Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 12. prosince 2017 - Štrasburk

5. Hlasování
CRE

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


5.1. Udržitelné řízení vnějšího rybářského loďstva ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení o postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o udržitelném řízení vnějšího rybářského loďstva a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1006/2008 [11382/2/2017 - C8-0358/2017 - 2015/0289(COD)] - Výbor pro rybolov. Zpravodajka: Linnéa Engström (A8-0374/2017)

(většina hlasů všech poslanců Parlamentu)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

POSTOJ RADY

prohlášen za schválený (P8_TA(2017)0475)


5.2. Změny některých nařízení v oblasti zemědělství a rozvoje venkova ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013, (EU) č. 1307/2013, (EU) č. 1308/2013 a (EU) č. 652/2014 [COM(2016)0605 - C8-0404/2017 - 2016/0282B(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Albert Deß (A8-0380/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2017)0476)


5.3. Systém EU pro obchodování s emisemi (EU ETS): pokračující platnost stávajících omezení rozsahu činností v oblasti letectví a příprava provádění celosvětového tržního opatření od roku 2021 ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice 2003/87/ES, aby dále platila stávající omezení rozsahu činností v oblasti letectví a aby se připravilo provádění celosvětového tržního opatření od roku 2021 [COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Julie Girling (A8-0258/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2017)0477)


5.4. Prodloužení doby trvání Evropského fondu pro strategické investice ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013 a (EU) 2015/1017, pokud jde o prodloužení doby trvání Evropského fondu pro strategické investice, jakož i zavedení technických zlepšení daného fondu a Evropského centra pro investiční poradenství [COM(2016)0597 - C8-0375/2016 - 2016/0276(COD)] - Rozpočtový výbor - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajové: Udo Bullmann a José Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2017)0478)


5.5. Rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání: Pravidla pro výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež se použijí na některá online vysílání vysílacích organizací a přenosy vysílání televizních a rozhlasových pořadů ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež se použijí na některá online vysílání vysílacích organizací a přenosy vysílání televizních a rozhlasových pořadů [COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Tiemo Wölken (A8-0378/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

ROZHODNUTÍ ZAHÁJIT INTERINSTITUCIONÁLNÍ JEDNÁNÍ

schválen

Vystoupení

Před hlasováním Tiemo Wölken (zpravodaj) a Angelika Niebler.

Tiemo Wölken po hlasování a aby s ohledem na jeho výsledek požádal, aby bylo jeho jméno ze zprávy staženo, a Virginie Rozière.


5.6. Žádost o ochranu výsad a imunit, kterých požívá Eleonora Forenzová (hlasování)

Zpráva o žádosti o ochranu výsad a imunit, kterých požívá Eleonora Forenzová [2017/2199(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Gilles Lebreton (A8-0398/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2017)0479)


5.7. Žádost, aby byla Ingeborg Gräßleová zbavena imunity (hlasování)

Zpráva o žádosti, aby byla Ingeborg Gräßleová zbavena imunity [2017/2220(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Jean-Marie Cavada (A8-0397/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2017)0480)


5.8. Cla na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o pozměněném návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o dodatečném clu na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických (kodifikované znění) [COM(2017)0361 - C8-0226/2017 - 2014/0175(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Jiří Maštálka (A8-0331/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0481)


5.9. Dohoda o letecké dopravě mezi EU a USA *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody o letecké dopravě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Spojenými státy americkými na druhé straně [13419/2016 - C8-0100/2017 - 2006/0058(NLE)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Theresa Griffin (A8-0376/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0482)

Parlament schválil uzavření dohody.


5.10. Dohoda mezi EU a Švýcarskem o propojení jejich systémů obchodování s emisemi skleníkových plynů *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o propojení jejich systémů obchodování s emisemi skleníkových plynů [13076/2017 - C8-0415/2017 - 2017/0193(NLE)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Christofer Fjellner (A8-0386/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0483)

Parlament schválil uzavření dohody.


5.11. Dohoda o posíleném partnerství a spolupráci mezi EU a Kazachstánem (souhlas) *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o posíleném partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Republikou Kazachstán na straně druhé jménem Unie [12409/2016 - C8-0469/2016 - 2016/0166(NLE)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0484)

Parlament schválil uzavření dohody.


5.12. Dohoda o posíleném partnerství a spolupráci mezi EU a Kazachstánem (usnesení) (hlasování)

Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o posíleném partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Republikou Kazachstán na straně druhé [2017/2035(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Liisa Jaakonsaari (A8-0335/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0485)


5.13. Prodloužení funkčního období předsedkyně Jednotného výboru pro řešení krizíí * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu Komise na prodloužení funkčního období předsedkyně Jednotného výboru pro řešení krizí [N8-0092/2017 - C8-0425/2017 - 2017/0901(NLE)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Roberto Gualtieri (A8-0393/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)
(tajné hlasování)
Seznam poslanců, kteří se účastnili hlasování, je přílohou tohoto zápisu (příloha 1 zápisu ze dne 12.12.2017)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0486)


5.14. Zpráva o občanství EU pro rok 2017: Posílení práv občanů v Unii demokratické změny (hlasování)

Zpráva o občanství EU pro rok 2017: Posílení práv občanů v Unii demokratické změny [2017/2069(INI)] - Petiční výbor. Zpravodajka: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0487)


5.15. Směrem ke strategii v oblasti digitálního obchodu (hlasování)

Zpráva na téma „Směrem ke strategii v oblasti digitálního obchodu“ [2017/2065(INI)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodajka: Marietje Schaake (A8-0384/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0488)

Právní upozornění