Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2130(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0308/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0308/2017

Συζήτηση :

PV 14/11/2017 - 14
CRE 14/11/2017 - 14

Ψηφοφορία :

PV 15/11/2017 - 13.14
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0440

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

14. Ανατολική εταιρική σχέση, ενόψει της συνόδου κορυφής του Νοεμβρίου 2017 (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ όσον αφορά την ανατολική εταιρική σχέση, ενόψει της συνόδου κορυφής του Νοεμβρίου 2017 [2017/2130(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Συνεισηγητές: Laima Liucija Andrikienė και Knut Fleckenstein (A8-0308/2017)

Οι Laima Liucija Andrikienė και Knut Fleckenstein παρουσιάζουν την έκθεση.

Παρεμβαίνουν οι Matti Maasikas (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνει ο David McAllister, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Victor Boştinaru, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Petras Auštrevičius, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Raymond Finch, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Marie-Christine Arnautu, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Γεώργιος Επιτήδειος, μη εγγεγραμμένος, Dariusz Rosati, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Doru-Claudian Frunzulică και James Carver, Clare Moody, Anna Elżbieta Fotyga, Norica Nicolai, Jaromír Kohlíček, Bronis Ropė, James Carver, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Gunnar Hökmark, Bernard Monot, Janusz Korwin-Mikke, Gunnar Hökmark, Georgi Pirinski, Bas Belder, Ilhan Kyuchyuk, Merja Kyllönen, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Tunne Kelam, Andi Cristea, Monica Macovei, Urmas Paet, Zoltán Balczó, Michael Gahler, Andrejs Mamikins, Kosma Złotowski, László Tőkés, Tonino Picula, Marek Jurek, Eduard Kukan, Maria Grapini, Mark Demesmaeker, Jaromír Štětina, Joachim Schuster, Dubravka Šuica και Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Zigmantas Balčytis, Νότης Μαριάς, Τάκης Χατζηγεωργίου, Julie Ward και Jiří Maštálka, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Andrejs Mamikins.

Παρεμβαίνουν οι Cecilia Malmström και Matti Maasikas.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Heidi HAUTALA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Laima Liucija Andrikienė και Knut Fleckenstein.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.11.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου