Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 15 ноември 2017 г. - СтрасбургОкончателна версия

8. Зимен план за лицата, търсещи убежище (разискване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Зимен план за лицата, търсещи убежище (2017/2958(RSP))

Matti Maasikas (действащ председател на Съвета) и Dimitris Avramopoulos (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Elissavet Vozemberg-Vrionidi, от името на групата PPE, Tanja Fajon, от името на групата S&D, Notis Marias, от името на групата ECR, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, Kristina Winberg, от името на групата EFDD, Mara Bizzotto, от името на групата ENF, Jeroen Lenaers, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Birgit Sippel, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Carlos Coelho, Elena Valenciano, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Dimitrios Papadimoulis, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ernest Urtasun, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Elly Schlein, Knut Fleckenstein и Miltiadis Kyrkos.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Anna Záborská, Cécile Kashetu Kyenge, Ruža Tomašić, Neoklis Sylikiotis, Barbara Lochbihler, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Caterina Chinnici, Nikolaos Chountis и Juan Fernando López Aguilar.

Изказаха се: Dimitris Avramopoulos и Matti Maasikas.

Разискването приключи.

Правна информация