Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 15 ноември 2017 г. - СтрасбургОкончателна версия

4. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Проекти на делегирани актове, предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за разрешаване на използването на алтернативни тралове Т90 при риболова в Балтийско море чрез дерогация от Регламент (ЕО) № 2187/2005 на Съвета (C(2017)07101 - 2017/2949(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 30 октомври 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: PECH

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС)2016/1675 във връзка с добавянето на Етиопия в списъка на високорисковите трети държави в таблицата в точка I от приложението (C(2017)07136 - 2017/2944(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 27 октомври 2017 г.

Разглеждане в комисия: водещи: ECON, LIBE

Проекти на делегирани актове, срокът за които беше изменен от 1 на 3 месеца по искане на водещата комисия:

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 149/2013 на Комисията във връзка с регулаторните технически стандарти относно споразуменията за непряк клиринг (C(2017)06270 – 2017/2859(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 22 септември 2017 г..

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива 2014/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно регулаторните технически стандарти за стандартизираната на равнището на Съюза терминология за най-представителните услуги, свързани с платежна сметка (C(2017)06451 – 2017/2882(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 28 септември 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета с регулаторни технически стандарти за прага на значимост на просрочено кредитно задължение (C(2017)06940 – 2017/2912(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 19 октомври 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

Правна информация