI - Spravodajca: Jiří Maštálka (A8-0331/2017)

- ***I Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení smernica 2010/40/EÚ, pokiaľ ide o obdobie prijímania delegovaných aktov (COM(2017)0136 - C8-0116/2017 - 2017/0060(COD)) - výbor TRAN - Spravodajkyňa: Gesine Meissner (A8-0332/2017)

- Správa obsahujúca návrh nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Partnerskej dohody o vzťahoch a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Novým Zélandom na strane druhej v mene Únie (2017/2050(INI)) - výbor AFET - Spravodajca: Charles Tannock (A8-0333/2017)

- Správa o stratégii EÚ a Afriky: podpora rozvoja (2017/2083(INI)) - výbor DEVE - Spravodajca: Maurice Ponga (A8-0334/2017)

- Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí posilnenej dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kazašskou republikou na strane druhej v mene Európskej únie (2017/2035(INI)) - výbor AFET - Spravodajkyňa: Liisa Jaakonsaari (A8-0335/2017)

- * Správa o návrhu na vymenovanie Karla Pinxtena za člena Dvora audítorov (10606/2017 - C8-0328/2017 - 2017/0812(NLE)) - výbor CONT - Spravodajca: Indrek Tarand (A8-0336/2017)

- * Správa o návrhu na vymenovanie Pietra Russa za člena Dvora audítorov (11872/2017 - C8-0329/2017 - 2017/0813(NLE)) - výbor CONT - Spravodajca: Indrek Tarand (A8-0337/2017)

- * Správa o návrhu na vymenovanie Hannua Takkulu za člena Dvora audítorov (12248/2017 - C8-0330/2017 - 2017/0814(NLE)) - výbor CONT - Spravodajca: Indrek Tarand (A8-0338/2017)

- Správa o boji proti nerovnostiam ako prostriedku na podporu tvorby pracovných miest a rastu (2016/2269(INI)) - výbor EMPL - Spravodajca: Javi López (A8-0340/2017)

- * Správa o nominácii Bettiny Jakobsenovej za členku Dvora audítorov (10762/2017 - C8-0332/2017 - 2017/0816(NLE)) - výbor CONT - Spravodajca: Indrek Tarand (A8-0341/2017)

- * Správa o vymenovaní Baudilia Tomého Muguruzu za člena Dvora audítorov (11345/2017 - C8-0331/2017 - 2017/0815(NLE)) - výbor CONT - Spravodajca: Indrek Tarand (A8-0342/2017)

- * Správa o návrhu na vymenovanie Joãa Alexandreho Tavaresa Gonçalvesa de Figueireda za člena Dvora audítorov (11871/2017 - C8-0333/2017 - 2017/0817(NLE)) - výbor CONT - Spravodajca: Indrek Tarand (A8-0343/2017)

- * Správa o návrhu na vymenovanie Iliany Ivanovovej za členku Dvora audítorov (12247/2017 - C8-0334/2017 - 2017/0818(NLE)) - výbor CONT - Spravodajca: Indrek Tarand (A8-0344/2017)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť Talianska – EGF/2017/004 IT/Almaviva) (COM(2017)0496 - C8-0322/2017 - 2017/2200(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: Daniele Viotti (A8-0346/2017)


12. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Poslanci predložili tieto otázky na ústne zodpovedanie (článok 128 rokovacieho poriadku):

—   (O-000076/2017), ktorú položili Alain Cadec, v mene výboru PECH, a Adina-Ioana Vălean, v mene výboru ENVI, pre Komisiu: Ochrana pobrežných morských biotopov: prípad morskej trávy Posidonia oceanica (2017/2903(RSP)) (B8-0605/2017);

—   (O-000065/2017), ktorú položili Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Luke Ming Flanagan a Benedek Jávor, v mene výboru ENVI, pre Radu: Preskúmavanie vykonávania environmentálnych právnych predpisov (EIR) (2017/2705(RSP)) (B8-0606/2017);

—   (O-000066/2017), ktorú položili Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Luke Ming Flanagan a Benedek Jávor, v mene výboru ENVI, pre Komisiu: Preskúmavanie vykonávania environmentálnych právnych predpisov (EIR) (2017/2705(RSP)) (B8-0607/2017);

—   (O-000067/2017), ktorú položili Herbert Dorfmann, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Benedek Jávor a Mireille D'Ornano, v mene výboru ENVI, pre Komisiu: Akčný plán EÚ pre ľudí, prírodu a hospodárstvo (2017/2819(RSP)) (B8-0608/2017);

—   (O-000071/2017), ktorú položila Petra Kammerevert, v mene výboru CULT, pre Komisiu: Rok 2018 ako rok cestovného ruchu medzi EÚ a Čínou (2017/2846(RSP)) (B8-0609/2017);

—   (O-000082/2017), ktorú položil Czesław Adam Siekierski, v mene výboru AGRI, pre Komisiu: Dosah ruského embarga na sektor ovocia a zeleniny EÚ (2017/2950(RSP)) (B8-0610/2017).


13. Program práce

Bol rozdaný konečný návrh programu prvej novembrovej plenárnej schôdze 2017 (PE 613.258/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 149a rokovacieho poriadku):

Pondelok
Žiadosť skupiny ENF o pridaní vyhlásení Rady a Komisie o zemetrasení v Iráne a Iraku ako prvého bodu programu na popoludnie.

V rozprave vystúpil Franz Obermaier, v mene skupiny ENF, aby prezentoval žiadosť.

Parlament žiadosť zamietol.

Žiadosť skupiny ENF o zaradenie vyhlásení Rady a Komisie o manifestáciách počas čierneho pondelka v Južnej Afrike ako druhého bodu popoludnia.

V rozprave vystúpila Janice Atkinson, v mene skupiny ENF, aby prezentovala žiadosť.

Parlament žiadosť zamietol.

Utorok

Žiadosť skupiny EFDD o pridaní vyhlásení Rady a Komisie o situácii v Katalánsku ako druhého bodu programu v utorok doobeda. V dôsledku toho by bola rozprava o správe týkajúcej sa spolupráce medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa presunutá na popoludnie s hlasovaním v stredu. Správa: Olga Sehnalová - A8-0077/2017 (bod 15 PDOJ).

Vystúpili títo poslanci: James Carver v mene skupiny EFDD, aby prezentoval žiadosť, a Esteban González Pons v mene skupiny PPE proti tejto žiadosti.

HPM (65 za, 241 proti, 31 sa zdržali), Parlament žiadosť zamietol.

Žiadosť skupiny Verts/ALE o zaradenie vyhlásení Rady a Komisie o sociálnom pilieri do programu v utorok popoludní. Rozprava by sa ukončila predložením návrhu uznesenia.

Vystúpili títo poslanci: Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, aby prezentoval žiadosť, Maria João Rodrigues v mene skupiny S&D, proti tejto žiadosti a s návrhom, aby sa rozprava uskutočnila v decembri a Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, aby potvrdil svoj pôvodný návrh.

Parlament žiadosť zamietol v elektronickom hlasovaní (za: 113, proti: 193, zdržal sa hlasovania: 15).

Žiadosť skupiny EFDD o pridanie vyhlásenia Komisie o odmietaní prístupu k súdom v oblasti ľudských práv pre zamestnancov medzinárodných organizácií ako štvrtého budu programu na utorok popoludnie, pričom rozprava by sa ukončila predložením návrhu uznesenia.

V rozprave vystúpil Gerard Batten v mene skupiny EFDD, aby prezentoval žiadosť.

HPM (52 za, 220 proti, 42 sa zdržali), Parlament žiadosť zamietol.

°
° ° °

Týmto bol stanovený program práce.


PREDSEDNÍCTVO: Evelyne GEBHARDT
podpredsedníčka

14. Územné typológie ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1059/2003, pokiaľ ide o územné typológie (Tercet) [COM(2016)0788 - C8-0516/2016 - 2016/0393(COD)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajkyňa: Iskra Mihaylova (A8-0231/2017)

Iskra Mihaylova uviedla správu.

V rozprave vystúpila Marianne Thyssen (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Andrey Novakov v mene skupiny PPE, Tonino Picula v mene skupiny S&D, Ruža Tomašić v mene skupiny ECR, Ivan Jakovčić v mene skupiny ALDE, Younous Omarjee v mene skupiny GUE/NGL, Rosa D'Amato v mene skupiny EFDD, Olaf Stuger v mene skupiny ENF, Franc Bogovič, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig a Tibor Szanyi, Esther Herranz García a Daniel Buda.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias a Eleftherios Synadinos.

V rozprave vystúpili: Marianne Thyssen a Iskra Mihaylova.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.3 zápisnice zo dňa 14.11.2017.


15. Uznávanie odborných kvalifikácií vo vnútrozemskej plavbe ***I (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o uznávaní odborných kvalifikácií v oblasti vnútrozemskej plavby a o zrušení smernice Rady 96/50/ES a smernice Rady 91/672/EHS [COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Gesine Meissner (A8-0338/2016)

Gesine Meissner uviedla správu.

V rozprave vystúpila Violeta Bulc (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Wim van de Camp v mene skupiny PPE, Claudia Țapardel v mene skupiny S&D, Peter van Dalen v mene skupiny ECR, Gabriele Preuß, Mark Demesmaeker, Bogusław Liberadzki a Evelyn Regner.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Maria Grapini a Notis Marias.

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

V rozprave vystúpili: Violeta Bulc a Gesine Meissner.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.4 zápisnice zo dňa 14.11.2017.


16. Záchrana životov: posilnenie bezpečnosti automobilov v EÚ (rozprava)

Správa na tému „Záchrana životov: posilnenie bezpečnosti automobilov v EÚ“ [2017/2085(INI)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0330/2017)

Markus Ferber (v zastúpení spravodajcu) uviedol správu

V rozprave vystúpila Violeta Bulc (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Wim van de Camp v mene skupiny PPE, Olga Sehnalová v mene skupiny S&D, Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR, Dominique Riquet v mene skupiny ALDE, Kateřina Konečná v mene skupiny GUE/NGL, Michael Cramer v mene skupiny Verts/ALE, Daniela Aiuto v mene skupiny EFDD, Andor Deli, Lucy Anderson, Izaskun Bilbao Barandica, Jaromír Kohlíček, Deirdre Clune, Janusz Zemke, Carlos Coelho, Maria Grapini a Nicola Caputo.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Maria Spyraki, Notis Marias, Franc Bogovič, Andrey Novakov a Stanislav Polčák.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Georgios Epitideios.

V rozprave vystúpili: Violeta Bulc a Dieter-Lebrecht Koch.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.2 zápisnice zo dňa 14.11.2017.


17. Prenasledovanie kresťanov vo svete (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Prenasledovanie kresťanov vo svete (2017/2957(RSP))

Karmenu Vella (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, Josef Weidenholzer v mene skupiny S&D, Ruža Tomašić v mene skupiny ECR, María Teresa Giménez Barbat v mene skupiny ALDE, Javier Couso Permuy v mene skupiny GUE/NGL, Bodil Valero v mene skupiny Verts/ALE, Margot Parker v mene skupiny EFDD, Christelle Lechevalier v mene skupiny ENF, Diane Dodds – nezaradená poslankyňa, ktorá zároveň odpovedala na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položil David Coburn a Arne Gericke, György Hölvényi, Francisco Assis, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Lampros Fountoulis, Anna Elżbieta Fotyga, Hannu Takkula, Franz Obermayr, Bruno Gollnisch, Andrzej Grzyb, Bas Belder, Jean-Luc Schaffhauser, Georgios Epitideios, Michèle Alliot-Marie, Branislav Škripek, Marie-Christine Arnautu, Tunne Kelam, Mirosław Piotrowski, Michaela Šojdrová, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Karol Karski, Arne Gericke, Jan Olbrycht, Notis Marias a Steven Woolfe.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Lefteris Christoforou, Nicola Caputo, Marek Jurek, Takis Hadjigeorgiou, Anna Záborská, Costas Mavrides a Eleftherios Synadinos.

PREDSEDNÍCTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredseda

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Pavel Svoboda, Silvia Costa, Marijana Petir a Mairead McGuinness.

V rozprave vystúpil Karmenu Vella.

Rozprava sa skončila.


18. Ochrana pobrežných morských biotopov: prípad morskej trávy Posidonia oceanica (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000076/2017) ktorú položil Alain Cadec, v mene výboru PECH, a Adina-Ioana Vălean, v mene výboru ENVI, pre Komisiu: Ochrana pobrežných morských biotopov: prípad morskej trávy Posidonia oceanica (2017/2903(RSP)) (B8-0605/2017)

Gabriel Mato a Claudiu Ciprian Tănăsescu rozvinuli otázku.

Karmenu Vella (člen Komisie) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: José Inácio Faria v mene skupiny PPE, Ricardo Serrão Santos v mene skupiny S&D, João Ferreira v mene skupiny GUE/NGL, Mireille D'Ornano v mene skupiny EFDD, Sylvie Goddyn v mene skupiny ENF, Jarosław Wałęsa, Renata Briano, Maria Lidia Senra Rodríguez, Rosa D'Amato, Dubravka Šuica, Nicola Caputo a Stefan Eck.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Notis Marias.

V rozprave vystúpil Karmenu Vella.

Rozprava sa skončila.


19. Zavádzanie nástrojov politiky súdržnosti zo strany regiónov pri riešení demografickej zmeny (rozprava)

Správa o zavádzaní nástrojov politiky súdržnosti zo strany regiónov pri riešení demografickej zmeny [2016/2245(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajkyňa: Iratxe García Pérez (A8-0329/2017)

Iratxe García Pérez uviedla správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Csaba Sógor, Julie Ward, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Rosa D'Amato, Georgios Epitideios, Anna Záborská, Nicola Caputo, Stanislav Polčák, Andrey Novakov, Sergio Gutiérrez Prieto a Janusz Korwin-Mikke.

V rozprave vystúpili: Corina Crețu (členka Komisie) a Iratxe García Pérez o vystúpení Janusza Korwina-Mikkeho (predseda to vzal na vedomie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.6 zápisnice zo dňa 14.11.2017.


20. Akčný plán v oblasti retailových finančných služieb (stručná prezentácia)

Správa o akčnom pláne v oblasti retailových finančných služieb [2017/2066(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Olle Ludvigsson (A8-0326/2017)

Olle Ludvigsson uviedol správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Romana Tomc a Marisa Matias.

V rozprave vystúpila Corina Crețu (členka Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 5.7 zápisnice zo dňa 14.11.2017.


21. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Na základe článku 163 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci:

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mihai Ţurcanu, John Howarth, Andrejs Mamikins, Mark Demesmaeker, Ramon Tremosa i Balcells, Josu Juaristi Abaunz, Bodil Valero, Gilles Lebreton, Janusz Korwin-Mikke, Romana Tomc, Emilian Pavel, Marek Jurek, Izaskun Bilbao Barandica, Paloma López Bermejo, Josep-Maria Terricabras, Michaela Šojdrová, Alex Mayer, Angel Dzhambazki, Jasenko Selimovic, Marisa Matias, Jordi Solé, Tomáš Zdechovský, Rory Palmer, Arne Gericke, Takis Hadjigeorgiou, Deirdre Clune, Julie Ward a Stanislav Polčák.


22. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 613.258/OJMA).


23. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.28 h.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

generálny tajomník

podpredsedníčka


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Crowley, Händel, Le Pen, Maydell, Mosca, Punset, Rivasi, Tamburrano, Wieland, Żółtek

Právne oznámenie