Index 
Protokoll
PDF 241kWORD 74k
Tisdagen den 14 november 2017 - StrasbourgSlutlig utgåva
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Paradisdokumenten (debatt)
 3.Samarbete mellan de nationella myndigheter som ansvarar för genomdrivandet av konsumentskyddslagstiftningen ***I (debatt)
 4.Återupptagande av sammanträdet
 5.Omröstning
  5.1.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2017/004 IT/Almaviva (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.2.Att rädda liv: öka bilsäkerheten i EU (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.3.De territoriella typindelningarna (Tercet) ***I (omröstning)
  5.4.Erkännande av yrkeskvalifikationer inom inlandssjöfart ***I (omröstning)
  5.5.Samarbete mellan de nationella myndigheter som ansvarar för genomdrivandet av konsumentskyddslagstiftningen ***I (omröstning)
  5.6.Regioners användning av sammanhållningspolitiska instrument för att hantera demografiska förändringar (omröstning)
  5.7.Handlingsplan för finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag (omröstning)
 6.Röstförklaringar
 7.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 8.Återupptagande av sammanträdet
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 10.Utskottens och delegationernas sammansättning
 11.Rättsstatlighet i Malta (debatt)
 12.Multilaterala förhandlingar inför WTO:s elfte ministerkonferens (debatt)
 13.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)
 14.Det östliga partnerskapet: toppmötet i november 2017 (debatt)
 15.Skydd mot dumpad och subventionerad import från länder som inte är medlemmar i EU ***I (debatt)
 16.EU–Afrika-strategin: en satsning på utveckling (debatt)
 17.Handlingsplanen för naturen, människorna och näringslivet (debatt)
 18.Föredragningslista för nästa sammanträde
 19.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.02.


2. Paradisdokumenten (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Paradisdokumenten (2017/2956(RSP))

Matti Maasikas (rådets tjänstgörande ordförande) och Pierre Moscovici (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Luděk Niedermayer för PPE-gruppen, Gianni Pittella för S&D-gruppen, Bernd Lucke för ECR-gruppen, Petr Ježek för ALDE-gruppen, Miguel Urbán Crespo för GUE/NGL-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Nigel Farage för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Evelyn Regner; Barbara Kappel för ENF-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, Werner Langen, Udo Bullmann, Zdzisław Krasnodębski, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Matt Carthy, Sven Giegold, som även besvarade en fråga ("blått kort") från David Coburn; Marco Valli, Bernard Monot, Diane James, Dariusz Rosati, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Hugues Bayet; Peter Simon, Pirkko Ruohonen-Lerner, Morten Løkkegaard, Miguel Viegas, Eva Joly, Patrick O'Flynn, Mario Borghezio, Sotirios Zarianopoulos, Markus Ferber, Pervenche Berès, Arne Gericke, António Marinho e Pinto, Dimitrios Papadimoulis, Molly Scott Cato, Marco Zanni, Alain Lamassoure, Jeppe Kofod, Marisa Matias, Judith Sargentini, Nuno Melo, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ana Gomes; Ana Gomes, Jordi Solé, Tom Vandenkendelaere, Paul Tang, Frank Engel, Hugues Bayet, José Manuel Fernandes, Evelyn Regner, Cătălin Sorin Ivan och Elly Schlein.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Paloma López Bermejo, Eleftherios Synadinos, Romana Tomc, Maria Grapini och Ruža Tomašić.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Talare: Pierre Moscovici och Matti Maasikas.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


3. Samarbete mellan de nationella myndigheter som ansvarar för genomdrivandet av konsumentskyddslagstiftningen ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om samarbete mellan de nationella myndigheter som ansvarar för genomdrivandet av konsumentskyddslagstiftningen [COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

Olga Sehnalová redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: Kostas Chrysogonos (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Carlos Coelho för PPE-gruppen, Nicola Danti för S&D-gruppen, Richard Sulík för ECR-gruppen, Jasenko Selimovic för ALDE-gruppen, Jiří Maštálka för GUE/NGL-gruppen, Julia Reda för Verts/ALE-gruppen, Marco Zullo för EFDD-gruppen, Mylène Troszczynski för ENF-gruppen, Seán Kelly, Christel Schaldemose, Anneleen Van Bossuyt, Dita Charanzová, Andreas Schwab, Marlene Mizzi, Ruža Tomašić, Maria Grapini och Marc Tarabella.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias och Georgios Epitideios.

Talare: Věra Jourová och Olga Sehnalová.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.5 i protokollet av den 14.11.2017.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.58.)

(Parlamentet samlades för utdelningen av LUX-priset)

ORDFÖRANDESKAP: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vice talman


4. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 12.34.

Talare: Amjad Bashir begärde, i enlighet med artikel 153 i arbetsordningen, en särskild debatt om situationen för rohingyer (talmannen noterade detta).


5. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


5.1. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2017/004 IT/Almaviva (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Italien – EGF/2017/004 IT/Almaviva) [COM(2017)0496 - C8-0322/2017 - 2017/2200(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Daniele Viotti (A8-0346/2017)

(Majoritet av parlamentets ledamöter och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0422)

Inlägg:

Daniel Hannan meddelade att hans omröstningsapparat inte fungerade.


5.2. Att rädda liv: öka bilsäkerheten i EU (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om att rädda liv: öka bilsäkerheten i EU [2017/2085(INI)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0330/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0423)


5.3. De territoriella typindelningarna (Tercet) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1059/2003 vad gäller de territoriella typindelningarna (Tercet) [COM(2016)0788 - C8-0516/2016 - 2016/0393(COD)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Iskra Mihaylova (A8-0231/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2017)0424)


5.4. Erkännande av yrkeskvalifikationer inom inlandssjöfart ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer för inlandssjöfart och om upphävande av rådets direktiv 96/50/EG och rådets direktiv 91/672/EEG [COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Gesine Meissner (A8-0338/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2017)0425)


5.5. Samarbete mellan de nationella myndigheter som ansvarar för genomdrivandet av konsumentskyddslagstiftningen ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om samarbete mellan de nationella myndigheter som ansvarar för genomdrivandet av konsumentskyddslagstiftningen [COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

Inlägg:

Julia Reda för Verts/ALE-gruppen begärde med åberopande av artikel 59.3 i arbetsordningen att ändringsförslagen skulle gå till omröstning före omröstningen om den preliminära överenskommelsen; Olga Sehnalová (föredragande) motsatte sig detta.

Parlamentet förkastade denna begäran via EO (169 röster för, 472 röster emot, 33 nedlagda röster).

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2017)0426)


5.6. Regioners användning av sammanhållningspolitiska instrument för att hantera demografiska förändringar (omröstning)

Betänkande om regioners användning av sammanhållningspolitiska instrument för att hantera demografiska förändringar [2016/2245(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Iratxe García Pérez (A8-0329/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0427)

Inlägg:

Iratxe García Pérez (föredragande) yttrade sig före omröstningen om uttalandena av Janusz Korwin-Mikke under debatten (punkt 19 i protokollet av den 13.11.2017); hon ansåg att dessa uttalanden var förolämpande för kvinnor och begärde att presidiet skulle få i uppdrag att undersöka detta; Bruno Gollnisch; (talmannen åtog sig att vidarebefordra föredragandens begäran till parlamentets talman); Janusz Korwin-Mikke.


5.7. Handlingsplan för finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag (omröstning)

Betänkande om handlingsplanen för finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag [2017/2066(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Olle Ludvigsson (A8-0326/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0428)


6. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Dieter-Lebrecht Koch - A8-0330/2017
Alex Mayer, Adam Szejnfeld, Tania González Peñas, Daniel Hannan, Maria Grapini, Michela Giuffrida, Petras Auštrevičius, Frédérique Ries, Morten Messerschmidt, Janusz Korwin-Mikke och Eleftherios Synadinos

Betänkande Iskra Mihaylova - A8-0231/2017
Eleftherios Synadinos och Morten Messerschmidt


Betänkande Gesine Meissner - A8-0338/2016
Danuta Jazłowiecka, Diane James och Morten Messerschmidt


Betänkande Olga Sehnalová - A8-0077/2017
Adam Szejnfeld, Petras Auštrevičius och Stanislav Polčák


Betänkande Iratxe García Pérez - A8-0329/2017
Danuta Jazłowiecka, Adam Szejnfeld, Petras Auštrevičius, Momchil Nekov, Branislav Škripek, Seán Kelly och Stanislav Polčák

Betänkande Olle Ludvigsson - A8-0326/2017
Jasenko Selimovic, Eleftherios Synadinos och Lucy Anderson.


7. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

(Sammanträdet avbröts kl. 13.29.)


ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

8. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 15.00.


9. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


10. Utskottens och delegationernas sammansättning

S&D-gruppen hade begärt att följande utnämningar skulle godkännas:

LIBE-utskottet: Ivari Padar

delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ukraina: Ivari Padar

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot dem före justeringen av detta protokoll.


11. Rättsstatlighet i Malta (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Rättsstatlighet i Malta (2017/2935(RSP))

Matti Maasikas (rådets tjänstgörande ordförande) och Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Esteban González Pons för PPE-gruppen, Tanja Fajon för S&D-gruppen, som avböjde en fråga ("blått kort") från Paulo Rangel; Maite Pagazaurtundúa Ruiz för ALDE-gruppen, Patrick Le Hyaric för GUE/NGL-gruppen, Sven Giegold för Verts/ALE-gruppen, Monica Macovei för ECR-gruppen, Raymond Finch för EFDD-gruppen, Edouard Ferrand för ENF-gruppen, Frank Engel, Alfred Sant, Bernd Lucke, Louis Michel, Takis Hadjigeorgiou, Eva Joly, Rolandas Paksas, Georg Mayer, David Casa, Eugen Freund, Branislav Škripek, Stelios Kouloglou, Josep-Maria Terricabras, Ignazio Corrao, Dominique Bilde, Roberta Metsola, Miriam Dalli, Zdzisław Krasnodębski, Luke Ming Flanagan, Marco Valli, Werner Langen, Ana Gomes, Lara Comi, Juan Fernando López Aguilar, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig; Michał Boni, Marlene Mizzi, Monika Hohlmeier, Jérôme Lavrilleux, som yttrade sig om inlägget av Marlene Mizzi; Ramón Jáuregui Atondo, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Marc Tarabella, Milan Zver, Christel Schaldemose, Manolis Kefalogiannis, Cécile Kashetu Kyenge och Michaela Šojdrová.

ORDFÖRANDESKAP: Pavel TELIČKA
Vice talman

Talare: Lívia Járóka, Francis Zammit Dimech, Dariusz Rosati och Paulo Rangel.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Patricija Šulin, Notis Marias, Eleftherios Synadinos och Georgios Epitideios.

Talare: Frans Timmermans och Matti Maasikas.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Miriam Dalli, Alfred Sant, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tonino Picula, Nicola Danti, Enrico Gasbarra, Miltiadis Kyrkos, Elena Valenciano, Simona Bonafè, Cécile Kashetu Kyenge, Eva Kaili, Paul Brannen, Boris Zala, Kathleen Van Brempt, Monika Beňová, Paul Tang, Kati Piri, Carlos Zorrinho, Claude Moraes, Sergei Stanishev, Miapetra Kumpula-Natri, Tibor Szanyi, Brando Benifei, Wajid Khan, Hugues Bayet, Maria Grapini, Andrejs Mamikins, John Howarth, Soraya Post, Isabella De Monte, Julie Ward, Neena Gill, Jeppe Kofod, Victor Boştinaru, Jude Kirton-Darling, Rory Palmer, Cătălin Sorin Ivan et Seb Dance, au nom du groupe S&D, om rättsstatlighet i Malta (2017/2935(RSP)) (B8-0596/2017);

—   Frank Engel, au nom du groupe PPE, Monica Macovei, au nom du groupe ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nathalie Griesbeck et Sophia in ‘t Veld, au nom du groupe ALDE, Matt Carthy et Patrick Le Hyaric, au nom du groupe GUE/NGL, Judith Sargentini et Sven Giegold, au nom du groupe Verts/ALE, om rättsstatlighet i Malta (2017/2935(RSP)) (B8-0597/2017).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.12 i protokollet av den 15.11.2017.


12. Multilaterala förhandlingar inför WTO:s elfte ministerkonferens (debatt)

Uttalande av kommissionen: Multilaterala förhandlingar inför WTO:s elfte ministerkonferens (2017/2861(RSP))

Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Paul Rübig för PPE-gruppen, Bernd Lange för S&D-gruppen, David Campbell Bannerman för ECR-gruppen, Hannu Takkula för ALDE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Klaus Buchner för Verts/ALE-gruppen, Tiziana Beghin för EFDD-gruppen, France Jamet för ENF-gruppen, Diane Dodds, grupplös, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Mairead McGuinness och David Martin; José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini; Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Zbigniew Kuźmiuk, Marietje Schaake, Heidi Hautala, Laima Liucija Andrikienė, David Martin, James Nicholson, Molly Scott Cato, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu och Ruža Tomašić.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Mairead McGuinness, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou och Eleftherios Synadinos.

Talare: Cecilia Malmström.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Bernd Lange och Paul Rübig, för utskottet INTA, om multilaterala förhandlingar inför WTO:s elfte ministerkonferens i Buenos Aires den 10–13 december 2017 (2017/2861(RSP)) (B8-0593/2017).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.13 i protokollet av den 15.11.2017.


13. Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)

Rättelsen ( P7_TA(2013)0490(COR03) ) tillkännagavs i kammaren vid föregående dags sammanträde (punkt 7 i protokollet av den 13.11.2017).

Eftersom det inte inkommit någon begäran i enlighet med artikel 231.4 i arbetsordningen från en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet om att denna rättelse skulle bli föremål för omröstning, ansågs den ha godkänts.


14. Det östliga partnerskapet: toppmötet i november 2017 (debatt)

Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och utrikestjänsten om det östliga partnerskapet inför toppmötet i november 2017 [2017/2130(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Laima Liucija Andrikienė och Knut Fleckenstein (A8-0308/2017)

Laima Liucija Andrikienė och Knut Fleckenstein redogjorde för betänkandet.

Talare: Matti Maasikas (rådets tjänstgörande ordförande) och Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talare: David McAllister för PPE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Talare: Victor Boştinaru för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Petras Auštrevičius för ALDE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Raymond Finch för EFDD-gruppen, Marie-Christine Arnautu för ENF-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, Dariusz Rosati, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică och James Carver; Clare Moody, Anna Elżbieta Fotyga, Norica Nicolai, Jaromír Kohlíček, Bronis Ropė, James Carver, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gunnar Hökmark; Bernard Monot, Janusz Korwin-Mikke, Gunnar Hökmark, Georgi Pirinski, Bas Belder, Ilhan Kyuchyuk, Merja Kyllönen, Konstantinos Papadakis, Tunne Kelam, Andi Cristea, Monica Macovei, Urmas Paet, Zoltán Balczó, Michael Gahler, Andrejs Mamikins, Kosma Złotowski, László Tőkés, Tonino Picula, Marek Jurek, Eduard Kukan, Maria Grapini, Mark Demesmaeker, Jaromír Štětina, Joachim Schuster, Dubravka Šuica och Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Zigmantas Balčytis, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Julie Ward och Jiří Maštálka, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Andrejs Mamikins.

Talare: Cecilia Malmström och Matti Maasikas.

ORDFÖRANDESKAP: Heidi HAUTALA
Vice talman

Talare: Laima Liucija Andrikienė och Knut Fleckenstein.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.14 i protokollet av den 15.11.2017.


15. Skydd mot dumpad och subventionerad import från länder som inte är medlemmar i EU ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/1036 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen och förordning (EU) 2016/1037 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen [COM(2016)0721 - C8-0456/2016 - 2016/0351(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Salvatore Cicu (A8-0236/2017)

Salvatore Cicu redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talare: Daniel Caspary för PPE-gruppen, Bernd Lange för S&D-gruppen, Sander Loones för ECR-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Daniel Caspary; Yannick Jadot för Verts/ALE-gruppen, William (The Earl of) Dartmouth för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Christofer Fjellner; Edouard Ferrand för ENF-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, Franck Proust, Emmanuel Maurel, Jan Zahradil, Dita Charanzová, Eleonora Forenza, David Borrelli, Franz Obermayr, Christofer Fjellner, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Notis Marias, Angelika Mlinar, Paloma López Bermejo, Nathan Gill, Nicolas Bay, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Emmanuel Maurel; Santiago Fisas Ayxelà, Maria Arena, France Jamet, Jarosław Wałęsa, David Martin, Massimiliano Salini, Jude Kirton-Darling, Edouard Martin, Nicola Danti, Pedro Silva Pereira, Jo Leinen och Agnes Jongerius.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo, Ruža Tomašić och Takis Hadjigeorgiou

Talare: Cecilia Malmström och Salvatore Cicu.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.11 i protokollet av den 15.11.2017.


16. EU–Afrika-strategin: en satsning på utveckling (debatt)

Betänkande om EU–Afrika-strategin: en satsning på utveckling [2017/2083(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Maurice Ponga (A8-0334/2017)

Maurice Ponga redogjorde för sitt betänkande.

ORDFÖRANDESKAP: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vice talman

Talare: Karmenu Vella (ledamot av kommissionen) för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Fabio Massimo Castaldo (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Cécile Kashetu Kyenge (föredragande av yttrande från utskottet LIBE), Bogdan Brunon Wenta för PPE-gruppen, Norbert Neuser för S&D-gruppen, Anna Elżbieta Fotyga för ECR-gruppen, Louis Michel för ALDE-gruppen, Lola Sánchez Caldentey för GUE/NGL-gruppen, Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, Ignazio Corrao för EFDD-gruppen, Gilles Lebreton för ENF-gruppen, Joachim Zeller, Linda McAvan, Arne Gericke, Charles Goerens, João Ferreira, Bodil Valero, Adam Szejnfeld, Enrique Guerrero Salom, Hilde Vautmans, Younous Omarjee, Michael Gahler, Elly Schlein, Javier Couso Permuy, Francisco José Millán Mon, Doru-Claudian Frunzulică, Alojz Peterle, Carlos Zorrinho, Santiago Fisas Ayxelà och Julie Ward.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Anna Záborská, Notis Marias, Stanislav Polčák och Henna Virkkunen.

Talare: Karmenu Vella och Maurice Ponga.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.7 i protokollet av den 16.11.2017.


17. Handlingsplanen för naturen, människorna och näringslivet (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000067/2017) från Herbert Dorfmann, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Benedek Jávor och Mireille D'Ornano, för utskottet ENVI, till kommissionen: Handlingsplanen för naturen, människorna och näringslivet (2017/2819(RSP)) (B8-0608/2017)

Mark Demesmaeker utvecklade frågan.

Karmenu Vella (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Herbert Dorfmann för PPE-gruppen, Karin Kadenbach för S&D-gruppen, Catherine Bearder för ALDE-gruppen, Lynn Boylan för GUE/NGL-gruppen, Benedek Jávor för Verts/ALE-gruppen, Annie Schreijer-Pierik, Susanne Melior, Stefan Eck, Michel Dantin, Norbert Lins, Jens Gieseke, Stanislav Polčák och Ivica Tolić.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Werner Kuhn och Notis Marias.

Talare: Karmenu Vella.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Herbert Dorfmann, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Benedek Jávor et Mireille D'Ornano, för utskottet ENVI, om en handlingsplan för naturen, människorna och näringslivet (2017/2819(RSP)) (B8-0589/2017).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.15 i protokollet av den 15.11.2019.


18. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 613.258/OJME).


19. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.59.

Klaus Welle

Pavel Telička

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Crowley, Händel, Le Pen, Maydell, Mosca, Punset, Rivasi, Westphal, Wieland, Żółtek

Rättsligt meddelande