Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 15 ноември 2017 г. - СтрасбургОкончателна версия

18. Наследството от тоталитарната болшевишка революция през 1917 г. (разискване по актуални въпроси)
CRE

Наследството от тоталитарната болшевишка революция през 1917 г. (2017/2933(RSP))

Изказа се Sandra Kalniete, за да направи въведение към разискването, предложено от групата PPE.

Изказаха се: Matti Maasikas (действащ председател на Съвета) и Frans Timmermans (първи заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Андрей Ковачев, от името на групата PPE, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, от името на групата S&D, Anna Elżbieta Fotyga, от името на групата ECR, и Petras Auštrevičius, от името на групата ALDE.

Парламентът почете паметта на жертвите на тоталитарната болшевишка революция през 1917 г. с едноминутно мълчание.

Изказаха се: Neoklis Sylikiotis, от името на групата GUE/NGL, João Ferreira, относно провеждането на дебата, Bronis Ropė, от името на групата Verts/ALE, Gerard Batten, от името на групата EFDD, Marcel de Graaff, от името на групата ENF, Bruno Gollnisch, независим член на ЕП, Cristian Dan Preda, Andrejs Mamikins, Bernd Lucke, Dita Charanzová, Merja Kyllönen, Tim Aker, Michał Marusik, Konstantinos Papadakis, Tunne Kelam, Francisco Assis, John Flack, Yana Toom, Jiří Maštálka, Nathan Gill, Marie-Christine Arnautu, Krisztina Morvai, Adam Szejnfeld, Cécile Kashetu Kyenge, Kosma Złotowski, Ivan Jakovčić, João Ferreira, David Coburn, Georg Mayer, Steven Woolfe, Dubravka Šuica, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Eleonora Forenza, Mario Borghezio, Janusz Korwin-Mikke, Boris Zala, Zdzisław Krasnodębski, Izaskun Bilbao Barandica, Marina Albiol Guzmán, Nicolas Bay и Jaromír Štětina.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Bogusław LIBERADZKI
Заместник-председател

Изказаха се: Brando Benifei, Ruža Tomašić, Beatriz Becerra Basterrechea, Steeve Briois, Gunnar Hökmark, Doru-Claudian Frunzulică, Marek Jurek, António Marinho e Pinto, Paulo Rangel, László Tőkés, Manolis Kefalogiannis, Асим Адемов, Elmar Brok, Michaela Šojdrová и Cristian-Silviu Buşoi.

Изказаха се: Frans Timmermans и Matti Maasikas.

Разискването приключи.

Правна информация