Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0351(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0236/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0236/2017

Συζήτηση :

PV 14/11/2017 - 15
CRE 14/11/2017 - 15

Ψηφοφορία :

PV 15/11/2017 - 13.11
CRE 15/11/2017 - 13.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0437

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

15. Άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ και αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1037 για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης [COM(2016)0721 - C8-0456/2016 - 2016/0351(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Salvatore Cicu (A8-0236/2017)

Ο Salvatore Cicu παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Daniel Caspary, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Bernd Lange, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sander Loones, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Daniel Caspary, Yannick Jadot, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, William (The Earl of) Dartmouth, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Christofer Fjellner, Edouard Ferrand, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Λάμπρος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος, Franck Proust, Emmanuel Maurel, Jan Zahradil, Dita Charanzová, Eleonora Forenza, David Borrelli, Franz Obermayr, Christofer Fjellner, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Νότης Μαριάς, Angelika Mlinar, Paloma López Bermejo, Nathan Gill, Nicolas Bay, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Emmanuel Maurel, Santiago Fisas Ayxelà, Maria Arena, France Jamet, Jarosław Wałęsa, David Martin, Massimiliano Salini, Jude Kirton-Darling, Edouard Martin, Nicola Danti, Pedro Silva Pereira, Jo Leinen και Agnes Jongerius.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo, Ruža Tomašić και Τάκης Χατζηγεωργίου

Παρεμβαίνουν οι Cecilia Malmström και Salvatore Cicu.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.11.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου