Kazalo 
Zapisnik
PDF 240kWORD 77k
Ponedeljek, 13. november 2017 - StrasbourgKončna izdaja
1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Otvoritev seje
 3.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 4.Izvolitev podpredsednikov Evropskega Parlementa (rok za vložitev kandidatur)
 5.Sestava Parlamenta
 6.Sestava odborov in delegacij
 7.Popravek (člen 231 Poslovnika)
 8.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)
 9.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69c Poslovnika)
 10.Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta
 11.Predložitev dokumentov
 12.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)
 13.Razpored dela
 14.Teritorialne tipologije ***I (razprava)
 15.Priznavanje poklicnih kvalifikacij na področju plovbe po celinskih plovnih poteh ***I (razprava)
 16.Reševanje življenj: spodbujanje varnosti vozil v EU (razprava)
 17.Preganjanje kristjanov v svetu (razprava)
 18.Varstvo priobalnih morskih habitatov: primer Posidonia oceanica (razprava)
 19.Uporaba instrumentov kohezijske politike po regijah kot odgovor na demografske spremembe (razprava)
 20.Akcijski načrt o maloprodajnih finančnih storitvah (kratka predstavitev)
 21.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 22.Dnevni red naslednje seje
 23.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik

1. Nadaljevanje zasedanja

Nadaljevalo se je zasedanje, ki je bilo prekinjeno četrtek 26. oktobra 2017.


2. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 17.05.


3. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


4. Izvolitev podpredsednikov Evropskega Parlementa (rok za vložitev kandidatur)

Predsednik je sporočil, da bo Parlament izvolil dva nova podpredsednika, ki bosta nadomestila Ildikó Gáll-Pelcz in Alexandra Grafa Lambsdorffa.

Rok za vložitev kandidatur je torek, 14. novembra 2017 ob 20.30.

Glasovanji bosta potekali v sredo, 15. novembra ob 12.30.


5. Sestava Parlamenta

Nizozemski pristojni organi so sporočili, da je bila Cora van Nieuwenhuizen imenovana za članico vlade z začetkom veljavnosti 26. oktobra 2017.

Estonski pristojni organi so sporočili, da je z začetkom veljavnosti 6. novembra 2017 prenehal veljati mandat Marju Lauristin zaradi njene izvolitve v občinski svet masta Tartu (Estonija).

Elisabeth Köstinger je bila izvoljena za poslanko avstrijskega nacionalnega parlamenta z začetkom veljavnosti 9. novembra 2017.

Parlament je vzel na znanje, da so v skladu s členom 7(1), (2) in (3) Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami te funkcije nezdružljive s funkcijo evropskega poslanca in potrdil sprostitev njihovih sedežev z začetkom veljavnosti 26. oktobra oziroma 6. in 9. novembra 2017, ter o tem obvestil nacionalne pristojne organe.

°
° ° °

Jutta Steinruck je odstopila od funkcije evropske poslanke z začetkom veljavnosti 1. januarja 2018.

Parlament je v skladu s členom 4 (1) in (2) Poslovnika, potrdil sprostitev sedeža Jutte Steinruck z začetkom veljavnosti 1. januarja 2018 ter o tem obvestil nacionalne pristojne organe.

°
° ° °

Pristojni estonski in avstrijski organi sporočili, da sta bila Ivari Padar in Thomas Waitz izvoljena za poslanca Evropskega parlamenta z začetkom veljavnosti 6. novembra 2017 oziroma 10. novembra 2017 namesto Marju Lauristin in Ulrike Lunacek.

Parlament je vzel njuno izvolitev na znanje .

Dokler se ne preveri veljavnosti mandata poslancev oziroma ne odloči o morebitnem sporu, se v skladu s členom 3(2) Poslovnika poslanca Ivari Padar in Thomas Waitz polnopravno udeležujeta sej Parlamenta in njegovih teles, pod pogojem, da sta predhodno podala izjavo o tem, da ne opravljata funkcije, ki ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta.


6. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je od skupin Verts/ALE in EFDD prejel naslednje zahteve za imenovanje:

odbor AFET: Michel Reimon

delegacija za odnose z Bosno in Hercegovino ter Kosovom: Thomas Waitz

odbor DEVE: Mireille D'Ornano namesto Raymonda Fincha

Imenovanja se bodo štela za potrjena, če do sprejetja tega zapisnika temu ne bo nihče nasprotoval.


7. Popravek (člen 231 Poslovnika)

Odbor AGRI je posredoval popravek besedila, ki ga je Evropski parlament sprejel.

Popravek P7_TA(2013)0490(COR03) Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (ES) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L 347, 20.12.2013, str. 549) - (stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi 20. novembra 2013 z namenom sprejetja navedene uredbe(P7_TA(2013)0490) (COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD))

V skladu s členom 231(4) Poslovnika se popravek šteje za sprejetega, razen če politična skupina ali najmanj 40 poslancev v štiriindvajsetih urah o njem ne zahteva glasovanja.

Popravek je v času tega delnega zasedanja na razpolago na spletišču Europarl.


8. Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)

Predsednik je sporočil, da bo skupaj s predsednikom Sveta v sredo, 15. novembra 2017 podpisal naslednje akte, sprejete v skladu z rednim zakonodajnim postopkom:

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1920/2006 glede izmenjave informacij o novih psihoaktivnih snoveh in sistema zgodnjega opozarjanja na te snovi ter postopka ocene tveganja zanje (00026/2017/LEX - C8-0398/2017 - 2016/0261(COD));

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1380/2013 o skupni ribiški politiki (00048/2017/LEX - C8-0397/2017 - 2017/0190(COD));

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2011/65/EU o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (00040/2017/LEX - C8-0392/2017 - 2017/0013(COD));

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi upravljalnih, ohranitvenih in nadzornih ukrepov, ki se uporabljajo na območju konvencije Mednarodne komisije za ohranitev tunov v Atlantiku (ICCAT), ter spremembi uredb Sveta (ES) št. 1936/2001, (ES) št. 1984/2003 in (ES) št. 520/2007 (00031/2017/LEX - C8-0390/2017 - 2016/0187(COD));

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o sistemu inšpekcijskih pregledov za varno izvajanje linijskih prevozov z ro-ro potniškimi ladjami in visokohitrostnimi potniškimi plovili ter spremembi Direktive 2009/16/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Sveta 1999/35/ES (00036/2017/LEX - C8-0378/2017 - 2016/0172(COD));

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 98/41/ES o registraciji oseb, ki potujejo s potniškimi ladjami, ki plujejo v pristanišča držav članic Skupnosti ali iz njih, in Direktive 2010/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta o formalnostih poročanja za ladje, ki priplujejo v pristanišča držav članic in/ali izplujejo iz njih (00035/2017/LEX - C8-0377/2017 - 2016/0171(COD));

- Direktiva evropskega Parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2009/45/ES o varnostnih predpisih in standardih za potniške ladje (00034/2017/LEX - C8-0376/2017 - 2016/0170(COD));

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Okvirnega sklepa Sveta 2004/757/PNZ zaradi vključitve novih psihoaktivnih snovi v opredelitev pojma „prepovedana droga“ in razveljavitvi Sklepa Sveta 2005/387/PNZ (00051/2017/LEX - C8-0350/2017 - 2013/0304(COD)).


9. Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69c Poslovnika)

Predsednik je obvestil, da je prejel več odločitev odborov za začetek medinstitucionalnih pogajanj v skladu s členom 69c(1) Poslovnika:

—   odbor LIBE, Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva (prenovitev) (2016/0133(COD)COM(2016)0270 – C8-0173/2016). Poročevalka: Cecilia Wikström (A8-0345/2017;

—   odbor LIBE, Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi schengenskega informacijskega sistema za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav (2016/0407(COD)COM(2016)0881 – C8-0532/2016). Poročevalec: Jeroen Lenaers (A8-0348/2017);

—    odbor LIBE, Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi, delovanju in uporabi schengenskega informacijskega sistema (SIS) na področju mejnih kontrol, o spremembi Uredbe (EU) št. 515/2014 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1987/2006(2016/0408(COD)COM(2016)0882 – C8-0533/2016). Poročevalec: Carlos Coelho (A8-0347/2017);

—   odbor LIBE, predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi, delovanju in uporabi schengenskega informacijskega sistema (SIS) na področju policijskega sodelovanja in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah, o spremembi Uredbe (EU) št. 515/2014 ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1986/2006, Sklepa Sveta 2007/533/PNZ in Sklepa Komisije 2010/261/EU(2016/0409(COD)COM(2016)0883 – C8-0349/2016). Poročevalec: Carlos Coelho (A8-0349/2017).

V skladu s členom 69c(2) Poslovnika lahko poslanci ali politična skupina oziroma skupine, ki dosegajo vsaj srednji prag, jutri, 14. novembrae 2017, do 24. ure pisno zahtevajo glasovanje o odločitvi odbora o začetku pogajanj.

Pogajanja se lahko začnejo kadar koli po izteku tega roka, če ni bila v Parlamentu vložena nobena zahteva za glasovanje o odločitvi o začetku pogajanj.

°
° ° °

Govori

—   Cristian Dan Preda in Andrea Bocskor, o novem zakonu o izobraževanju, ki omejuje poučevanje v manjšinskih jezikih v Ukrajini (predsednik je sporočil, da se bo še danes zvečer pisno obrnil na ukrajinskega predsednika Petra Porošenka, da bi ga zaprosil za pojasnila v zvezi s spoštovanjem jezikovnih manjšin v Ukrajini, zlasti tistih, ki govorijo evropske jezike; sporočil je tudi, da bo ta vprašanja ponovno postavil na vrhu zahodnega partnersta prihodnji teden);

—   Janusz Lewandowski o nedavnem potresu na iransko-iraški meji (predsednik je sporočil, da je voditeljema obeh držav že izrazil sožalje);

—   Lefteris Christoforou, o blokadi človekoljubne pomoči na Cipru (predsednik je potrdil, da bo zahteval pojasnila od turškega veleposlanika glede položaja grške manjšine na severu Cipra).

Govoril je Janusz Korwin-Mikke, ki se je povrnil na razmere v Ukrajini in spomnil na primer Mihaela Sakašvilija.


10. Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta

Sporočila Komisije o nadaljnjem obravnavanju stališč in resolucij, ki jih je Parlament sprejel med drugim majskim zasedanjem ter med julijskim in septembrskim zasedanjem 2017, so na voljo na spletišču Europarl.


11. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih vidikih pogodb za prodajo blaga, spremembi Uredbe (ES) št.2006/2004 Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive 2009/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 1999/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta (COM(2017)0637 - C8-0379/2017 - 2015/0288(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni odbor :

IMCO

mnenje :

CULT, JURI

2) od odborov

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o integrirani statistiki na ravni kmetij ter razveljavitvi uredb (ES) št. 1166/2008 in (EU) št. 1337/2011 (COM(2016)0786 - C8-0514/2016 - 2016/0389(COD)) - odbor AGRI - Poročevalka: Viorica Dăncilă (A8-0300/2017)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z razvrstitvijo nezavarovanih dolžniških instrumentov v primeru insolventnosti (COM(2016)0853 - C8-0479/2016 - 2016/0363(COD)) - odbor ECON - Poročevalec: Gunnar Hökmark (A8-0302/2017)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (COM(2016)0591 - C8-0382/2016 - 2016/0286(COD)) - odbor ITRE - Poročevalec: Evžen Tošenovský (A8-0305/2017)

- * Poročilo o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES in Direktive 2009/132/ES v zvezi z nekaterimi obveznostmi davka na dodano vrednost za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo (COM(2016)0757 - C8-0004/2017 - 2016/0370(CNS)) - odbor ECON - Poročevalec: Cătălin Sorin Ivan (A8-0307/2017)

- Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in Evropski službi za zunanje delovanje o vzhodnem partnerstvu pred vrhom novembra 2017 (2017/2130(INI)) - odbor AFET - Poročevalca: Laima Liucija Andrikienė, Knut Fleckenstein (A8-0308/2017)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)) - odbor LIBE - Poročevalka: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o storitvah čezmejne dostave paketov (COM(2016)0285 - C8-0195/2016 - 2016/0149(COD)) - odbor TRAN - Poročevalka: Lucy Anderson (A8-0315/2017)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira Unije za preselitev in spremembi Uredbe (EU) št. 516/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (COM(2016)0468 - C8-0325/2016 - 2016/0225(COD)) - odbor LIBE - Poročevalka: Malin Björk (A8-0316/2017)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 96/71/ES z dne 16. decembra 1996 o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev (COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) - odbor EMPL - Poročevalke: Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

- ***I Poročilo o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust) (COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)) - odbor LIBE - Poročevalec: Axel Voss (A8-0320/2017)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/59/ES o temeljnih kvalifikacijah in rednem usposabljanju voznikov nekaterih cestnih vozil za prevoz blaga ali potnikov in Direktive 2006/126/ES o vozniških dovoljenjih (COM(2017)0047 - C8-0025/2017 - 2017/0015(COD)) - odbor TRAN - Poročevalec: Peter Lundgren (A8-0321/2017)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS) ter spremembi uredb (EU) št. 515/2014, (EU) 2016/399 in (EU) 2016/1624 (COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357A(COD)) - odbor LIBE - Poročevalka: Kinga Gál (A8-0322/2017)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/794 za namene vzpostavitve evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS) (N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD)) - odbor LIBE - Poročevalka: Kinga Gál (A8-0323/2017)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spoštovanju zasebnega življenja in varstvu osebnih podatkov na področju elektronskih komunikacij ter razveljavitvi Direktive 2002/58/ES (uredba o zasebnosti in elektronskih komunikacijah) (COM(2017)0010 - C8-0009/2017 - 2017/0003(COD)) - odbor LIBE - Poročevalka: Marju Lauristin (A8-0324/2017)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o okrepljenem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Kazahstan na drugi strani, v imenu Unije (12409/2016 - C8-0469/2016 - 2016/0166(NLE)) - odbor AFET - Poročevalka: Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017)

- Poročilo o akcijskem načrtu o maloprodajnih finančnih storitvah (2017/2066(INI)) - odbor ECON - Poročevalec: Olle Ludvigsson (A8-0326/2017)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Partnerskega sporazuma o odnosih in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Novo Zelandijo na drugi strani (15470/2016 - C8-0027/2017 - 2016/0366(NLE)) - odbor AFET - Poročevalec: Charles Tannock (A8-0327/2017)

- Poročilo o letnem poročilu o dejavnostih evropskega varuha človekovih pravic za leto 2016 (2017/2126(INI)) - odbor PETI - Poročevalka: Marlene Mizzi (A8-0328/2017)

- Poročilo o uporabi instrumentov kohezijske politike po regijah kot odgovor na demografske spremembe (2016/2245(INI)) - odbor REGI - Poročevalka: Iratxe García Pérez (A8-0329/2017)

- Poročilo o reševanju življenj: spodbujanje varnosti vozil v EU (2017/2085(INI)) - odbor TRAN - Poročevalec: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0330/2017)

- ***I Poročilo o spremenjenem predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dodatnih carinah za uvoz nekaterih izdelkov s poreklom iz Združenih držav Amerike (kodificirano besedilo) (COM(2017)0361 - C8-0226/2017 - 2014/0175(COD)) - odbor JURI - Poročevalec: Jiří Maštálka (A8-0331/2017)

- ***I Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2010/40/EU glede obdobja za sprejemanje delegiranih aktov (COM(2017)0136 - C8-0116/2017 - 2017/0060(COD)) - odbor TRAN - Poročevalka: Gesine Meissner (A8-0332/2017)

- Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Partnerskega sporazuma o odnosih in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Novo Zelandijo na drugi strani (2017/2050(INI)) - odbor AFET - Poročevalec: Charles Tannock (A8-0333/2017)

- Poročilo o strategiji EU-Afrika: spodbujanje razvoja (2017/2083(INI)) - odbor DEVE - Poročevalec: Maurice Ponga (A8-0334/2017)

- Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o okrepljenem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Kazahstan na drugi strani, v imenu Unije (2017/2035(INI)) - odbor AFET - Poročevalka: Liisa Jaakonsaari (A8-0335/2017)

- * Poročilo o imenovanju Karla Pinxtena za člana Računskega sodišča (10606/2017 - C8-0328/2017 - 2017/0812(NLE)) - odbor CONT - Poročevalec: Indrek Tarand (A8-0336/2017)

- * Poročilo o imenovanju Pietra Russa za člana Računskega sodišča (11872/2017 - C8-0329/2017 - 2017/0813(NLE)) - odbor CONT - Poročevalec: Indrek Tarand (A8-0337/2017)

- * Poročilo o imenovanju Hannuja Takkule za člana Računskega sodišča (12248/2017 - C8-0330/2017 - 2017/0814(NLE)) - odbor CONT - Poročevalec: Indrek Tarand (A8-0338/2017)

- Poročilo o boju proti neenakostim kot vzvodu za spodbujanje ustvarjanja delovnih mest in rasti (2016/2269(INI)) - odbor EMPL - Poročevalec: Javi López (A8-0340/2017)

- * Poročilo o imenovanju Bettine Jakobsen za članico Računskega sodišča (10762/2017 - C8-0332/2017 - 2017/0816(NLE)) - odbor CONT - Poročevalec: Indrek Tarand (A8-0341/2017)

- * Poročilo o imenovanju Baudilia Toméja Muguruze za člana Računskega sodišča (11345/2017 - C8-0331/2017 - 2017/0815(NLE)) - odbor CONT - Poročevalec: Indrek Tarand (A8-0342/2017)

- * Poročilo o imenovanju Joăa Alexandra Tavaresa Gonçalvesa de Figueireda za člana Računskega sodišča (11871/2017 - C8-0333/2017 - 2017/0817(NLE)) - odbor CONT - Poročevalec: Indrek Tarand (A8-0343/2017)

- * Poročilo o imenovanju Iliane Ivanove za članico Računskega sodišča (12247/2017 - C8-0334/2017 - 2017/0818(NLE)) - odbor CONT - Poročevalec: Indrek Tarand (A8-0344/2017)

- Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji na podlagi vloge Italije – EGF/2017/004 IT/Almaviva (COM(2017)0496 - C8-0322/2017 - 2017/2200(BUD)) - odbor BUDG - Poročevalec: Daniele Viotti (A8-0346/2017)


12. Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)

Poslanci so predložili naslednja vprašanja za ustni odgovor (člen 128 Poslovnika):

—   (O-000076/2017), ki sta ga je postavila Alain Cadec, v imenu odbora PECH, in Adina-Ioana Vălean, v imenu odbora ENVI, Komisiji: Varstvo priobalnih morskih habitatov: primer Posidonia oceanica (2017/2903(RSP)) (B8-0605/2017);

—   (O-000065/2017), ki so ga je postavili Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Luke Ming Flanagan in Benedek Jávor, v imenu odbora ENVI, Svetu: Pregled izvajanja okoljske politike EU (2017/2705(RSP)) (B8-0606/2017);

—   (O-000066/2017), ki so ga je postavili Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Luke Ming Flanagan in Benedek Jávor, v imenu odbora ENVI, Komisiji: Pregled izvajanja okoljske politike EU (2017/2705(RSP)) (B8-0607/2017);

—   (O-000067/2017), ki so ga je postavili Herbert Dorfmann, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Benedek Jávor in Mireille D'Ornano, v imenu odbora ENVI, Komisiji: Akcijski načrt EU za naravo, ljudi in gospodarstvo (2017/2819(RSP)) (B8-0608/2017);

—   (O-000071/2017), ki ga je postavila Petra Kammerevert, v imenu odbora CULT, Komisiji: 2018 - leto turizma EU in Kitajske (2017/2846(RSP)) (B8-0609/2017);

—   (O-000082/2017), ki ga je postavil Czesław Adam Siekierski, v imenu odbora AGRI, Komisiji: Ruska prepoved - sektor sadja in zelenjave v EU (2017/2950(RSP)) (B8-0610/2017).


13. Razpored dela

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za delna zasedanja novembre I 2017 (PE 613.258/PDOJ), h kateremu so bile predlagane naslednje spremembe (člen 149a Poslovnika):

Ponedeljek
Zahteva skupine ENF, da se kot prvo točko na popoldanskem dnevnem redu uvrsti izjavo Sveta in Komisije o potresu v Iranu in Iraku.

Govoril je Franz Obermayr, v imenu skupine ENF, ki je predstavil zahtevo.

Parlament je zahtevo zavrnil.

Zahteva skupine ENF, da se kot drugo točko na popoldanskem dnevnem redu uvrsti izjavo Sveta in Komisije o demonstracijah na črni ponedeljek v Južni Afriki.

Govorila je Janice Atkinson, v imenu skupine ENF, ki je predstavila zahtevo.

Parlament je zahtevo zavrnil.

Torek

Zahteva skupine EFDD, da se kot drugo točko na popoldanskem dnevnem redu uvrsti izjavo Sveta in Komisije o razmerah v Kataloniji. Razprava o poročilu z naslovom «Sodelovanje med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov» Poročilo: Olga Sehnalová - A8-0077/2017 (točka 15 PDOJ) bi bila zato prestavljena na popoldanski čas, z glasovanjem v sredo.

Govorila sta James Carver v imenu skupine EFDD, ki je predstavil zahtevo, in Esteban González Pons v imenu skupine PPE, ki je zahtevi nasprotoval.

Parlament je s poimenskim glasovanjem (65 za, 241 proti, 31 vzdržani) zahtevo zavrnil.

Zahteva skupine Verts/ALE, da se na popoldanski dnevni red uvrsti izjavo Sveta in Komisije o socialnem stebru. Razprava se bo zaključila s predložitvijo predlogov resolucij.

Govorili so Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, ki je zahtevo predstavil, Maria João Rodrigues v imenu skupine S&D, ki je zahtevi nasprotovala in predlagala, da bi razprava potekala decembra, ter Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, ki je potrdil svoj začetni predlog.

Parlament je zavrnil zahtevo (EG) (113 glasov za, 193 glasov proti, 15 vzdržanih glasov).

Zahteva skupine EFDD, da se kot četrto točko na popoldanskem dnevnem redu uvrsti izjavo Sveta in Komisije o zavrnitvi dostopa do sodišč za človekove pravice za zaposlene pri mednarodnih organizacijah. Razprava se bo zaključila s predložitvijo predlogov resolucij.

Govoril je Gerard Batten v imenu skupine EFDD, ki je predstavil zahtevo.

Parlament je s poimenskim glasovanjem(52 za, 220 proti, 42 vzdržani) zahtevo zavrnil.

°
° ° °

S tem je bil določen razpored dela.


PREDSEDSTVO: Evelyne GEBHARDT
podpredsednica

14. Teritorialne tipologije ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1059/2003 glede teritorialnih tipologij (Tercet) [COM(2016)0788 - C8-0516/2016 - 2016/0393(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalka: Iskra Mihaylova (A8-0231/2017)

Iskra Mihaylova je predstavila poročilo.

Govorila je Marianne Thyssen (članica Komisije).

Govorili so Andrey Novakov v imenu skupine PPE, Tonino Picula v imenu skupine S&D, Ruža Tomašić v imenu skupine ECR, Ivan Jakovčić v imenu skupine ALDE, Younous Omarjee v imenu skupine GUE/NGL, Rosa D'Amato v imenu skupine EFDD, Olaf Stuger v imenu skupine ENF, Franc Bogovič, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Paul Rübig in Tibor Szanyi, Esther Herranz García in Daniel Buda.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Notis Marias in Eleftherios Synadinos.

Govorili sta Marianne Thyssen in Iskra Mihaylova.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.3 zapisnika z dne 14.11.2017.


15. Priznavanje poklicnih kvalifikacij na področju plovbe po celinskih plovnih poteh ***I (razprava)

Poročilo o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o priznavanju poklicnih kvalifikacij na področju plovbe po celinskih plovnih poteh ter razveljavitvi Direktive Sveta 96/50/ES in Direktive Sveta 91/672/EGS [COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Gesine Meissner (A8-0338/2016)

Gesine Meissner je predstavila poročilo.

Govorila je Violeta Bulc (članica Komisije).

Govorili so Wim van de Camp v imenu skupine PPE, Claudia Țapardel v imenu skupine S&D, Peter van Dalen v imenu skupine ECR, Gabriele Preuß, Mark Demesmaeker, Bogusław Liberadzki in Evelyn Regner.

Po postopku "catch the eye" so govorili Stanislav Polčák, Maria Grapini in Notis Marias.

PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik

Govorila sta Violeta Bulc in Gesine Meissner.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.4 zapisnika z dne 14.11.2017.


16. Reševanje življenj: spodbujanje varnosti vozil v EU (razprava)

Poročilo o reševanju življenj: spodbujanje varnosti vozil v EU [2017/2085(INI)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0330/2017)

Markus Ferber (namesto poročevalca) je predstavil poročilo.

Govorila je Violeta Bulc (članica Komisije).

Govorili so Wim van de Camp v imenu skupine PPE, Olga Sehnalová v imenu skupine S&D, Mark Demesmaeker v imenu skupine ECR, Dominique Riquet v imenu skupine ALDE, Kateřina Konečná v imenu skupine GUE/NGL, Michael Cramer v imenu skupine Verts/ALE, Daniela Aiuto v imenu skupine EFDD, Andor Deli, Lucy Anderson, Izaskun Bilbao Barandica, Jaromír Kohlíček, Deirdre Clune, Janusz Zemke, Carlos Coelho, Maria Grapini in Nicola Caputo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Maria Spyraki, Notis Marias, Franc Bogovič, Andrey Novakov in Stanislav Polčák.

PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik

Po postopku "catch the eye" je govoril Georgios Epitideios.

Govorila sta Violeta Bulc in Dieter-Lebrecht Koch (poročevalec).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.2 zapisnika z dne 14.11.2017.


17. Preganjanje kristjanov v svetu (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Preganjanje kristjanov v svetu (2017/2957(RSP))

Karmenu Vella (član Komisije) je podal izjavo v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorili so Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE, Josef Weidenholzer v imenu skupine S&D, Ruža Tomašić v imenu skupine ECR, María Teresa Giménez Barbat v imenu skupine ALDE, Javier Couso Permuy v imenu skupine GUE/NGL, Bodil Valero v imenu skupine Verts/ALE, Margot Parker v imenu skupine EFDD, Christelle Lechevalier v imenu skupine ENF, Diane Dodds samostojna poslanka, ki je odgovorila tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila David Coburn in Arne Gericke, György Hölvényi, Francisco Assis, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Lampros Fountoulis, Anna Elżbieta Fotyga, Hannu Takkula, Franz Obermayr, Bruno Gollnisch, Andrzej Grzyb, Bas Belder, Jean-Luc Schaffhauser, Georgios Epitideios, Michèle Alliot-Marie, Branislav Škripek, Marie-Christine Arnautu, Tunne Kelam, Mirosław Piotrowski, Michaela Šojdrová, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Karol Karski, Arne Gericke, Jan Olbrycht, Notis Marias in Steven Woolfe.

Po postopku "catch the eye" so govorili Lefteris Christoforou, Nicola Caputo, Marek Jurek, Takis Hadjigeorgiou, Anna Záborská, Costas Mavrides in Eleftherios Synadinos.

PREDSEDSTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredsednik

Po postopku "catch the eye" so govorili Pavel Svoboda, Silvia Costa, Marijana Petir in Mairead McGuinness.

Govoril je Karmenu Vella.

Razprava se je zaključila.


18. Varstvo priobalnih morskih habitatov: primer Posidonia oceanica (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000076/2017), ki sta ga postavila Alain Cadec, v imenu odbora PECH, in Adina-Ioana Vălean, v imenu odbora ENVI, Komisiji: Varstvo priobalnih morskih habitatov: primer Posidonia oceanica (2017/2903(RSP)) (B8-0605/2017)

Gabriel Mato in Claudiu Ciprian Tănăsescu sta predstavila vprašanje.

Karmenu Vella (član Komisije) je odgovoril na vprašanje.

Govorili so José Inácio Faria v imenu skupine PPE, Ricardo Serrão Santos v imenu skupine S&D, João Ferreira v imenu skupine GUE/NGL, Mireille D'Ornano v imenu skupine EFDD, Sylvie Goddyn v imenu skupine ENF, Jarosław Wałęsa, Renata Briano, Maria Lidia Senra Rodríguez, Rosa D'Amato, Dubravka Šuica, Nicola Caputo in Stefan Eck.

Po postopku "catch the eye" je govoril Notis Marias.

Govoril je Karmenu Vella.

Razprava se je zaključila.


19. Uporaba instrumentov kohezijske politike po regijah kot odgovor na demografske spremembe (razprava)

Poročilo o uporabi instrumentov kohezijske politike po regijah kot odgovor na demografske spremembe [2016/2245(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalka: Iratxe García Pérez (A8-0329/2017)

Iratxe García Pérez je predstavila poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Csaba Sógor, Julie Ward, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Rosa D'Amato, Georgios Epitideios, Anna Záborská, Nicola Caputo, Stanislav Polčák, Andrey Novakov, Sergio Gutiérrez Prieto in Janusz Korwin-Mikke.

Govorili sta Corina Crețu (članica Komisije) in Iratxe García Pérez o izjavi, ki jo je podal Janusz Korwin-Mikke (predsednik je izjavo vzel na znanje).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.6 zapisnika z dne 14.11.2017.


20. Akcijski načrt o maloprodajnih finančnih storitvah (kratka predstavitev)

Poročilo o akcijskem načrtu o maloprodajnih finančnih storitvah [2017/2066(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Olle Ludvigsson (A8-0326/2017)

Olle Ludvigsson je predstavil poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Stanislav Polčák, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Romana Tomc in Marisa Matias.

Govorila je Corina Crețu (članica Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 5.7 zapisnika z dne 14.11.2017.


21. Enominutni govori o zadevah političnega pomena

V skladu s členom 163 Poslovnika o enominutnih govorih so govorili naslednji poslanci, ki so želeli Parlament opozoriti na zadeve političnega pomena:

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mihai Ţurcanu, John Howarth, Andrejs Mamikins, Mark Demesmaeker, Ramon Tremosa i Balcells, Josu Juaristi Abaunz, Bodil Valero, Gilles Lebreton, Janusz Korwin-Mikke, Romana Tomc, Emilian Pavel, Marek Jurek, Izaskun Bilbao Barandica, Paloma López Bermejo, Josep-Maria Terricabras, Michaela Šojdrová, Alex Mayer, Angel Dzhambazki, Jasenko Selimovic, Marisa Matias, Jordi Solé, Tomáš Zdechovský, Rory Palmer, Arne Gericke, Takis Hadjigeorgiou, Deirdre Clune, Julie Ward in Stanislav Polčák.


22. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 613.258/OJMA).


23. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.28.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

generalni sekretar

podpredsednica


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Crowley, Händel, Le Pen, Maydell, Mosca, Punset, Rivasi, Tamburrano, Wieland, Żółtek

Pravno obvestilo