Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2083(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0334/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0334/2017

Συζήτηση :

PV 14/11/2017 - 16
CRE 14/11/2017 - 16

Ψηφοφορία :

PV 16/11/2017 - 7.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0448

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

16. Η στρατηγική ΕΕ-Αφρικής: μία ώθηση για την ανάπτυξη (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με τη στρατηγική ΕΕ-Αφρικής: μία ώθηση για την ανάπτυξη [2017/2083(INI)] - Επιτροπή Ανάπτυξης. Εισηγητής: Maurice Ponga (A8-0334/2017)

Ο Maurice Ponga παρουσιάζει την έκθεσή του.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Karmenu Vella (μέλος της Επιτροπής) εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι Fabio Massimo Castaldo (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Cécile Kashetu Kyenge (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE), Bogdan Brunon Wenta, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Norbert Neuser, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anna Elżbieta Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Louis Michel, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Lola Sánchez Caldentey, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Gilles Lebreton, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Joachim Zeller, Linda McAvan, Arne Gericke, Charles Goerens, João Ferreira, Bodil Valero, Adam Szejnfeld, Enrique Guerrero Salom, Hilde Vautmans, Younous Omarjee, Michael Gahler, Elly Schlein, Javier Couso Permuy, Francisco José Millán Mon, Doru-Claudian Frunzulică, Alojz Peterle, Carlos Zorrinho, Santiago Fisas Ayxelà και Julie Ward.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Anna Záborská, Νότης Μαριάς, Stanislav Polčák και Henna Virkkunen.

Παρεμβαίνουν οι Karmenu Vella και Maurice Ponga.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.11.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου