Indeks 
Protokol
PDF 248kWORD 77k
Mandag den 11. december 2017 - StrasbourgEndelig udgave
1.Genoptagelse af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Godkendelse af protokollerne fra de foregående møder
 4.Parlamentets sammensætning
 5.Arbejdsplan
 6.Parlamentets sammensætning
 7.Valgs prøvelse
 8.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 9.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c)
 10.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 11.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)
 12.Kommissionens reaktion på Parlamentets beslutninger
 13.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 14.Større forespørgsler (forretningsordenens artikel 130b) (modtaget dokument)
 15.Modtagne dokumenter
 16.Ændringer til diverse forordninger vedrørende landbrug og udvikling af landdistrikter ***I (forhandling)
 17.Bæredygtig forvaltning af de eksterne fiskerflåder ***II (forhandling)
 18.EU's emissionshandelssystem (EU ETS): at videreføre de nuværende begrænsninger af anvendelsesområdet for luftfartsaktiviteter og forberede gennemførelsen af en global markedsbaseret foranstaltning fra 2021 ***I (forhandling)
 19.2017-rapport om unionsborgerskab: Styrkelse af borgernes rettigheder i en Union med demokratiske forandringer (forhandling)
 20.Udvidet partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Kasakhstan (Godkendelse) *** - Udvidet partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Kasakhstan (Beslutning) (forhandling)
 21.Udvikling af en digital handelsstrategi (kortfattet forelæggelse)
 22.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 23.Dagsorden for næste møde
 24.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

1. Genoptagelse af sessionen

Formanden erklærede sessionen, som blev afbrudt torsdag den 30. november 2017, for genoptaget.


2. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 17.00.


3. Godkendelse af protokollerne fra de foregående møder

Indlæg af Peter Lundgren, som opfordrede Parlamentets formand til ikke at undertegne den fælles erklæring om EU's lovgivningsmæssige prioriteter for 2018 og 2019 (formanden tog dette til efterretning).

°
° ° °

Protokollerne fra møderne den 29. og 30. november 2017 godkendtes.


4. Parlamentets sammensætning

De kompetente franske myndigheder havde meddelt, at Constance Le Grip var blevet medlem af det franske parlament med virkning fra den 1. december 2017.

Da dette hverv i henhold til artikel 7, stk. 2, i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet var uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet, konstaterede Parlamentet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 4, stk. 4, at mandatet var blevet ledigt med virkning fra den 1. december 2017, og underrettede vedkommende medlemsstat herom.


5. Arbejdsplan

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden i december 2017 (614.777/OJMA) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 149):

Mandag

Ingen ændringer.

Tirsdag

- Anmodning fra PPE-Gruppen om at opføre en forhandling om indsigelse mod Kommissionens forlsag om anvendelse af phosphorsyre — phosphater — di-, tri- og polyphosphater (E 338-452) i frosne lodrette kødspyd (B8-0666/2017) (punkt 66 i PDOJ) på dagsordenen.

Indlæg af Françoise Grossetête, for PPE-Gruppen, som begrundede anmodningen.

Parlamentet godtog anmodningen.

- Anmodning fra GUE/NGL-Gruppen om at forlænge mødet til kl. 24.

Indlæg af Gabriele Zimmer, for GUE/NGL-Gruppen, som begrundede anmodningen.

Parlamentet godtog anmodningen.

- Anmodning fra PPE-Gruppen om, at afstemningen om indsigelsen mod Kommissionens forslag skulle finde sted onsdag.

Indlæg af Françoise Grossetête, for PPE-Gruppen, som begrundede anmodningen.

Parlamentet godtog anmodningen.

Indlæg af Knut Fleckenstein (formanden præciserede, at denne forhandling ville finde sted som sidste punkt på dagsordenen for tirsdag).

- Betænkningen af Lebreton om anmodning om beskyttelse af Eleonora Forenzas privilegier og immuniteter (A8-0398/2017) og betænkningen af Cavada om anmodning om ophævelse af Ingeborg Gräßles immunitet (A8-0397/2017) blev opført under afstemningstiden.

Onsdag

Efter høring af de politiske grupper foreslog formanden følgende ændring:

Forhandlingen om betænkningen af Corazza Bildt om gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/93/EU af 13. december 2011 om bekæmpelse af seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi (A8-0368/2017) (punkt 55 i PDOJ) blev opført som sidste punkt på dagsordenen.

Parlamentet godtog dette forslag.

Torsdag

Anmodning fra PPE-Gruppen om at udsætte forhandlingen om den større foreslpørgsel om tvist mellem EU og Norge om fiskeriet af arktiske krabber ved Svalbard (B8-0612/2017) (punkt 29 i PDOJ) til mødeperioden i januar 2018.

Indlæg af Jarosław Wałęsa, for PPE-Gruppen, som begrundede anmodningen.

Parlamentet godtog anmodningen.

°
° ° °

Arbejdsplanen fastsattes således.


6. Parlamentets sammensætning

De kompetente østrigske, franske og tyske myndigheder havde meddelt, at Lukas Mandl, Geoffroy Didier og Michael Detjen var blevet medlemmer af Europa-Parlamentet med virkning fra den 30. november 2017, 1. december 2017, og 1. januar 2018 i stedet for Elisabeth Köstinger, Constance Le Grip, og Jutta Steinruck henholdsvis.

Parlamentet tog valget af de nævnte personer til efterretning.

Lukas Mandl, Geoffroy Didier og Michael Detjen deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe deres mandater endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt de forinden skriftligt har afgivet en erklæring om, at de ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.


7. Valgs prøvelse

På forslag af JURI besluttede Parlamentet at erklære følgende personers mandat for gyldigt: Wolf Klinz, Nadja Hirsch, Martin Schirdewan, Thomas Waitz og Caroline Nagtegaal med virkning fra den 6. november, 8. november, 8. november, 10. november og 14. november 2017 henholdsvis.


8. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden havde fra PPE-Gruppen modtaget følgende anmodninger om udnævnelse:

ENVI: Lukas Mandl i stedet for Norbert Lins

AGRI: Norbert Lins

FEMM: Heinz K. Becker

PETI: Lukas Mandl i stedet for Heinz K. Becker

Delegationen for Forbindelserne med Bosnien-Hercegovina og Kosovo: Lukas Mandl i stedet for Claudia Schmidt

Delegationen til De Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Armenien, EU-Aserbajdsjan og EU-Georgien: Claudia Schmidt

Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling Euronest: Claudia Schmidt

Disse udnævnelser ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.


9. Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c)

Formanden meddelte, at han havde modtaget en anmodning om afstemning fra Verts/ALE-Gruppen samt fra flere medlemmer, der nåede op på den middelhøje tærskel, vedrørende afgørelsen fra JURI om at indlede interinstitutionelle forhandlinger som meddelt i protokollen fra den 29. november 2017 (punkt 8 i protokollen af 29.11.2017).

Afstemningen ville finde sted den følgende dag, jf. forretningsordenens artikel 69c, stk. 2.

Formanden meddelte, at han ikke havde modtaget nogen anmodning fra et antal medlemmer eller en eller flere politiske grupper, der mindst nåede op på den middelhøje tærskel, vedrørende de andre afgørelser om at indlede interinstitutionelle forhandlinger som meddelt i protokollen fra onsdag den 29. november 2017 (punkt 8 i protokollen af 29.11.2017).

CULT, AFCO og IMCO/JURI havde således kunnet indlede forhandlinger efter udløbet af den i forretningsordenens artikel 69c, stk. 2, omhandlede frist.

°
° ° °

Formanden meddelte, at flere udvalg havde vedtaget at indlede interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 69c, stk. 1:

- IMCO, på grundlag af betænkningen om forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om håndhævelse af direktiv 2006/123/EF om tjenesteydelser i det indre marked, om en meddelelsesprocedure for tilladelsesordninger og krav vedrørende tjenesteydelser, og om ændring af direktiv 2006/123/EF og forordning (EU) nr. 1024/2012 om administrativt samarbejde via informationssystemet for det indre marked (COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD)). Ordfører: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017)

- IMCO, på grundlag af betænkningen om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en proportionalitetstest forud for vedtagelse af ny regulering af erhverv (COM(2016)0822 – C8-0012/2017 – 2016/0404(COD)). Ordfører: Andreas Schwab (A8-0395/2017)

- ECON og LIBE, på grundlag af betænkningen om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kontrol med likvide midler, der føres ind i eller ud af Unionen, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1889/2005 (COM(2016)0825 – C8-0001/2017 – 2016/0413(COD)). Ordførere Mady Delvaux og Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

I overensstemmelse med artikel 69c, stk. 2, kan et antal medlemmer eller en eller flere politiske grupper, der mindst når op på den middelhøje tærskel, inden kl. 24 den følgende dag, tirsdag den 12. december, skriftligt anmode om, at et udvalgs afgørelse om at indlede forhandlinger sættes under afstemning.

Der kan indledes forhandlinger på ethvert tidspunkt efter udløbet af den fastsatte frist, såfremt der ikke er fremsat en anmodning om en afstemning i Parlamentet om afgørelsen om at indlede forhandlinger.


10. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Formanden for Udvalgsformandskonferencen havde i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 105, stk. 6, orienteret Parlamentets formand om, at der ikke var gjort indsigelse mod:

- Henstillingen fra ECON om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 17. november 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende handelsforpligtelsen for visse derivater (C(2017)07684 - 2017/2979(DEA)) (B8-0667/2017).

Såfremt ingen politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, inden for en frist på 24 timer gør indsigelse mod denne henstilling, anses den for vedtaget. Den vil i modsat fald blive sat under afstemning.

Henstillingen foreligger på Europarl under den indeværende mødeperiode


11. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)

Formanden meddelte, at formanden for Europa-Parlamentet den samme uge sammen med formanden for Rådet ville undertegne følgende retsakter, der var vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure:

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1305/2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), (EU) nr. 1306/2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik, (EU) nr. 1307/2013 om fastsættelse af regler for direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landsbrugspolitik, (EU) nr. 1308/2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og (EU) nr. 652/2014 om bestemmelser vedrørende forvaltning af udgifter i tilknytning til fødevarekæden, dyresundhed og dyrevelfærd samt til plantesundhed og planteformeringsmateriale (00056/2017/LEX - C8-0443/2017 - 2016/0282B(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1316/2013 og (EU) 2015/1017 for så vidt angår forlængelse af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer og indførelse af tekniske forbedringer i fonden og i Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning (00058/2017/LEX - C8-0442/2017 - 2016/0276(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af direktiv 2003/87/EF for at videreføre de nuværende begrænsninger af anvendelsesområdet for luftfartsaktiviteter og forberede gennemførelsen af en global markedsbaseret foranstaltning fra 2021 (00055/2017/LEX - C8-0440/2017 - 2017/0017(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 230/2014 om oprettelse af et instrument, der bidrager til stabilitet og fred (00054/2017/LEX - C8-0439/2017 - 2016/0207(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2014/59/EU for så vidt angår usikrede gældsinstrumenters prioritetsrækkefølge ved insolvens (00057/2017/LEX - C8-0438/2017 - 2016/0363(COD))

- Europa-parlamentets og Rådets forordning om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2006/2004 (00041/2017/LEX - C8-0437/2017 - 2016/0148(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår overgangsordninger for afbødning af virkningen af indførelsen af IFRS 9 på kapitalgrundlaget og for behandlingen af eksponeringer mod visse offentlige enheder, der er denomineret i andre valutaer end medlemsstaternes nationale valutaer, som store eksponeringer (00059/2017/LEX - C8-0436/2017 - 2016/0360B(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1059/2003 for så vidt angår de territoriale typologier (Tercet) (00049/2017/LEX - C8-0435/2017 - 2016/0393(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår midler til økonomisk, social og territorial samhørighed og midler til målet om investeringer i vækst og beskæftigelse og til målet om europæisk territorialt samarbejde (00053/2017/LEX - C8-0430/2017 - 2017/0247(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2004/37/EF om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener (00045/2017/LEX - C8-0429/2017 - 2016/0130(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anerkendelse af erhvervskvalifikationer for sejlads på indre vandveje og om ophævelse af Rådets direktiv 91/672/EØF og 96/50/EF (00042/2017/LEX - C8-0428/2017 - 2016/0050(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2016/1036 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union, og af forordning (EU) 2016/1037 om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union (00050/2017/LEX - C8-0427/2017 - 2016/0351(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af direktiv 2010/40/EU for så vidt angår perioden for vedtagelse af delegerede retsakter (00052/2017/LEX - C8-0426/2017 - 2017/0060(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en generel ramme for securitisering og om oprettelse af en specifik ramme for simpel, transparent og standardiseret securitisering og om ændring af direktiv 2009/65/EF, 2009/138/EF og 2011/61/EU og forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 648/2012 (00039/2017/LEX - C8-0414/2017 - 2015/0226(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og nvesteringsselskaber (00038/2017/LEX - C8-0413/2017 - 2015/0225(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en bæredygtig forvaltning af de eksterne fiskerflåder og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1006/2008 (00061/2017/LEX - C8-0412/2017 - 2015/0289(COD))

°
° ° °

Indlæg af Anna Elżbieta Fotyga om terrorangrebet, der havde kostet femten FN-soldater livet den 7. december 2017 i Nord-Kivu (formanden tog dette til efterretning).


12. Kommissionens reaktion på Parlamentets beslutninger

Kommissionens meddelelse om dens reaktion på Parlamentets beslutninger fra mødeperioden i juli 2017 forelå på Europarl.


13. Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)

Medlemmerne havde indgivet følgende forespørgsler til mundtlig besvarelse (forretningsordenens artikel 128):

- (O-000089/2017) af Danuta Maria Hübner, for AFCO, til Rådet: Europa-Parlamentets undersøgelsesbeføjelse (2017/2993(RSP)) (B8-0613/2017);

- (O-000090/2017) af Danuta Maria Hübner, for AFCO, til Kommissionen: Europa-Parlamentets undersøgelsesbeføjelse (2017/2993(RSP)) (B8-0614/2017).


14. Større forespørgsler (forretningsordenens artikel 130b) (modtaget dokument)

Der var indgivet følgende større forespørgsel til skriftlig besvarelse med forhandling (forretningsordenens artikel 130b):

- (O-000077/2017) af Alain Cadec, for PECH, til Kommissionen: Tvist mellem EU og Norge om fiskeriet af arktiske krabber ved Svalbard (2017/2934(RSP)) (B8-0612/2017)


15. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om Portugals elektroniske udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre (13308/2017 - C8-0419/2017 - 2017/0821(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 for så vidt angår Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds hjemsted (COM(2017)0734 - C8-0420/2017 - 2017/0326(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.
I overensstemmelse med traktatens artikel 282, stk. 5, ville formanden høre Den Europæiske Centralbank.

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

AFCO, BUDG, JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 726/2004 for så vidt angår Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemsted (COM(2017)0735 - C8-0421/2017 - 2017/0328(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

AFCO, AGRI, BUDG, ITRE, CONT

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af den omfattende og udvidede partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Armenien på den anden side (12543/2017 - C8-0422/2017 - 2017/0238(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

AFET

rådg.udv. :

INTA

- Bilag til forslag til Rådets afgørelse om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker (COM(2017)0677 - C8-0424/2017 - 2017/0305(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Kommissionens afgørelse om vedtagelse af et forslag om forlængelse af embedsperioden for Elke Koenig som formand for Den Fælles Afviklingsinstans (N8-0092/2017 - C8-0425/2017 - 2017/0901(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

ECON

2) fra udvalgene

2.1) følgende betænkninger:

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en europæisk kodeks for elektronisk kommunikation (omarbejdning) (COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD)) - ITRE udvalg - Ordfører: Pilar del Castillo Vera (A8-0318/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området ind- og udrejsekontrol, om ændring af forordning (EU) nr. 515/2014 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1987/2006 (COM(2016)0882 - C8-0533/2016 - 2016/0408(COD)) - LIBE udvalg - Ordfører: Carlos Coelho (A8-0347/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området politisamarbejde og strafferetligt samarbejde, om ændring af forordning (EU) nr. 515/2014 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1986/2006, Rådets afgørelse 2007/533/RIA og Kommissionens afgørelse 2010/261/EU (COM(2016)0883 - C8-0530/2016 - 2016/0409(COD)) - LIBE udvalg - Ordfører: Carlos Coelho (A8-0349/2017)

- Betænkning om årsrapport om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (2017/2121(INI)) - AFET udvalg - Ordfører: David McAllister (A8-0350/2017)

- Betænkning om årsrapporten om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (2017/2123(INI)) - AFET udvalg - Ordfører: Michael Gahler (A8-0351/2017)

- Betænkning om en europæisk strategi for lavemissionsmobilitet (COM(2016)0501 - 2016/2327(INI)) - TRAN udvalg - Ordfører: Bas Eickhout (A8-0356/2017)

- Udkast til beretning om undersøgelsen af hvidvaskning af penge, skatteundgåelse og skatteunddragelse (2017/2013(INI)) - PANA udvalg - Ordførere: Jeppe Kofod, Petr Ježek (A8-0357/2017)

- Betænkning om Årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden i 2016 og Den Europæiske Unions politik på området (2017/2122(INI)) - AFET udvalg - Ordfører: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017)

- Betænkning om gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/93/EU af 13. december 2011 om bekæmpelse af seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi (2015/2129(INI)) - LIBE udvalg - Ordfører: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1295/2013 om oprettelse af programmet Et Kreativt Europa (2014-2020) (COM(2017)0385 - C8-0236/2017 - 2017/0163(COD)) - CULT udvalg - Ordfører: Silvia Costa (A8-0369/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 af 22. oktober 2014 om statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde (COM(2017)0481 - C8-0307/2017 - 2017/0219(COD)) - AFCO udvalg - Ordførere: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0373/2017)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af lufttransportaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Amerikas Forenede Stater på den anden side (13419/2016 - C8-0100/2017 - 2006/0058(NLE)) - TRAN udvalg - Ordfører: Theresa Griffin (A8-0376/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om regler for udøvelse af ophavsretten og beslægtede rettigheder, der gælder for visse af radio- og tv-selskabernes onlinetransmissioner samt retransmissioner af radio- og tv-programmer (COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)) - JURI udvalg - Ordfører: Tiemo Wölken (A8-0378/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013, (EU) nr. 1307/2013, (EU) nr. 1308/2013 og (EU) nr. 652/2014 (COM(2016)0605[[02]] - C8-0404/2017 - 2016/0282B(COD)) - AGRI udvalg - Ordfører: Albert Deß (A8-0380/2017)

- Betænkning om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om Hongkong, 20 år efter overdragelsen (2017/2204(INI)) - AFET udvalg - Ordfører: Alyn Smith (A8-0382/2017)

- Betænkning om udvikling af en digital handelsstrategi (2017/2065(INI)) - INTA udvalg - Ordfører: Marietje Schaake (A8-0384/2017)

- Betænkning om 2017-rapporten om unionsborgerskab: Styrkelse af borgernes rettigheder i en Union med demokratiske forandringer (2017/2069(INI)) - PETI udvalg - Ordfører: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017)

- *** Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om sammenkobling af deres systemer for handel med drivhusgasemissioner (13076/2017 - C8-0415/2017 - 2017/0193(NLE)) - ENVI udvalg - Ordfører: Christofer Fjellner (A8-0386/2017)

- Betænkning jf. forretningsordenens artikel 216, stk. 7, om resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender i året 2016 (2017/2222(INI)) - PETI udvalg - Ordfører: Notis Marias (A8-0387/2017)

- Betænkning om gennemførelsen af EU's makroregionale strategier (COM(2016)0805 - 2017/2040(INI)) - REGI udvalg - Ordfører: Andrea Cozzolino (A8-0389/2017)

- * Betænkning om Kommissions forslag om forlængelse af mandatperioden for formanden for Den Fælles Afviklingsinstans (N8-0092/2017 - C8-0425/2017 - 2017/0901(NLE)) - ECON udvalg - Ordfører: Roberto Gualtieri (A8-0393/2017)

- Betænkning om anmodning om ophævelse af Ingeborg Gräßles immunitet (2017/2220(IMM)) - JURI udvalg - Ordfører: Jean-Marie Cavada (A8-0397/2017)

- Betænkning om anmodning om beskyttelse af Eleonora Forenzas privilegier og immuniteter (2017/2199(IMM)) - JURI udvalg - Ordfører: Gilles Lebreton (A8-0398/2017)

2.2) følgende indstillinger ved andenbehandling:

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en bæredygtig forvaltning af de eksterne fiskerflåder og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1006/2008 (11382/2/2017 - C8-0358/2017 - 2015/0289(COD)) - PECH udvalg - Ordfører: Linnéa Engström (A8-0374/2017)


16. Ændringer til diverse forordninger vedrørende landbrug og udvikling af landdistrikter ***I (forhandling)

Udkast til betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013, (EU) nr. 1307/2013, (EU) nr. 1308/2013 og (EU) nr. 652/2014 [COM(2016)0605 - C8-0404/2017 - 2016/0282B(COD)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Albert Deß (A8-0380/2017)

Albert Deß forelagde betænkningen.

FORSÆDE: Pavel TELIČKA
næstformand

Indlæg af Corina Crețu (medlem af Kommissionen).

Talere: Czesław Adam Siekierski for PPE-Gruppen, Paolo De Castro for S&D-Gruppen, Bas Belder for ECR-Gruppen, Ulrike Müller for ALDE-Gruppen, Ivari Padar, for at stille et blåt kort-spørgsmål (formanden afbrød taleren, eftersom hans indlæg ikke var et blåt kort-spørgsmål), Luke Ming Flanagan for GUE/NGL-Gruppen, Martin Häusling for Verts/ALE-Gruppen, John Stuart Agnew for EFDD-Gruppen, Philippe Loiseau for ENF-Gruppen, Esther Herranz García, Clara Eugenia Aguilera García, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marco Zullo, Daniel Buda, Ricardo Serrão Santos, Peter Jahr, Tibor Szanyi, Tom Vandenkendelaere, Maria Noichl, Michel Dantin, Jean-Paul Denanot og Franc Bogovič.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo, Sofia Ribeiro, Monika Beňová og Notis Marias.

Talere: Corina Crețu og Albert Deß.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.2 i protokollen af 12.12.2017.


17. Bæredygtig forvaltning af de eksterne fiskerflåder ***II (forhandling)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en bæredygtig forvaltning af de eksterne flåder og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1006/2008 [11382/2/2017 - C8-0358/2017 - 2015/0289(COD)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Linnéa Engström (A8-0374/2017)

Linnéa Engström forelagde indstillingen ved andenbehandling.

Indlæg af Corina Crețu (medlem af Kommissionen).

Talere: Francisco José Millán Mon for PPE-Gruppen, Ricardo Serrão Santos for S&D-Gruppen, Julie Girling for ECR-Gruppen, Izaskun Bilbao Barandica for ALDE-Gruppen, Anja Hazekamp for GUE/NGL-Gruppen, Rosa D'Amato for EFDD-Gruppen, Gabriel Mato og Clara Eugenia Aguilera García.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Talere: Peter van Dalen, John Stuart Agnew, Jarosław Wałęsa, Isabelle Thomas og Ruža Tomašić.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo og Notis Marias.

Talere: Corina Crețu og Linnéa Engström.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.1 i protokollen af 12.12.2017.


18. EU's emissionshandelssystem (EU ETS): at videreføre de nuværende begrænsninger af anvendelsesområdet for luftfartsaktiviteter og forberede gennemførelsen af en global markedsbaseret foranstaltning fra 2021 ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af direktiv 2003/87/EF for at videreføre de nuværende begrænsninger af anvendelsesområdet for luftfartsaktiviteter og forberede gennemførelsen af en global markedsbaseret foranstaltning fra 2021 [COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Julie Girling (A8-0258/2017)

Julie Girling forelagde betænkningen.

Indlæg af Corina Crețu (medlem af Kommissionen).

Talere: Werner Langen (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Seb Dance for S&D-Gruppen, Mark Demesmaeker for ECR-Gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy for ALDE-Gruppen, Kateřina Konečná for GUE/NGL-Gruppen, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen, Julia Reid for EFDD-Gruppen, Isabella De Monte, Gesine Meissner, Stefan Eck, Jakop Dalunde, Mireille D'Ornano, Tiemo Wölken, Lieve Wierinck, Nicola Caputo og Dominique Riquet.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Franc Bogovič, Tibor Szanyi, Notis Marias og Eleftherios Synadinos.

Indlæg af Corina Crețu.

FORSÆDE: Bogusław LIBERADZKI
næstformand

Indlæg af Julie Girling.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.3 i protokollen af 12.12.2017.


19. 2017-rapport om unionsborgerskab: Styrkelse af borgernes rettigheder i en Union med demokratiske forandringer (forhandling)

Betænkning om 2017-rapporten om unionsborgerskab: Styrkelse af borgernes rettigheder i en Union med demokratiske forandringer [2017/2069(INI)] - Udvalget for Andragender. Ordfører: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017)

Beatriz Becerra Basterrechea forelagde betænkningen.

Indlæg af Csaba Sógor (ordfører for udtalelse fra LIBE).

Indlæg af Violeta Bulc (medlem af Kommissionen).

Talere: Krystyna Łybacka (ordfører for udtalelse fra CULT), Ángela Vallina (ordfører for udtalelse fra FEMM), Pál Csáky for PPE-Gruppen, Demetris Papadakis for S&D-Gruppen, Notis Marias for ECR-Gruppen, Kostadinka Kuneva for GUE/NGL-Gruppen, Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen, Eleonora Evi for EFDD-Gruppen, Gilles Lebreton for ENF-Gruppen, Udo Voigt, løsgænger, Peter Jahr, Virginie Rozière, Kazimierz Michał Ujazdowski, Jordi Solé, Patrick O'Flynn, Eleftherios Synadinos, Jarosław Wałęsa, Jude Kirton-Darling, Arne Gericke, Milan Zver, Soledad Cabezón Ruiz, Anna Záborská, Josef Weidenholzer, Francis Zammit Dimech og Michaela Šojdrová.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Julie Ward, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios og Nicola Caputo.

Talere: Věra Jourová (medlem af Kommissionen) og Beatriz Becerra Basterrechea.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.14 i protokollen af 12.12.2017.


20. Udvidet partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Kasakhstan (Godkendelse) *** - Udvidet partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Kasakhstan (Beslutning) (forhandling)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af den udvidede partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Kasakhstan på den anden side [12409/2016 - C8-0469/2016 - 2016/0166(NLE)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017)

Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af den udvidede partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Kasakhstan på den anden side [2017/2035(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Liisa Jaakonsaari (A8-0335/2017)

Liisa Jaakonsaari forelagde betænkningen og henstillingen.

Indlæg af Věra Jourová (medlem af Kommissionen) for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Eduard Kukan for PPE-Gruppen, Julie Ward for S&D-Gruppen, Helga Stevens for ECR-Gruppen, og Iveta Grigule-Pēterse for ALDE-Gruppen.

FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

Talere: Lola Sánchez Caldentey for GUE/NGL-Gruppen, Jean-Luc Schaffhauser for ENF-Gruppen, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam og Alojz Peterle.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias og Georgios Epitideios.

Talere: Věra Jourová og Liisa Jaakonsaari.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.11 og punkt 5.12 i protokollen af 12.12.2017.


21. Udvikling af en digital handelsstrategi (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om udvikling af en digital handelsstrategi [2017/2065(INI)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Marietje Schaake (A8-0384/2017)

Marietje Schaake foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Maria Spyraki, Karoline Graswander-Hainz, Notis Marias, Viviane Reding og Michaela Šojdrová.

Indlæg af Věra Jourová (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.15 i protokollen af 12.12.2017.


22. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 163:

Andor Deli, Wajid Khan, Angel Dzhambazki, Izaskun Bilbao Barandica, Lynn Boylan, Jordi Solé, Mario Borghezio, Konstantinos Papadakis, László Tőkés, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Janusz Korwin-Mikke, Matt Carthy, Daniel Buda, Alex Mayer, Martina Anderson, Anna Záborská, Emilian Pavel, João Ferreira, Michaela Šojdrová, Julie Ward og Răzvan Popa.


23. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" 614.777/OJMA).


24. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 22.00.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Böge, Bogovič, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christoforou, Cicu, Clune, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Didier, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Mavrides, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melo, Meuthen, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rochefort, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonneborn, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zala, Zammit Dimech, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Fritaget:

Belet, Bendtsen, Boutonnet, Buchner, Campbell Bannerman, Casa, Coelho, Crowley, Guerrero Salom, Händel, Karlsson, Krupa, Lalonde, Lange, McClarkin, McGuinness, Martin David, Maydell, Mayer Georg, Metsola, Punset, Rodríguez-Piñero Fernández, Rübig, Scholz, Takkula, Winkler Iuliu

Juridisk meddelelse