Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2017 m. gruodžio 11 d. - Strasbūras

9. Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis)

Pirmininkas paskelbė, kad gavo Verts/ALE ir kelių narių, kurių skaičius siekia vidutinę ribą, prašymą dėl JURI komiteto sprendimo pradėti tarpinstitucines derybas, paskelbtas 2017 m. lapkričio 29 d. posėdžio portokole (2017 11 29 protokolo 8 punktas).

Balsavimas vyks rytoj pagal DTT 69 c straipsnio 2 dalį.

Pirmininkas pranešė, kad negavo ne mažiau kaip vidutinę ribą siekiančio Parlamento narių skaičiaus arba frakcijos ar frakcijų prašymų dėl kitų sprendimų pradėti tarpinstitucines derybas, apie kuriuos paskelbta 2017 m. lapkričio 29 d., trečiadienio, protokole (2017 11 29 protokolo 8 punktas).

Taigi CULT, AFCO ir IMCO/JURI komitetai pradėjo derybas pasibaigus Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 2 dalyje numatytam terminui.

°
° ° °

Pirmininkas pranešė apie kelių komitetų sprendimus pradėti tarpinstitucines derybas pagal Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 1 dalį:

- IMCO komitetas dėl pranešimo dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl Direktyvos 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje įgyvendinimo užtikrinimo, kuria nustatoma pranešimo apie leidimų išdavimo tvarką ir reikalavimus, susijusius su paslaugų teikimu, procedūra ir kuria iš dalies keičiama Direktyva 2006/123/EB ir Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacinę sistemą pagrindo (COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD)). Pranešėjas: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017)

- IMCO komitetas dėl pranešimo dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl proporcingumo patikros prieš priimant naujas profesijų reglamentavimo nuostatas pagrindo (COM(2016)0822 – C8-0012/2017 – 2016/0404(COD)). Pranešėjas: Andreas Schwab (A8-0395/2017)

- ECON komitetas ir LIBE dėl pranešimo dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl į Sąjungą įvežamų arba iš jos išvežamų grynųjų pinigų kontrolės, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1889/2005 pagrindo (COM(2016)0825 – C8-0001/2017 – 2016/0413(COD)). Pranešėjai: Mady Delvaux ir Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 2 dalį ne mažiau kaip vidutinę ribą siekiantis Parlamento narių skaičius arba frakcija ar frakcijos gali iki vidurnakčio rytoj, gruodžio 12 d., antradienio raštu paprašyti, kad dėl sprendimo pradėti derybas būtų balsuojama.

Derybos gali būti pradėtos bet kuriuo metu pasibaigus šiam terminui, jei nepateikiamas prašymas balsuoti Parlamente dėl sprendimo pradėti derybas.

Teisinis pranešimas