Kazalo 
Zapisnik
PDF 238kWORD 74k
Torek, 14. november 2017 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Rajski dokumenti (razprava)
 3.Sodelovanje med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov ***I (razprava)
 4.Nadaljevanje seje
 5.Čas glasovanja
  5.1.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2017/004 IT/Almaviva (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  5.2.Reševanje življenj: spodbujanje varnosti vozil v EU (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  5.3.Teritorialne tipologije ***I (glasovanje)
  5.4.Priznavanje poklicnih kvalifikacij na področju plovbe po celinskih plovnih poteh ***I (glasovanje)
  5.5.Sodelovanje med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov ***I (glasovanje)
  5.6.Uporaba instrumentov kohezijske politike po regijah kot odgovor na demografske spremembe (glasovanje)
  5.7.Akcijski načrt o maloprodajnih finančnih storitvah (glasovanje)
 6.Obrazložitve glasovanja
 7.Popravki in namere glasovanj
 8.Nadaljevanje seje
 9.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 10.Sestava odborov in delegacij
 11.Pravna država na Malti (razprava)
 12.Večstranska pogajanja pred 11. ministrsko konferenco Svetovne trgovinske organizacije (razprava)
 13.Popravek (člen 231 Poslovnika)
 14.Vzhodno partnerstvo: vrh, ki bo novembra 2017 (razprava)
 15.Zaščita proti dampinškemu in subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice EU ***I (razprava)
 16.Strategija EU-Afrika: spodbujanje razvoja (razprava)
 17.Akcijski načrt za naravo, ljudi in gospodarstvo (razprava)
 18.Dnevni red naslednje seje
 19.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 9.02.


2. Rajski dokumenti (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Rajski dokumenti (2017/2956(RSP))

Matti Maasikas (predsedujoči Svetu) in Pierre Moscovici (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Luděk Niedermayer v imenu skupine PPE, Gianni Pittella v imenu skupine S&D, Bernd Lucke v imenu skupine ECR, Petr Ježek v imenu skupine ALDE, Miguel Urbán Crespo v imenu skupine GUE/NGL, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, Nigel Farage v imenu skupine EFDD, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Evelyn Regner, Barbara Kappel v imenu skupine ENF, Lampros Fountoulis samostojni poslanec, Werner Langen, Udo Bullmann, Zdzisław Krasnodębski, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Matt Carthy, Sven Giegold, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil David Coburn, Marco Valli, Bernard Monot, Diane James, Dariusz Rosati, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Hugues Bayet, Peter Simon, Pirkko Ruohonen-Lerner, Morten Løkkegaard, Miguel Viegas, Eva Joly, Patrick O'Flynn, Mario Borghezio, Sotirios Zarianopoulos, Markus Ferber, Pervenche Berès, Arne Gericke, António Marinho e Pinto, Dimitrios Papadimoulis, Molly Scott Cato, Marco Zanni, Alain Lamassoure, Jeppe Kofod, Marisa Matias, Judith Sargentini, Nuno Melo, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Ana Gomes, Ana Gomes, Jordi Solé, Tom Vandenkendelaere, Paul Tang, Frank Engel, Hugues Bayet, José Manuel Fernandes, Evelyn Regner, Cătălin Sorin Ivan in Elly Schlein.

Po postopku "catch the eye" so govorili Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Paloma López Bermejo, Eleftherios Synadinos, Romana Tomc, Maria Grapini in Ruža Tomašić.

PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredsednik

Govorila sta Pierre Moscovici in Matti Maasikas.

Razprava se je zaključila.


3. Sodelovanje med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov [COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalka: Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

Olga Sehnalová je predstavila poročilo.

Govorila je Věra Jourová (članica Komisije).

Govorili so Kostas Chrysogonos (pripravljavec mnenja odbora JURI), Carlos Coelho v imenu skupine PPE, Nicola Danti v imenu skupine S&D, Richard Sulík v imenu skupine ECR, Jasenko Selimovic v imenu skupine ALDE, Jiří Maštálka v imenu skupine GUE/NGL, Julia Reda v imenu skupine Verts/ALE, Marco Zullo v imenu skupine EFDD, Mylène Troszczynski v imenu skupine ENF, Seán Kelly, Christel Schaldemose, Anneleen Van Bossuyt, Dita Charanzová, Andreas Schwab, Marlene Mizzi, Ruža Tomašić, Maria Grapini in Marc Tarabella.

Po postopku "catch the eye" so govorili Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias in Georgios Epitideios.

Govorili sta Věra Jourová in Olga Sehnalová.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.5 zapisnika z dne 14.11.2017.

(Seja je bila prekinjena ob 11.58.)

(Parlament se je sestal zaradi podelitve nagrade LUX)

PREDSEDSTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredsednik


4. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 12.34.

Govoril je Amjad Bashir, ki je v skladu s členom 153 Poslovnika zahteval izredno razpravo o položaju ljudstva Rohinga (predsednik je to vzel na znanje).


5. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


5.1. Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2017/004 IT/Almaviva (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji na podlagi vloge Italije – EGF/2017/004 IT/Almaviva [COM(2017)0496 - C8-0322/2017 - 2017/2200(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Daniele Viotti (A8-0346/2017)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)0422)

Govori

Daniel Hannan, da bi obvestil o težavah pri delovanju njegove glasovalne naprave.


5.2. Reševanje življenj: spodbujanje varnosti vozil v EU (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o reševanju življenj: spodbujanje varnosti vozil v EU [2017/2085(INI)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0330/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)0423)


5.3. Teritorialne tipologije ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1059/2003 glede teritorialnih tipologij (Tercet) [COM(2016)0788 - C8-0516/2016 - 2016/0393(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalka: Iskra Mihaylova (A8-0231/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2017)0424)


5.4. Priznavanje poklicnih kvalifikacij na področju plovbe po celinskih plovnih poteh ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o priznavanju poklicnih kvalifikacij na področju plovbe po celinskih plovnih poteh ter razveljavitvi Direktive Sveta 96/50/ES in Direktive Sveta 91/672/EGS [COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Gesine Meissner (A8-0338/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2017)0425)


5.5. Sodelovanje med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov [COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalka: Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

Govori

Julia Reda v imenu skupine Verts/ALE, ki je zahtevala, da se v skladu s členom 59(3) Poslovnika o predlogih sprememb glasuje še pred glasovanjem o začasnem sporazumu, in Olga Sehnalová (poročevalka), ki je zahtevi nasprotovala.

Parlament je zahtevo zavrnil (EG) (169 glasov za, 472 glasov proti, 33 vzdržanih glasov).

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2017)0426)


5.6. Uporaba instrumentov kohezijske politike po regijah kot odgovor na demografske spremembe (glasovanje)

Poročilo o uporabi instrumentov kohezijske politike po regijah kot odgovor na demografske spremembe [2016/2245(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalka: Iratxe García Pérez (A8-0329/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0427)

Govori

Pred glasovanjem Iratxe García Pérez (poročevalka) o izjavah, ki jih je podal Janusz Korwin-Mikke med razpravo (točka 19 zapisnika z dne 13.11.2017), saj je menila, da so te izjave žaljive za ženske, ter zahtevala, da se o tem obvesti predsedstvo, Bruno Gollnisch, (predsednik, ki se je obvezal, da bo zahtevo poročevalke posredoval predsedniku Parlamenta), in Janusz Korwin-Mikke.


5.7. Akcijski načrt o maloprodajnih finančnih storitvah (glasovanje)

Poročilo o akcijskem načrtu o maloprodajnih finančnih storitvah [2017/2066(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Olle Ludvigsson (A8-0326/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0428)


6. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so na voljo na spletnem mestu Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Dieter-Lebrecht Koch - A8-0330/2017
Alex Mayer, Adam Szejnfeld, Tania González Peñas, Daniel Hannan, Maria Grapini, Michela Giuffrida, Petras Auštrevičius, Frédérique Ries, Morten Messerschmidt, Janusz Korwin-Mikke in Eleftherios Synadinos

Poročilo: Iskra Mihaylova - A8-0231/2017
Eleftherios Synadinos in Morten Messerschmidt


Poročilo: Gesine Meissner - A8-0338/2016
Danuta Jazłowiecka, Diane James in Morten Messerschmidt


Poročilo: Olga Sehnalová - A8-0077/2017
Adam Szejnfeld, Petras Auštrevičius in Stanislav Polčák


Poročilo: Iratxe García Pérez - A8-0329/2017
Danuta Jazłowiecka, Adam Szejnfeld, Petras Auštrevičius, Momchil Nekov, Branislav Škripek, Seán Kelly in Stanislav Polčák

Poročilo: Olle Ludvigsson - A8-0326/2017
Jasenko Selimovic, Eleftherios Synadinos in Lucy Anderson.


7. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronska različica na spletišču Europarl se bo redno posodabljala najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.

(Seja je bila prekinjena ob 13.29.)


PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica

8. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 15.00.


9. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


10. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je od skupine S&D prejel zahteve za naslednji imenovanji:

odbor LIBE: Ivari Padar

delegacija pri Odboru za parlamentarno sodelovanje EU-Ukrajina: Ivari Padar

Imenovanja se bodo štela za potrjena, če do sprejetja tega zapisnika temu ne bo nihče nasprotoval.


11. Pravna država na Malti (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Pravna država na Malti (2017/2935(RSP))

Matti Maasikas (predsedujoči Svetu) in Frans Timmermans (prvi podpredsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Esteban González Pons v imenu skupine PPE, Tanja Fajon v imenu skupine S&D, ki je zavrnila vprašanje z dvigom modrega kartončka, ki ga je postavil Paulo Rangel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz v imenu skupine ALDE, Patrick Le Hyaric v imenu skupine GUE/NGL, Sven Giegold v imenu skupine Verts/ALE, Monica Macovei v imenu skupine ECR, Raymond Finch v imenu skupine EFDD, Edouard Ferrand v imenu skupine ENF, Frank Engel, Alfred Sant, Bernd Lucke, Louis Michel, Takis Hadjigeorgiou, Eva Joly, Rolandas Paksas, Georg Mayer, David Casa, Eugen Freund, Branislav Škripek, Stelios Kouloglou, Josep-Maria Terricabras, Ignazio Corrao, Dominique Bilde, Roberta Metsola, Miriam Dalli, Zdzisław Krasnodębski, Luke Ming Flanagan, Marco Valli, Werner Langen, Ana Gomes, Lara Comi, Juan Fernando López Aguilar, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Paul Rübig, Michał Boni, Marlene Mizzi, Monika Hohlmeier, Jérôme Lavrilleux o govoru Marlene Mizzi, Ramón Jáuregui Atondo, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Marc Tarabella, Milan Zver, Christel Schaldemose, Manolis Kefalogiannis, Cécile Kashetu Kyenge in Michaela Šojdrová.

PREDSEDSTVO: Pavel TELIČKA
podpredsednik

Govorili so Lívia Járóka, Francis Zammit Dimech, Dariusz Rosati in Paulo Rangel.

Po postopku "catch the eye" so govorili Patricija Šulin, Notis Marias, Eleftherios Synadinos in Georgios Epitideios.

Govorila sta Frans Timmermans in Matti Maasikas.

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—    Miriam Dalli, Alfred Sant, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tonino Picula, Nicola Danti, Enrico Gasbarra, Miltiadis Kyrkos, Elena Valenciano, Simona Bonafè, Cécile Kashetu Kyenge, Eva Kaili, Paul Brannen, Boris Zala, Kathleen Van Brempt, Monika Beňová, Paul Tang, Kati Piri, Carlos Zorrinho, Claude Moraes, Sergei Stanishev, Miapetra Kumpula-Natri, Tibor Szanyi, Brando Benifei, Wajid Khan, Hugues Bayet, Maria Grapini, Andrejs Mamikins, John Howarth, Soraya Post, Isabella De Monte, Julie Ward, Neena Gill, Jeppe Kofod, Victor Boştinaru, Jude Kirton-Darling, Rory Palmer, Cătălin Sorin Ivan et Seb Dance, au nom du groupe S&D, o pravni državi na Malti (2017/2935(RSP)) (B8-0596/2017);

—   Frank Engel, v imenu skupine PPE, Monica Macovei, v imenu skupine ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nathalie Griesbeck in Sophia in ‘t Veld, v imenu skupine ALDE, Matt Carthy in Patrick Le Hyaric, v imenu skupine GUE/NGL, Judith Sargentini in Sven Giegold, v imenu skupine Verts/ALE, o pravni državi na Malti (2017/2935(RSP)) (B8-0597/2017).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 13.12 zapisnika z dne 15.11.2017.


12. Večstranska pogajanja pred 11. ministrsko konferenco Svetovne trgovinske organizacije (razprava)

Izjava Komisije: Večstranska pogajanja pred 11. ministrsko konferenco Svetovne trgovinske organizacije (2017/2861(RSP))

Cecilia Malmström (članica Komisije) je podala izjavo.

Govorili so Paul Rübig v imenu skupine PPE, Bernd Lange v imenu skupine S&D, David Campbell Bannerman v imenu skupine ECR, Hannu Takkula v imenu skupine ALDE, Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, Klaus Buchner v imenu skupine Verts/ALE, Tiziana Beghin v imenu skupine EFDD, France Jamet v imenu skupine ENF, Diane Dodds samostojna poslanka, ki je odgovorila tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Mairead McGuinness in David Martin, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Zbigniew Kuźmiuk, Marietje Schaake, Heidi Hautala, Laima Liucija Andrikienė, David Martin, James Nicholson, Molly Scott Cato, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu in Ruža Tomašić.

Po postopku "catch the eye" so govorili Mairead McGuinness, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou in Eleftherios Synadinos.

Govorila je Cecilia Malmström.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Bernd Lange in Paul Rübig, v imenu odbora INTA, o večstranskih pogajanjih v okviru priprav na enajsto ministrsko konferenco STO, ki bo v Buenos Airesu od 10. do 13. decembra 2017 (2017/2861(RSP)) (B8-0593/2017).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 13.13 zapisnika z dne 15.11.2017.


13. Popravek (člen 231 Poslovnika)

Popravek P7_TA(2013)0490(COR03) je bil objavljen na včerajšnjem zasedanju (točka 7 zapisnika z dne 13.11.2017).

Ker nobena politična skupina oziroma skupina poslancev, katerih število bi dosegalo vsaj spodnji prag, ni zahtevala glasovanja o popravku (člen 231( 4) Poslovnika), se šteje, da je sprejet.


14. Vzhodno partnerstvo: vrh, ki bo novembra 2017 (razprava)

Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in Evropski službi za zunanje delovanje o vzhodnem partnerstvu pred vrhom novembra 2017 [2017/2130(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Soporočevalca: Laima Liucija Andrikienė in Knut Fleckenstein (A8-0308/2017)

Laima Liucija Andrikienė in Knut Fleckenstein sta predstavila poročilo.

Govorila sta Matti Maasikas (predsedujoči Svetu) in Cecilia Malmström (članica Komisije).

Govoril je David McAllister v imenu skupine PPE.

PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik

Govorili so Victor Boştinaru v imenu skupine S&D, Charles Tannock v imenu skupine ECR, Petras Auštrevičius v imenu skupine ALDE, Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, Raymond Finch v imenu skupine EFDD, Marie-Christine Arnautu v imenu skupine ENF, Georgios Epitideios samostojni poslanec, Dariusz Rosati, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Doru-Claudian Frunzulică in James Carver, Clare Moody, Anna Elżbieta Fotyga, Norica Nicolai, Jaromír Kohlíček, Bronis Ropė, James Carver, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Gunnar Hökmark, Bernard Monot, Janusz Korwin-Mikke, Gunnar Hökmark, Georgi Pirinski, Bas Belder, Ilhan Kyuchyuk, Merja Kyllönen, Konstantinos Papadakis, Tunne Kelam, Andi Cristea, Monica Macovei, Urmas Paet, Zoltán Balczó, Michael Gahler, Andrejs Mamikins, Kosma Złotowski, László Tőkés, Tonino Picula, Marek Jurek, Eduard Kukan, Maria Grapini, Mark Demesmaeker, Jaromír Štětina, Joachim Schuster, Dubravka Šuica in Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Po postopku "catch the eye" so govorili Zigmantas Balčytis, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Julie Ward in Jiří Maštálka, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Andrejs Mamikins.

Govorila sta Cecilia Malmström in Matti Maasikas.

PREDSEDSTVO: Heidi HAUTALA
podpredsednica

Govorila sta Laima Liucija Andrikienė in Knut Fleckenstein.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 13.14 zapisnika z dne 15.11.2017.


15. Zaščita proti dampinškemu in subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice EU ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/1036 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije, in Uredbe (EU) 2016/1037 o zaščiti proti subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije [COM(2016)0721 - C8-0456/2016 - 2016/0351(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Salvatore Cicu (A8-0236/2017)

Salvatore Cicu je predstavil poročilo.

Govorila je Cecilia Malmström (članica Komisije).

Govorili so Daniel Caspary v imenu skupine PPE, Bernd Lange v imenu skupine S&D, Sander Loones v imenu skupine ECR, Marietje Schaake v imenu skupine ALDE, Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Daniel Caspary, Yannick Jadot v imenu skupine Verts/ALE, William (The Earl of) Dartmouth v imenu skupine EFDD, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Christofer Fjellner, Edouard Ferrand v imenu skupine ENF, Lampros Fountoulis samostojni poslanec, Franck Proust, Emmanuel Maurel, Jan Zahradil, Dita Charanzová, Eleonora Forenza, David Borrelli, Franz Obermayr, Christofer Fjellner, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Notis Marias, Angelika Mlinar, Paloma López Bermejo, Nathan Gill, Nicolas Bay, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Emmanuel Maurel, Santiago Fisas Ayxelà, Maria Arena, France Jamet, Jarosław Wałęsa, David Martin, Massimiliano Salini, Jude Kirton-Darling, Edouard Martin, Nicola Danti, Pedro Silva Pereira, Jo Leinen in Agnes Jongerius.

Po postopku "catch the eye" so govorili Nicola Caputo, Ruža Tomašić in Takis Hadjigeorgiou

Govorila sta Cecilia Malmström in Salvatore Cicu.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 13.11 zapisnika z dne 15.11.2017.


16. Strategija EU-Afrika: spodbujanje razvoja (razprava)

Poročilo o strategiji EU-Afrika: spodbujanje razvoja [2017/2083(INI)] - Odbor za razvoj. Poročevalec: Maurice Ponga (A8-0334/2017)

Maurice Ponga je predstavil poročilo.

PREDSEDSTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredsednik

Govoril je Karmenu Vella (član Komisije) v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorili so Fabio Massimo Castaldo (pripravljavec mnenja odbora AFET), Cécile Kashetu Kyenge (pripravljavka mnenja odbora LIBE), Bogdan Brunon Wenta v imenu skupine PPE, Norbert Neuser v imenu skupine S&D, Anna Elżbieta Fotyga v imenu skupine ECR, Louis Michel v imenu skupine ALDE, Lola Sánchez Caldentey v imenu skupine GUE/NGL, Judith Sargentini v imenu skupine Verts/ALE, Ignazio Corrao v imenu skupine EFDD, Gilles Lebreton v imenu skupine ENF, Joachim Zeller, Linda McAvan, Arne Gericke, Charles Goerens, João Ferreira, Bodil Valero, Adam Szejnfeld, Enrique Guerrero Salom, Hilde Vautmans, Younous Omarjee, Michael Gahler, Elly Schlein, Javier Couso Permuy, Francisco José Millán Mon, Doru-Claudian Frunzulică, Alojz Peterle, Carlos Zorrinho, Santiago Fisas Ayxelà in Julie Ward.

Po postopku "catch the eye" so govorili Anna Záborská, Notis Marias, Stanislav Polčák in Henna Virkkunen.

Govorila sta Karmenu Vella in Maurice Ponga.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.7 zapisnika z dne 16.11.2017.


17. Akcijski načrt za naravo, ljudi in gospodarstvo (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000067/2017), ki so ga postavili Herbert Dorfmann, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Benedek Jávor in Mireille D'Ornano, v imenu odbora ENVI, Komisiji: Akcijski načrt EU za naravo, ljudi in gospodarstvo (2017/2819(RSP)) (B8-0608/2017)

Mark Demesmaeker je predstavil vprašanje.

Karmenu Vella (član Komisije) je odgovoril na vprašanje.

Govorili so Herbert Dorfmann v imenu skupine PPE, Karin Kadenbach v imenu skupine S&D, Catherine Bearder v imenu skupine ALDE, Lynn Boylan v imenu skupine GUE/NGL, Benedek Jávor v imenu skupine Verts/ALE, Annie Schreijer-Pierik, Susanne Melior, Stefan Eck, Michel Dantin, Norbert Lins, Jens Gieseke, Stanislav Polčák in Ivica Tolić.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Werner Kuhn in Notis Marias.

Govoril je Karmenu Vella.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 128(5) Poslovnika zaključi razprava:

—   Herbert Dorfmann, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Benedek Jávor in Mireille D'Ornano, v imenu odbora ENVI, o akcijskem načrtu EU za naravo, ljudi in gospodarstvo (2017/2819(RSP)) (B8-0589/2017).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 13.15 zapisnika z dne 15.11.2019.


18. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 613.258/OJME).


19. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 22.59.

Klaus Welle

Pavel Telička

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Crowley, Händel, Le Pen, Maydell, Mosca, Punset, Rivasi, Westphal, Wieland, Żółtek

Pravno obvestilo