Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2935(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0596/2017

Συζήτηση :

PV 14/11/2017 - 11
CRE 14/11/2017 - 11

Ψηφοφορία :

PV 15/11/2017 - 13.12
CRE 15/11/2017 - 13.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017 - Στρασβούργο

11. Κράτος δικαίου στη Μάλτα (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Κράτος δικαίου στη Μάλτα (2017/2935(RSP))

Οι Matti Maasikas (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Frans Timmermans (πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Esteban González Pons, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Tanja Fajon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paulo Rangel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Patrick Le Hyaric, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Sven Giegold, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Monica Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Raymond Finch, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Edouard Ferrand, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Frank Engel, Alfred Sant, Bernd Lucke, Louis Michel, Τάκης Χατζηγεωργίου, Eva Joly, Rolandas Paksas, Georg Mayer, David Casa, Eugen Freund, Branislav Škripek, Στέλιος Κούλογλου, Josep-Maria Terricabras, Ignazio Corrao, Dominique Bilde, Roberta Metsola, Miriam Dalli, Zdzisław Krasnodębski, Luke Ming Flanagan, Marco Valli, Werner Langen, Ana Gomes, Lara Comi, Juan Fernando López Aguilar, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Michał Boni, Marlene Mizzi, Monika Hohlmeier, Jérôme Lavrilleux σχετικά με την παρέμβαση της Marlene Mizzi, Ramón Jáuregui Atondo, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Marc Tarabella, Milan Zver, Christel Schaldemose, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Cécile Kashetu Kyenge και Michaela Šojdrová.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pavel TELIČKA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Lívia Járóka, Francis Zammit Dimech, Dariusz Rosati και Paulo Rangel.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Patricija Šulin, Νότης Μαριάς, Ελευθέριος Συναδινός και Γεώργιος Επιτήδειος.

Παρεμβαίνουν οι Frans Timmermans και Matti Maasikas.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Miriam Dalli, Alfred Sant, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Claudiu    Ciprian Tănăsescu, Tonino Picula, Nicola Danti, Enrico Gasbarra,    Μιλτιάδης Κύρκος, Elena Valenciano, Simona Bonafè, Cécile       Kashetu Kyenge, Εύα Καϊλή, Paul Brannen, Boris Zala, Kathleen       Van Brempt, Monika Beňová, Paul Tang, Kati Piri, Carlos Zorrinho,    Claude Moraes, Sergei Stanishev, Miapetra Kumpula-Natri, Tibor    Szanyi, Brando Benifei, Wajid Khan, Hugues Bayet, Maria Grapini,    Andrejs Mamikins, John Howarth, Soraya Post, Isabella De Monte,    Julie Ward, Neena Gill, Jeppe Kofod, Victor Boştinaru, Jude Kirton-   Darling, Rory Palmer, Cătălin Sorin Ivan και Seb Dance, εξ       ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με το κράτος δικαίου στη       Μάλτα (2017/2935(RSP)) (B8-0596/2017

—   Frank Engel, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Monica Macovei, εξ       ονόματος της Ομάδας ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nathalie    Griesbeck και Sophia in ‘t Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,    Matt Carthy και Patrick Le Hyaric, εξ ονόματος της Ομάδας       GUE/NGL, Judith Sargentini και Sven Giegold, εξ ονόματος της       Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με το κράτος δικαίου στη Μάλτα       (2017/2935(RSP)) (B8-0597/2017).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.11.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου